بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند - دانلود رایگاندانلود رایگان در تحقيق حاضر که با عنوان بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه صورت گرفته است ، پس از بررسي تعاريف ، تار

دانلود رایگان
بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکهعنوان پایان نامه: بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 200
شرح مختصر: در تحقيق حاضر که با عنوان بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه صورت گرفته است ، پس از بررسي تعاريف ، تاريخچه و تئوري مفاهيم مربوطه و مروري بر پيشينه تحقيق در فصول اول و دوم (کليات تحقيق و مباني نظري) در فصل سوم (روش تحقيق) متعاقب آشنايي با سازمان صنعتي نيرو محرکه و مروري اجمالي بر خط مشي ، سياستها و استراتژي هاي آن سازمان و همچنين مطالعه تئوري و عملي ارتباط ميان متغير مستقل (فناوري اطلاعات) و متغير وابسته (فرآيند برنامه ريزي استراتژيک) و ارزيابي ارتباط معني دار ميان اين مفاهيم پرداخته شده است . روش تحقيق بصورت کتابخانه اي و ميداني بوده است و بر اساس روشهاي آماري سعي شده است تا نتايج حاصل از نمونه استنتاجي باشد . جمع آوري اطلاعات نيز به واسطه بهره گيري از پرشش نامه صورت گرفته است ، به منظور جمع آوري داده هاي مورد نياز پرسش نامه نهايي درباره رابطه فناوري اطلاعات و برنامه ريزي استراتژيک با در نظر گرفتن مقياس فاصله اي (ليکرت) بعنوان مقياس اندازه گيري طراحي و تکميل گرديده است . در فصل چهارم براي اثبات يا رد فرضيه هاي تحقيق از شاخص هاي سنجش رابطه بين متغيرها استفاده شده است ، روايي اين تحقيق با اتخاذ تدابيري چون انجام بررسي هاي جامع و کامل در مورد انتخاب گروه هدف که با مشورت متخصصين مربوطه صورت گرفته است و همچنين نظر سنجي از کل جامعه آماري تائيد مي گردد . پايايي آن نيز از طريق آزمون کرونباخ با ضريب تقريبي 87% محاسبه گرديده است . در فصل پنجم هم پس از مروري اجمالي بر تحقيق و بررسي نتايج حاصله و ارائه پيشنهاداتي از جمله عناوين مرتبط براي تحقيقات آتي خاتمه مي يابد .
فهرست مطالب
فصل اول:
کليات تحقيق
چکيده تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- موضوع تحقيق
1-4- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
1-5- اهداف تحقيق
1-6- فرضيات تحقيق
1-7- قلمرو مکاني تحقيق
1-8- قلمرو زماني تحقيق
1-9- روش تحقيق
1-10- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
1-11- ابزار گردآوري داده ها (اطلاعات)
1-12- روش تجزيه و تحليل داده ها (اطلاعات)
1-13- چارچوب نظري تحقيق
1-14- ادبيات موضوع تحقيق (پيشينه تحقيق)
1-15 مدل تحليلي تحقيق
1-16- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقيق
1-17- محدوديت هاي تحقيق
فصل دوم :
مباني نظري تحقيق
2-1- بخش اول : فناوري اطلاعات
2-1-1- تاريخچه فناوري اطلاعات
2-1-2- تاريخچه فناوري اطلاعات در ايران
2-1-3- تعاريف فناوري اطلاعات
2-1-4- بکارگيري فناوري اطلاعات
2-1-5- پياده سازي فناوري اطلاعات در سازمانها
2-1-6- کاربردهاي فناوري اطلاعات در سازمانها
جدول 2-1. مدل کاربرد فناوري اطلاعات نولان
جدول 2-2. مدل کاربرد فناوري اطلاعات گاليرز و ساترلند
جدول 2-3. کاربردهاي فناوري اطلاعات از نظر هيکس
2-1-7- تأثير تغييرات فناوري اطلاعات
2-1-8- تأثيرات فناوري اطلاعات بر جامعه
2-1-9- تأثيرات فناوري اطلاعات بر افراد
2-1-10- تأثيرات فناوري اطلاعات بر سازمانها
2-1-11- تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار ساماني
1- ساختار
2- فرآيندهاي کاري
3- ارتباطات
4- روابط ميان سازماني
جدول 2-4- : متغيرهاي طراحي سنتي و فناوري اطلاعات
2-1-12- نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد سازمانها
2-1-13- کاربرد فناوري اطلاعات در يادگيري و تدريس
2-1- 14- ابعاد و جنبه هاي گوناگون فناوري اطلاعات
2-2- بخش دوم : سيستمهاي اطلاعاتي
2-2-1- اهميت اطلاعات براي مديريت
2-2-2- تعريف سيستم اطلاعات
- اطلاعات
2-2-3- سير تکامل سيستمهاي اطلاعات
2-2-4- فناوري اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي
2-2-5- سيستم اطلاعات مديريت MIS:
2-2-6- انواع سيستم هاي اطلاعات :
2-2-7- سيستم پردازش تعاملات : (TPS)
2-2-8- سيستم گزارشات مديريت : (MRS)
2-2-9- سيستم پشتيباني تصميم گيري : (DSS)
2-2-10- سيستم خبره : (ES)
2-2-11- سيستم پشتيباني تصميم گيري گروهي : (GDSS)
2-2-12- سيستم اتوماسيون اداري : (OA)
2-2-13- سيستم پشتيباني مديران ارشد : (ESS)
2-3- بخش سوم : برنامه ريزي و مديريت استراتژيک
2-3-1- ماهيت و تعاريف برنامه ريزي
2-3-2- لزوم برنامه ريزي
2-3-4- ويژگيهاي يک برنامه ريزي خوب
2-3-5- ماهيت و ارزش برنامه ريزي و مديريت استراتژيک
2-3-6- تعاريف و مفاهيم اساسي برنامه ريزي يا مديريت استراتژيک
2-3-7- ماهيت استراتژي
2-3-8- اهميت استراتژي و فوايد آن براي سازمان
2-3-9- سطوح مختلف استراتژي
2-3-10- مروري بر اجزاء فرآيند برنامه ريزي و مديريت استراتژيک
2-3-11- ابعاد تصميمات استراتژيک
2-3-12- ويژگيهاي تصميمات مديريت استراتژيک
2-2-13- مزاياي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک
2-3-14- خطرهاي مديريت و برنامه ريزي استراتژيک
2-3-15- نظرات مديران اجرايي درباره مديريت استراتژيک
2-3-16- مديريت استراتژيک در ايران
2-3-17- ابزارهاي اعمال فرآيند عمومي برنامه ريزي استراتژيک
2- مدل تجزيه و تحليل سوالات بحراني
1- تدوين ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموريت ، آرمان ، چشم انداز آرماني ، مطلوب
و متحمل)
3- مدل برنامه ريزي دياگرام اهم
4- ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE)
5-ماتريس ارزيابي عوامل داخلي (IFE)
6- ماتريس داخلي و خارجي (IEM)
7- ماتريس بررسي مقايسه اي رقابت (CPM)
8- مدل تحليل (SWOT): (& opportunities & Threas Weakness &
Streng ths)
2-4- بخش چهارم : هماهنگي استراتژيکي و اطلاعاتي
2-4-1- مقدمه
2-4-2- سير تاريخي کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت و برنامه ريزي
2-4-3- پيوند فناوري اطلاعات واستراتژيهاي كسب كار
2-4-4 ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژيك IS/IT
2-4-5- چشم انداز برنامه ريزي استراتژيك IS/IT
2-4-6 سطوح متفاوت دربرنامه ريزي استراتژيك IS/IT
2-4-7 تنظيم و همراستا نمودن فناوري واطلاعات با برنامه هاي سازماني
2-4-8- چار چوب همترازي استراتژي كسب وكارو فناوري اطلاعات هندرسن
وون كاترامن
1- استراتژي كسب و كار
1- استراتژي فناوري اطلاعات
2- زيرساختها و فرآيندهاي سازماني
3- زير ساختها و فر آيندهاي سيستمهاي اطلاعاتي
2-4-9- چارچوب همترازي استراتژي كسب و كار فناوري اطلاعات لوفتمن
2-4-10- چارچوب همترازي استراتژيك كسب و كار و فناوري اطلاعات مائز
اجزاء چارچوب عمومي مديريت اطلاعات
1- استراتژي ،حوزه كسب وكار
2- استراتژي ،اطلاعات وارتباطات
2-4- 11- فرآيند برنامه ريزي استراتژيك IS/IT
2-4-12 چالشهاي برنامه ريزي استراتژيك IS/IT در ايران


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فناوری اطلاعات


فرایند برنامه ریزی استراتژیک


ساختار سازمانی


مهندسی مجدد


سیستمهای اطلاعاتی


سیستم خبره


مدیریت استراتژیک


برنامه ریزی


استراتژی


ماتریس ارزیابی عوامل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سير تحول فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و تأثير

كليدواژه ها: فناوري اطلاعات، خدمات مرجع، اينترنت، كتابخانه ها، مصاحبه مرجع، مرجع ...

اصول تهيه RFP براي پروژه هاي فناوري اطلاعات

مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات. اصول تهيه rfp براي پروژه هاي فناوري اطلاعات. فرنود حسني

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

پایان نامه : بررسی روشها و شبيه سازي فرايند شيرين سازي گاز . چکیده. در اين تحقيق چهار ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

نقش erp در بهره وری سازمانی. نقش پياده سازي erp در بهبود و افزايش بهره وري سازماني. سعيد ...

PDF مقاله کاربرد فيزيک در فناوري

کاربرد فيزيک در فناوري ,کاربرد فیزیک در فناوری,فناوری,نقش فیزیک در تشخیص بیماری ها ...

یاددهی و یادگیری علوم تجربی - مطالعه تطبيقي …

احمدي (1383) در ارزشيابي برنامه درسي قصد شده، اجرا شده و كسب شده مراكز تربيت معلم كه ...

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني - بررسي ...

عنوان پایان نامه : بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و ...

تحقيق ، پژوهش ، اطلاعات هنري - اطلاعات و چكيده …

مطالب کلی این پایان نامه ها در دسرس نیست و برای در یافت آن باید به کتابخانه ملی مراجعه ...

معلم موفق

ژاپن با توجه به گسترده تر بودن شيوه اتوماسيون در كارخانجات خود, در حال تامين و تربيت ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ...

معلم موفق

ژاپن با توجه به گسترده تر بودن شيوه اتوماسيون در كارخانجات خود, در حال تامين و تربيت ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ...

فن آوری آموزشی و روشهای تدریس متنوع و مفید،سایت …

فناوری آموزشی مدارس www. zib a web.com زیبا وب ،سایت مفید برای پسران ودختران ایرانی. الگوهای ...

(انديشكده صنعت و فناوري (آصف

انديشكده صنعت و فناوري (آصف) ... آدرس و شماره‌هاي تماس جديد آصف به اطلاع کليه مخاطبين و ...

PDF مقاله اعتياد و روشهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد

اعتياد و روشهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد. حال حاضر مسئله اعتياد به مواد مخدر و محرک در ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

تعيين ارزش اطلاعات در توجيه سيستمهاي پشتيبان تصميم . چكيده استفاده از سيستمهاي ...

DEPZIST - پروتئومیکس بررسی

پيشرفت برق آساي دانش بشري در زمينه ساختار, عملکرد, و توالي ژنها در دو دهه ي گذشته, بر ...

میگنا - بررسي راهكارهاي پيوند روابط خانه ، مدرسه

چکیده : خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای محسوب می شوند.

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه ...

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت

دانشمندان مرکز تحقيقاتي آي‌بي‌ام با همکاري مرکز روبش نانومقياس در دانشگاه استنفورد ...

پاتوق آزادگان اردوگاه تکریت چهارده - مقاله ای زیبا در

مقاله ای زیبا در مورد تجربیات معاون اجرایی مدارستقویم اجرایی سالانه مدرسه ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - آمــوزش و پــرورش در ...

تاريخچه آموزش و پرورش . اسفنديار معتمدی . آموزش و پرورش فرايند يادگرفتن دانش و مهارت و ...

همایش های حقوق و امنیت : همایش ها ، کنفرانس ها و …

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران 01 تا 02 اسفند ماه 1395

www.hospitalhealth.blogfa.com

نوع مطالعه. مواردي که الزاماً بايستي در روش اجراي طرح توضيح داده شود. بررسي بيماران

اطلاعات جامع سلامت داخلی مغز و اعصاب(نورولوژی) …

برنامه‌هاي گرافيكي كامپيوتري باعث بروز تشنج در فرد مبتلا به صرع مي‌شود ديدن صفحه ...

تفاوت زن و مرد از منظر روان شناسي و متون ديني

اولين پرسش در زمينه تفاوت زن و مرد اين است كه آيا زن و مرد از نظر ماهيت و اصل آفرينش ...

مشاور تحصیلی - معرفی رشته ها

انتخابي براي آينده. سيدرضا رحيمي. براي انتخاب رشته بدون در نظر گرفتن رتبه انتخاب خود ...

فهرست مقالات سایت فکرنو-سایت خلاقیت نوآوری و …

با انتخاب اسباب بازيهاي مناسب خلاقيت را در كودكان برانگيزيد. ب ا بازي كردن ذهن خود ...

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم 01 تا 02 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • نقش ...