پروژه الگوریتم رقابت استعماری(استراتژی بهینه - دانلود رایگاندانلود رایگان الگوریتم رقابت استعماری- بهینه سازی- تکامل اجتماعی سیاسی- الگوریتم توسعه داده شده- استعمار- سیاست جذب-

دانلود رایگان
پروژه الگوریتم رقابت استعماری(استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی)عنوان پروژه: الگوریتم رقابت استعماری(استراتژی بهینه سازی مبتنی بر تکامل اجتماعی سیاسی)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 133
شرح مختصر:
الگوريتم هاي بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت به عنوان روشهاي هوشمند بهينه سازي در کنار روش هاي کلاسيک موفقيت قابل ملاحظه اي از خود نشان داده اند. از جمله اين روش ها مي توان به الگوريتم هاي ژنتيک[1] (الهام گرفته از تکامل بيولوژيکي انسان و ساير موجودات)، بهينه سازي کلوني مورچه ها[2] (بر مبناي حرکت بهينه مورچه ها) و روش بازپخت شبيه سازي شده[3] (با الهام گيري از فرايند تبريد فلزات) اشاره نمود. اين روش ها در حل بسياري از مسائل بهينه سازي در حوزه هاي مختلفي چون تعيين مسير بهينه عامل هاي خودکار، طراحي بهينه کنترل کننده براي پروسه هاي صنعتي، حل مسائل عمده مهندسي صنايع همانند طراحي چيدمان بهينه براي واحدهاي صنعتي، حل مسائل صف و نيز در طراحي عامل هاي هوشمند استفاده شده اند.
الگوريتم هاي بهينه سازي معرفي شده، به طور عمده الهام گرفته از فرايند هاي طبيعي مي باشند و در ارائه اين الگوريتم ها به ساير نمودهاي تکامل انساني توجهي نشده است. در اين نوشتار الگوريتم جديدي براي بهينه سازي مطرح مي شود که نه از يک پديده طبيعي، بلکه از يک پديده اجتماعي – انساني الهام گرفته است. بطور ويژه اين الگوريتم به فرايند استعمار، به عنوان مرحله اي از تکامل اجتماعي – سياسي بشر نگريسته و با مدل سازي رياضي اين پديده تاريخي، از آن به عنوان منشأ الهام يک الگوريتم قدرتمند در زمينه بهينه سازي بهره مي گيرد. در مدت کوتاهي که از معرفي اين الگوريتم مي گذرد، از آن براي حل مسائل بسياري در حوزه بهينه سازي استفاده شده است. طراحي چيدمان بهينه براي واحد هاي صنعتي، آنتن هاي مخابراتي هوشمند، سيستم هاي پيشنهاددهنده هوشمند و نيز طراحي کنترل کننده بهينه براي سيستم هاي صنعتي شيميايي تعدادي معدود از کاربردهاي گسترده اين الگوريتم در حل مسائل بهينه سازي مي باشد.
فهرست مطالب
1 مقدمه......................................................................... 1-2
1-1 هدف و اهميت مسئله:...................................... 1-2
1-2 الگوريتم توسعه داده شده:...................... 1-3
1-3 مزاياي الگوريتم توسعه داده شده:.. 1-5
1-4 ساختار پايان نامه............................................ 1-6
2بهينه سازي و روشهاي موجود........................................ 2-3
3 استراتژي بهينه سازي مبتني بر تکامل اجتماعي ـ سياسي 3-5
3-1 مقدمه........................................................................... 3-5
3-2 مروري تاريخي بر پديده استعمار........ 3-6
3-2-1 هند......................................................................... 3-8
3-2-2 مالزي................................................................... 3-9
3-2-3 هند و چين فرانسه.......................................... 3-9
3-2-4 هند شرقي (اندونزي)............................. 3-10
3-3 الگوريتم پيشنهادي....................................... 3-11
3-3-1 شکل دهي امپراطوري هاي اوليه...... 3-13
3-3-2 مدل سازي سياست جذب: حرکت مستعمره ها به سمت امپرياليست...................... 3-17
3-3-3 جابجايي موقعيت مستعمره و امپرياليست 3-19
3-3-4 قدرت کل يک امپراطوري....................... 3-20
3-3-5 رقابت استعماري........................................ 3-20
3-3-6 سقوط امپراطوري هاي ضعيف................. 3-23
3-3-7 همگرايي........................................................... 3-24
3-4 مثال کاربردي..................................................... 3-25
3-5 نتيجه گيري.............................................................. 3-30
3-6 توابع هزينه مورد استفاده.................... 3-31
4پياده سازي هاي انجام شده........................................... 4-3
4-1 استفاده از الگوريتم معرفي شده براي طراحي يک کنترل کننده PID بهينه 4-3
4-1-1 کنترل کننده PID............................................ 4-3
4-1-2 طراحي کنترل کننده PID بهينه توسط الگوريتم رقابت استعماري..................... 4-5
4-1-3 نتيجه گيري...................................................... 4-10
4-2 استفاده از الگوريتم رقابت امپرياليستي براي طراحي کنترل کننده PID چند متغيره براي سيستم صنعتي ستون تقطير 4-10
4-2-1 مقدمه................................................................. 4-10
4-2-2 کنترل کننده PID براي فرايند چند متغيره 4-11
4-2-3 نتايج شبيه سازي........................................ 4-13
4-2-4 نتيجه گيري...................................................... 4-20
4-3 الگوريتم رقابت استعماري؛ ابزاري براي يافتن نقطه تعادل نش 4-20
4-3-1 يک بازي غير خطي استاتيک ساده. 4-20
4-3-2 يک بازي با پيچيدگي بيشتر............ 4-22
4-4 طراحي بهينه آنتهاي آرايه اي.............. 4-24
4-5 استفاده از الگوريتم رقابت استعماري براي شناسايي ويژگي مواد از آزمون فرورفتگي4-26
4-5-1 مقدمه................................................................. 4-26
4-5-2 توصيف مسئله معکوس............................... 4-27
4-5-3 حل مسئله معکوس توسط الگوريتم رقابت استعماري4-28
4-5-4 نتيجه گيري...................................................... 4-31
4-6 کنترل فازي اتومبيل.................................... 4-31
4-6-1 مدل اتومبيل................................................ 4-31
4-6-2 نتايج................................................................. 4-33
5 خلاصه، نتيجه گيري و پيشنهادات.................................... 5-3
6 مراجع........................................................................ 6-2
پيوست: جعبه ابزار بهينه سازي تهيه شده........................................ 3
بيان مسئله................................................................................... 5
تنظيم پارامتهاي الگوريتم............................................ 5
نمايش نتايج................................................................................ 7
انتخاب شيوه نمايش............................................................... 7
پيوست: مقالات مستخرج........................................................... 3
مقالات ژورنال............................................................................. 4
مقالات کنفرانس.......................................................................... 5
فهرست شكل ها
شكل ‏1‑1: شماي کلي الگوريتم رقابت استعماري............................................. 1-4
شكل ‏1‑2: حرکت مستعمرات به سمت امپرياليست (سياست جذب).................... 1-4
شكل ‏1‑3: شماي کلي رقابت استعماري.......................................................... 1-5
شكل ‏3‑1: اعمال سياست جذب از طرف استعمارگران بر مستعمرات................... 3-8
شكل ‏3‑2: فلوچارت الگوريتم پيشنهادي........................................................ 3-12
شكل ‏3‑3: اجزاي اجتماعي سياسي تشکيل دهنده يک کشور............................ 3-14
شكل ‏3‑4: چگونگي شکل گيري امپراطوري هاي اوليه....................................... 3-16
شكل ‏3‑5: شماي کلي حرکت مستعمرات به سمت امپرياليست......................... 3-17
شكل ‏3‑6: حرکت واقعي مستعمرات به سمت امپرياليست................................ 3-18
شكل ‏3‑7: تغيير جاي استعمارگر و مستعمره................................................... 3-20
شكل ‏3‑8: کل امپراطوري، پس از تغيير موقعيت ها.......................................... 3-20
شكل ‏3‑9: شماي کلي رقابت استعماري: امپراطوري هاي بزرگ تر، با احتمال بيشتري، مستعمرات امپراطوري هاي ديگر را تصاحب مي کنند................................................. 3-21
شكل ‏3‑10: سقوط امپراطوري ضعيف؛ امپراطوري شماره 4، به علت از دست دادن کليه مستعمراتش، ديگر قدرتي براي رقابت ندارد و بايد از ميان بقيه امپراطوري ها حذف شود........ 3-25
شكل ‏3‑11: شبه کد مربوط به الگوريتم رقابت استعماري................................. 3-25
شكل ‏3‑12: شماي کلي الگوريتم توسعه داده شده........................................... 3-26
شكل ‏3‑13: نمايش سه بعدي از تابع مسئله ............................................... 3-27
شكل ‏3‑14: امپراطوري هاي اوليه؛ هر رنگ نمايش دهنده ي يک امپراطوري مي باشد.3-28
شكل ‏3‑15: امپراطوري ها در نسل 10ام؛ 4 تا از امپراطوري ها باقي مانده اند........ 3-28
شكل ‏3‑16: امپراطوري ها در نسل 30ام؛ تنها دو امپراطوري باقي مانده اند........... 3-28
شكل ‏3‑17: امپراطوري ها در نسل 33ام (همگرايي)؛ تنها يک امپراطوري واحد داريم.3-29
شكل ‏3‑18: هزينه ي مينيمم و ميانگين همه ي امپراطوري هاي مسئله بر حسب تکرار الگوريتم 3-29
شكل ‏3‑19: هزينه ي مينيمم و ميانگين همه ي امپراطوري هاي مسئله ، و ، بر حسب تکرار الگوريتم........................................................................................................ 3-30
شكل ‏3‑20: هزينه ي مينيمم و ميانگين همه ي امپراطوري هاي مسائل و بر حسب تکرار الگوريتم 3-30
شكل ‏4‑1: بلوک دياگرام يک سيستم کنترل فيدبک............................................ 4-3
شكل ‏4‑2: زمان صعود (tr)، زمان نشست (ts)، بيشترين فراجهش (Mp) و انتگرال قدر مطلق خطا (مساحت ناحيه ي تيره رنگ)................................................................................. 4-5
شكل ‏4‑3: امپراطوري هاي اوليه در مسئله طراحي کنترل کننده PID...................... 4-7
شكل ‏4‑4: امپراطوري ها در نسل 30ام؛ دو امپراطوري ضعيف سقوط کرده و تنها 4 امپراطوري باقي مانده اند........................................................................................................... 4-7
شكل ‏4‑5: امپراطوري ها در نسل 50ام؛ تنها 2 تا از امپراطوري ها زنده اند و بصورت شديدي براي حذف يکديگر رقابت مي کنند........................................................................... 4-8
شكل ‏4‑6: هزينه ي مينيمم و ميانگين امپرياليست ها بر حسب تکرار الگوريتم، در مسئله طراحي کنترل کننده PID.................................................................................................... 4-8
شكل ‏4‑7: هزينه ي مينيمم جمعيت الگوريتم ژنتيک، بر حسب تکرار، در مسئله طراحي کنترل کننده PID........................................................................................................... 4-9
شكل ‏4‑8: پاسخ پله ي سيستم به ورودي پله با استفاده از هر چهار کنترلر موجود در جدول 4-1. 4-11
شكل ‏4‑9: بلوک دياگرام يک سيستم چند متغيره را به همراه کنترل کننده............. 4-11
شكل ‏4‑10: شماي ساده اي از فرايند تقطير شيميايي........................................ 4-13
شكل ‏4‑11: فلوچارت الگوريتم رقابت استعماري مورد استفاده براي طراحي يک کنترل کننده PID براي سيستم ستون تقطير.............................................................................. 4-16
شكل ‏4‑12: هزينه مينيمم ICA و GA را بر حسب تکرار نسل.......................... 4-17
شكل ‏4‑13: پاسخ سيستم ستون تقطير به تاخير هاي متفاوت در ورودي پله (الف: ورودي اول، ب: ورودي دوم).................................................................................................. 4-18
شكل ‏4‑14: قدر مطلق خطاي خروجي فرايند ستون تقطير به تأخير هاي مختلف در ورودي پله. (الف: قدر مطلق خطاي ورودي اول. ب: قدر مطلق خطاي ورودي دوم).................... 4-19
شكل ‏4‑15: شماي کلي الگوريتم رقابت استعماري، اعمال شده به مسئله تعيين نقطه تعادل نش. ناحيه داخل خط چين مربوط به الگوريتم و بقيه مربوط به مسئله مي باشد....................... 4-21
شكل ‏4‑16: همگرايي هزينه براي الگوريتم ژنتيک........................................... 4-22
شكل ‏4‑17: همگرايي هزينه براي الگوريتم رقابتي استعماري............................ 4-22
شكل ‏4‑18: نحوه پخش (f1,f2) براي 50000 نقطه تصادفي............................ 4-23
شكل ‏4‑19: همگرايي الگوريتم ژنتيک........................................................... 4-24
شكل ‏4‑20: همگرايي الگوريتم معرفي شده.................................................... 4-24
شكل ‏4‑21: شماي کلي يک آنتن آرايه اي..................................................... 4-24
شكل ‏4‑22: نمودار همگرايي الگوريتم رقابت استعماري و الگوريتم ژنتيک........ 4-25
شكل ‏4‑23: مقايسه LMS با الگوريتم ژنتيک.................................................. 4-26
شكل ‏4‑24: مقايسه الگوي الگوريتم ژنتيک و الگوريتم معرفي شده.................... 4-26
شكل ‏4‑25: فلوچارت ICA، اعمال شده به آناليز معکوس آزمون فرورفتگي....... 4-28
شكل ‏4‑26: امپراطوري هاي اوليه.................................................................. 4-29
شكل ‏4‑27: امپراطوري ها در نسل 35............................................................ 4-29
شكل ‏4‑28: امپراطوري ها در نسل 77 (همگرايي). جواب نهايي مسئله............... 4-29
شكل ‏4‑29: هزينه ميانگين و مينيمم همه ي امپرياليست ها بر حسب تکرار الگوريتم.4-29
شكل ‏4‑30: مقايسه جواب هاي دقيق و نتايج الگوريتم معکوس براي يک دسته از نتايج آزمون فرورفتگي به دست آمده از FEA............................................................................. 4-30
شكل ‏4‑31: مقايسه جواب هاي دقيق و نتايج الگوريتم معکوس براي يک دسته از نتايج آزمون فرورفتگي به دست آمده از FEA، در صفحه ي ................................................. 4-30
شكل ‏4‑32: مقايسه جواب هاي دقيق و نتايج الگوريتم معکوس براي يک دسته از نتايج آزمون فرورفتگي به دست آمده از FEA، در صفحه ي .................................................. 4-30
شكل ‏4‑33: مقايسه جواب هاي دقيق و نتايج الگوريتم معکوس براي يک دسته از نتايج آزمون فرورفتگي به دست آمده از FEA، در صفحه ي ................................................ 4-30
شكل ‏4‑34: اتومبيل در جاده شيب د ار............................................................ 4-32
شكل ‏4‑35:توابع عضويت مربوط به متغير سرعت.......................................... 4-33
شكل ‏4‑36:توابع عضويت متغير ............................................................... 4-33
شكل ‏4‑37:توابع عضويت متغير T............................................................... 4-34
شكل ‏4‑38: سرعت خروجي براي V(0)=0 و =1....................................... 4-34
شكل ‏4‑39: سرعت خروجي براي V(0)=0 و =5....................................... 4-34
شكل ‏4‑40: سرعت خروجي براي V(0)=100 و =7................................... 4-34
شكل ‏4‑41: سرعت خروجي براي V(0)=100 و =-6.................................. 4-34
شكل ‏0‑1: شماي کلي جعبه ابزار گرافيکي تهيه شده بر مبناي الگوريتم رقابت استعماري 3
شكل ‏0‑2: صفحه انتخاب الگوريتم مورد نظر براي بهينه سازي................................ 4
شكل ‏0‑3: صفحه راهنماي مربوط به الگوريتم ژنتيک............................................ 4
شكل ‏0‑4: بخش مربوط به بيان مسئله................................................................. 5
شكل ‏0‑5: بخش مربوط به تنظيم پارامترهاي الگوريتم رقابت استعماري.................. 6
شكل ‏0‑6: الگوريتم رقابت استعماري در حال بهينه سازي تابع GUI_Testfunction. 6
شكل ‏0‑7: انتخاب شيوه نمايش نتايج.................................................................. 7
فهرست جدول ها
جدول ‏4‑1: پارامترهاي کنترل کننده هاي مختلف طراحي شده، به همراه ميزان هزينه هاي مختلف آن ها 4-9
جدول ‏4‑2: مقادير پارامتر هاي کنترل کننده هاي به دست آمده از اعمال الگوريتم رقابت استعماري، الگوريتم ژنتيک و روش DRF 4-17
جدول ‏4‑3: بخش هاي مختلف تابع هزينه به دست آمده از روش هاي ICA، GA و DRF 4-18
جدول ‏4‑4: پارامتهاي مورد استفاده در الگوريتم رقابت استعماري 4-25
جدول ‏4‑5: پارامتهاي مورد استفاده در الگوريتم ژنتيک 4-25
جدول ‏4‑6: قوانين فازي مورد استفاده در کنترل سرعت اتومبيل 4-33


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
الگوریتم رقابت استعماری


بهینه سازی


تکامل اجتماعی سیاسی


الگوریتم توسعه داده شده


استعمار


سیاست جذب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وبسایت محاسبات تکاملی و الگوریتم رقابت استعماری

اگر بهینه سازی راه حل عملی پروژه شما است و می خواهید آن را به صورت کامل فراگیرید می ...

استراتژی جامع حل مسائل بهینه سازی | متلب سایت

وبسایت الگوریتم رقابت استعماری، مطلب جالبی با عنوان "استراتژی حل مسائل بهینه سازی با ...

پروژه های متلب،matlab - mathworks.ir

کلمات کليدي: آموزش متلب آموزش مطلب آموزش matlab آموزش برنامه نويسي متلب آموزش برنامه ...

مسئله فروشنده دوره‌گرد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شبه کد مسئله فروشنده دوره گرد. مسئله:یک تور بهینه برای یک گراف وزن دار و جهت دار مشخص ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب

در این مقاله برای محاسبه Page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از RL استفاده شده است.

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

عنوان گزارش: گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمارستان. قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. دسترسی رادیویی ۵g; بررسی سیستم ذخیره سازی انرژی الکتریکی; مبدل‌های ...

وبسایت محاسبات تکاملی و الگوریتم رقابت استعماری

اگر بهینه سازی راه حل عملی پروژه شما است و می خواهید آن را به صورت کامل فراگیرید می ...

استراتژی جامع حل مسائل بهینه سازی | متلب سایت

وبسایت الگوریتم رقابت استعماری، مطلب جالبی با عنوان "استراتژی حل مسائل بهینه سازی با ...

پروژه های متلب،matlab - mathworks.ir

کلمات کليدي: آموزش متلب آموزش مطلب آموزش matlab آموزش برنامه نويسي متلب آموزش برنامه ...

مسئله فروشنده دوره‌گرد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شبه کد مسئله فروشنده دوره گرد. مسئله:یک تور بهینه برای یک گراف وزن دار و جهت دار مشخص ...

مقالات همراه با شبیه سازی در متلب

در این مقاله برای محاسبه Page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از RL استفاده شده است.

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

عنوان گزارش: گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمارستان. قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

دانلود کتاب راهنمای مصور سفر زیارتی عراق