ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه، استرس يا فشار رواني، يكي از مسائل همه گيري است كه انسانها به آن مبتلا مي‌باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگي فردي به زندگي سازماني سريع است.

دانلود رایگان
ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهرانعنوان پایان نامه: ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي مدارس متوسطه مناطق نوزده گانه شهر تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 124
شرح مختصر:
امروزه، استرس يا فشار رواني، يكي از مسائل همه گيري است كه انسانها به آن مبتلا مي باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگي فردي به زندگي سازماني سريع است. عوامل فشار رواني (استرس زاها)، هرآنچه كه باشند، در موقعيت هاي مختلف آثار و عواقبي را براي انسان به همراه دارند. در اين ميان، مديران را يكي از حساسترين قشرها در برابر فشار رواني معرفي نموده اند. (ابزري، 1379، ص 115)
تحقيق حاضر به منظور ارزيابي عوامل استرس زاي شغلي مديران آموزشي دبيرستانهاي شهر تهران تهيه و تدوين گرديده است. براي انجام اين تحقيق، يك سوال اصلي و سه فرضيه فرعي تدوين گرديد كه سوال اصلي عبارتست از: از نظر مديران آموزشي، از عوامل امكانات فيزيكي نامناسب، سنگيني كار، عدم امكان رشد حرفه اي، روابط نامناسب كاري، ويژگيهاي نقش و مسائل و مشكلات مالي، كدام تاثير بيشتري در ايجاد استرس دارند؟
در فرضيات فرعي تحقيق به مقايسه نظرات مديران زن و مرد، متخصص و غيرمتخصص و بر سابقه و كم سابقه پرداخته شده است جامعه آماري تحقيق، شامل كليه مديران مدارس متوسطه شهر تهران در سال تحصيلي 82-81 مي باشد، كه از بين آنها، 174 نفر از طريق روش نمونه گيري تصادفي- سهميه اي با استناد به جدول مورگان انتخاب شدند، به منظور انجام پژوهش، پرسشنامه اي با 35 سوال از نوع بسته با استفاده از مقياس پنج گزينه اي ليكرت، در بين مديران مدارس پنج منطقه از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران توزيع گرديد و پس از جمع آوري و طبقه بندي اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج حاصل از آزمون سوال تحقيق نشان داد كه ميزان اهميت و تاثير عوامل فشارزا به صورت زير مي باشد: مسائل و مشكلات مالي (با ميانگين رتبه اي 59/4 بعنوان مهمترين منبع فشارزا)، عدم امكان رشد حرفه اي (با ميانگين رتبه اي 71/3)، روابط نامناسب كاري (با ميانگين رتبه اي 47/3)، سنگيني كار (با ميانگين رتبه اي 40/3)، ويژگيهاي نقش (با ميانگين رتبه اي 14/3) و امكانات فيزيكي نامناسب (با ميانگين رتبه اي 70/2 بعنوان كم اهميت ترين منبع فشارزا). در مورد فرضيات فرعي: 1- تفاوت بين ديدگاه مديران آموزشي زن و مرد راجع به عوامل استرس زا فقط در مورد عامل روابط نامناسب كاري معنادار است. 2- تفاوت بين ديدگاه مديران آموزشي متخصص و غيرمتخصص فقط در مورد عامل سنگيني كار معنادار است. 3- تفاوت بين ديدگان مديران با سنوات خدمت كم و سنوات خدمت زياد معنادار نيست.
فهرست مطالب
فصل اول- كليات تحقيق مقدمه......................................................................... 1
بيان مساله.............................................................................. 2
ضرورت و اهميت موضوع.............................................................. 3
اهداف پژوهش.......................................................................... 4
سوال و فرضيات پژوهش........................................................ 5
تعريف واژه هاي اساسي................................................................. 6
فصل دوم- مباني نظري تحقيق مقدمه............................................................................... 9
تاريخچه استرس........................................................................ 10
استرس..................................................................... 13
ماهيت فشار رواني.................................................................. 15
نظريه هاي استرس...................................................... 16
استرس بعنوان پاسخي دروني.......................................................... 16
عوامل محيطي استرس.............................................................. 18
استرس بعنوان كنش متقابل....................................................... 18
مدل خبرپردازي................................................ 20
مقابله بعنوان پاسخي دروني.................................................. 21
مقابله متكي بر منابع محيط...................................................... 22
مقابله از راه كنش متقابل........................................... 22
فيزيولوژي فشار رواني.............................................. 23
شخصيت نوع B,A................................................ 26
علائم و نشانه هاي استرس................................................ 27
عوامل موثر در تشديد يا كاهش فشار رواني................................... 29
علل استرس................................................................... 30
ده فرمان براي كنترل استرس................................... 32
استرس شغلي.................................................... 34
تقسيم بندي مشاغل برحسب استرس................................... 36
رابطه ميان استرس و قابليت اجراي كار................................... 37
عوامل استرس زاي شغلي............................................................... 39
1. حوزه اجتماعي و فرهنگي....................................................... 40
از خود بيگانگي و بي هنجاري........................................................ 40
آب و هوا، رژيم غذايي و عوامل مشابه آن............................................... 41
رانندگي.................................................................. 41
زندگي در شهر در مقايسه با زندگي در روستا................................. 41
2. حوزه خانواده....................................................... 42
3. حوزه شغلي.............................................................. 43
ويژگيهاي نقش....................................................................... 44
ويژگيهاي شغل.................................................46
روابط ميان- فردي........................................................... 47
جو و ساختار سازماني................................................ 48
روشهاي مديريت منابع انساني و فن آوري و خصوصيات مادي........................ 49
فن آوري خصيصه هاي مادي......................................................... 51
هزينه هاي استرس شغلي............................................................... 53
استراتژيهاي مقابله با استرس در سازمان.................................................. 54
پيشنه تحقيقات...................................................................... 56
تحقيقات خارجي..............................................................56
تحقيقات داخلي..................59
خلاصه فصل .................................................................... 62
فصل سوم- روش تحقيق مقدمه.........................64
روش تحقيق..................................................................... 64
جامعه تحقيق............................................................. 65
نمونه و روش نمونه گيري.............................................................. 65
روش و ابزار گردآوري اطلاعات.......................................................... 67
پرسشنامه................................................................ 68
عنوان صفحه تعيين اعتبار و روايي......................................................... 69 روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها................................. 70
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق مقدمه..............................................................................72
الف- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي................................... 72
ب- بررسي آماري سوال و فرضيات تحقيق....................................... 83
بررسي آماري سوال اصلي تحقيق................................................. 83
بررسي آماري فرضيات تحقيق................................................... 84
نتيجه گيري................................................................ 90
فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات مقدمه....................................................................... 91
خلاصه......................................................... 92
نتيجه گيري................................................................. 93
پيشنهادات.................................................... 97
پيشنهادات اجرايي................................................. 97
پيشنهادات پژوهش........................................ 98
محدوديتهاي تحقيق................................................... 99
منابع فارسي............................................... 100
منابع لاتين................................................ 104
ضمائم..................................................
فهرست جداول
جدول 1-3: حجم آمار و نمونه پنج ناحيه آموزش و پرورش.......................... 67 جدول 2-3: عوامل استرس زاي شغلي و سوالات مربوطه......................... 69
جدول 1-4: توزيع فراواني نمونه پژوهش برحسب جنسيت......................... 72
جدول 2-4: توزيع فراواني نمونه پژوهش برحسب تحصيلات................ 74
جدول 3-4: توزيع فراواني نمونه پژوهش برحسب رشته تحصيلي................... 76
جدول 4-4: توزيع فراواني نمونه پژوهش برحسب سنوات مديريت..................... 78
جدول 5-4: شاخص نمرات توصيفي عوامل استرس زا برحسب جنسيت.............. 80
جدول 6-4: شاخص نمرات توصيفي عوامل استرس زا برحسب تخصص................ 81
جدول 7-4: شاخص نمرات توصيفي عوامل استرس زا برحسب سنوات مديريت...... 82
جدول 8-4: بررسي عوامل استرس زاي شغلي مديران....................... 83
جدول 9-4: بررسي ميانگينهاي رتبه اي عوامل استرس زا به تفكيك جنسيت و
نتايج آزمون U- مان ويتني.................................. 85
جدول 10-4: بررسي ميانگينهاي رتبه اي عوامل استرس زا به تخصص و نتايج آزمون
U- مان ويتني...................... 87
جدول 11-4: بررسي ميانگينهاي رتبه اي عوامل استرس زا به سنوات خدمت و
نتايج آزمون U- مان ويتني........... 89
فهرست اشكال
نگاره شماره 1-2: استرس بعنوان پاسخ دروني............... 17 نگاره شماره 2-2: مدل تاثير متقابل............................. 20
نگاره شماره 3-2: فيزيولوژي استرس......................... 24
نگاره شماره 4-2: رابطه ميان استرس و قابليت اجراي كار............................... 28
نگاره شماره 5-2: عاملهاي مادي استرس در محيط كار..................... 52


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
استرس شغلی


مدیران


استرس


فشار روانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های