بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و - دانلود رایگاندانلود رایگان اندازه شركت- نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار- بازده سهام- شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- روش SMB- روش HML

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانعنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HMLو SMBدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 147
شرح مختصر:
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمايه گذاران به منظور انتخاب بهينه در سرمايه گذاري سهام ، نيازمند اطلاعاتي از قبيل ميزان سود آوري سهام ، بازده سهام و... هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهاي مالي و بازده سهام شاید بتواند راهنماي مناسبي براي سرمايه گذاران و مديران شركت ها جهت نيل به اهداف مورد نظر باشد. اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي – همبستگي بوده ، به بررسی ارتباط بين اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.بدین منظور ، تعداد 56 شرکت در طي دوره زماني 86–1382 از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكيل پرتفوي بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و به کمک تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ، آزمون T ، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين – واتسون ، و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.
فهرست مطالب
چكيده:..1
مقدمه:..2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-مقدمه :4
2-1 بیان مسأله4
3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق. 6
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8
5-1 اهداف تحقیق. 9
1-5-1 هدف کلی. 9
2-5-1 هدف ویژه9
6-1 چارچوب نظری تحقیق. 9
7-1 فرضیات تحقیق. 12
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات.. 12
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه:15
2-2 بازار مالی:15
1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 16
1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه16
2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 16
3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)17
4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 17
2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 17
1-2-2-2 بازار پول. 18
2-2 -2-2 بازار سرمایه18
3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 18
4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 19
5-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 21
6-2 دارایی. 22
1-6-2 دارایی مالی. 22
7-2 اوراق بهادار. 23
8-2 سهام عادی. 23
9-2 بازدهسهام24
1-9-2 مفهوم بازده24
10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 24
1-10-2 بازده تحقق یافته25
2-10-2 بازده مورد انتظار. 25
11-2 اجزای بازده25
1-11-2 سود دریافتی. 25
2-11-2 سود(زیان)سرمایه25
12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت.. 29
1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.. 29
13-2 شاخص های اندازه30
1-13-2 میزان دارایی شرکت.. 30
2-13-2 میزان فروش کل شرکت.. 30
3-13-2 لگاریتم فروش کل. 31
4-13-2 تعداد پرسنل شرکت.. 31
5-13-2 ارزش بازار شرکت.. 31
14-2مفهوم ارزش.. 32
15-2 انواع ارزش.. 32
1-15-2 ارزش اسمی. 32
3-15-2 ارزش بازار. 33
4-15-2 ارزش انحلال. 34
5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت.. 34
6-15-2 ارزش ذاتی. 34
7-15-2 ارزش منصفانه35
16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )35
17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی. 35
18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز. 36
19-2 مدل های تعادلی. 36
1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ. 37
2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 39
1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. 41
3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ. 41
1-3-19-2 عامل اندازه43
2-3-19-2 عامل ارزش.. 43
24-2 پیشینه تحقیق. 44
1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران. 44
2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران. 49
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
1-3- مقدمه53
2-3 روش تحقیق. 53
3-3 جامعه مطالعاتی. 54
4-3 قلمرو تحقیق:55
1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :55
2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :55
3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :55
5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق. 56
6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 58
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه:64
2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها64
3-4 آزمون فرضیه ها65
1-3-4 فرضیه اول. 67
2-3-4 فرضیه دوم71
4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره75
5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه76
6-4 آزمون هم خطی. 86
7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها87
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5-مقدمه91
2-5 نتایج آزمون فرضیه ها91
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره91
2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره93
3-5 نتیجه گیری. 93
4-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق. 95
5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 96
6-5 محدودیت های تحقیق. 97
پيوستها:
پيوست الف:99
پيوست ب:105
پيوست ج:111
پيوست د:117
پيوست ه:123
منابع و ماخذ:
منابع فارسي:131
منابع لاتین:133
منابع اینترنتی:135
چکیده انگلیسی .......................................................................................................136
نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام10
نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)65
نگاره 2-4 : آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی. 66
نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده67
نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 68
نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 69
نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده71
نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H.. 72
نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….S/H.. 73
نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی. 76
نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه77
نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H 77
نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M 78
نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L 78
نگاره 14-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H 79
نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M 79
نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L 80
نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H.. 80
نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M.. 81
نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L. 82
نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H.. 83
نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M.. 84
نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L. 85
نگاره 23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل. 86
نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها87
نگاره 25-4 خلاصه نتايج فرضيات.. 89
نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی. 56
نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار. 53
نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 70
نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی S/H.. 70
نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی. 74
نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H 74


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اندازه شركت


نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار


بازده سهام


شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


روش SMB


روش HML


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر مشکل نمایندگی جریان های نقدی آزاد بر …

... نسبت به شرکت ... بررسی رابطه بین جریان ... سود و ارزش دفتری سهام ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

هدف ما به هیچ وجه نگارش پایان نامه و ... نیست. مطالب ذکر شده در این صفحه با هدف کمک به ...

معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها - اتکا ارقام آریا

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو ...

تعیین ارزش شرکت - slideshare.net

تعیین ارزش شرکت 1. ‫عنوان مطلب‬ ‫نام ارایه دهنده‬ ‫ارزش شرکت را اشتباه نگیریدد ...

مقالات دانشجویان حسابداری - raja.ac.ir

ردیف. نام و نام خانوادگی. موضوع پایان نامه. استاد راهنما. استاد مشاور. 1. حسین جهانگیری کلوری

حسابداری نوین - ارزش اطلاعات

حسابداری نوین - ارزش اطلاعات - **دانش هر فرد نه دارایی اوست نه سرمایه او بلکه بدهی او به جامعه ...

مقالات علمی | انجمن حسابداری ایران

عنوان مقاله: ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته ...

صورت سود و زیان - مدیریت بازاریابی

صورت سود و زیان . مازاد درآمد کسب شده بر هزینه های واقع شده در یک دوره مالی سود نامیده میشود.

درس‌هایی از دیجی‌کالا و درآمد روزانه 1 میلیارد و 200 ...

با سلام و خسته نباشی به آقایان محمدی (دیجی کالا) از اونجایی که دوست عزیز آقای عباسی زحمت ...

حسابداری مالی و مدیریت - تئوري حسابداري 2

اين وبلاگ متعلق به ميثم خالدي نيا دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري واحد علوم تحقيقات مي باشد.

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با ... جغرافیا و برنامه ریزی ...

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ... دفتری به ارزش بازار و ... و فرنچ به بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با ... (قابل ویرایش و آماده ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ... بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ... دفتری به ارزش بازار و ... و پروژه بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و

بررسی رابطه بین نسبت ارزش ... بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه ...

پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ...

... بین نسبت ارزش دفتری به ... دفتری به ارزش بازار و ... بررسی رابطه نقد شوندگی و ...

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري | انجمن حسابداری ایران

نسبت ارزش بازار به ... سهم به كارگيري دانش و ... حاضر ، بررسی ارتباط بین سنجه ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ...

... به ارزش بازار، رابطه بین ... و بین نسبت ارزش دفتری به ... به بررسی رابطه بین نسبت ...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و

بررسی رابطه بین نسبت ... بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ... ارزش دفتری به ارزش بازار و به ...

حسابداری و حسابرسی - سهام ارزشی و سهام رشدی 1

... تقسیمی، ارزش دفتری و ... مورد بررسی و به ... بین نسبت ارزش بازار به ارزش ...

پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ...

... بین نسبت ارزش دفتری به ... و فرنچ به بررسی رابطه بین ... دفتری به ارزش بازار و ...

پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ...

پایان نامه بررسی رابطه ... رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم ...

الف - وضعیت نیروهای شرکتی وزارت نیرو

من قسمتی از بخش عظیم اپراتورهای پستهای انتقال و فوق توزیع سراسر کشور هستم که قبلا به صورت ...

استخدام سازمان تعزیرات حکومتی در سال 96 | «ای …

استخدام سازمان تعزیرات حکومتی برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

«پداگوژی» نشریه ای دانشجویی و مستقل است که بنا دارد به طور خاص و با نگاهی موشکافانه به ...

BourseIran [پرسشها و پاسخهای بورسی] Training and …

پرسشها و پاسخ های بورسی. 1-بورس چیست؟ بورس بازاری است که به صورت متشکل و رسمی فعالیت می کند ...

بررسی مطالب کتاب علوم تجربی

در این وبلاگ فقط سعی شده به بررسی موضوعات درسی و نمونه سوالات پرداخته شود

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 96 (کلیه اخبار ...

استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی . ۱۵ اسفند ۹۵ – ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۳ هزار تن ...

پرسش و پاسخ - دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز …

بازهم سلام و سوالاتی از شما دارم. در سوال اول می خواستم بپرسم که بعد از هر کنکور کاردانی به ...

*نور و امواج الکترومغناطیس* : فيزيک

این امواج از قوانین یکسان تبعیت می کنند و تفاوتشان در طول موج و انرژی به آنها اجازه می دهد ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf