طرح ساماندهی و منظر شهری محور منتهی به حرم مطهر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
طرح ساماندهی و منظر شهری محور منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع) (طبرسی) مطالعات پایه
1- مطالعات پایه. 8
1-1- بررسی طرح هاو برنامه های فرادست.. 8
1-1- 1- بررسی طرح های جامع. 9
1-1-1- 1- طرح جـامع خــازنی.. 9
1-1-1-1-1- لزوم تهیه طرح.. 11
1-1-1-1-2- یشنهادات طرح.. 11
 • نظام کاربری زمین.. 12
 • نظام دسترسی.. 14
 • ضوابط و مقررات نماسازی.. 16
1-1-1-1-2- طرح جـامع مهرازان. 24
1-1-1-1- 2- 1هـــدف طرح.. 25
1-1-1-1-2-2- پیشنهادات طرح.. 25
 • تراکم ساختمانی پیشنهادی.. 25
 • نظام کاربری پیشنهادی ( الگوی توسعه ) :26
 • نظام کاربری پیشنهادی.. 28
1-1-1-1-3- طرح جامع فرنهاد. 30
1-1-1-1-3-1- اهداف طرح.. 30
1-1-1-1- 3-2- حوزه مرکزی.. 31
1-1-1-1- 3-3- پیشنهادات طرح.. 33
 • نظام کاربری زمین 34
 • نظام دسترسی.. 36
1-1-2- طرح های تفصیلی ....40
1-2-2-1- طرح تفصیلی خازنی.. 40
1-2-2-1-1- هدف طرح.. 40
1-2-2-1-2- پیشنهادات طرح.. 40
 • نظام کاربری زمین 40
 • نظام دسترسی.. 42
1-2-2-2- طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)44
1-2-2-2-1- هدف طرح.. 44
1-2-2-2- پیشنهادات طرح.. 44
 • نظام کاربری پیشنهادی.. 44
 • ضوابط و مقررات نماسازی.. 46
1-2-2-3- طرح اجرایی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)47
1-2-2-3-1- اهداف طرح.. 48
1-2-2-3-2- معرفی محدوده ي طرح.. 48
1-2-2-3-3- موقعيت بولوار طبرسي.. 48
1-2-2-3-4- پیشنهادات طرح.. 49
 • نظام کاربری زمین 49
 • نظام دسترسی.. 52
 • ضوابط و مقررات نماسازی.. 55
1-1-3- طرح های موضعی و موضوعی.. 58
1-1-3-تعيين طرحهاي موضوعي.. 58
1-1-3- تعیین طرح های موضعی.. 59
1-1-3-1- مطالعات و تهیه طرح تکمیل حلقه مبدل و فضای شهری ضلع قبله. 59
1-1-3-1-1- اهداف طرح.. 60
1-1-3-1-2- پیشنهادات طرح.. 61
 • نظام کاربری زمین 61
 • نظام دسترسی.. 63
1-1-3-2- طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد 64
1-1-3-3- طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری مشهد مقدس.. 70
1-1-3-3-1-هدف طرح.. 70
1-1-3-3-2- ضوابط و مقررات.. 70
1-1-3-4- طرح ساماندهی سیمای شهری محورهای منتهی به حرم مطهر. 76
1-1-3-4-1- اصول پیشنهادی تجمیع قطعات.. 76
1-1-3-4-2-پیشنهادات طراحانه پاسخگو به نیازهای بصری استفاده کنندگان.. 76
1-1-3-4-3- اصول پیشنهادی طراحــی نما77
1-1-4- بررسی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در ارتباط با نما86
1-1-5- ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری. 86
1-کلیات.. 87
2- تعاریف... 87
3-ضوابط کلی.. 88
4-سازمان اجرای مقررات.. 93
1-1-6- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 14/12/139195
(شاخص های لازم الرعایه جهت نیل به شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی). 95
1- کلیات.. 95
1-1- دامنه کاربرد. 95
1-2-حوزه شمول.. 95
1-3- اهداف.. 95
1-4- تعاریف... 96
2-ضوابط و شاخص ها98
2-1- ضوابط و شاخص های کلی.. 98
2-2- ضوابط و شاخص ها در حوزه شهرسازی.. 99
2-3-ضوابط و شاخص ها در حوزه معماری.. 100
3-تدقیق و بومی سازی.. 102
4- نظارت و پایش... 102
5- بازنگری.. 102
1-6- بررسی مقررات ملی ساختمان در ارتباط با مبحث نمای شهری.. 102
 • ابلاغ بندهای کاربردی درخصوص نما ومنظرشهری
1-1-7- بررسی مصوبات شورای شهر مشهد در ارتباط با مبحث نمای شهری. 107
1-2- مبانی نظری. 111
1-2-1- منظر شهری و جایگاه جداره های شهری درآن. 111
1-2-2- کیفیت منظر شهری.. 113
1-2-3- محيط يا فرم شهر. 114
1-2-4 کیفیت شی در جداره های شهری. 115
1-2-4-1 نما115
1-2-4-2- نما و نقش آن. 115
1-2-4-3- نماهايشهري. 116
1-2-4-4- جداره شهری.. 117
1-2-4-5- خیابان. 117
1-2-4-6- وجه تسمیه خیابان. 118
1-2-4-7- مفهوم خیابان در ایران. 118
1-2-4-8- شبکه خیابان ها به عنوان عامل تعیین کننده فرم شهر. 119
1-2-4-9- نقش خیابان و انواع آن به عنوان یک فضای شهری. 120
1-2-4-10- الحاقاتنما121
1-2-4-11- تراکمشهري. 121
1-2-4-12- خطآسمان- خطوطافقیوعمودي. 122
1-2-4-13- مصالح. 122
1-2-4-14- بالکن. 122
1-2-4- 15- فضاهايتجاري،تابلوهايتبلیغاتیودیوارنوشتهها123
1-2-4-16- نقش تابلوهاي تبليغاتي در منظر شهر. 123
1-2-4-17- تأسیساتوتجهیزاتشهري. 124
1-2-5- کیفیت زمینه در منظر شهری: منفعل، فعال،تعادل و توازن، تناسب، تداوم، توفق، وضوح، تراکم، بافت و ...124
1-2-5-1 -تعادل و توازن. 125
1-2-5-2- تناسب.. 127
1-2-5-3- تداوم. 130
1-2-5-4- تقارن. 130
1-2-5-5-ریتم(ضرب آهنگ)131
1-2-5-6- تفوق. 134
1-2-5-7-وضوح. 134
1-2-5-8-تراکم. 135
1-2-3- بررسی رابطه شی و زمینه در جداره ها و منظر شهری ( بررسی مفهوم نقش): نقش انگیزی، تشخص فرم و عملکرد، رویت پذیری، نماد بودن، شدت، تنش، تضاد، تباین، تقابل، تجانس، تاکید، تمرکز، سازگاری، مطلوبیت، وابستگی.. 135
1-2-3-1- ارتباط با مجاورت.. 136
1-2-3-2- نقش انگیزی. 136
1-2-3-3- تشخیص فرم و عملکرد. 138
1-2-3-4- سلسله مراتب.. 138
1-2-3-5- نماد بودن. 139
1-2-3-6- شدت.. 139
1-2-3-7- تنش... 140
1-2-3-8- تضاد. 141
1-2-3-9- تباین. 142
1-2-3-10- تفاوت.. 142
1-2-3-11- تقابل. 143
1-2-3-12- تجانس... 144
1-2-3-13- تاکید. 145
1-2-3-14- توالی.. 146
1-2-3-15- تمرکز. 146
1-2-3-16- سازگاری. 147
2- شناخت وضعیت موجود. 148
2-1- شناخت وضعیت زمین. 148
2-1-1- ساختار عملکرد و فعالیت.. 148
2-1-1-1-اطلاعات طبقه بندی شده و گونه شناسانه الحاقات در زمینه عملکردها و کاربری های گوناگون موجود در جداره148
 • نحوه استفاده از زمین.. 148
 • کاربری طبقه همکف... 151
 • کاربری طبقه اول.. 153
 • کاربری طبقه دوم. 155
 • کاربری طبقه سوم و بیشتر. 155
1-1-2- بررسی فعالیت های کانونی و عمده158
2-1-2- اجتماعی – اقتصادی. 161
2-1-2-1- بررسی ویژگی های اجتماعی کسبه و بهره برداران در حوزه مطالعاتی.. 161
2-1-2-2- شناخت ویژگی های جمعیتی:161
2-1-2-3- ترکیب جنسی جمعیت:161
2-1-2-4- ترکیب سنی جمعیت... 162
2-1-2-5- بعد خانوار. 164
2-1-2-6- میزان مهاجرت.. 165
2-1-2-7- وضعیت سواد. 166
2-1-2-8- قشر بندی اقتصادی شهر. 167
2-1-2-9- وضعیت خانوار در واحد مسکونی.. 168
2-1-2-10- مالکیت... 169
2-1-2-3- بررسی و شناخت انگیزه های ایجاد الحاقات.. 171
2-1-3- سازمان کالبدی. 175
2-1-3-1- بررسی ویژگی های کالبدی محور و شناخت سکانس های فضایی.. 175
 • کیفیت ابنیه. 175
 • قدمت ابنیه. 178
 • تعداد طبقات 183
 • مصالح به کار رفته در نما و رنگ بدنه. 186
2-1-3-2- مورفولوژی و اندام شناسی نمای شهری در سکانس های مختلف.. 189
 • خط آسمان.. 189
 • خط زمین 194
 • تقسیمات خطوط و خطوط غالب نما198
 • بازشوها در جداره. 202
 • کنسول و بالکن ها206
 • جنس و رنگ مصالح جداره. 211
 • تزئیینات
2-1-3-3- بافت شناسی جداره216
2-1-3-4- ساختار طبیعی موجود و ارتباط آن با ساختار مصنوع بدنه. 218
2-1-3-5- بررسی کیفیت های ساختاری وتداوم های جداره ها و همچنین فضاهای رها شده222
2-1-5- سازمان فضایی – ادراکی.. 224
2-1-5-1- بررسی ادراکی محور و اغتشاش ادراکی به لحاظ حضور انواع فرم ها و عناصر نامتناسب و تأثیر آن بر تصویر ذهنی استفاده کنندگان. 225
 • اغتشاش در نمای تک بناها226
2-1-6- سازمان بصری. 230
2-1-6-1- تشخیص مناظر ویژه در محور طبرسی.. 230
2-1-6-2- بررسی کیفیت های بصری مدخل ورودی به محور مورد نظر. 233
2-1-6-3- بررسی خط آسمان شهری از کانونها، فضاهای عمومی و کریدورهای شهری و تأثیر ساختارهای مصنوع در دریافت آن. 236
2-1-6-4- بررسی وضعیت سیما و منظر فضاهای شهری خاص موجود در محدوده236
2-1-6-5- تشخیص حوزه های دریافت مناظر در داخل خیابان و موانع بصری آن. 237
2-1-6-6- بررسی آلودگی های بصری در زمینه. 240
فهرست نقشه
نقشه 1-1، کاربری پیشنهادی طرح جامع خازنی.. 20
نقشه 1-2، شبکه ارتباطی پیشنهادی.. 22
نقشه 3-1، کاربری پیشنهادی طرح جامع مهرازان.. 34
نقشه 4-1، کاربری پیشنهادی طرح جامع مهرازان.. 36
نقشه 5-1، کاربری پیشنهادی طرح فرنهاد. 42
نقشه 6-1، شبکه ارتباطی موجود. 44
نقشه 7-1، شبکه ارتباطی پیشنهادی.. 45
نقشه8-1 ، شبکه ارتباطی پیشنهادی(پتانسیل دوچرخه). 46
نقشه 9-1 ، کاربری پیشنهادی.. 48
نقشه 10-1، معابر پیشنهادی.. 50
نقشه 11-1، کاربری پیشنهادی.. 52
نقشه 12-1 ، کاربری پیشنهادی.. 58
نقشه 13-1، کاربری پیشنهادی.. 69
نقشه 14-1 ، محدوده های ویژه نورپردازی.. 73
نقشه 15-1، تعیین راسته ها و نواحی برای طراحی توامان روشنایی و نورپردازی.. 75
نقشه1-2، نحوه استفاده از اراضی حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 158
نقشه 2-2، کاربری طبقه همکف حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 160
نقشه 3-2، کاربری طبقه اول حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 162
نقشه4-2 ، کاربری طبقه دوم حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 164
نقشه 5-2 ، کاربری طبقه سوم و بیشتر حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 165
نقشه6-2، کانون های فعالیتی حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 167
نقشه7-2، کانون های فعالیتی حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 168
نقشه 8 -2، مالکیت زمین حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 178
نقشه9 -2، مالکیت زمین حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 185
نقشه10-2، کیفیت ابنیه حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 187
نقشه11-2، دانه بندی قطعات حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 189
نقشه12-2، تعداد طبقات در حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 192
نقشه13-2، نوع مصالح نما حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 194
نقشه14-2، مورفولوژی بافت حد فاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 223
نقشه13-2 ، اغتشاشات ادراکی حدفاصل حرم – میدان طبرسی.. 236
نقشه 15-2، مناظر ویژه در محور طبرسی.. 239
نقشه 16-2، مناظر ویژه در محور طبرسی.. 240
نقشه 17-2، مناظر ویژه در محور طبرسی.. 241
نقشه 18-2، مناظر ویژه در محور طبرسی.. 242
نقشه 19-2، موقعیت محل ورودی ها به محور طبرسی.. 245
نقشه19-2، حوزه های دریافت و موانع بصری در محور طبرسی.. 250
فهرست جداول
جدول 1-1، خصوصیات نقش نماها. 123
جدول 1-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه. 157
جدول 2-2، سطح و سطوح کاربری طبقه همکف... 159
جدول 3-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در طبقه اول.. 161
جدول 4-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در طبقه دوم. 163
جدول5-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در طبقه سوم و بیشتر. 163
جدول6-2، ترکیب جنسی جمعیت در محدوده مورد مطالعه. 170
جدول7-2، ترکیب گروه های سنی جمعيت... 170
جدول 8-2، ترکیب سنی جمعیت... 171
جدول 9-2 ، ترکیب سنی جمعیت براساس جنسیت... 171
جدول 10-2، تعداد و بعد خانوار در محدوده مورد مطالعه. 173
جدول11-2، میزان مهاجرت در خیابان طبرسی.. 173
جدول12-2 ، میزان سواد در خیابان طبرسی.. 174
جدول13-2 ، ترکیب سنی شاغل و بیکار در خیابان طبرسی.. 175
جدول14-2، تعداد خانوار ساکن در واحد مسکونی در خیابان طبرسی.. 176
جدول 15-2، مالکیت اراضی در محدوده مورد مطالعه. 177
جدول شماره 16-2، کیفیت ابنیه در خیابان طبرسی.. 184
جدول 17-2، قدمت ابنیه در خیابان طبرسی.. 186
جدول 18-2، دانه بندی قطعات... 188
جدول 19-2، تعداد طبقات در خیابان طبرسی.. 190
جدول 20-2، نوع مصالح نما در خیابان طبرسی.. 193

فهرست نمودار
نمودار 2-1، عناصر تشکیل دهنده منظر فضای شهری . 119
نمودار 2-1، انواع ارتباط.. 143
نمودار 1-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه. 157
نمودار 2-2، کاربری طبقه همکف... 159
نمودار 3-2، سطح و سطوح کاربری اراضی در طبقه اول.. 161
نمودار 4-2، ترکیب جنسی جمعیت در خیابان طبرسی.. 170
نمودار 5-2، ساختار سنی جمعيت... 171
نمودار 6-2، هرم سنی جمعیت در خیابان طبرسی.. 172
نمودار7-2 میزان مهاجرت در خیابان طبرسی.. 174
نمودار8-2، ترکیب سنی جمعیت شاغل در خیابان طبرسی.. 175
نمودار9-2، ترکیب سنی افراد بیکار در خیابان طبرسی.. 176
نمودار10-2، وضعیت خانوار در واحد مسکونی در خیابان طبرسی.. 177
نمودار 12-2، نوع مالکیت قطعات حدفاصل حرم مطهر تا میدان طبرسی.. 179
نمودار 13-2، مدت زمان فعالیت کسبه در محور طبرسی.. 180
نمودار 14-2، سنجش میزان زیبایی در محور طبرسی.. 180
نمودار15-2، میزان هماهنگی نمای ساختمان با هویت مذهبی در محور طبرسی.. 181
نمودار 16-2، انگیزه نصب الحاقات در محور طبرسی.. 181
نمودار 17-2، حس تعلق به خیابان طبرسی.. 182
نمودار 18-2، کیفیت ابنیه در خیابان طبرسی.. 184
نمودار 19-2، قدمت ابنیه در خیابان طبرسی.. 186
نمودار 20-2، دانه بندی قطعات... 188
نمودار21-2، تعداد طبقات در خیابان طبرسی.. 190
نمودار22-2، نوع مصالح نما در خیابان طبرسی.. 193

فهرست تصاویر
تصویر 1 ، موقعیت حوزه مرکزی در شهر مشهد.. 39
تصویر 2 ، الگــــوی رفت و آمد در محــــدوده طـــرح.. 53
تصویر 3 ، الگــــوی رفت و آمد در محــــدوده طـــرح.. 59
تصویر4-1، مفهوم تعادل.. 133
تصویر5-1، تناسب... 137
تصویر 6-1، ریتم.. 139
تصویر7-1 ، ریتم.. 140
شکل 8-1، تقارن.. 142
تصویر9-1، نقش انگیزی.. 145
تصویر10-1، شدت... 147
تصویر 11-1، تنش.... 148
تصویر12-1، تضاد. 149
تصویر13-1، تقایل.. 151
تصویر14-1، تجانس.... 152
تصویر15-1، تاکید.. 153
تصویر16-1، تمرکز. 155
تصویر1-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 196
تصویر2-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 197
تصویر3-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 199
تصویر4-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 199
تصویر5-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 200
تصویر6-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 201
تصویر7-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 202
تصویر8-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 203
تصویر9-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 204
تصویر10-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 205
تصویر11-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 206
تصویر12-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 207
تصویر13-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 208
تصویر14-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 209
تصویر15-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 210
تصویر16-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 211
تصویر17-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 213
تصویر18-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 214
تصویر19-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 215
تصویر20-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 216
تصویر21-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی- حدفاصل حرم مطهر تا امزاده محمد(ص). 217
تصویر22-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی- حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 218
تصویر23-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی- حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 219
تصویر24-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی- حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 220
تصویر25-2، تزئینات در جبهه جنوبی محور طبرسی.. 221
تصویر26-2، تزئینات در جبهه شمالی محور طبرسی.. 221
تصویر27-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 227
تصویر28-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 227
تصویر29-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 227
تصویر30-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی16. 228
تصویر31-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 229
تصویر31-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل امامزاده محمد(ص) تا میدان طبرسی.. 229
تصویر32-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حد فاصل میدان تا ساختمان پزشکان.. 230
تصویر33-2، جبهه شمالی خیابان طبرسی – حدفاصل ساختمان پزشکان تا طبرسی 16. 230
تصویر34-2، جبهه جنوبی خیابان طبرسی – حدفاصل حرم مطهر تا امامزاده محمد(ص). 233
تصویر35-2، جبهه جنوبی حدفاصل مهمانپذیر سعید تا میدان طبرسی.. 234
تصویر36-2، جبهه جنوبی حد فاصل مجتمع شرق زیست تا مهمانپذیر امین.. 234
تصویر37-2، جبهه شمالی حد فاصل بانک میدان طبرسی تا ساختمان پزشکان.. 235
تصویر38-2، جبهه شمالی حدفاصل ساختمان پزَشکان تا طبرسی 16. 235
تصویر39s-2، تاکید محور طبرسی بر حرم امام رضا(ع) به دلیل جهت و موقعیت خود. 246


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بازسازی سیما و منظر مبادی ورودی شهر و معابر منتهی به حرم ...

بازسازی سیما و منظر شهری ... در این طرح، سه محور دیگر ... 4 محور منتهی به حرم مطهر رضوی ...

بازسازی سیما و منظر مبادی ورودی شهر و معابر منتهی به حرم ...

... بازسازی سیما و منظر شهری ... منتهی به حرم مطهر ... سه محور دیگر منتهی به حرم ...

Sadeghiye Hotel-طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر ...

... حرم مطهر رضوی. این طرح ... شهری به مجموعه حرم مطهر. ... منتهی به حرم مطهر و ...

طراحی شهری خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی/ تهیه طرح ...

... منتهی به حرم مطهر رضوی، طراحی شهری خیابان امام خمینی(ره) و تهیه طرح ... شهری; بافت ...

طراحی شهری خیابان‌های منتهی به حرم رضوی/ تهیه طرح

... منتهی به حرم مطهر، طراحی شهری خیابان امام خمینی (ره) و تهیه طرح ... به حرم مطهر، طراحی شهری ...

عصر خودرو - تدابیر ترافیکی پلیس در محورهای منتهی به حرم مطهر

تدابیر ترافیکی پلیس در محورهای منتهی به حرم مطهر . ... حمل و نقل شهری ... طرح ساماندهی ...

طراحی شهری خیابان‌های منتهی به حرم رضوی/ تهیه طرح

... منتهی به حرم مطهر، طراحی شهری ... توس و ساماندهی باغ ... منتهی به حرم مطهر ...

بازسازی سیما و منظر مبادی ورودی شهر منتهی به حرم

ورودی‌ هر شهر، مهم‌‌ترین عنصر القا کننده حس ورود به آن شهر است و به ... شهری; ایران; آوا و ...

تدابیر ترافیکی پلیس در محورهای منتهی به حرم مطهر

... و رانندگی تهران بزرگ تدابیر ترافیکی ویژه مراسم تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر ...

دانلود,رایگان،مقالاتISI،نمونه سوالات استخدامی،

طرح ساماندهی و منظر شهری محور منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع) (طبرسی) مطالعات ...

امارت اسلامي افغانستان

به اساس خبر، عساکراردوی اجیر وملیشه های اربکی ساعت ۱۲ بجه دیشب بالای منزل مجاهد متذکره محمد ...