بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری - دانلود رایگاندانلود رایگان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان-تاثیرات فرهنگی - فردگرایی - فاصله قدرت

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسانعنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 125
شرح مختصر:
این تحقیق به بررسی ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری هافستده می پردازد . براساس اشتباهات حسابداری کشف شده از 70 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، محقق به بررسی مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر میزان اشتباهات حسابداری پرداخته است نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که فاصله قدرت و فردگرایی توضیح دهندگی بااهمیتی در مورد میزان اشتباهات حسابداری ندارد تمرکز قدرت در بین اجزای یک شرکت و ایجاد تعدیل گرهای داخلی نسبتا قوی و کارکنان صلاحیت دار مهمترین مشخصه شرکتهای مورد مطالعه بوده و همچنین با توجه به روحیات و روابط کاری در ایران شرکتهای مورد مطالعه برخلاف فردگرایی بیشتربر جمع گرایی تمرکز داشته اند . که این امر موجب اشتباهات کمتری در اقلام حسابداری شرکتهای مورد نمونه بوده است . همچنین بر اساس تعدیل فرضیات تحقیق و وارد کردن نوع مالکیت شرکتها که غالبا دولتی بوده اند بر میزان اشتباهات تاثیر داشته است و این امر بیانگر این موضوع است که نوع مالکیت شرکتها (ازحیث دولتی و خصوصی ) بر افزایش میزان اشتباهات با توجه به هدف ایجاد آنها تاثیر گذار است .
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4
3-1- بیان مسئله9
4-1- سوالات و اهداف تحقیق. 10
5-1- فرضیات تحقیق. 10
6-1- حدودمطالعاتی. 13
1-6-1 قلمرو موضوعی:13
2-6-1 قلمرو زمانی :13
7-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه16
2-2- فرهنگ چيست؟16
3-2- تفسير فرهنگ... 16
4-2- انواع فرهنگ... 17
1-4-2- فرهنگ انعطاف پذير. 17
2-4-2- فرهنگ مأموريتي. 17
3-4-2- فرهنگ مشاركتي. 18
4-4-2- فرهنگ مبتني بر تداوم18
5-2- نظريه وتحقيق هافستد در خصوص فرهنگ... 19
1-5-2- "فرهنگ به عنوان يك برنامه ريزي ذهني". 19
2-5-2- سمبل ها، قهرمان ها، عقايد مذهبي و ارزش ها19
3-5-2- لايه هاي فرهنگ... 20
4-5-2- تفاوت هاي فرهنگي براساس سرزمين، مذهب، جنس، نسل وسطح فرهنگ... 20
6-2- ابعاد مد نظر هافستد براي مطالعه فرهنگ... 21
1-6-2- فاصله قدرت.. 21
1-1-6-2- تفاوت هاي فاصله قدرت در درون كشورها: طبقه اجتماعي، سطح تحصيلات وشغل. 22
2-1-6-2- تفاوت فاصله قدرت در ميان كشورها: ريشه هاي خانوادگي. 23
3-1-6-2- فاصله قدرت در مدرسه24
4-1-6-2- فاصله قدرت در محيط كار. 24
5-1-6-2- فاصله قدرت و دولت.. 27
6-1-6-2- فاصله قدرت و عقايد27
2-6-2- فردگرايی/ جمع گرايی در جامعه29
1-2-6-2- فردگرايي و جمع گرايي در ارتباط با شغل. 30
2-2-6-2- فردگرايي و جمع گرايي در خانواده30
3-2-6-2- فردگرايي و جمع گرايي در مدرسه31
4-2-6-2- فردگرايي و جمع گرايي در محيط كار. 32
5-2-6-2- فردگرايي، جمع گرايي وعقايد35
7-2- مدلهای بررسی تغييرات حسابداری. 39
1-7-2- مدل مك- كينون. 39
2-7-2- ابعاد ارزشهاي فرهنگي از ديدگاه ترنر وترامپنرز. 41
3-7-2- توجه به وضعيت اكتسابي در برابر توجه به وضعيت انتسابي. 42
8-2- اشتباهات حسابداری. 43
1-8-2- انواع اشتباهات حسابداری. 44
1-1-8-2- انواع مختلف اشتباهاتی که ممکن است طی فعالیتهای یک واحد تجاری رخ دهد به شرح زیر است:44
2-1-8-2- نمونه ای از اشتباهات فوق به شرح زیر می باشد :46
2-8-2- نحوه اصلاح اشتباهات از نظر استانداردهای حسابداری ایران. 47
1-2-8-2- تعديلات سنواتي . 47
2-2-8-2- تغيير در رويه حسابداري . 48
3-2-8-2- اصلاح اشتباه 49
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه51
2-3- روش تحقیق. 51
3-3- فرضیه ها52
4-3- جامعه آماری تحقیق. 52
5-3- نمونه آماری. 53
6-3- مدل مفهومی تحقیق. 53
7-3- روش و ابزار گردآوری داده ها54
8-3- متغیرهای مورد مطالعه55
9-3- روش اندازه گیری متغير ها و تجزیه و تحلیل داده ها:57
1-9-3- شاخص فاصله قدرت.. 57
2-9-3- شاخص فرد گرایی. 58
3-9-3- اشتباهات حسابداری. 58
10-3- روشهای آماری آزمون فرضیات تحقیق. 59
11-3- نحوه آزمون فرضیه های تحقیق. 59
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
1-4مقدمه‏62
2-4- اندازه گیری متغیر فاصله قدرت.. 62
3-4- اندازه گیری متغیر فردگرایی. 64
4-4- اشتباهات حسابداری. 67
5-4- آزمون آماری فرضیه های تحقیق. 68
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه97
2-5- بیان یافته ها97
3-5- نتیجه گیری. 98
1-3-5- نتیجه گیری کلی به تفکیک فرضیه ها ی اصلی تحقیق :98
4-5- پیشنهادات.. 100
5-5 محدودیت ها ی تحقیق. 100
پیوستها
پیوست 1– شاخص مولفه های فرهنگی. 103
پیوست 2– اشتباهات حسابداری. 105
منابع و ماخذ
منابع فارسي:111
منابع لاتین:113
چکیده انگلیسی:116
جدول (1-2) تفاوت هاي كليدي ميان جوامع با فاصله قدرت كم وزياد26
جدول (2-2) تفاوت هاي كليدي جوامع با فاصله قدرت كم و زياد28
جدول (3-2) تفاوت هاي كليدي ميان جوامع جمع گرا وفردگرا34
جدول ( 4-2) تفاوت هاي كليدي ميان جوامع فردگرا وجمع گرا36
جدول (1-4 ) چهار سبک مدیریتی از استبدادی تا مشارکتی کامل. 63
جدول(2-4)شاخص فاصله قدرت.. 63
جدول (3-4) نتایج حاصل از تحلیل عاملی و ضریب همبستگی هر یک ازاهداف شغلی باعوامل 65
جدول ( 4-4 ) شاخص فرد گرایی. 66
جدول ( 5-4 ) نتیجه فرضیه 1-1-1. 69
جدول ( 6-4 ) نتیجه فرضیه 1-1-1(مرحله دوم)70
جدول ( 7-4 )نتیجه فرضیه 2-1-1. 71
جدول ( 8-4 )نتیجه فرضیه 2-1-1(مرحله دوم)72
جدول ( 9-4 ) نتیجه فرضیه 3-1-1. 73
جدول ( 10-4 )نتیجه فرضیه 3-1-1(مرحله دوم)74
جدول (11-4) نتایج آزمون فرضیات 1-1. 75
جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیات 2-1. 76
جدول (13-4) نتایج آزمون فرضیات 3-1. 79
جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیات 4-1. 82
جدول (15-4) نتایج آزمون فرضیات 1-2. 85
جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیات 2-2. 88
جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیات 3-2. 91
جدول (18-4) نتایج آزمون فرضیات 4-2. 94
نمودار 1-2 مدل هافستده37
نمودار 2-2 مدل گري. 38
نمودار 3-2 مدل مك كيون. 39
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 53


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان


تاثیرات فرهنگی


فردگرایی


فاصله قدرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان , فرهنگ , میزان ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات ...

چكيده: این تحقیق به بررسی ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط ...

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ و ... بر میزان اشتباهات حسابداری ...

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان پایان ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات ...

... رابطه بین فرهنگ و میزان ... و میزان اشتباهات حسابداری ... بررسی رابطه بین فرهنگ و ...

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان دسته: حسابداری

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری

دانلود پایان نامه های رشته حسابداری همه - پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات ...

بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری

شرح مختصر: این تحقیق به بررسی ابعاد فرهنگ شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط ...

عمومی و متفرقه - پروژه دات کام

... رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات ... بین محافظه کاری حسابداری و ... بررسی رابطه در ...

دانلود پایان نلمه : بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات ...

دانلود پایان نلمه : بررسی رابطه بین فرهنگ و میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

gougad - گلستان

بنام خدا . مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 16سهروردی. اصول حسابرسی . خلاصه وتلخیص ...

مقاله مدیریت بانکداری - elearnpars.org

مقاله مدیریت بانکداری. این مقاله با عنوان دوره آموزشی مدیریت بانکداری توسط مرکز آموزش ...

شیوه‎های مدیریت کلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز ...

معلم محور اصلی تعلیم و تربیت است که دلسوزانه فعالیت می‏کند تا مطلبی را به نحو احسن و قابل ...

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

عنوان گزارش: گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در بیمارستان. قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان

هفته نامه بین المللی آذرایران(چهارزبانه)

ترجمه متن، صفحات وب و اسناد. ویراستار متن‌باز فارسی: نسخهٔ ۰/۱ .هفته نامه بين المللي فرهنگي ...

عصر ايران

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران

الف - تعداد شعب بانك ها در ايران چه قدر زياد است؟

مقايسه ايران و جهان مقايسه ايران و جهان و كشورهاي داراي درآمد بالاتر از متوسط ايران و جهان و ...

برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ (منابع …

ایران استخدام: با توجه به سوالات متداول کارجویان سایت ایران استخدام در رابطه با نحوه مطالعه ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

این کتاب مفاهیمی را همچون منفعت طلبی ، تقسیم کار ، کارکرد بازارها و کاربردهای. بین المللی ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک ...

نرگس آباده

دارچین یکی از قدیمی‌ترین انواع ادویه شناخته شده توسط بشر است و شهرت عسل نیز از زمانی که ...

مشاهده جزئیات - ssaa.ir

گزیده بخشنامه هااز اول مهر ماه سال 1365 . اعلام رهن تلفن به شركت مخابرات دفاتر اسناد رسمی ...

سایت جامع آموزشی خوارزمی

آخرین اخبار * سامانه آموزش و توانمندسازي آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی * اعلام نتایج تکمیل ...

نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون در ...