بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه و تعیین گونه غالب ,شدت آلودگی و پراکنش آن در شهرستان سبزوارفهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ..................................... ................................. 1
مقدمه .............................. ................................ 2
فصل اول: کلیات
1-1- مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه ......................................................................... 5
1-1-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار .......................................................................... 5
1-2- مشخصات میزبان .................................................................................................................. 8
1-2-1- پيشينه درخت پسته ................................................................................................... 8
1-2-2- ويژگي هاي گياهشناسي و گونه هاي مهم پسته ............................................................ 8 1-2-3- مشخصات گل نر و ماده درخت پسته ....................................................................... 10 1-2-4- ارقام پسته ............................................................................................... ................ 11 1-2-5- نیازهاي آب و هوايي پسته ........................................................................................ 12 1-2-6- فنولوژي فصلي درخت پسته ....................................................................................... 12 1-2-7- ارزش غذايي پسته ....................................................................................................... 13 1-2-8- تولید جهانی پسته و بررسی روند تغییرات آن .......................................................... 14
1-2-9- سطح زير كشت پسته در جهان و بررسي روند تغييرات آن............................................ 15
1-2-10- صادرات جهاني پسته ............................................................................................. 16
1-2-11- سطح، ميزان توليد و عملكرد پسته كشور .................................................................. 17 1-3- مشخصات بیمارگر ............................................................................................................... 21
1-3-1- تاریخچه نماتد شناسی ............................................................................................... 21
1-3-2- مشخصات راسته…………….. Tylenchida(Orley,1880)........................... 22
1-3-3- جايگاه نماتد ریشه گرهی ........................................................................................... 22
1-3-4- مشخصات كلي نماتد ريشه گرهيMeloidogyne ................................................... 23 1-3-5- تشخيص گونه هاي جنسMeloidegyne .................................................................. 24 1-3-5-1- نماتد……………. M.javanica. Treub (Chitwood).................. 27
1-3-5-2- نماتد M. incognita (Kofoid & white) Chifwood ......................... 27 1-3-5-3- نماتد M. arenaria (Neal) chitwood ............................................. ... 27
1-3-5-4- نماتد chitwood M.hapla ................................................................ 27
1-3-6- دامنه ي ميزباني نماتد ریشه گرهی ............................................................................... 28 1-3-7- علائم خسارت نماتد ریشه گرهی ............................................................................... 28 1-3-8- زيست شناسي و چرخه ي زندگي نماتد ریشه گرهی .................................................. 29 1-3-9- پيشگيري و كنترل نماتد ریشه گرهی ......................................................................... 32
1-3-9-1- اقدامات زراعي .................................................................................... ..... 32
1-3-9-2- استفاده از ارقام مقاوم ..................................................................................... 33 1-3-9-3- كنترل شيميايي ............................................................................................ 33 1-3-9-4- كنترل بيولوژيكي ........................................................................................ 34 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده
2-1- تاريخچه نماتد ريشه گرهي در جهان .................................................................................. 39
2ـ2ـ تاريخچه نماتد ريشه گرهي در ايران .................................................................................. 41 2-3- نماتدهای انگل درخت پسته ............................................................................................... 43
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- نمونه برداري ........................................................................................................................ 46 3-2- تكثير نماتد ريشه گرهي ، خا لص سازی و اثبات بيماري زايي................................................ 48 3-3- تهيه برش از شبكه كوتيكولي انتهاي بدن نماتدهاي ماده .......................................................... 50 3-4-رنگ آمیزی نماتد ماده و تخم های درون کیسه تخم.............................................................. 52
3-4-1- رنگ آمیزی نماتد ماده .............................................................................................. 52
3-4-2- رنگ آمیزی تخم درون کیسه تخم .............................................................................. 52
3-5- جداسازي نماتدهاي نر از خاك ....................................................................................... . 52
3-6- تهيه لاروهاي سن دوم ....................................................................................................... 54
3-7- تهيه اسلايدهاي ميكروسكوپي از نماتدها ........................................................................... 54 3-7-1- تهيه اسلايد موقت .................................................................................................. 54 3-7-2- تهيه اسلايد دائمي ................................................................................................... 54 3-8-تعیین شدت آلودگی بر اساس تعداد گال در پنج گرم ریشه پسته.......................................... 56
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- نتایج ................................................................................................................................. 58 4-1-1- شناسايي گونه هاي نماتد مولد غده ريشه پسته ................................... ................... 58 4-1-2- مشخصات جنس Meloidogyne Goeldi,1892 ............................................. 59 4-1-2-1- مشخصات ماده .......................................................................................... 59
4-1-2-2- مشخصات نر ......................................................... ................................... 64 4-1-2-3- مشخصات لارو سن دوم ............................................................................ 67 4-1-3- تعیین نقاط جغرافیایی ایزوله های جمع آوری شده و گونه نماتد شناسایی شده...... 68
4-1-4- میزان شدت آلودگی بر اساس شمارش شاخص گال در 5 گرم ریشه پسته و پراکنش شدت آلودگی.............. 71 4-2- بحث ............................................................77 فصل پنجم: منابع
منابع ........................................................................................................................... 80
خلاصه انگلیسی ............................................................................................................... 89
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- متوسط بارندگي ماهانه وسالانه درايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384– 1333) . . . . . . . . . 7
جدول 1-2- پارامترهاي آنا ليز شده دما در ايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384– 1333) . . . . . . . . . .. . 7
جدول 1-3- مواد و عناصر موجود در 100 گرم مغز پسته . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...................... 13
جدول1-4 - توليد پسته در جهان و كشورهاي عمده توليد كننده طي سالهاي 2007-1997 ............. 14
جدول1-5- سهم كشورهاي عمده توليد كننده از توليد جهاني .............................................................. 15
جدول 1-6- سطح زير كشت پسته در جهان و كشورهاي منتخب طي سالهاي 2007 ـ 1997 . . . . . . . . . . 15
جدول 1-7- سهم كشورهاي منتخب از سطح زير كشت جهاني ............................................................ 16
جدول 1-8- ميزان صادرات پسته در جهان و كشورهاي عمده صادركننده طي سالهاي 2006 -1997..... 16
جدول 1-9- سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد پسته كشور به تفكيك استان در سال 1387................. 18
جدول 1-10- آمار سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد محصول پسته آبي سال 1388 . . . . . ......... 20
جدول 1-11 - آمار سطح زير كشت توليد و عملكرد محصولات دايمي شهرستان سبزوار در سال1390.... 21
جدول 1-12- گونه مهم نماتد ريشه گرهي و درصد پراكندگي آن ..................................................... 23
جدول1-13- عكس العمل گونه ها و نژادهاي نماتد ريشه گرهي در برابر ميزبانهاي افتراقي ............... 26
جدول 1-14- آنزيمهاي مترشحه توسط نماتدها پارازيت گياهي ...................................................... 31
جدول 3-1-درجه بندی اندکس گال براساس تعداد گال ................................................................ 56
جدول 4-1- مشخصات مورفومتریک 20 نمونه نماتد ماده M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون ...................... 63
جدول 4-2- مشخصات مشخصات مورفومتریک20 نمونه نماتد نر M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون......... 66
جدول 4-3- مشخصات مورفومتریک 20 نمونه لارو سن دو M . javanica در 10 نمونه مورد آزمون....... ........ 67
جدول 4-4- نقاط جغرافیایی و شناسایی گونه Meloidogyne spp ايزوله هاي بدست آمده ........... 68
از نمونه هاي ريشه و خاك پسته در شهرستان سبزوار
جدول 4-5: میزان شدت آلودگی بر اساس تعداد گال در پنج گرم ریشه پسته ................................ 71
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر1-1- موقعيت منطقه مورد پژوهش در كشور و استان خراسان رضوي ............................... 6
تصویر 1-2- تصاویر گل نر و گل ماده ......................................................................................... 11
تصویر1-3-اشکال ارقام پسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .............. 11
تصوير 1-4: نماتد نر و ماده ......................................................................................................... 24
تصوير1-5- شکل سر و استایلت نماتد نر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25
تصوير 1-6- شكل كلي از شبكه كوتيكولي انتهاي بدن نماتد ماده . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 26
تصوير 1-7- شكل انتهاي دم در لارو سن دوم ............................................................................. 26
تصوير 1-8 - علائم خسارت نماتد ريشه گرهي بر روي درخت پسته ......................................... 29
تصویر1-9- مراحل تشکیل لارو سن دوم ................................................................................... 30
تصوير1-10- سيكل زندگي نماتد ريشه گرهي ............................................................................ 31
تصوير 1-11- تصاويری از سلولهاي غول آسا ............................................................................ 32
تصویر1-12- تاثیر مستقیم قارچ Trichoderma hazianum روی نماتد Meloidogyne javanica36
تصویر 1-13- تصاویر میکروسکوپی از لارو سن 2 آلوده به باکتری Pasteuria penetrans ........... 36
تصویر 1-114- میوه های تازه وزرد رنگ و میوه های خشک و قهوه ای رنگ چریش . . . . .............. 37
تصویر 3-1- مراحل نمونه برداری خاک و ریشه پسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ......... 48
تصویر3-2- تعیین نقاط جغرافیایی نمونه برداری شده ................................................................. 48
تصویر 3-3- مراحل جداسازی کیسه تخم نماتد از ریشه پسته ..................................................... 49
تصویر 3-4- علائم آلودگی به نماتد در بوته های گوجه فرنگی و ایجاد گال برروی ریشه بوته های گوجه فرنگی. . . . . . 50
تصویر 3-5- مراحل تهیه شبکه کوتیکولی انتهای بدن نماتد ماده از ریشه آلوده گوجه فرنگی . . . 52
تصوير4-1- برش انتهاي بدن نماتد ماده بالغM.javanicaجدا شده از باغات پسته شهرستان سبزوار ........................... 61
تصویر4-2- ماده بالغ نماتد M. javanica. سر و مری در نماتد بالغ ماده ................................... 62
تصویر4-3- تصویر میکروسکوپی از انتهای بدن نماتد ماده بالغ M. javanica از باغات پسته شهرستان سبزوار ............. 63
تصویر 4-4- تصاویر میکروسکوپی از نماتد ماده بالغ M. javanicaاز باغات پسته شهرستان سبزوار ........................ 64
تصوير4-5- قسمتهاي مختلف نماتدنر ولارو سن2 M . javanica،جدا شده از باغات پسته شهرستان سبزوار.............. 66
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 4-1- نقشه((GPS پراکنش شدت آلودگی به نماتد مولدغده ریشه ....................................... 75
نقشه 4-2-نقشه((GIS پراکنش شدت آلودگی به نماتد مولدغده ریشه……………………. 78
چكيده به منظور تعيين دلايل ضعف و پژمردگي و كاهش رشد و زردي درختان پسته در سال هاي اخير در باغات پسته شهرستان سبزوار، طي ماه هاي فروردين و تير 1390 ، 40 نمونه از ريشه ها و خاك اطراف آن به طور تصادفي، از سراسر مناطق پسته خيز اين شهرستان، جمع آوري شد.
براي اثبات بيماري زايي و تکثیر نماتد، توده هاي تخم را از روي گره هاي ريشه آلوده به نماتد، جدا كرده و سپس رقم حساس گوجه فرنگي (رقم رد كلود) را با يك كيسه تخم، آلوده نموده و بعد از حدود 2 ماه، ماده بالغ از داخل گره هاي ايجاد شده روي ريشه ها، لاروهاي سن دوم آن ها از داخل توده تخم و نرها ازخاك، جدا گرديد.
از انتهاي بدن ماده بالغ (Perineal Pattern) برشي تهيه شد. بعد از تهيه اسلايد از برش هاي انتهاي بدن ماده هاي بالغ، لاروسن دوم و نرها، اسلايدها با استفاده از كليد شناسايي Jepson 1987، از نظر خصوصيات مرفولوژيكي و مرفومتريكي مورد بررسي قرار گرفت.با توجه به مشخصات مرفولوژيك و مرفومتريك آن ها، گونه شناسايي شده در تمام نمونه هاي آلوده، Meloidogyne javanica بود كه گونه غالب نماتد ريشه باغات پسته شهرستان سبزوار به شمار مي رود.نقشه پراکنش و شدت آلودگی براساس نقاط جغرافیایی ثبت شده(GIS) نیز تهیه گردید.
مقدمه Pistacia vera L.) متعلق به تيره سماق (Anacardiaceae) است. جنس Pistaciaداراي 11 گونه است كه همگي آن ها از خود تربانتين يا سقز ترشح مي كنند. گياهان اين تيره به صورت درخت يا درختچه هستند (پناهي و همكاران، 1381).
Meloidogyne است كه بيماري در پسته ايجاد نموده و از بيماري هاي مهم پسته در جهان است (1991,.Ogawa et al).
et al., 2009Shaukat).
Fusarium oxysporum و نماتد مولد غده ريشه Meloidogyne incognita باعث مي شود كه خسارات وارده بر گياه، بيشتر از مجموع خساراتي كه هر يك از اين عوامل بيماري زا جداگانه وارد مي سازند، بوده است.
فصل اول كليات 1-1-مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه
1-1-1-موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار
تصویر1-1: موقعيت منطقه مورد پژوهش در كشور و استان خراسان رضوي
جدول 1-1: متوسط بارندگي ماهانه وسالانه درايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384– 1333)
سالانه
اسفند
بهمن
دي
آذر
آبان
مهر
شهريور
مرداد
تير
خرداد
ارديبهشت
فروردين
متوسط بارندگي (mm)
جدول 1-2: پارامترهاي آنا ليز شده دما در ايستگاه سينوپتيك سبزوار (1384– 1333)
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
سالانه
ميانگين متوسط درجه حرارت روزانه درجه سانتي گراد))
ميانگين حداقل دماي روزانه( درجه سانتي گراد)
ميانگين حداكثر دماي روزانه( درجه سانتي گراد)
1-2- مشخصات میزبان
1-2-1- پيشينه درخت پسته 1-2-2- ويژگي هاي گياهشناسي و گونه هاي مهم پسته Pistacia vera) گياهي نيمه گرمسيري، وابسته به تيرة سماقAnacardiaceaeيا تيره پسته، ازگیاهان دولپه اي و جدا گلبرگان است . جنس پسته داراي 11گونه است كه گونه هايي از آن ها از خود، تربانتين يا سقز ترشح مي كنند (پناهي و همكاران، 1381).
Pistacia vera P. integerrima
P. khinjuk P. lentiscus
P. mutica P. chinensis
P. atlantica P. terebinthus
P. mexicana P. oleosa
1-2-3- مشخصات گل نر و ماده درخت پسته مشخصات گل نر: مشخصات گل ماده: تصویر 1-2: تصاویر گل نر و گل ماده
1-2-4- ارقام پسته
پسته رقم فندقی
پسته رقمبادامي
پسته رقم اكبري
پسته رقم كله قوچي
تصویر1-3: اشکال ارقام پسته)اقتباس ازhttp://www.dordaneh-pistachio.com)
1-2-5- نیازهاي آب و هوايي پسته
1-2-6- فنولوژي فصلي درخت پسته جوانه هاي گل روي شاخه هاي يكساله در اوايل فروردين شروع به متورم شدن مي كنند. در طول نيمه دوم فروردين، 100 تا 200 گل در هر خوشه گل گرده افشاني مي شود. از اواسط فروردين تا اوايل خرداد، پوست استخواني (درون بر) شكل مي گيرد. اما بذر هيچ گونه رشدي ندارد. در طول اين دوره پوست استخواني، نرم و آسيب پذير به حمله حشرات بوده و در اثر بارش باران شكاف برمي دارد. در اواسط خرداد، پوست استخواني سخت مي شود.از اوایل تیر ماه، مغز شروع به رشد کرده تا اواسط مرداد پوست استخوانی را پر می کند. در اوایل تا اواسط شهریور، میوه ها شروع به رسیدن می کنند.سپس پوست استخوانی خندان می شود. پوست سبز شروع به اضمحلال نموده و ريزش بعضي از ميوه ها، از محور خوشه شروع مي شود. رشد شاخ و برگ همزمان با رشد پوست استخواني مي باشد. رشد رويشي در ماه فروردين شروع شده و در اواسط خرداد پايان مي يابد. رويش جديد برگهاي شانه اي مركب همراه با جوانه هاي گل جانبي در محور برگ و يك جوانه رويشي انتهايي توليد مي كند. جوانه ها از اواسط فروردين ماه تا اواخر خرداد تمايز يافته و در ماه تير، مرداد و شهريور راكد هستند و مجدداً در اواخر ماه مهر، تمايز ادامه مي يابد. بعضي اوقات جهش رشدي شاخ و برگ در اوايل تيرماه، مشاهده مي شود. برخلاف جهش رشدي بهاره كه جوانه هاي گل توليد مي كند، اين رشد، داراي جوانه هاي رويشي جانبي اوليه است. در ماه هاي مرداد و شهريور، برگهاي نزديك به خوشه ميوه، اغلب حالت تهي شدن از مواد غذايي و پيري را نشان مي دهند. بيشتر برگها در اوايل آذر ريزش مي كند و درخت تا اواخر اسفند در حالت ركود باقي مي ماند (صداقتي و همكاران، 1389).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه