شرایط و ارکان متشکله سند رسمی و آثار ناشی از آن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
شرایط و ارکان متشکله سند رسمی و آثار ناشی از آن درنظام حقوقی ایرانشرایط و ارکان متشکله سند رسمی و آثار ناشی از آن درنظام حقوقی ایران مفهوم سند: سند در اصطلاح لغوی: عبارت است از سند (پته، فته نوشته ای که در اثبات مطلبی به کار
می رود از دعاوی و غیردعاوی در قدیم سند معامله را و چر (معرب آن و سر) می خواندند در هندونیزم سند به مرد شهادت، دلیل بود (تحقیق مالدهند). سند رسمی در قدیم مخصوص دولت بود زیرا معمولاً قابل جعل نبود، علم نگارش اسناد را علم الشروط می نامیدند و خود نویسندگان اسناد را شروطیان می خواندند سند دولتی را سند دیوانی می گفتند در اسلام هفتادو شش مورد یافته مبنی بر اعتبار اسناد (منطق حقوق، ص1355) مستفاد از سوره 2/282 (رک. سند حدیث). در قدیم سند را وثیقه می گفتند و وثائق دلیل ها و اسناد و سند را در اصطلاح حقوقدانان به دو صورت محدود یا غیرمحدود یا به مفهوم اعم و به مفهوم اخص تعریف کرده اند با توجه به ماده 1284 ق.م که در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. در اینجا ما سند را با توجه به اینکه حقوقدانان تعاریفی که ارائه کرده اند به نظر می رسد تعریف جامع این مي باشد: سند به مفهوم اعم در لغت به چیزی گفته می شود که بدان اعتماد کرد با توجه به ماده 1284 ق.م که سند را به مفهوم اخص تعریف کرد. قانونگذار در این ماده اولاً باید نوشته باشد ثانیاً نوشته ممکن است اعم از خط باشد یا علامتی یا خطوطی یا رمزی به شرطی که در دنباله ماده آمده است آن نوشته در مقام دعوا قابل استناد باشد.
- مبسوط در ترمولوژی حقوق، جلد سوم ح ـ ظ ر تالیف و تحقیق محمدجعفر جعفری لنگرودی.
- معین، دکتر محمد، جلد 2، امامی دکتر سیدحسن، جلد 6، ص74.
فهرست مطالب
تاریخچه سند4
مفهوم سند:5
بخش اول : ارکان متشکله سندرسمی درنظام حقوقی ایران. 7
مبحث اول : تعریف سند رسمی:7
مبحث دوم: ماهیت حقوقی سندرسمی:8
گفتاراول: تنظیم سندبادخالت مأموررسمی باشد:10
گفتاردوم : رعایتحدودصلاحیتمأموررسمیدرتنظیمسند:12
بنداول: صلاحیت ذاتی مأموررسمی درتنظیم سندرسمی:12
بنددوم: صلاحیت نسبی مأموررسمی درتنظیم سندرسمی:12
گفتارسوم : رعایت تشریفات قانونی تنظیم سندرسمی:13
بنداول : تشریفات یکه عدم رعایت آن سندراازرسمیت میاندازد:13
بنددوم: تشریفات یکه عدم رعایت آن سندراازرسمیت نمیاندازد:14
بخشدوم: شرایط متشکله سند رسمی درنظام حقوقی ایران. 15
مبحث اول: وقایع حقوقی. 15
گفتاراول: قصدورضای طرفین درموردوقایع حقوقی. 17
گفتاردوم: اهلیت تنظیم کننده سندرسمی وقایع حقوقی:17
نتيجه گيري.. 18
منابع. 23


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کار تحقیقی حقوق


ارشد حقوق


مقاله حقوق


تحقیق حقوق


حقوق


حقوق و جزا


نظام حقوقی ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه