ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر - دانلود رایگاندانلود رایگان عملکرد مالی و غیر مالی- نوع اظهار نظر حسابرس- حسابرسی-

دانلود رایگان
ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرسعنوان پایان نامه: ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 188
شرح مختصر:
هدف این تحقیق بررسی ارزیابی تاثیر معیارهای عملکرد مالی وغیر مالی برنوع اظهار نظر حسابرس می باشد. بنابراین سعی گردیده است تا با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 معیارهای عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد شناسایی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی شامل نسبت های مالی به دست آمده از صورت های مالی ، اندازه شرکت و متغیر بحران مالی شرکت ها است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- همبستگی است.
نتایج حاصل ازآزمون مقایسه میانگین دو جامعه نشان داد که از بین نسبت های مالی، متغیرهای نسبت جاری، سود خالص به کل دارایی ها، سود ناخالص به کل داریی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی، سود خالص به دارایی های ثابت وسرمایه در گردش به کل دارایی بر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد و اندازه شرکت تاثیری بر اظهار نظر حسابرس ندارد. همچنین بین اظهار نظر حسابرس وبحران مالی رابطه معنی داری وجود ندارد.
آزمون لجستیک برای دوگروه متغیرها بررسی شد. در روش اول متغیرهایی که تفاوت معنی داری بین دو گروه داشتند وارد مدل شدند که از بین آنها متغیرهای سود قبل از بهره ومالیات بیشترین تاثیر را بر اظهار نظر حسابرس دارد ودر روش دوم تمام متغیرها بدون هیچ محدودیتی وارد مدل شدند که نتایج به دست آمده نشان داد متغیرهای سود عملیاتی به فروش، موجودی کالا به فروش ، میزان دارایی و میزان فروش قابلیت پیش بینی اظهار نظر حسابرس را دارند.
فهرست مطالب
چكیده:1
مقدمه:2
فصل اول:كلیات تحقیق
1-1 مقدمه4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4
2-1 بیان مساله10
3-1چهارچوب نظری تحقیق:11
4-1 فرضیه های تحقیق. 12
5-1 اهداف تحقیق. 12
6-1 اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 12
7-1 حدود مطالعاتی. 13
8-1 تعریف واژه ها واصطلاحات.. 13
فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه19
2-2 تعریف حسابرسی. 19
3-2 انواع حسابرسی. 20
1-3-2 انواع حسابرسی از نظردلیل ارجاع کار. 20
2-3-2 انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی. 21
3-3-2 انواع حسابرسی از نظر زمان انجام کار. 21
4-3-2 انواع حسابرسی از نظر شیوه انجام کار. 22
5-3-2- انواع حسابرسی از دیدگاه دیگر. 22
4-2 معیارهای ارزیابی اطلاعات.. 23
1-4-2 مربوط بودن. 23
2-4-2 تایید پذیری (قابلیت رسیدگی)24
3-4-2 عاری بودن از سو گیری. 25
4-4-2 کمیت پذیری. 25
5-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی. 28
6-2 نقش اصلی حسابرسی. 30
1-6-2 بعد کنترلی. 30
2-6-2 بعد اعتبار بخشی. 30
7-2 مفاهیم مهم حسابرسی. 31
1-7-2 شواهد حسابرسی. 31
2-7-2 انواع شواهد در حسابرسی. 32
1-2-7-2 ماهیت شواهد حسابرسی. 33
3-7-2 مراقبت های حرفه ای. 33
4-7-2 ارایه منصفانه34
5-7-2 استقلال حسابرس.. 35
6-7-2 اصول اخلاقی. 35
8-2 نقش وجایگاه حسابرسی. 36
1-8-2 نقش اقتصادی حسابرس.. 38
2-8-2 قانون تجارت و حسابرسی مستقل. 39
3-8-2 محوریت استاندارد های حسابداری وحسابرسی. 41
9-2 ابعاد نظام کنترل مالی در ایران. 42
10-2 گزارش حسابرسی. 43
1-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس اثر دارد.43
2-10-2 موضوعاتی که بر اظهار نظر حسابرس تاثیر ندارد45
3-10-2 انواع گزارش های حسابرسی. 45
11-2 معیارهای عملکرد46
12-2 شاخص های عملکرد مالی. 48
13-2 روش های تجزیه و تحلیل مالی. 52
14-2 نسبت های مالی. 53
15-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و نسبت های مالی. 53
16-2 طبقه بندی نسبت ها54
17-2 نسبت های مالی مورد استفاده در این تحقیق. 55
1-17-2 نسبت های نقدینگی. 55
2-17-2 نسبت های سود آوری. 57
3-17-2 نسبت های سرمایه گذاری. 60
4-17-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی. 62
5-17-2 سایر نسبت های مالی استفاده در تحقیق. 65
18-2 استفاده کنندگان نسبت های مالی. 66
19-2 محتوای اطلاعاتی نسبت های مالی. 67
20-2 نسبت های مالی وشاخص های عملکرد شرکت های موفق. 68
21-2 کاربرد نسبت های مالی در پیش بینی ناتوانی مالی. 68
22-2 انواع مدل های پیش بینی ورشکستگی. 69
1-22-2 مدل آلتمن. 69
2-22-2 مدل زیمسکی. 69
3-22-2 مدل شیراتا70
23-2 ویژگی های شرکت های ورشکسته71
24-2 روش های تحلیلی. 72
25-2 ارتباط بین معیارهای عملکرد و گزارش حسابرس.. 74
26-2 مسئولیت حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت شرکت.. 75
27-2 تحقیقات انجام یافته مرتبط با تداوم فعالیت.. 76
28-2 سایر متغیرهای تحقیق. 79
1-28-2 اندازه شرکت و اظهار نظر حسابرس.. 79
2-28-2 تحقیقات مرتبط با اندازه شرکت.. 80
29-2 پیش بینی اظهار نظر حسابرس.. 82
1-29-2 انواع الگوهای پیش بینی اظهار نظر حسابرس.. 82
30-2 پیشینه تحقیق. 85
1-30-2 تحقیقات داخلی. 85
2-30-2 تحقیقات خارجی. 88
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه93
2-3 جامعه آماری تحقیق. 93
3-3 روش تحقیق. 96
4-3 روش جمع آوری داده ها96
5-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 96
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 97
7- 3 مدل. 100
1-7-3 ویژگی های یک مدل خوب.. 100
2-7- 3 رگرسیون. 101
3-7-3 رگرسیون لجستیک... 101
8-3 متغیرهای عملیاتی تحقیق. 102
9-3 جنبه نو آوری تحقیق. 105
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه‏107
2-4 خلاصه یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق. 107
3-4 آزمون فرضیه اول. 110
4-4 آزمون فرضیه دوم115
5-4 آزمون فرضیه سوم116
6-4 ارایه مدل رگرسیون چند گانه117
1-6-4 مدل لجستیک با استفاده از روش ENTER.. 117
7-4 مدل لجستیک با استفاده از روش Backward Stepwise (پس روند)119
8-4 مدل لجستیک با واردکردن تمامی متغیرها122
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه126
2-5 خلاصه تحقیق. 126
3-5 یافته های تحقیق در مورد فرضیه ها127
1-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه اول. 127
2-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه دوم129
3-3-5 یافته های به دست آمده در مورد فرضیه سوم129
4-5 تفسیر کلی نتایج تحقیق. 129
5-5 محدودیت های تحقیق. 131
6-5- پیشنهادهای تحقیق. 132
1-6-5 پیشنهادهایی برای کاربران نتایج تحقیق. 132
2-6-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده132
پیوستها
پیوست الف:تعاریف جدول نسبت های مالی. 135
پیوست ب: خروجی نرم افزار. 142
منابع و ماخذ
منابع فارسی:167
منابع لاتین:170
چکیده انگلیسی:172
جدول 1-2 : نوع بنگاه های اقتصادی ومکانیزم های کنترل آنها (در شرایط کنونی آنها)42
جدول 2-2 نسبت اقلام دارایی به جمع دارایی. 62
جدول 1-3 شرکت های دریافت کننده گزارش مقبول. 95
جدول2-3 شرکت دریافت کننده گزارش مشروط. 95
جدول1-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهار نظر مقبول. 108
جدول2-4 : یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق در جامعه با اظهارنظر غیر مقبول (مشروط)109
جدول3-4: توزیع فراوانی دو متغیر بحران مالی واظهار نظر حسابرس.. 110
جدول 4-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای نسبت های مالی. 110
جدول5-4: نتایج آزمون t برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه113
جدول6-4 : نتایج آزمون کروسکال والیس برای میانگین نسبت های مالی دو جامعه115
جدول7-4: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای اندازه شرکت.. 116
جدول 8-4 : نتایج آزمون t برای میانگین اندازه دو جامعه116
جدول 9-4 : نتایج آزمون کای دو متغیر بحران مالی واظهار نظرحسابرس.. 117
جدول 10-4 نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل براظهار نظر حسابرس.. 117
جدول 11-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل و اظهار نظر حسابرس.. 118
جدول 12-4 : مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل. 118
جدول13-4ضرایب متغیرها و سطح معنی داری آنها118
جدول 14-4 : نتایج آزمون کای دو برای تاثیر متغیرهای مستقل بر اظهار نظر حسابرس.. 119
جدول 15-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس.. 120
جدول16-4: مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده بااستفاده از مدل. 120
جدول 17-4 : ضرایب متغیرها وسطح معنی داری آنها121
جدول 18-4 : نتایج آزمون کای دوبرایتاثیر متغیر های مستقل بر اظهار نظر حسابرس.. 122
جدول 19-4 : جدول رگرسیون بین متغیرهای مستقل واظهار نظر حسابرس.. 122
جدول 20-4: مقادیرمشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده از مدل. 123
جدول 21-4: ضرایبمتغیر ها وسطح معنی داری آنها123
جدول1-5 : خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق 126
نمودار1-3 فرایند انتخاب جامعه آماری موردمطالعه به روش غربال گیری. 94


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

ترجـــــمه خانـــه ترجـــمه خانه، اولین دارالترجمه و کافینت مجازی در ایران افتخار دارد تا ...

تاثیر مشکل نمایندگی جریان های نقدی آزاد بر محتوای …

سایر معیارهای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد ... تاثیر معکوس و ... و اهرم های مالی بر ...

حسابرسی چیست؟ - حسابرسی نو ین

حسابرسی نو ین ... تعریف و هدف حسابرسی. حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر ...

accountingpapers - نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد

نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری. فاطمه مالکی. دانشجوی دکتری حسابداری

بررسی تاثیر مشخصه های بازار اوراق بهادار و متغییر های

بررسی تاثیر مشخصه های بازار اوراق بهادار و متغییر های اقتصادی بر تولید ناخالص ملی در ایران

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان | …

مقدمه: امروزه ابزار و روشهای مختلفی برای سنجش عملکرد در سازمانها به کار میرود و درصورتی که ...

دانشکده مدیریت

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

برنامه ریزی شهری : urban planning - ارزیابی کمی و

ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری . مورد مطالعه: شهرستان هریس (با رویکردی بر طرح جامع شهر63)

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد شده ...

روش های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

این بنگاه‌ها به دلیل نوپا بودن و ریسک بالای خود با مشکلات متعددی در تامین مالی روبه‌رو ...

روش های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

این بنگاه‌ها به دلیل نوپا بودن و ریسک بالای خود با مشکلات متعددی در تامین مالی روبه‌رو ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

حسابداری - مفاهیم سود در گزارشات مالی

مفاهيم سود: دیدگاه ساختاری: بررسي سود از مجراي قوانين و مقررات . دیدگاه تفسیری:بررسي سود از ...

مقاله های برتر مدیریت - FM

عنوان پروژه: مدیریت سیستم های اطلاعاتی mis انواع بیمه ها پدید آوردنده: اعظم نوری شرح مختصر ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن مولفین: دکتر روح الله تولایی عضو هیأت ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. اطلاعیه پذیرش و پیش ثبت نام ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی (Job Satisfaction) شامل واکنش های شناختی، عاطفی و سنجش فرد به شغلش می باشد. عوامل مهم در ...

نمایش موارد توسط برچسب: سود و زیان

پارمیس، نرم افزار حسابداری، مالی و اداری، برنامه و نرم افزار حسابداری فروشگاهی اصناف ...

91 . مجلات ISI ، ISC - همبالی آموزشی - Blogfa

isi چيست؟ هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در isiيکسري مراحل ارزيابي را پشت سر مي گذارد.

ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی غیر مالی بر نوع …

... مبدل حرارتی مناقصه مبدل های ... تحت فشار و مبدل های ... صفحه ای در مورد تست های غیر ...

بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بر ...

... مالی و غیر مالی ارزیابی ... های ارزیابی عملکرد و ... بر رضایت شغلی تاثیر می ...

ارزیابی تاثیر معیار های عملکرد مالی غیر مالی بر نوع …

... دعوت نامه های ادبی و سوگند ... آیین نگارش و ... متن درخواست کمک مالی از ... های اندروید بر‌ روی ...

تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه …

... به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی ... های غیر مالی 30. ... تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد ...

ارزیابی متوازن - artaoe.persiangig.com

معیارهای اصلی عملکرد. تاثیر مثبت بر ... معیار های مالی و غیر ... و غیر مالی در ارزیابی ...

docx :ﻞﯾﺎﻓ ﺖﻣﺮﻓ https://downloadocx.com/ https ...

... //downloadocx.com/PR=8/27543-پایان-نامه-ارزیابی-تاثیر-معیار-های-عملکرد-مالی-و-غیر-مالی-بر ... و ﯽﻓﺮﻃ ...

به سوی معیارهای غیر مالی در ارزیابی عملکرد مدیران | …

وي نیز به معیار های غیر مالی ... و ارزیابی عملکرد ... ارزیابی عملکرد علاوه بر ...

پایان نامه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی

... معیار ارزیابی عملکرد ... تأثیر سیستم جامع مالی و ... نفت بر ویژگی‌های ...

عنوان مقاله: مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی

... مدل های نوین ارزیابی عملکرد ... مالی و غیر مالی و جنبه های ... عملکرد بر روی ...

عنوان مقاله: رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان …

تعیین معیار عملکرد و مقدار تحقق ... نظر گرفتن شاخص های غیر مالی که به عنوان ... تاثیر بر ...