بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه - دانلود رایگاندانلود رایگان نقدینگی، مدیریت نقدینگی- منابع و مصارف- رگرسیون چندگانه- بانک توسعه صادرات ایران 

دانلود رایگان
بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آنعنوان پایان نامه: بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 148
شرح مختصر:
مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد.یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق"بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایرانبر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها
و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند.با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه4
2-1 - تاریخچه مطالعاتی. 4
3-1- بيان مسأله11
4-1- چارچوب نظری تحقیق. 13
5-1- فرضیه های تحقیق. 14
6-1- اهداف تحقیق. 15
7-1- ضرورت انجام تحقیق. 16
8-1- حدود مطالعاتی. 16
9-1- متغيرهاي مستقل و وابسته16
10-1- تعاریف مفاهیم و واژه ها17
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه20
2-2نقدينگيدر بانك. 20
2-2- نقدينگي دارايي ها:22
3-2- روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي. 22
4-2- مدل های نقدینگی. 23
1-4-2- مدل دوره نگهداری. 24
2-4-2- مدل ويليام بومول. 24
3-4-2- مدل میلر و اور. 25
4-4-2- مدل برانک... 25
5-4-2- مدل استون. 25
6-4-2- مدل وایت و نورمن. 25
7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک... 26
8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر. 26
9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه26
10-4-2- مدل مدیریت پول. 26
11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای. 26
5-2- مديريت نقدينگي. 27
6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی. 28
7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی. 29
1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك. 29
2-7-2- اندازه گيري و مديريت خالص وجوه30
3-7-2- مديريت دسترسي به بازار. 33
4-7-2-برنامه ريزي احتياطي. 33
8-2- وظایف مدیر نقدینگی. 34
9-2- خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي. 34
1-9-2- خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها35
1-1-9-2- تئوري وام تجاري. 35
2-1-9-2- تئوري تبديل پذيري. 35
3-1-9-2- تئوري درآمد مورد انتظار. 36
4-1-9-2- عوامل موثر در مديريت دارايي ها36
5-1-9-2-ويژگي هاي دارايي هاي نقد36
2-9-2- خط مشي مديريت بدهي ها37
3-9-2- روش هاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها)38
4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد38
10-2- انواع نيازهاي نقدينگي. 38
1-10-2- نياز نقدينگي سپرده گذاران. 38
2-10-2- نياز نقدينگي وام گيرندگان. 39
3-10-2- ذخيره قانوني. 39
11-2- تقاضا و تأمين نقدينگي. 39
12-2- اولويت هاي تخصيص منابع. 42
1-12-2- ذخاير اوليه42
2-12-2- ذخاير ثانويه43
3-12-2- ذخاير ثالثيه43
1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع. 43
2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش.. 43
3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار. 43
13-2- مدیریت منابع بانک ها44
1-13-2- روش ادغام وجوه44
2-13-2- روش تبدیل وجوه46
3-13-2- روش برنامه ریزی خطی. 47
4-13-2- مدیریت تعهدات.. 47
1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی. 48
2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع. 49
5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها49
14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی. 50
1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی. 50
1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی. 50
2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی. 51
3-1-14-2- كنترل جریان نقدینگی. 52
2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها52
1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت ها و پرداخت هاینقدی. 52
2-2-14-2- پیش بینی راهكارهایی برای دریافت های زودهنگام یا پرداختدیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی. 53
3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی. 53
15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی. 53
16-2- دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي. 54
17-2- انواع ریسک در بانک ها55
1-17-2- ريسك عملياتي. 55
2-17-2- ريسك اعتباري. 55
3-17-2- ريسك بازار. 56
4-17-2- ريسك قانوني. 56
5-17-2- ريسك نقدينگي. 57
18-2- ابعاد ريسك نقدينگي. 61
1-18-2- ريسك تامين مالي. 61
2-18-2- ريسك زمان. 61
3-18-2- ريسك تعهدات.. 61
19-2- شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي. 62
20-2- مديريت ريسك و نقدينگي. 62
21-2- مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي. 66
1-21-2- موانع بانكداري اسلامي. 66
22-2- نقش بانكهاي توسعه اي - تخصصي در اقتصاد كشور. 67
23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران. 69
24-2- خلاصه فصل. 70
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه72
2-3- روش تحقيق. 72
3-3- مدل تحليلي تحقيق. 73
4-3- مراحل انجام تحقيق. 76
5-3- متغیرهای تحقیق. 76
1-5-3- متغير وابسته76
2-5-3- متغيرهاي مستقل. 76
1-2-5-3- منابع. 76
2-2-5-3- مصارف.. 77
6-3- جامعه و نمونه آماري. 78
7-3- روش و ابزار گردآوري داده ها78
8-3- روش هاي آماري تحليل داده ها79
1-8-3- رگرسيون خطی. 79
2-8-3- تحليل رگرسيون و استنباط آماري. 80
3-8-3- رگرسيون و تحليل واريانس.. 80
4-8-3- همبستگي. 81
1-4-8-3- ضريب تعيين. 81
2-4-8-3- ضريب همبستگي. 81
5-8-3- آزمون معني دار بودن r (ضریب هبستگی)82
6-8-3- ضريب تعيين تصحيح شده82
7-8-3- رگرسيون چندگانه83
8-8-3 مدل رگرسيون چندگانه تحقیق. 83
1-8-8-3- روش هاي انتخاب متغيرهاي مناسب.. 84
9-3 - فرض هاي اساسي رگرسيون. 85
10-3- آزمون فرض هاي اساسي رگرسيون. 86
1-10-3- آزمون خود همبستگي. 86
1-1-10-3- خود همبستگي. 86
2-1-10-3- خود همبستگي مرتبه اول. 87
3-1-10-3- آزمون دوربين- واتسن. 88
2-10-3- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها)89
3-10-3- آزمون نابرابري واريانس های جملات اختلال. 89
1-3-10-3- آزمون بريوش- پاگان- گادفري. 90
4-10-3- آزمون معني دار بودن كل رگرسيون. 90
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
1-4مقدمه‏92
2-4- توصیف داده ها92
4-4- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل. 100
1-4-4- آزمون عدم وجود خود همبستگی. 100
2-4-4- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها)101
3-4-4- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها102
5-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 103
1-5-4- آزمون فرضیه اول. 105
2-5-4- آزمون فرضیه دوم105
3-5-4- آزمون فرضیه سوم105
4-5-4- آزمون فرضیه چهارم106
5-5-4- آزمون فرضیه پنجم107
6-5-4- آزمون فرضیه ششم107
7-5-4- آزمون فرضیه هفتم108
8-5-4- آزمون فرضیه هشتم108
9-5-4- آزمون فرضیه نهم109
10-5-4- آزمون فرضیه دهم109
11-5-4- آزمون فرضیه یازدهم110
12-5-4- آزمون فرضیه دوازدهم110
13-5-4- آزمون فرضیه سیزدهم110
14-5-4- آزمون فرضیه چهاردهم111
15-5-4- آزمون فرضیه پانزدهم111
16-5-4- آزمون فرضیه شانزدهم112
17-5-4- آزمون فرضیه هفدهم112
18-5-4 آزمون فرضیه هجدهم113
6-4- خلاصهفصل. 113
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه116
2-5- نتایج تحقیق. 116
3-5- محدودیتهای تحقیق. 118
4-5- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق. 119
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 121
پیوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسي. 131
منابع لاتین:133
چکیده لاتین. 134
جدول1-2منابع تقاضا و تأمين نقدينگي در بانك. 40
جدول 1-3- جدول تحلیل واریانس در خصوصرگرسیون برآوردی. 80
جدول 1-4- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند)94
جدول2-4- مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها95
جدول3-4- آماره هاي مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها95
جدول4-4- جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق. 97
جدول 5-4آماره هاي جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق. 97
جدول6-4- مدل نهايي و بهينه تحقيق. 98
جدول7-4 آماره هاي مدل نهايي و بهينه تحقيق. 98
جدول 8-4- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل. 103
جدول 9-4- آماره هاي آزمون ناهمساني مقادير باقيمانده ها103
نمودار1-2روش ادغام وجوه45
نمودار2-2روش تبدیل وجوه46
نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی. 48
نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع. 49
نمودار1-3مدل تحلیلی تحقیق. 75
نمودار 1-4- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده100
نمودار 2-4- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل. 101
نمودار3-4- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل. 102


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

اخبار بانک، نرخ ارز، قیمت طلا، اخبار بیمه و نرخ سود بانک ها

econews.com - خبرگزاری اقتصاد ایران

اختصاص بودجه برای ساخت مدارس جدید در انگلیس; گلایه حافظی از بی انضباطی و بی برنامگی شهرداری ...

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار و مقالات بانکی مقایسه سن بانکها و ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل ...

جغــرافـــياي استـــان قـم-محسن یوسفی

1 نقطه = ده نفر 1 نقطه =10 نفر مساحت a و b برابر است ولی تراکم افراد در شکل ...

درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین …

برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است.

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست - سایت …

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. www.jest.srbiau.ac.ir

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج …

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال‌های ۹۳ و ۹۴ منتشر شد که ...

جزئیات افزایش دستمزد سال 96 | ایران استخدام

خبر ۷ اردیبهشت ۹۵ : وعده مشروط ربیعی برای افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۹۵ (منبع ...

gougad - گلستان

درنازک خیال تو جز عشق رقم نخورد. زان جام باده جرعه کسی بیش و کم نخورد. شعبان با شکفتن گل هایش ...

gougad - گلستان

درنازک خیال تو جز عشق رقم نخورد. زان جام باده جرعه کسی بیش و کم نخورد. شعبان با شکفتن گل هایش ...

مقاله مدیریت کسب و کار - elearnpars.org

مقاله مدیریت کسب و کار توسط مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس جهت بالا بردن اطلاعات کاربردی و ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

پایان نامه و پروژه های رشته برق نانو تکنولوژی [11] avr میکروکنترلر [20] pic میکروکنترلر [9]

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و

چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلند‌مدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها ...

عصر ايران - Asriran

سهم آب کشاورزی را نصف یا حتی یک سوم کنیم و مصرف آب شهری و صنعت را نصف کنیم. چون آب نیست ولی اگر ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو ...

9. ليست پروژه هاي رشته برق- كنترل - الكتروفورس

ليست برخي از پروژه هاي رشته برق كنترل 1.كنترل بي سيم دور موتور برطبق دما 2.نمايشگر انتخابي ...

ماهواره چیست؟ - گلچین مطالب اینترنتی

شما وقتی بخواهید بیش از یک دیش و ال ان بی داشته باشید باید هرکدام از آنها را با سیم رابط به ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

هوالوکیل... دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالتنگار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کارشناس ...

دیرگداز چیست؛ تاریخچه و کاربرد

دیرگدازهای اسیدی : این دیرگدازها درمحل هایی استفاده می شوند که اتمسفر و سرباره اسیدی هستند ...

بررسی تاثیر اجزای مصارف بانک نمونه بر نقدینگی …

بررسی تاثیر اجزای مصارف ... هدف این تحقیق بررسی مختصر تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک ...

تحقیق در مورد منابع و مصارف قرض الحسنه در بانک ها

منابع و مصارف قرض الحسنه در بانک ها یکی ... تحقیق در مورد منابع و مصارف قرض الحسنه در بانک ...

برچسب توسعه - دانلود فایلهای مفید

دانلود کتاب شاخصهای محیط زیست و توسعه ...

برچسب بانک - دانلود فایلهای مفید

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن. عنوان تحقیق: بررسی ...

حسابداری بانکی - منابع و مصارف در بانکها

... منابع و مصارف در بانکها ... بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم ... وبلاگ بانک و توسعه

عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران

... بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن"می باشد اجزای منابع ...

تحقیق در مورد منابع و مصارف قرض الحسنه در بانک ها

» تحقیق در مورد منابع و مصارف ... بانک‌ها، تخصیص منابع ... منابع بانکها … بررسی ...

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری - پایان نامه های …

بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک ... بررسی تاثیر اندازه و ... بررسی موانع توسعه ...

دریافت فایل - hdaneshjoo.com

عنوان فایل: بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

منابع و مصارف بانک ها | انجمن حسابداری ایران

منابع و مصارف بانک ... بررسی تاثیر اجزای مصارف بانک ... بررسی تاثیر اجزای مصارف بانک ...

ماهيت حقوقی مزايدهword