دانلود گزارش كارآموزي مطالعاتي پراكنده در مورد - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود گزارش كارآموزي :مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي محل كارآموزي:مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي

دانلود رایگان
دانلود گزارش كارآموزي مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي
دانلود گزارش كارآموزي :مطالعاتي پراكنده در مورد حشره شناسي كشاورزي و آفات گياهي
محل كارآموزي:مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي
دانشگاه آزاد اسلامي –واحد ورامين


تعداد صفحات:219
نوع فایل :WORD

قسمتی از متن:
تاريخچه گياهپزشكي در ايران در واقع تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي نيز هست. در ايران بررسي هاي گياهپزشكي نسبت به ساير رشته هاي كشاورزي شروعي زودهنگام تر داشته است. آغازگراين بررسي ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پايان تحصيلات در روسيه در1298 هجري شمسي به ايران بازگشت و شروع به تدريس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزي كرج) نمود.


آن شادروان در سال 1302 شمسي واحد كوچكي را در انستيتو پاستور ايران با نام اداره تشخيص محلي- آفات و مبارزه آنها بنيان گذاشت و تحقيق پيرامون حشرات و جانوران زيان آور كشاورزي و بعضا دامي و انساني را آغاز نمود و اين شروع رسمي تحقيقات گياهپزشكي در ايران و نيز هسته اوليه و سنگ بناي موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي امروزي بود. شادروان افشار در چند زمينه ديگر نيز پيشگام و بنيانگذار بود. ازجمله اولين كسي بود كه تدريس حشره شناسي و جانور شناسي و آفات گياهي را پايه گذاري نمود، علاوه بر آن جمع آوري و شناسايي حشرات و جانوران از جمله عوامل بيماري زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزي حشره شناسي و جانور شناسي پزشكي و دامپزشكي نيز با افشار آغاز شد و نيز او بر خلاف برخي مدعيات، پايه گذار تحقيقات جانور شناسي و همچنين اولين موزه جانور شناسي در ايران بود. به هر حال اداره كوچكي كه در آن شادروان بنيان گذاشت، در سال 1306 از انستيتو پاستور ايران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فوايد عامه پيوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتي و اجرايي به بنگاه دفع آفات تغيير نام داد. شادروان افشار در طي اين سالها همچنان در مدرسه عالي فلاحت (دانشكده كشاورزي فعلي) نيز تدريس مي كرد و نيز به تحقيق و تاليف مقالات و كتاب هايي مي پرداخت كه براي ايران جديد و بسيار سودمند بود، در همين سال ها موزه جانورشناسي دانشكده كشاورزي كرج را پايه گذاري نمود. در واقع فعاليت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جريان داشت، از يك سو اداره كوچكي را در انستيتو پاستور تشكيل داد كه منجر به موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي امروزي شد و از طرف ديگر فعاليت هاي وي در دانشكده كشاورزي كرج، هسته اوليه گروه هاي گياه پزشكي دانشگاه هاي ايران را پديد آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدريج از مدرسه عالي فلاحت فارغ التحصيل مي شدند روز به روز توسعه مي يافت به طوري كه در سال هاي 1313 و 1314 در شمال كشور اولين و شايد تنها مبارزه كاملا موفق بيولوژيك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استراليايي انجام داد. اين بنگاه به تدريج آفات مهم كشور را جمع آوري و شناسايي نمود و تحقيقات روي آنها را آغاز كرد. در سال 1322 شادروان افشار آزمايشگاه حشره شناسي و دفع آفات نباتي كه رياست آن را شخصاً عهده دار بود بنا نهاد، اين آزمايشگاه زير نظر مستقيم وزير كشاورزي و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزي آن زمان (محل فعلي فروشگاه شهر و روستا واقع در خيابان فردوسي تهران) فعاليت مي كرد.فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل 1: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياه
مقدمه..................................................................................................................... 2
تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي........................................... 4
توضيح وظايف اساسي موسسه............................................................................ 12
تشكيلات موسسه................................................................................................... 15
بخش تحقيقات آ‍فت كش ها..................................................................................... 18
بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان.......................................................... 20
بخش تحقيقات علف هاي هرز و انگل هاي گلدار..................................................... 21
بخش تحقيقات سن گندم........................................................................................ 23
بخش تحقيقات بيماري هاي گياهان......................................................................... 24
بخش تحقيقات رده بندي حشرات........................................................................... 27
بخش تحقيقات جانور شناسي كشاورزي.............................................................. 29
بخش تحقيقات نماتود شناسي گياهي..................................................................... 31
بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك............................................................................ 32
بخش تحقيقات ويروس شناسي و بيماري هاي ويروسي گياهي............................ 33
بخش تحقيقات شناسايي رستني ها......................................................................... 34
عنوان صفحه
بخش تحقيقات بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي.................................................. 35
نيروي انساني........................................................................................................ 36
طرح هاي تحقيقاتي.................................................................................................. 37
انتشارات................................................................................................................ 38
منابع فصل............................................................................................................. 41
فصل 2: معرفي محل كارآموزي
معرفي محل كارآموزي......................................................................................... 43
فصل 3: كليات
كليات...................................................................................................................... 47
فصل 4: پرپاراسيون ميكروسكوپي حشرات و اتاله كردن حشرات
اتاله كردن حشرات................................................................................................ 50
تهيه پرپاراسيون از حشرات كوچك...................................................................... 53
منبع اين فصل........................................................................................................ 58
فصل 5: آزمايشات مربوط به مگس سفيدگلخانه اي و پروژه مربوط به آن
مقدمه..................................................................................................................... 60
مرفولوژي مراحل رشدي...................................................................................... 61
دموگرافي و ديناميسم جمعيت............................................................................... 67
عنوان صفحه
پروژه مگس سفيدگلخانه اي................................................................................... 68
مگس سفيد............................................................................................................. 72
سم آندوسولفان و مبارزه شيميايي با مگس هاي سفيد گلخانه اي.......................... 79
انواع آندوسولفان................................................................................................... 81
عسلك پنبه............................................................................................................. 88
كنه دو نقطه اي....................................................................................................... 93
شپشك آرد آلود ساحلي........................................................................................ 95
منابع اين فصل....................................................................................................... 97
فصل6: پروژه سن گندم و تاثير روي كاهش سن زدگي در مزرعه آسيب ديده توسط اين آفت
زيرراسته ناجور بالان........................................................................................... 99
كليد شناسايي خانواده هاي مهم سن ها.................................................................. 100
رده بندي سن ها...................................................................................................... 106
الف: زيرراسته سن هاي آبزي............................................................................... 106
ب: زير راسته سن هاي خاكزي............................................................................. 107
سن گندم................................................................................................................ 111
پروژه سن گندم و تاثير سموم در كاهش سن زدگي روي مزرعه آسيب ديده.... 126
عنوان صفحه
مواد و روش ها...................................................................................................... 129
نتايج....................................................................................................................... 131
بحث....................................................................................................................... 133
نتيجه اين آزمايشات.............................................................................................. 139
منابع اين فصل....................................................................................................... 141
فصل هفتم: پروژه مگس قهوه اي جاليز و جداول مربوط به آن بعد از تاثير سموم مربوطه
مگس قهوه اي جاليز............................................................................................... 143
24 SCTracer.................................................................................................... 149
سم دلتامترین 5/2% EC........................................................................................ 161
دپيتركس 80% SP................................................................................................. 161
موسپيلان 4/20%................................................................................................... 162
مگس خربزه.......................................................................................................... 173
سرخرطومي هندوانه............................................................................................. 177
منابع اين فصل....................................................................................................... 180


عنوان صفحه
فصل هشتم: آزمايشات جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه زني بذور كلزا
آزمايشاتي جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه زني بذور كلزا........ 182
فصل نهم: UAV،GPS،GIS و نقش آنها در حفظ نباتات
مقدمه..................................................................................................................... 192
ابعاد كشاورزي دقيق............................................................................................ 194
امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقيق................................................................ 195
PIPM درون مزرعه............................................................................................. 196
سيستم هاي حس كننده از راه دور UAV............................................................ 197
تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به عكس هاي حاصله از دستگاه UAV............. 198
PIPM در سطوح وسيع......................................................................................... 199
اطلاعات منطقه اي................................................................................................... 200
اطلاعات مربوط به مقياس محلي........................................................................... 200
سيستم حمايت از تصميم....................................................................................... 201
ذخيره و بازيافت GIS........................................................................................... 204
به كارگيري GISو IPM حشرات......................................................................... 207
IPMو تكنولوژي حشرات.................................................................................... 212
عنوان صفحه
منابع اين فصل....................................................................................................... 214
فصل دهم: منابع
منابع لاتین............................................................................................................. 216
منابع فارسی.......................................................................................................... 217منابع فارسي:
1-كتاب پنجاه و هشتمين سالگرد تأسيس موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي از سال 1322 تا 1380، انتشارات موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي.
2-نوري، نوشري، 84-1383. گزارش كارآموزي. گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشاه آزاد اسلامي واحد ورامين- پيشوا.
3-حجت، سيدحسين، 1375. حشرات (راهنمايي جمع آوري و شناسايي). انتشارات اميركبير.
4-جرلينگ، دن، سفيد بالك ها: بيواكولوژي، وضعيت آفتي و مديريت آنها. ترجه پرويز شيشه بر، 1381. انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.
5-ميركريمي، اسدالله، و اسماعيلي، مرتضي، و آزمايش فرد، پروانه، 1374. حشره شناسي كشاورزي: حشرات، كنه ها، جوندگان و نرم تنان زيان آور و مبارزه با آنها. موسسه اتنشارات و چاپ دانشگاه تهران
6-بهداد، ابراهيم، 1381. حشره شناسي مقدماتي و آفات مهم گياهي ايران نشر يادبود.
7-مصلي نژاد، هادي، و نوروزيان، مريم، و محمدبيگي، احمد. فهرست آفات، بيماري هاي گياهي، علف هاي هرز مهم و سموم توصيه شده. وزارت جهاد كشاورزي و حفظ نباتات.
8-نوروزيان، مريم. فهرست سموم مجاز كشور. انتشارات سازمان حفظ نباتات.
9-شيخي، گرجان، عزيز، 1383. گزارش نهايي طرح ملي تحقيقاتي اثر شبه هورمون جواني (آدميرال) بر كنترل پوره هاي معمولي گندم. موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي، سازمان تحقيقات آموزش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گزارش كارآموزي


دانلود گزارش كارآموزي


خرید گزارش كارآموزي


گزارش كارآموزي رشته کشاورزی


خرید گزارش كارآموزي کشاورزی


دانلود گزارش كارآموزي کشاورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)