پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران - دولت اسلامگرای ترکیه دولت جدید عراق نهادگرایی نئولیبرال فدرالیسم رژیم بعثی عراق

دانلود رایگان
پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق پيشگفتار:
تحولات نظام بين الملل با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق، كشور عراق را به دليل موقعيت ممتاز ژئوپلتيكي، ژئواستراتژيكي و ژئواكونوميكي به مجموعه پيچيده اي تبديل كرد كه صرف نظر از قدرت هاي همسايه و منطقه اي از اولويت و تقدم بسيار بالايي در سياست خارجي قدرت هاي فرامنطقه اي برخوردار شد. تهاجم اين كشور به كويت نيز مزيد برعلت گرديد و با حضور فیزیکی كشورهاي غربي در منطقه خليج فارس به طور عملی در چالش عميقي فرورفت. عراق به عنوان يكي از همسايگان جمهوري اسلامي ايران با توجه به اشتراكات تاريخي، مذهبي و فرهنگي و قومي با مردم ايران، از جايگاه ويژه اي در سياست خارجي ايران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنيتي حضور و دخالت بازيگران فرامنطقه اي بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسايل امنيتي و اقتصادي تركيه تأثير بسزايي دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بينانه از مسايل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمينه هاي تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه اي ايران و تركيه.
اهميت موضوع:
به دليل اين که دو کشور جمهوري اسلامي ايران و ترکيه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسايه عراق هستندو به دليل اين که هر نوع تحولي در کشور عراق اثرات مستقيم و غير مستقيم بر سياست خارجي دو کشور مي گذارد,و از آن جمله مباحث امنيتي شامل : جريان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدين خلق و يا ايجاد يک جريان مقابله برانگيز مانند سرمايه گذاري هاي اقتصادي و يا دوستي آمريکا و ترکيه و يا تقابل ايران و آمريکا. موضوع وعنوان رساله براي بررسي سياستهاي مقايسه اي تركيه وايران در عراق را قابل توجه وحائز اهميت مي سازد . .
4-سوال اصلي:
مناسبات سياست خارجي ايران و ترکيه پس از اشغال عراق توسط ايالات متحده و در زمان دولت جديد چگونه مي باشد؟
5- فرضيه اصلي :
مناسبات جمهوري اسلامي ايران و ترکيه بر بستري از تفاهمات و تقابلات در چارچوب رقابت و همکاري معنا مي يابد.يعني بين رقابت و همكاريهاي مكمل اقتصادي ايران و تركيه در عراق با سطح روابط رابطه معناداري وجود دارد.
تعداد صفحات 202 word
فهرست مطالب پیشگفتار 1 بخش اول : مقدمه نظری 2 كلیات پژوهش3 1-طرح مساله3 2-انگیزه انتخاب موضوع4 3-اهمیت موضوع4 4- سئوال اصلی4 5- فرضیه اصلی4 6- متغیرهای دخیل5 7- هدف پژوهش5 8- قلمرو پژوهش6 9- روش پژوهش6 10- اركان و پایه های نظری تحقیق6 11- سطوح تحلیل7 12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش7 13- سازماندهی تحقیق8 چارچوب نظری پژوهش9 فصل اول: تعریف منازعه و همکاری10 1-نظریه نوواقع گرایان 12 2-نوکاركردگرایی14 3-نهادگرایی نئولیبرال 15 فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط بین الملل19 1-روابط بین الملل به مثابه یک بازی20 2-انواع بازی ها در روابط بین الملل21 3-بازی با حاصل جمع جبری صفر21 4-بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر22 تعریف مفاهیم24 جمهوری اسلامی ایران 25 ایران25 تركیه26 عراق27 دولت اسلامگرای27 سیاست خارجی28 بخش دوم : 29 فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران30 -دوره اول ( 80-1979 ) : 31 -مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت31 1-اقدام اثباتی32 2-اقدامات سلبی دولت موقت34 -دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 )35 مشخصات اصلی دوره دوم35 الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی35 ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا37 1- بعد اثباتی37 2- بعد سلبی39 - دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات منافع ملی43 مشخصات دوره سوم:44 1-تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی44 2-الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه45 فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن50 -اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه52 -نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه53 -سیاست خارجی ترکیه 55 -روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی59 -سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه66 -مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه 76 فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای 80 الف) موقعیت جغرافیایی عراق80 1-ژئوپلتیک آب 84 2- ژئوپلتیک نفت 85 3- ژئوپلتیک کردها86 1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق86 2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد89 1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق90 2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق 91 3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق91 4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان91 5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده92 6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال92 4- ژئوپلتیک کردها 93 ب) مختصات عراق جدید 95 1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید 95 1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی95 2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای96 1-2-1- اختلاف با ترکیه 96 2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران 96 3-2-1- اختلاف با سوریه 97 4-2-1- اختلاف با کویت 97 3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی98 ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید 99 1- جمهوری اسلامی ایران 99 2- جمهوری ترکیه100 1-2- طرح اوزال 101 2-2- سیاست ترک سازی101 3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی 102 4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها102 3- عربستان سعودی 102 4- سوریه 103 5- اسرائیل 104 6- ایالات متحده آمریکا 104 7- روسیه 106 8- اروپا 107 فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق108 -زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق108 الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق 108 ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق 111 بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق113 فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق 114 الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام114 ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق116 ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق119 فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق 120 الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد120 ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد 121 ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن123 د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت127 1- کسب امتیاز سیاسی 127 2- ملاحظات اقتصادی127 3- شرکت در ترتیبات منطقه ای 128 4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق128 ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا130 1- حفظ تمامیت ارضی عراق130 2- حمایت ترکمن ها 130 3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا 131 و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق 132 ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق 134 ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق 135 فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در عراق (تفاهمات) 136 الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به تحولات عراق 137 ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) 141 ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید 143 فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق145 الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 145 1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق145 2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق149 3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق150 ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق151 1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق151 2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک152 3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق153 4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید154 فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید155 الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق156 1-همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی156 2-همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی 157 3-همکاری در زمینه نفت و گاز158 ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق160 1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی160 2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها 160 3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز162 ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید164 1-زمینه های رقابت164 1-1-رقابت در بازار عراق164 1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ 164 2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید166 فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران 168 1-فدرالیسم 170 2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران185 بخش چهارم: استنتاجات موضوعی190

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران


دولت اسلامگرای ترکیه


دولت جدید عراق


نهادگرایی نئولیبرال


فدرالیسم


رژیم بعثی عراق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

پایان نامه دکتری مدیریت، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مدیریت ورزشی، انجام پایان نامه ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه

فقط مشاوره در انجام پایان نامه انتخاب موضوع پایان نامه سمینار پروپوزال انتخاب موضوع پایان ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مشاوره در انجام پایان نامه ها در واقع یکی از موثرترین و مهمترین اقدامات دوران تحصیل می باشد ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

مقالات; تحقیقات; پایان نامه; پروژ دانشجویی; طرحهای توجهی; گذارش کار اموزی; پروز c++و+c; مقاله ...

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج …

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر شد که ...

دانلود مقاله ، دانلود پایان نامه ، بهترین سایت - …

متن تحقیق برای دانشگاه ، دبیرستان ، راهنمایی و دبستان ، پایان نامه ، مقاله و متن تحقیق درس و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه 95 ...

77 . دانلود پروژه روان شناسی،پایان نامه روانشناسی – …

در یک تقسیم بندی دیگر، می توان خوشه های کیفیت های زندگی را بر اساس دو ویژگی از هم متمایز کرد ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

پایگاه تحلیلی سیاسیون ایران

بسم الله الرحمن الرحیم درود بر شما..... این پایگاه مكاني تحلیلی،خبری وصرفاً تخصصی ...

جايزه مالكوم بالدريج - FM

عنوان پایان نامه: ارائه چارچوبی برای اجرای مدیریت دانش در زنجیره تامین. تهیه کننده: حامد ...

وظایف و سیاست ها | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . 1. تعمیق و نشر ارزش­های انقلاب اسلامی برپایه ...

دانشکده حقوق

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

هفته نامه بین المللی آذرایران(چهارزبانه)

ترجمه متن، صفحات وب و اسناد. ویراستار متن‌باز فارسی: نسخهٔ ۰/۱ .هفته نامه بين المللي فرهنگي ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

قوانین بالادستی : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی دولت به ...

زندگی نامه – دکتر محمود احـمدی نژاد

آقای دکتر سلام. ای کاش می گذاشتند که قطار انقلاب را تا پایان هشت سال ریاست جمهوری طبق برنامه ...

عصر ايران - Asriran

سهم آب کشاورزی را نصف یا حتی یک سوم کنیم و مصرف آب شهری و صنعت را نصف کنیم. چون آب نیست ولی اگر ...

تقویت جنسی(عوامل افزايش دهنده نيروي جنسي)

دانستنیهای قبل و بعد از ازدواج . تقویت جنسی علل کاهش میل جنسی پس از زایمان 10 بیماری موثر بر ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

چرا باید تاریخ ایران خواند....تاریخ ایینه عبرت است... تاریخ گذشته ایران ره اورد کوشش ها و رنج ...

دانلود کتب فرهنگی مذهبی

به منظور کاهش حجم، کلیه کتاب ها توسط نرم افزار winrar فشرده سازی شده اند، لذا جهت استفاده از ...

تاثیر درآمدهای نفتی بر توسعه اجتماعی در اقتصاد …

چکیده. در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمدحاصل از منابع ،به دلایل ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy)

به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت. در آستانه برگزاری بیست و هشتمین ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

چك. چك وسيله دريافت و پرداخت وجه است و به جاي پول نقد بكار مي رود با وجوديكه وصول چك ذاتاً ...

بخش دوم آیین نامه های مصوب شورای فرهنگ عمومی | …

در دویست و سی و پنجمین جلسه مورخ 22/5/75 شورای فرهنگی عمومی، پیامدهای فرهنگی استفاده از دو خط ...

زندگینامه امیر کبیر (محمد تقی خان فراهانی)

میرزا محمدتقی خان امیرکبیر فرزند کربلایی قربان بیگ فراهانی در سال ۱۲۲۲ ق در هزاوه فراهان از ...

سایت خبری تحلیلی کلمه - kalame.co

دوشنبه, 16 اسفند 1395 آقای رئیس جمهور بهبود وضعیت معیشت مردم چه شد؟‌ آمار غم انگیزی است که 11 ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های