بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران - دانلود رایگاندانلود رایگان پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن

دانلود رایگان
بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسرانعنوان پایان نامه: بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 160
شرح مختصر:
پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رويدادي بود واز طريق نمونه‎گيري در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالي رضايت زناشويي Enrich وماتريسهاي پيشرونده ريون بود.فرضيه تحقيق با استفاده از روش همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،در سطح اطمينان 99%دو فرضيه تحقيق يكي مبني بر رابطه بين رضايت زناشويي وهوش مردان وديگري مبني بر رابطه رضايت زناشويي وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضيه تحقيق بعدي با استفاده از روش t استودنت مورد بررسي قرار گرفت ونتيجه ،هردو در سطح اطمينان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واين نتايج حاصل شد،بين رضايت زناشويي مردان وزنان وهمچنين بين هوش مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد.

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه......................................................................... 1
فصل اول :گستره علمي موضوع پژوهش
1- موضوع پژوهش..................................................... 4
2- هدفهاي پژوهش ............ 4
3- امكان بررسي موضوع پژوهش واهميت آن ........................... 5
4- سؤالهاي پژوهش .......................................... 5
5- فرضيه‎هاي پژوهش............................... 6
6- متغيرها وتعريف عملياتي آنها........................................ 6
خلاصه.................................................................... 8
فصل دوم:ادبيات وپيشينه تحقيق
تعريف رضايت............................................................... 10
تعريف رضايتمندي زناشويي........................................ 11
ازدواج ..................................................................... 12
تعريف ازدواج ................................................................... 12
فوائد ازدواج........................................................... 13
ازدواج دختر وپسر ريشه‎هاي دوران كودكي .............................................. 14
افكار مسموم .......................................................................... 17
بهداشت رواني ......................................................................... 17
بهداشت رواني از ديدگاه اسلام وعرفان .................................................. 20
مهمترين عوامل براي ازدواجهاي موفق................................................... 20
پختگي رواني ورشد عاطفي فكري طرفين................................................ 20
طرز تفكر وعقايد وتمايلات .............................................................. 21
طرز تلقي ونگرشها ..................................................................... 22
عقايد مذهبي .......................................................................... 23
اختلافات طبقاتي ...................................................................... 23
ميزان تحصيلات ....................................................................... 24
توافق وطرز فكر درباره امورجنسي ...................................................... 24
تولد فرزند.............................................................................. 25
تعداد فرزندان.......................................................................... 26
اخلاق ................................................................................. 26
دخالت اطرافيان وبستگان ............................................................... 27
تفاوت سني بين زن وشوهر ............................................................ 27
رابطه با اوليا ........................................................................... 28
ويژگيهايي كه در امر زناشويي نقش منفي دارد............................................ 29
وجوهي از اختلافات زناشويي............................................... 31
نيازهاي احساسي زن ومرد..................................................... 31
چگونه مي‎توان در زندگي خوشبخت بود......................................... 32
نياز اساسي ازدواج موفق...................................................... 33
نقش زن در زندگي امروز ............................... 35
زن در نقش همسري ...................................................... 35
موقعيت زن در اسلام ............................................................ 36
ازدواج از نظر اسلام.................................................... 37
سختگيري در مسئله ازدواج........................................... 38
اهداف والاي ازدواج در اسلام.............................................................. 38
معيارهاي انتخاب همسر ........................... 40
خواستگاري........................................................................... 42
مهريه..................................................................................... 42
جهيزيه ......................................................................... 43
عقد وعروسي........................................................ 44
حقوق زن وشوهر...................................................... 45
رفتار............................................................................... 46
گفتار............................................................... 46
هدف زندگي ازديد قرآن ............................................... 46
اساس رابطه زناشويي از نظر قرآن كريم .................................................................................................. 47
خانواده........................................................................................ 48
تيپهاي خانواده......................................................49
خانواده متزلزل ..................................................... 50
خانواده متعادل.................................................................. 50
خانواده متكامل............................................................................... 50
ويژگيهاي ارتباط سالم زن و شوهر....................................................... 51
ويژگيهاي ارتباط ناسالم زن و شوهر.......................................... 52
توصيه‎هايي براي زن وشوهرها........................................... 53
شيوه‎هاي كاربردي براي رسيدن به تفاهم .................................................... 53
طلاق......................................................... 54
خانواده گسسته ............................................................................ 56
اختلافات خانوادگي.......................................................... 56
تاثير فروپاشي ازدواج وجامعه.................................................. 57
انواع عوارض بعد از طلاق......................................................... 58
تدابير اسلام براي پيشگيري از طلاق........................................................ 59
هوش............................................................................................. 60
تعريف هوش.......................................................................... 60
وضعيت هوش در سازمان واعمال ذهني ........................................................... 63
هوش عملي وهوش نظري......................................................... 64
هوش واستعدادهاي ديگر............................................. 65
ماهيت عامل g ................................................................... 67
تست هوش چيست............................................... 67
بهره هوشي (هوشبهر )چيست....................................................... 67
بهره هوشي وتوانائيهاي ديگر ذهني............................................ 69
ماهيت هوش .......................................................... 70
الف- هوش بعنوان توان درك رابطه...................................................... 71
ب- هوش بعنوان توان سازگاري با موقعيتهاي جديد........................ 71
پ- هوش بعنوان ظرفيت يادگيري ................................................... 72
ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعي ........................................ 72
عوامل موثر در رشد هوش .................................................... 72
نقش محيط ووراثت در تشكيل هوش...................................... 73
1- وراثت وهوش.................................. 73
2- ازدواج ميان خويشاوندان وهوش ..................................... 75
3- هوش چگونه به ارث ميرسد................................................. 75
4- محيط وهوش................................................... 75
5- نقش زمان در تشكيل هوش................................................................... 76
6- عوامل محيطي موثر در رشد هوش................................................... 77
آزمون استانداردشده هوش...................................................................... 78
آزمونهاي هوش .......................................................................... 80
آزمونهاي گروهي.......................................................................81
آزمونهاي فردي هوش.................................................. 82
ديدگاه نظري مختلف از مفهوم هوش.............................................. 83
نظريه‎هاي معاصر هوش............................................................................ 84
الف: نظريه‎هاي عاملي هوش............................................................................. 85
نظريه دوعاملي اسپيرمن............................................................ 86
نظريه سلسله مراتبي.......................................................................... 87
نظريه چند عاملي ترستون..................................................................... 88
نظريه سه بعدي گيلفورد.......................................................................... 89
نظريه كتل درباره هوش متبلور وهوش سيال.......................................................................................... 90
نظريه دوسطحي جنسن........................................................................... 91
ب: نظريه‎هاي فرايند مداري هوش.............................................................................................................. 92
نظريه شناختي پياژه درباره هوش............................................................................................................... 93
نظريه بازنمايي برونر..................................................................... 95
مروري بر نتايج تحقيقات به عمل آمده در زمينه رضامندي زناشويي درداخل وخارج كشور..... 95
خلاصه 107
فصل سوم: فرايند روش شناختي بررسي تجربه موضوع
1-انتخاب نمونه114
1-1- جامعه مورد بررسي114
2-1 روش نمونه گيري 115
3-1 نمونه منتخب115
2-ابزار وروش اجراي پژوهش115
1-1 ابزار پژوهش 115
2-2 آزمون رضايتمندي زناشويي ENRICH115
3-2روش نمره گذاري پرسشنامه رضايتمندي زناشويي ENRICH119
4-2آزمون ماتريسهاي پيشرونده ريون RAIVEN120
5-2شيوه نمره گذاري ماتريسهاي پيشرونده ريونRAIVEN120
6-2 روش اجراي پژوهش121
3-طرح پژوهش وروشهاي آماري121
1-1- معرفي طرحهاي پژوهش 121
1-2-روشهاي آماري وتحليل داده‎ها 121
خلاصه122
فصل چهارم:ارائه وتحليل نتايج كمي
1-يافته‎هاي توصيفي 123
2-يافته‎هاي مربوط به تحليل نتايج در چار چوب فرضيه‎ها 126
خلاصه 128
فصل پنجم : بحث ونتايج كمي
1-بحث وبررسي درباره يافته‎ها 130
2-تفسير نهايي 131
3-محدوديتهاي پژوهش 137
4-پيشنهادات138
منابع139
پيوستها
جدول داده‎هاي خام مردان142
جدول داده هاي خام زنان143
فهرست جدولها
جدول 1-1- تفسير كيفي معادلهاي هوشبر آزمون ماتريسهاي پيشرو.............................................. 7
جدول 1-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان 123
جدول 2-4 - يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي وهوش زنان123 جدول 3-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان 124
جدول 4-4- يافته‎هاي توصيفي نمرات هوش مردان وزنان 125
جدول 5-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش مردان126 جدول 6-4- ضريب همبستگي بين رضايت زناشويي وهوش زنان 127 جدول 7-4- نتايج آزمون tمستقل براي رضايت زناشويي مردان وزنان 128
جدول 8-4- نتايج آزمونtمستقل براي هوش مردان وزنان 128
فهرست نمودارها
نمودار 1-4ميانگين نمرات رضايت زناشويي وهوش مردان وزنان124
نمودار 2-4ميانگين نمرات رضايت زناشويي مردان وزنان 125
نمودار 3-4 ميانگين نمرات هوش مردان وزنان126


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رضایت زناشویی


هوش همسران


رضایت


رضایتمندی زناشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دلبستگي شديد به يك دوست | پرسمان دانشجويي - تربیتی و

گرچه هر یک از عوامل شخصیتی‌، فشار و استرس، خستگی، مسائل حل نشده و بحران های قبلی می ...

ويژگى‌هاى خانواده برتر در اسلام

اسـلام، در روش تـربـيـتـى خـود، انـسان‌ها را به الگوها، ايده آل‌ها و نمونه‌هاى ...

خانواده از منظر دين و روان‏شناسي | معرفت

خانواده از منظر دين و روان‏شناسي. علي‏احمد پناهي 1. چكيده. اين مقاله با هدف تبيين ...

آذر 1389 - راه زندگی

نقش ترس در شکست انسانها و اقسام آن ترس مثبت و منفی هراس، تيره بختي است، اما شهامت را ...

آيا ازدواج امام حسين (ع) با ارينب ، در پيش آمد قضيه …

سئوال كننده: مليکا مالکي. توضيح سؤال : زني نخست نامزد يزيد مي‌شود و چون [امام] حسين او ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی 1 همخوانی است که به منظور بررسی ارتباط میزان تامین ...

@#$دنیای مجازی من@#$ - خصوصيات افراد از روي ماه تولد

خصوصيات كلي متولدين آبان ماه: قوي و قدرتمند ، مصمّم و با اراده پولادين ، ورزشكار ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

دكتر محمد صالح وليدي عضو هيات علمي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم مقدمه 1 _ شناخت ...

عشرت سر ا ی کا بل

در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به کلیات مسائل فقهی مطرح می شود. من در یک خانواده ...

نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون ...

نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون ...

داستان های كوتاه [آرشيو] - Page 6 - P30World Forums ...

مانتو و مقنعه ام رو به سرعت می پوشم ،امروز خیلی دیر شده در بزرگ باشگاه روکه بازمی کنم ...

استفتائات - KHAMENEI.IR

استفتائات و رساله حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر ...

زندگي نامه بزرگان وبلاگ مذهبي سایت مذهبی …

یکی از شاخصه های پر اهمیت در پیشرفت اسلام اخلاق نیک و کلام دلاویز و پرجاذبه پیامبر ...

دلبستگي شديد به يك دوست | پرسمان دانشجويي - تربیتی و

گرچه هر یک از عوامل شخصیتی‌، فشار و استرس، خستگی، مسائل حل نشده و بحران های قبلی می ...

ويژگى‌هاى خانواده برتر در اسلام

اسـلام، در روش تـربـيـتـى خـود، انـسان‌ها را به الگوها، ايده آل‌ها و نمونه‌هاى ...

خانواده از منظر دين و روان‏شناسي | معرفت

خانواده از منظر دين و روان‏شناسي. علي‏احمد پناهي 1. چكيده. اين مقاله با هدف تبيين ...

آذر 1389 - راه زندگی

نقش ترس در شکست انسانها و اقسام آن ترس مثبت و منفی هراس، تيره بختي است، اما شهامت را ...

آيا ازدواج امام حسين (ع) با ارينب ، در پيش آمد قضيه …

سئوال كننده: مليکا مالکي. توضيح سؤال : زني نخست نامزد يزيد مي‌شود و چون [امام] حسين او ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی 1 همخوانی است که به منظور بررسی ارتباط میزان تامین ...

@#$دنیای مجازی من@#$ - خصوصيات افراد از روي ماه تولد

خصوصيات كلي متولدين آبان ماه: قوي و قدرتمند ، مصمّم و با اراده پولادين ، ورزشكار ...

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

دكتر محمد صالح وليدي عضو هيات علمي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم مقدمه 1 _ شناخت ...

عشرت سر ا ی کا بل

در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به کلیات مسائل فقهی مطرح می شود. من در یک خانواده ...

نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون ...