پایان نامه بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین - دانلود رایگاندانلود رایگان حسابرسی- جریان وجوه نقد آزاد- مدیریت سود- شرکتهای پذیرفته شده- بورس اوراق بهادار- کیفیت حسابرسی- حسابرس- سود

دانلود رایگان
پایان نامه بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانعنوان پایان نامه: بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 157
شرح مختصر:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1)مقدمه4
2-1 )تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1) بیان مساله7
4-1) فرضیه های پژوهش.. 11
5-1) اهداف پژوهش.. 11
6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12
7-1 ) حدود مطالعاتی. 13
1-7-1)قلمرو موضوعی. 13
2-7-1) قلمرو زمانی. 13
3-7-1) قلمرو مکانی. 13
8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 14
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه17
2-2) کیفیت حسابرسی :17
1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 18
2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 20
1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 22
2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 23
3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 24
4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 26
5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 33
3-2) اندازه حسابرس.. 35
4-2) تخصص گرایی در صنعت.. 37
5-2) دوره تصدی حسابرس.. 39
6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد40
1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد40
2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 41
7-2 نظریه مدیریت سود43
1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود44
2-7-2 منتخب نظریه های رقیب.. 46
3-7-2نظریه ی شرکت.. 47
4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها49
5-7-2)مديريت سود51
1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش.. 53
2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 53
3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 53
6-7-2) انگیزه های مدیریت سود54
1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 54
2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی 55
3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. 55
4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 56
5-6-7-2) تعویض مدیریت.. 56
7-7-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد56
8-2)مفاهيم مختلف سود58
1-8-2)سود58
2-8-2) اهداف گزارشگري سود58
3-8-2) پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود59
4-8-2) فوايد سود براي سرمايه گذاران. 60
5-8-2) تئوری نمایندگی. 62
6-8-2) انواع قراردادها و نظريه نمايندگي. 65
1-6-8-2) قرارداد برمبناي رفتار يا زمان. 66
2-6-8-2) قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك. 67
7-8-2) هموار سازي سود67
1-7-8-2) انواع هموارسازي سود69
2-7-8-2) روش های هموارسازی سود71
8-8-2) حسابداري تعديلات جامع. 71
9-8-2) حساب سازي. 72
9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 72
10-2) بحث کلی. 76
11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 81
1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور. 81
2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور. 90
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 )مقدمه96
2-3) روش پژوهش.. 96
3-3) پرسش های تحقیق. 96
4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 97
5-3) جامعه و نمونه آماری. 101
1-5-3) جامعه آماری. 101
2-5-3) نمونه آماری. 102
6-3) فرضیه های پژوهش.. 102
7-3) گرد آوری اطلاعات.. 103
8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش.. 103
1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)103
2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW)104
3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط. 105
4-8-3) تحلیل رگرسیون. 105
5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون. 106
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
1-4مقدمه‏108
2-4آمار توصيفي. 109
3-4 آزمون نرماليتي. 110
5-3 بررسي ضريب همبستگي بين متغيرها111
6-3 بررسي مدل با استفاده از تحليل رگرسيوني. 112
7-4تفسير مدل:115
8-4 رگرسيون چندگانه حاصل از روش گام به گام115
9-4 تفسير مدل:117
10-4 آزمون فرضیه ها117
11-4 بررسي اعتبار مدل. 119
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه122
2-5) نتایج آزمون فرضیه ها122
1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول:122
2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 123
3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:124
3-5) نتیجه گیری. 125
4-5) پیشنهادها125
1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 125
2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 126
5-5) محدودیت های پژوهش.. 127
پیوستها
خروجی نرم افزار. 130
منابع و ماخذ
منابع فارسي:140
منابع لاتین:141
چکیده انگلیسی. 146
فهرست جداول
جدول (1-2) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی. 29
جدول(2-2) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس.. 34
جدول (1-4) آماره109
جدول (2-4)فراوانی. 109
جدول( 3-4) آزمون کولمو گرو - اسمیرینو. 110
جدول (4-4) همبستگی. 111
جدول( 5-4) تحیل واریانس.. 112
جدول (6-4) خلاصه مدل. 113
جدول (7-4) براورد ضرایب.. 114
جدول (8-4) خلاصه مدل رگرسیون چند گانه116
فهرست نمودارها
نمودار(1-1) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه7
نمودار (1-2) چارچوب كيفيت حسابرسي. 19
نمودار (2-2)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی. 21
نمودار (3-2) انواع هموارسازی سود70
نمودار(1-4) ناحیه رد یا عدم ردفرض صفر. 114


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حسابرسی


جریان وجوه نقد آزاد


مدیریت سود


شرکتهای پذیرفته شده


بورس اوراق بهادار


کیفیت حسابرسی


حسابرس


سود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)