برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه - دانلود رایگاندانلود رایگان پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسي ارشد. (MS.C) رشته مهندسی عمران، گرایش مهندسی سازه

دانلود رایگان
برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در گستره مشهد

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های ... - الپا

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در گستره
مشهد. هدف از براورد خطر زمین لرزه ارزیابی منطقی پارمترهای جنبش زمین یا پارامترهای
...

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی ...

download سپتامبر 10, 2017 عمران دیدگاه‌ها برای برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای
شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در گستره مشهد بسته هستند 1 Views ...

بایگانی‌ها برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ ...

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در گستره
مشهد برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در ...

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی ...

31 مه 2017 ... هدف از براورد خطر زمین لرزه ارزیابی منطقی پارمترهای جنبش زمین یا پارامترهای
وابسته ان در ساختگاه مورد نظر بر اثر رویداد زمین لرزه در چشمه های ...

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی ...

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در گستره
مشهد هدف از براورد خطر زمین لرزه ارزیابی منطقی پ. دانلود فایلهای کاربردی ...

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی ...

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در گستره
مشهدهدف از براورد خطر زمین لرزه ارزیابی منطقی پارمترهای جنبش زمین یا پارامترهای ...

برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ ... - Webpi.ir

10 مه 2017 ... برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در گستره
مشهد.

دانلود “برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های ...

دانلود “برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در
گستره مشهد”. برای دانلود فایل “برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب
بهینه ...

تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای با استفاده از شاخص شدت ترکیب ...

... مقاله تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای با استفاده از شاخص شدت ترکیب بهینه ...
ناکارآمدی شاخص در قیاس با سبب اختلاف منحنی های خطر دریفت حاصل از این دو ...

تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای با استفاده از شاخص شدت ترکیب ...

تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای با استفاده از شاخص شدت ترکیب بهینه پاسخ های
... ناکارآمدی شاخص در قیاس با سبب اختلاف منحنی های خطر دریفت حاصل از این دو ...

تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای با استفاده از شاخص شدت ترکیب ...

تحلیل احتمالاتی تقاضای لرزه ای با استفاده از شاخص شدت ترکیب بهینه پاسخ های
... ناکارآمدی شاخص در قیاس با سبب اختلاف منحنی های خطر دریفت حاصل از این دو ...

ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺎي ﻫ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮاي ﯾﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪ - مجله ژئوفیزیک ایران

ﺑﺮآورد. آﺳﯿﺐ. ﭘﺬﯾﺮي. ﯾﺎ. ﻃﺮاﺣﯽ. ﻟﺮزه. اي. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. زﻣﺎﻧﯽ. ﺟﻨﺒﺶ. ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ. زﻣﯿﻦ. ﻣﻮردﻧﯿﺎز. اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ
... اﺧﯿﺮ. در. ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺮاي. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺷﺘﺎب. ﻧﮕﺎﺷﺖ. ﻫﺎي. زﻟﺰﻟﻪ. ﻓﺮﻣﻮل. ﺑﻨﺪي. ﻣﯽ.
ﮐﻨﺪ ... ﮐﻨﺪ. ﮐﻪ. ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺟﺎﯾﮕﺸﺘﯽ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ﺣﺎﻓﻈﻪ. ﻣﻮﺟﻮد. و. ﻣﻘﺪاردﻫﯽ. اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ. آﻧﻬﺎ. اﺳﺘﻮار. اﺳﺖ .
ﻃﯽ ..... ﺑﺮﺗﺮي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ. دارد . ﺟﺪول. 2. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫ. ﺎي. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش. دﺳﺘﻪ ذرات. ﺑﻬﯿﻨﻪ
.

بررسی تحلیل خطر زلزله و اثر پاسخ زمین در ایجاد روانگرایی بخشی از ...

برآورد خطر لرزه ای منطقه ایران مرکزی ... ارائه راهکاری نوین جهت مدل کردن اثرات حوزه
نزدیک گسل در تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ... هدف اصلی این رساله تدوین یک مدل
تلفیقی شبیه سازی و بهینه سازی برای طراحی بهینه سیستم های ترکیبی کنترل
سیلاب با در .... این شاخص و همچنین شاخصس ارزش در معرض خطر (VaR) به عنوان یک
معیار جدید ...

زﻟﺰﻟﻪ ﻴ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ ي ﻓﻮﻻد ﻲ ﺧﻤﺸ ﻫﺎي ﻗﺎب اي ﺖ ﻟﺮزه ﻴ ﺗﻘﺎﺿ - مهندسی عمران مدرس

ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪ. ﻫﺎي دور از ﮔ. ﺴﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﺷـﺪﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ﺷﺘﺎب ﻃﻴﻔﻲ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮد ارﺗﻌﺎش ﻗﺎب ﺑﺎ
ﻣﻴﺮاﻳﻲ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮاي زﻟﺰﻟﻪ. ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ... ﺑﺤﺚ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﺠﺎوز ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮدن ﭘﺮﻳـﻮد ﺑﻬﻴﻨـﻪ ... ﻫﺎي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺑـﺮآورد
... ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﺮاﮔﺬﺷﺖ ﺣﺎﻻت ﺣﺪي ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از. روش. IDA. ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴ. ﻞ ﺧﻄـﺮ ﻟـﺮزه.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي | پایان نامه های کارشناسی ارشد

عشق ابادی صدف, نحوه ترکیب مولفه های افقی زلزله در تحلیل استاتیکی ... برازش
نسيم, تأثیر شاخص نسبت فرکانسی در پاسخ تغییرمکانی ساختمانهای قاب ....
پورمحمد شاهوار محمد, جدایش احتمالاتی خطر لرزه ای برای ساختگاه شهر بم, زارع مهدی,
1382 ... وجودی مهدی, مطالعه جنبش شدید زمین در زلزله بم با بررسی عدم قطعیت در
برآورد خطر ...

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي | گزارش ها

ارائه مدلی برای تعیین شاخص ایمنی بافت های شهری در برابر زلزله بر اساس ترکیب
پارامترهای موثر در خطر پذیری لرزه ای, امینی حسینی کامبد,قائمقامیان محمدرضا ...

استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی ...

در تحلیل خطر مرسوم برای برآورد عدم قطعیت موجود در حرکت زلزله به طور متداول از
روابط کاهندگی استفاده می شود. این روابط کاهندگی معمولا با استفاده از ...

تميزکاری نماي ساختمان - fbsep7

1 روز پیش ... برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در ... تاثیر
پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله ...

پایان نامه انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون ...

دو روش تعینی و احتمالاتی برای تخمین خطر لرزه ای ارائه شده است، روش اول مبتنی ...
روش دوم که مدل احتمالی بنیادی در تحلیل خطر زمین لرزه است عبارتست از ترکیبات
.... این روش بسیار ساده، برای برآورد بیشینه شتاب باورپذیر برای یک سایت می
باشد. ... شاخص میزان حرکت در محل مورد نظر غالباً به صورت بیشینه شتاب زمین و یا
طیف ...

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان > members ...

مقاوم سازی، ترمیم و تقویت منابع هوایی آب آسیب دیده از زلزله ..... برآورد احتمالاتی
خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی در گستره مشهد. 1392.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه وري ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ...

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه وري ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ..... (2013)ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺧﺴﺎرات زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺑﻮده اﺳﺖ . ...
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
.... ﺑﺎﺷﻨﺪ -ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اي ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ...

SID.ir | برآورد خطر زمين لرزه و پهنه‌ بندي لرزه ‌اي استان ايلام به دو روش ...

برآورد خطر زمين لرزه و پهنه بندي لرزه ‌اي به روش تعيني و احتمالاتي در استان ايلام
انجام گرفت. با توجه به نتايج روش تعيني، استان ايلام داراي مناطقي با خطر پايين و
...

کد مقاله نویسنده مسئول عنوان مقاله HN10101270151 احمد حیدری شریف ...

HN10100160149, صمد استجلو, لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه برای سد نعمت آباد
... HN10101270135, احمد حیدری شریف آباد, ریشه یابی واژگان قرآنی زلزله با
استفاده از نرم ... ارزیابی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح با استفاده از شاخص خسارت
پارک - انگ ... گسل در تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای از طریق ترکیب کردن روابط
کاهندگی.

نتیجه جستجو - تحلیل احتمالاتی

تحلیل احتمالاتی - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو. ...
Analysis / تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای Probabilistic Seismic Hazard Analysis ... 3,
پایان نامه, تاثیر توزیع دقیق و تقریبی طیف میانگین شرطی در برآورد پاسخ
احتمالاتی ... ارائه یک مدل زبانی ترکیبی برای بهبود عملکرد سیستم های بازشناسی
گفتار ...

ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت - هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ...

ارزیابی و بهبود سازوکار کانونی پس‌لرزه 1392/1/28 سراوان با روش ترکیبی, زینب
... ارتباط نرخ کرنش ژئودتیک با مطالعات خطر زلزله, علی شفیق، حمید زعفرانی ...
برآورد ضریب کیفیت امواج حجمی از روی زمین‌لرزه‌های رخ داده در محدوده شمال غربی فلات
ایران .... تأثیر دوره‌ی بازگشت زلزله‌های مشخصه در نتایج تحلیل خطر لرزه‌ای
احتمالاتی ...

گروه زلزله - دانشکده مهندسی عمران

... داده های مکان پایه در مهندسی زلزله · اندرکنش باد و سازه · شبیه سازی ترکیبی مجازی
... on the Optimum Performance-Based Design of Eccentrically Braced Frames
..... بهینه سازی شاخص های بیمه ای با استفاده از مدلهای تخمین خسارت لرزه ای ...
ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه ای ساختمان چند طبقه قاب فولادی همراه با دیوار برشی
بتنی.

جغرافیا و مخاطرات محیطی :: مرور فهرست عناوین

... ارزیابی توان الگوی زنجیرۀ مارکوف در برآورد و پهنه‌بندی احتمالاتی روزهای خشک
ایران .... سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) · بررسی و تحلیل مدل تجربی رفتارهای کاهش خطر
زلزله .... سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) · توسعه یک شاخص ترکیبی چندمتغیره بر پایه
تحلیل ... سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) · مدیریت بحران و مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های اسکان
موقت با ...

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه ...

15 آوريل 2016 ... مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي ... 2-18- برآورد
خطر زمين لرزه به روش احتمالاتي. ..... اين پنج رابطه با استفاده از روش درخت منطقي (
Logic Tree) و به ترتيب باوزن‌هاي 2/0، 3/0، 15/0 ، 15/0، 20/0با هم تركيب شدند. ...
سمینو در پایان نامه بهینه و آنالیز ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روتور ...

3. مشخصات توابع تحریک زمان دوام موجود

بطور مثال در صورتی که حد نهايي شاخص خرابي نرمال شده مورد نظر را 1 در نظر بگيريم
، ... تحلیل با استفاده از آنها منجر به تخمین قابل قبولی از آثار ناشی از زلزله در سازه
گردد. ... این توابع با استفاده از روشهای بهینه سازی عددی طوری طراحی شده اند که طیف
پاسخ ..... با ترکیب این اطلاعات و عملکرد گریز ساختمان میتوان هزینه های احتمالاتی
...

7 - سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین - ليست کنفرانس ها - سازمان ...

در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش احتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در شهر
یاسوج در .... این مطالعه با هدف برآورد غلظت زمینه به منظور ارزیابی زیست محیطی و
شناسایی مناطق ... دو معیار فاکتور غنی شدگی و شاخص زمین انباشتگی به منظور
تشخیص مناطق آلوده .... هدف از این مطالعات تعیین ترکیب و تغییرات فصلی آب
رودخانه مارون در ...

ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍی ﻗﺎﺑﻬﺎی ﺧﻤﺸﯽ ﺑﺘﻦ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠ - نشریه دانشکده فنی

ﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟﻪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺳﺎﺯﻩ، ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﺑﻬﺎی ﺧﻤﺸﯽ ﺑﺘﻦ.
ﻣﺴﻠﺢ ﺭﺍ ﺩﺭ ... ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ و ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ . وﺍژﻩ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. :ﻋ.

1-دکتر بسطامي

11 مارس 2015 ... اﺣﺘﻤـﺎﻻﺗﯽ. ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺣﺮﮐـﺖ و. رودي. ﺑـﻪ ﺳـﺎزه .... ﺗﻤﺎم ﭘﻠﻬﺎي ﻣﻌﻤـﻮل در
ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬـﺎي ﻣـﺪرن ﯾﻮﻧـﺎن را ﺑـﺮآورد ﮐﺮدﻧـﺪ ... اﻟﻤﻠﻠﯽ زﻟﺰﻟﻪ. ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻟﺰﻟﻪ. 5. ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره اول
،. زﻣﺴﺘﺎن. 1393. ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺴﺎرت ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ... اي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزه .... آزادراﻫﯽ ﮐﺎﻟﺘﺮﻧﺲ و ﻧﻘﺸـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺧﻄـﺮ
ﻟـﺮزه ..... ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺴﺎرت ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻃﻮﻟﯽ (ﺧﺴﺎرت.

انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک در ...

برآورد خطر رخداد زلزله به روش قطعی در ساختگاه بهبهان استان خوزستان ... بررسی
تحلیل خرابی سازه ها با استفاده ازطیف پاسخ فرکانس-زمان و شاخص خسارت پارک-انگ
... بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزهای (Seismic PRA) و کاربرد آن در ایران ...
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح با سیستم ترکیبی ( دوگانه ) ...

3 ﺑﺘﻨﯽ دو ﻗﻮﺳﯽ ﮐﺎرون ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌ - نشریه سد و نیروگاه برق ...

4 ژوئن 2015 ... اي. ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎً. روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاﺳﺎس رﮔﺮﺳﯿﻮن وزﻧﯽ ﺑﺎ آن روش. ﺗﺮﮐﯿﺐ. ﺷﺪ ... ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ
ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﻠﯽ. زﯾﺎ. د ﺑﻮده ... ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻟﻮﻟﻪ. ﺑﺎ آب ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ. ﻣﯽ.
ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن. ﻓﺮآﯾﻨﺪ .... ﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺳﺎز ...... ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ.

فهرست مقالات (پوستر)

52, A-10-2854-1, برآورد مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و
... 53, A-10-3326-2, بررسی ضریب برش پایه ی بهینه در قاب خمشی فولادی بر اساس
..... کاهندگی برای زلزله حوزه نزدیک تهران و کاربرد آن در تحلیل خطر لرزهای احتمالاتی
.... 324, A-10-746-4, ارزیابی شاخص خسارت قابهای فولادی خمشی در ترازهای عملکرد.

فصل سوم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش ...

30 ژوئن 2015 ... این داده‌ها به دو شیوه قطعی یا احتمالاتی در دسترس قرار می‌گیرند. ... شناسه جنبش زمین
می‌تواند شتاب، سرعت، جا به جایی و یا ترکیبی از این هر سه ... در شکل ۲۳-۱ سه مؤلفه
جنبش زمین در زلزله ال سنترو نشان داده شده‌اند. ..... این طیف، از آن رو که برای طراحی
سازه‌های جدید یا برآورد خطر پذیری ..... شاخص های هدف گذاری و ارزیابی ...

شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان - لیست مقالات

به همین دلیل استفاده بهینه از منابع موجود و ایجاد منابع آبی جدید به دلیل تغییر ...
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷـﺎﺧﺺ آﺑﺮﻓـﺖ ﻣﺤﻠﻲ، و ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ...
طراحی برای سایت سد کرخه به کمک الگوریتم نویسی روش تحلیل خطر احتمالاتی ...
به همین منظور ، سد کرخه در ایران برای برای تحلیل ارزیابی خطر لرزه ای انتخاب
گردیده است.

اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال

برآورد خطر لرزه ای منطقه گلستان به روش احتمالاتی تصحیح شده ... تحلیل خطر زلزله
ناشی از گسل شمال تبریز به روش تعیینی DSHA در حداقل ... تخمین مدول الاستیسته
ی سنگ با استفاده از آزمایش شاخص بار نقطه ای سنگ ... بهبود عملکرد لرزه ای قابهای
فولادی مهاربندی شده با استفاده از مهاربندهای ترکیبی از جنس فولاد و آلیاژ حافظه دار ...

بیوگرافی : محتوا : Dr. Amin Keshavarz Homepage

2 ا کتبر 2013 ... عبدالرضا خدری. تعيين ترکيب بهينه مهاربندها در قابهاي فولادي با استفاده از تابع
جريمه خارجي و الگوريتم ژنتيک ... تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای استان بوشهر. 1391
... تحلیل پاسخ زمین تحت اثر بارهای افقی و عمودی زلزله. 1391.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪ - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت و. ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﯿﻦ ..... ﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. از دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ... ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﻨﮕﺎم، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي
اﻗﺪاﻣﺎت. اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت در ..... ﺧﻄﺮ. اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ،. اﻏﻠﺐ. "ﺑﻪ. رواﺑﻂ ﮐﺎﻫﻨﺪﮔﯽ. " ﻣﻨﺘﻬﯽ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ. رواﺑﻂ.
ﺟﻬﺖ. ﺑﺮآورد. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﺟﻨﺒﺶ .... ﻫﺎي ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﻨﯿﺶ.
زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ...

نشریه علمی- پژوهشی انجمن - دانشگاه شهید بهشتی

شناسایی ساختمان‌های تخریب‌شده بر اثر زلزله، با استفاده از آنالیز بافت تصاویر
..... ارائه روش تركيبي بهينه سازي جمعيت مورچه ها و الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله
.... بهبود شاخص عمودی خشکسالی اصلاح‌شده به‌منظور برآورد میزان خشکسالی در مناطق
خشک ... *بررسي روش‌هاي تحليل سلسله‌مراتبي AHP، LNRF و FAHP در پهنه‌بندي خطر
...

6NCCE Full Paper Format - دانشگاه سمنان

27 آوريل 2011 ... ﺖ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻊ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از آﯾﯿﻦ .... ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺰﺋﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻄﺎﺑﻖ ... ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮد. ..... ﺰﺋﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﺮده در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر زﻧﺪه اﺳﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﺮده اﺳﻤﯽ
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ... ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ.

ﺳﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ وﻗﻮع در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري ارزﯾﺎﺑﯽ رو - دانش آب و خاک

ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ. آﻣﺎري ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ. اﺣﺘﻤﺎل ﺳﯿﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ. ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﯽ، ﺷﯿﺐ،
اﻧﺤﻨﺎي زﻣﯿﻦ، ﺷﺎﺧﺺ رﻃﻮﺑﺖ. ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﺗﻮان ... ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻮﺿﻪ ...
زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ. اﻧﺪازد، ﺳﯿﻞ ... اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ... ﻫﺎي
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢ .... ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ. ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺳﯿﻞ ..... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري
اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ.

فصلنامه مهندسي سازه و ساخت، شماره 12 - Magiran

در اين مطالعه با تركيب روش اجزاي محدود توسعه يافته و روش مجموعه تراز به ... شبيه
سازي شتاب نگاشت مصنوعي زلزله سازگار با طيف ساختگاه با استفاده از ... ريزپهنه
بندي لرزه اي شهر تهران بر اساس تحليل خطر قطعي و شاخص هاي لرزه اي ... ارزيابي
احتمالاتي فروريزش تدريجي قابهاي خمشي فولادي (معمولي، متوسط و ويژه) تحت زلزله

بررسی رفتار شالوده های تقویت شده با ژئوگرید تحت اثر بارهای ...

نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت طول بهینه بلانکت و عمق پرده آب‌بند به عمق آب
مخزن و ... سجادی ورق در دیوارهای برشی فولادی دارای توانایی بالایی در جذب انرژی زلزله
است. ... در این مقاله به محاسبه و بررسی شاخص قابلیت اعتماد سازه های طراحی شده
براساس آبا ... از تحلیل احتمالاتی خطر زمین لرزه و روابط کاهندگی طیفی تعیین شده
است.

استفاده از نمايه AFI (شاخص يخ زدگي هوا) در تعيين عمق نفوذ يخبندان در ...

پارامترهاي دمايي خاك از جمله عمق نفوذ يخبندان از شاخص هاي اقليمي مهم در طراحي پي،
تاسيسات ... هدف از اين بررسي برآورد عمق يخبندان خاك با استفاده از شاخص AFI است.

پاورپوینت طیف پاسخ زلزله - دانلود آهنگ جدید - بلاگ خوان

دانلود فایل پاورپوینت طیف پاسخ زلزله ،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک
هدیه ویژه. دانلود-پایان نامه-مقاله-پاورپوینت-ورد مقاله-پیشینه تحقیق. لینک منبع و ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

بهبود طرح قابهای خمشی با کاربرد جستجوی آماری ضرایب بهینه زلزله ها ... وزش
ناگهانی باد به کمک دینامیک سازه، معیار آسایش و شاخص جابجایی ... برآورد ویژگیهای
دینامیکی دیوار برشی فولادی با تحلیل اجزای محدود ..... بررسی میزان تأثیرپذیری
روابط کاهندگی طیفی در نتایج حاصل از تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای

دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

26 مه 2016 ... بررسی و تحلیل مدل تجربی رفتارهای کاهش خطر زلزله خانوارهای شهر تهران ... توسعه
یک شاخص ترکیبی چندمتغیره بر پایه تحلیل مؤلفه مبنا برای .... مکان‌یابی بهینه
ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد محمد اجزاء شکوهی ; حمید شایان ; محمد هادی درودی ...
ارزیابی توان الگوی زنجیرۀ مارکوف در برآورد و پهنه‌بندی احتمالاتی ...

پایان نامه ها ی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی راه آهن

1392, علی فراهانی, بهینه سازی زاویه تقاطع تونل ها با توجه به شرایط زمین ... بررسی
عددی تاثیر پارامترهای هندسی مسیر و ناهمواریهای ریل بر شاخص راحتی ... 1388, دکتر
میر محمد صادقی, لاله سرخی, بررسی رفتار خطوط سریع السیر تحت اثر زلزله, چکیده
... دکتر حمید رضا احدی, عبدالناصر حاجی زاده, برآورد تابع تقاضای بار در راه آهن ج.ا.

ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزه

در ﻣﻮرد ﺑﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺎد ﻻزم اﺳﺖ، ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ را ﺑﺪون ﺧﺴﺎرت ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﻲ ر ... ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺮاﺑﻲ ﻟﺮزه ... ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎ در ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ آن ...
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﻳﺐ ﺟﺰﺋـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎ و آﺛـﺎر ... ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺘﺎب ﻣﺒﻨﺎي
ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺧﻄـﺮ ﻟـﺮزه ..... ﭼﻠﻴﻚ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.

پاورپوينت طيف پاسخ زلزله - مدل لباس مجلسي دخترانه

4 آوريل 2017 ... پاورپوینت طیف پاسخ (زلزله) در 14 اسلاید پاورپوینت کاربرد در رشته .... برآورد
احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ های طیفی …

كاربرد جداسازي لرزه اي در ساختمانهاي منظم و بررسی تئوري مدلسازي ...

ایران از نظر خطر زلزله در منطقه ی فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و
.... نتایج حاصل از این شاخص با استفاده از انجام تحلیل تاریخچه زمانی و ترکیب جذر
مجموع .... Point) سازه که بیانگر وضعیت سازه تحت اثر یک طیف زلزله می باشد را
برآورد کرد. ..... آنالیز احتمالاتی طیف زلزله این عدم قطعیت ها را هم در بارگذاری زلزله و
هم در ...

پايان نامه هاي جاري - شرکت ملی نفت

3, 1, بهينه سازي مصرف سوخت, مدلسازي انرژي كلكتورهاي خورشيدي با هدف كمينه .....
ارايه يك الگوي بهينه جهت تجزيه و توصيف تركيبات سنگين در مدل سازي سيال ....
126, 124, ملي حفاري, بررسي وضعيت شاخص هاي صنعت سبز در شركت ملي حفاري
ايران در .... منحني هاي شكست لرزه اي براي سكوهاي ثابت دريايي بر مبناي روشهاي
احتمالاتي ...

مدل سازی ایمنی در انتخاب مسیرهای بهینه تخلیه اضطراری پس از زلزله ...

7 سپتامبر 2017 ... مدل سازی ایمنی در انتخاب مسیرهای بهینه تخلیه اضطراری پس از زلزله ... در این میان
شهر تهران که بر اساس نقشه درشت پهنه بندی خطر لرزه ای کشور در ... ای برای حل مشکل
بهینه سازی ترکیبی پیچیده در سالهای اخیر، شبکه های عصبی، ... کارلو در رابطه با
توزیع احتمالاتی شاخص ها اطلاعات بیشتری را در اختیار می دهد و ...

دانشگاه صنعتی شریف - مکتب‌خونه | آکادمی آنلاین تخصص‌ها

مکتب‌خونه، بزرگترین رسانه دیجیتال آموزش آنلاین در ایران.

مهندسی عمران

18 دسامبر 2016 ... يك روش عددي تركيبي متشكل از شبكه عصبي مصنوعي و مدل عددي دوبعدي متوسط
گيري شده در عمق ... مقایسه شاخص آسیب قاب های بتن آرمه و اعضای آن با استفاده از
شبیه سازی عددی .... تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده ...
تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان.

چکیده مقالات سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین

10 جولای 2017 ... ... کرومیت فرومد; بهینه سازی پارامتر های مؤثر بر جداکننده مولتی گراویتی در
بازیابی ... لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه در پهنه های گسلی موجود در جنوب
شرق کوه های ... پهنه بندی خطر زمینلرزه به روش احتمالاتی در گستره استان خراسان،
مشهد ... بررسی شاخص های مرفومتری در منطقه حوض سفید(جنوب غرب سربیشه) ...

ششمین همایش صنایع فراساحل - انجمن مهندسی دریایی ایران

هيدروكربني موجود در آن، انتقال و پااليش انها و مديريت بهينه مخازن از جمله فعاليت ....
تحت بارموج و جریان و زلزله در خلیج فارس Pre-Piling بررسی عملکرد یک سکوی .....
بررسی شاخص قابلیت اطمینان اتصاالت سکو ثابت فلزی با اتصاالت صلب و
انعطاف پذیر .... SPD9-ارزیابی الگوریتم ترکیبی ژنتیک فازی در فرآیند پایش
سالمت ...

پایان نامه مقایسه شاخص آسیب قاب های بتن آرمه و اعضای آن با استفاده از ...

2 ا کتبر 2017 ... Home » دانلود مقاله و پروژه » پایان نامه مقایسه شاخص آسیب قاب های بتن ..... در طراحی
، روش طراحی را به طراحی لرزه¬ای احتمالاتی بر مبنای سطح عملکرد تغییر داد ]۳[. ...
نبوده و اطمینانی از عملکرد مطلوب سازه و یا بهینه بودن طرح وجود ندارد. ... با ترکیب
سطح عملکرد مطلوب و شدت خطر زلزله یک هدف عملکرد تعیین می شود.

2013 1 2 2 115 بحرانِ ناشی از افت سطح آب زیرزمینی در اثر فعّالیّت ...

... آبراهه‌ها در حوضه آبریز«AF»، شاخص تقارن توپوگرافی عرضی«T» و شاخص گرادیان
طول ... کاربرد مدل ترکیبی OWA-AHP به منظور پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه
موردی: ... مکان‌یابی مناطق بهینه جهت توسعه‌ی فیزیکی شهر الیگودرز با استفاده از
نقشه‌ی ... لحظه‌ای احتمالاتی (GIUH) در برآورد رسوب روزانه حوضه طالقان و شاهرود 2 1
برآورد ...

دانلود مقالات هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق(1392) - نواندیشان

7 آوريل 2014 ... جایابی بهینه پست های فشار قوی جهت نصب rtu با تکنیک تحلیل سلسله ... ارزيابي
احتمالاتي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت تركيبي بادي- خورشيدي ... شبکه
توزيع با استفاده از شبکه عصبي FFBP براي منطقه زلزله زده ي بم ... 116- بازار
معاملات دوجانبه متمرکز انرژي برق ايران راهکارها، پيشنهادها و شاخص¬ها

شتاب طیفی - پایگاه علمی ویراساینس

... از تحلیل احتمالاتی خطر زمین لرزه و روابط کاهندگی طیفی تعیین شده است. ... پهنه
بندی خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های شتاب طیفی برای سنگ بستر در محدوده ?53 تا ...
لرزه زا از مقیاس 1:2500000 استفاده شده است و کاتالوگ زمین لرزه ها نیز از ترکیب و
همگن ... تابع هدف بهینه یابی براساس حداکثرشدن تطابق طیف پاسخ شتاب نگاشت ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

111, کیفیت‌های فرم و رنگ در ترکیب بندی‌های چهره نگاران شاخص اواخر قرن هجدهم .....
235, مدیریت ریسک و شناسایی خطر در شهرداری منطقه 22 با روش تلفیقی HAZID و
JHA ..... 363, استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده (TMD) برای کاهش تحریکات
القایی زلزله و ..... 458, پیشنهاد مدلی بهینه و بسط یافته برای ارزیابی و برآورد
شکست ...

فهرست مقالات فارسی - کتابخانه دیجیتال شهرداری اصفهان

ارزيابي تركيب بهينة حاملهاي انرژي در ... ارزيابي تلفيق ... ارزيابي چگونگي
برآورد هزينه هاي خارجي... ارزيابي خسارت ... استفاده از شاخص هاي مديريت ارزش كسب ش
... استفاده از .... بررسي اثرات مولفه قائم زلزله بر پاسخ ... بررسي ..... محاسبه توزيع
احتمالاتي ارتفاع موج حدا... محاسبه ... مديريت جامع سرمايه گذاري خطر پذيردر ا...
مديريت ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | پایان نامه های دانلودی رشته عمران

23 سپتامبر 2016 ... ... پایان نامه ارشد عمران : بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد بادبند ها در سازه های ....
متن کامل سمینار عمران: ترکیب شبکه بندی های ورونوی و دلاینی در روش حجم .... پایان
نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:مقایسه شاخص آسیب قاب¬های بتن-آرمه و .... دانلود پایان
نامه کارشناسی ارشد تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان ...

ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در ...

27 سپتامبر 2017 ... نمونه ترجمه چکیده در مدیریت منابع آبهای زیرزمینی، ارزیابی خطر آلودگی آبهای
زیرزمینی ... برای توصیف شاخص خطر موثر بر منطقه مورد مطالعه، یک رویکرد جدید با
ترکیب نقشه ... مونت برای ترکیبی کارلو نامعینی احتمالاتی. ... درباره تکنولوژی
مغناطیسی امکان کشاورزی با آب شور و بهینه سازی آبهای مصرفی فرمت ...

پروژه دانشجویی - لیست مقالات تخصصی مهندسي عمران

كاربرد بازي دو نفره با اهداف فازي و ماشين هاي بردار پشتيبان احتمالاتي در مديريت
كيفي رودخانه ها 25. ... مقايسه نتايج تحليلهاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي در
برآورد رفتار لرزه اي ... مقايسه عملكرد ستونهاي بتني بر اساس شاخص هاي خرابي
زلزله 93. ..... ارائه الگوريتم فراابتكاري تركيبي براي حل مدل بهينه سازي همزمان
طراحي شبكه ...

مقایسه کاربرد روش مدلسازی بیزین و روش‌های تصمیم گیری چند معیاره ...

یافته‌ها: بر اساس نتایج این تحقیق، در میان توزیعهای احتمالاتی گره تصمیم ... با
پیش بینی، تقلیل اثرات سوء و مدیریت صحیح ریسک می توان از درجات خطر به ...
برای سد ابوالعباس شاخص ها امتیاز دهی شده است و شاخص ریسک زیست محیطی سد ....
این جدولها به ازای هر ترکیب ممکن از حالتهای والد، به گره مولود یک احتمال اختصاص
میدهد.

بیست و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی - دانشگاه آزاد اسلامی ...

برآورد میزان رسوبزایی در بخشی از حوضه آبریز سد بارون ماکو. √ ... شناسایی
الگوهای بهینه اکتشافی و کانیزایی احتمالی جنوب مشکینشهر آذربایجانغربی ....
ارزیابی احتمالاتی خطر پتانیسل روانگرایی ساختگاه سد باراندوز ارومیه بر .....
آشکارسازی ارتباط بین بارش برف سنگین در استان آذربایجانشرقی با شاخص
پیوند از دور NAO.

مقاله‌ها - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

An optimum modal superposition approach in the computation of moving mass
induced ... بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری انواع مختلف ترکیبات عمل آورنده
بر مقاومت فشاری .... برآورد تابع تقاضاي سفر در بخش حمل و نقل جاده اي با استفاده
از روش .... بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای (Seismic PRA) و کاربرد آن در
ایران ...

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ردﯾﻒ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮي ﺑﻬﺴﺎزي - دومین کنفرانس ملی ...

ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﺠﺶ از دور و GIS در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﯽ اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﮐﺸﺖ ... ﻣﮑﺎﻧﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي ... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرﭼﮕﺎن و ﺟﺴﺘﺠﻮي ..... ﺑﺮآورد آﺳﯿﺐ ﯾﺬﯾﺮي
ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل AHP ﻣﺪل µd ، (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻣﺪره).

کتاب چکیده پایان نامه های سال93(قسمت3-فنی و مهندسی)

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. از. روش. ¬. ﻫﺎي. اﻧﺘﺸﺎر. ﻫﺪاﯾﺖ. ﺷﺪه. و. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ¬. ﺳﺎزي. ﻣﻮرﭼﻪ. ﻫﺎ. و. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻓﺎزي. اﺳﺖ،
. ﺑﺮاي ...... اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮔﺎزوﺋﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻤﯿﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
.... زﻟﺰﻟﻪ. ﯿﺗﻮﻟ. ﻣﺪ. ﯽ. ﮔﺮدد . در. ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺑﻌﺪ،. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. روش. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪ. ي. ﻓﺎز. ،ي. ﺷﺘﺎب. ﻧﮕﺎﺷﺖ. ﻫﺎ
.... ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮ ﻟﻐﺰش ﮔﻮدﺑﺮداري ... اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ روش ﮔﻮدﺑﺮداري ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد.

علی معصومی - صفحه شخصی - دانشکده فنی و مهندسی

26 جولای 2016 ... 10- بم و زمین‌لرزه‌اش می‌آموزد (آشنایی با مهندسی زلزله و عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌ها)، ....
استفاده از کنترل فعال بهینه لحظه‌ای؛ مجله علمی و پژوهشی عمران شریف؛ دوره 2-29، ....
رحمتی سلکی‌سری، مریم و علي معصومي؛ بررسی کارآیی شاخص خسارت اطمینان ....
کاربرد درخت منطقی در تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی؛ مجموعه مقالات دومین ...

سامانه اطلاعات جغرافیایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

چنانچه بر روی فضای دو بعدی کار می‌کنیم، داده‌های برداری از ترکیب اشکال پایه
هندسی ... هدف در این پهنه‌بندی، تعیین مناطق با خطر رانش زمین می‌باشد. ... نیرو،
مدیریت بحران و ریسک شبکه، برآورد بار، مشاهدهٔ پراکنش جغرافیایی بار، ...
کشاورزی، مؤسسه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، و سازمان جنگل‌ها و مراتع ...
شاخص پراکندگی.

شماره 484 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

اﻧﻔﺠﺎر و ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻮاد، ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﻄﺮات .... ﻣﺰاﻳﺎي
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ. اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ. را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ. ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ؛ در. ﺣﺎﻟﻲ ... ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺎه، اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎه، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﺎﻫﺶ .... و
ﮔﻠﻤﻦ و ﻧﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﺎزﻫﺎي ﭘﺎرس ..... ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ
ﻓﻌﻠﻲ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺬاري ﻓﯿﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در - پنجمین کنفرانس ملی ...

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻗﺎب ﻓﻮﻻدي ﺻﻔﺤﻪ اي داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذرات ...
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺎي زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﮑﻞ ﻃﯿﻔﯽ روي ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ...
زﻟﺰﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻧﺰدﯾﮏ در ﭘﺎﺳﺦ ﭼﺮﺧﻪ اي ﭘﻠﻬﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ رﯾﺴﮏ
ﻟﺮزه اي و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﯾﺮان ... آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺎب ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي، ﻣﻬﺎر ﺑﺎزوﯾﯽ و ﮐﻤﺮﺑ
.

طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس تغییر مکان | آموزش مجازی عمران و معماری 808

این روش، ملاحظات احتمالاتی بسیاری را در بر می گیرد که به ورودی های لرزه ای، ... در
حال حاضر، در تعیین زلزله ورودی از تئوری احتمال استفاده می شود که عموماً بر اساس
طیف خطر یکنواخت است. ... ای کمی هم به بررسی تراز بهینه مقاومت مورد نیاز ساختمان
یا پل توجه نموده است. ... ترکیب اثرات لرزه ای و ثقلی و نیز در نظر گرفته می شوند.

پایان نامه مقایسه شاخص آسیب قاب های بتن آرمه و اعضای آن با استفاده از ...

9 آگوست 2017 ... 3-6-2- محاسبه شاخص آسیب شکل¬پذیری برای مقاطع بحرانی
72 ..... طراحی لرزه¬اي احتمالاتی بر مبناي سطح عملکرد تغییر داد ]3[. ... نبوده
و اطمینانی از عملکرد مطلوب سازه و یا بهینه بودن طرح وجود ندارد. ... با ترکیب سطح
عملکرد مطلوب و شدت خطر زلزله یک هدف عملکرد تعیین می شود.

پاورپوینت طیف پاسخ زلزله - فروشگاه فایل های پرفروش دانشجویی

دانلود فایل پاورپوینت طیف پاسخ زلزله ،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک
هدیه ویژه ... برآورد احتمالاتی خطر زلزله برای شاخص ترکیب بهینه پاسخ ...