شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد - دانلود رایگاندانلود رایگان شركتها و سازمانهاي تجاري براي بقا در عرصه تجارت بايد سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوي نيازهاي مشتريان خود بوده ودر عين حال با گسترش تجاري و

دانلود رایگان
شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجددعنوان پایان نامه:شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 406
شرح مختصر:
شركتها و سازمانهاي تجاري براي بقا در عرصه تجارت بايد سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوي نيازهاي مشتريان خود بوده ودر عين حال با گسترش تجاري و صنعتي، ايجاد فرصتهاي شغلي و پرداخت ماليات به جامعه و كشور خود خدمت نمايند. شرط اول سودآوري براي يك سازمان اينست كه مشتريان به خريد و استفاده از محصول يا خدمت آن سازمان، علاقمند و مايل باشند. اين علاقه و تمايل از تطابق نيازهاي آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت مي گيرد. هر مشتري دربارة محصول دريافتي، اعم از كالا يا خدمات، شرايط خاصي را در نظر دارد، در حقيقت مي توان گفت مجموعه اي از شرايط هستند كه نياز وانتظار مشتري را شكل مي دهند. چنانچه سازمان يا شركتي بتواند پاسخگوي شرايط مورد نظر مشتري باشد، سازماني موثر (effective) است كه مسلماً در آينده با اقبالي بيشتر مواجه مي شود در غيراينصورت سازماني غيرموثر (Ineffective) بوده و چشم اندازي خطرناك را پيش رو دارد. توقع مشتري بسيار فراتر از پرداخت وجه و دريافت كالا يا خدمات است. رضايتمندي وي زماني حاصل مي شود كه محصول يا خدمتي را كه در قبال پرداخت وجه دريافت مي نمايد با مجموعه شرايط وي سازگار باشد. در اين صورت است كه مشتري ادعا مي كند كالا يا خدمات دريافتي و از كيفيت خوبي برخوردار بوده است.
چنانچه سازماني موفق به خلق چنين تصوري در مشتريان خود گردد مسلماً آينده اي روشن را پيش رو دارد و به همين منظور سازمانها و شركتهاي تجاري در سراسر دنيا سالهاست مي كوشند تا سطح كيفيت محصول يا خدمات خود را هر چه بيشتر ارتقاء دهند. بنابراين درك مفهوم كيفيت و موضوعات مربوط به آن از قبيل مديريت كيفيت
(Quality Management)، مديريت كيفيت فراگير (Total Quality Management)، كنترل كيفيت (Quality Control)، تضمين كيفيت (Quality Assurance) و.. از نيازهاي اساسي هر سازمان است
فهرست مطالب
عنوان.................................................................................................................... صفحه فصل اول: مقدمه بخش اول) مقدمه ................................................................................................. 2
- كيفيت چيست؟ ................................................................................................ 3
- مديريت كيفيت فراگير ..................................................................................... 7
- اصول مديريت كيفيت فراگير .......................................................................... 8
- متدولوژي تحقيق حاضر ................................................................................ 15
فصل دوم : شش سيگما بخش اول) مقدمه ................................................................................................. 18
- چرا شش سيگما؟............................................................................................. 18
- پديده شش سيگما............................................................................................ 21
بخش دوم) تاريخچه............................................................................................. 25
- تاريخچه........................................................................................................... 25
- بيل اسميت پدر شش سيگما............................................................................. 29
بخش سوم) شش سيگما چيست؟........................................................................ 33
- لزوم اجراي شش سيگما................................................................................. 33
- شش سيگما: فلسفه، ابزار يا استراتژي؟.......................................................... 37
- اهداف نهايي شش سيگما................................................................................. 38
- برخي فوائد اجراي شش سيگما....................................................................... 39
- برخي فوائد مديريتي شش سيگما.................................................................... 42
بخش چهارم) روند اجرائي شش سيگما.............................................................. 44
- اجراي استراتژيك شش سيگما........................................................................ 45
- اجراي تاكتيكي شش سيگما............................................................................. 48
- DMAIC چيست؟............................................................................................. 50
- فاز اول: تعريف................................................................................................ 50
- فاز دوم: اندازه گيري...................................................................................... 54
- فاز سوم: تحليل............................................................................................... 56
- فاز چهارم: بهبود............................................................................................. 59
- فاز پنجم: كنترل............................................................................................... 60
- ساير موارد...................................................................................................... 62
- DMADV چيست؟........................................................................................... 65
- اشكال مختلف اجراي شش سيگما................................................................... 68
بخش پنجم) مباني آماري شش سيگما................................................................ 72
- مقدمه............................................................................................................... 72
- توزيع نرمال..................................................................................................... 75
- توزيع نرمال استاندارد.................................................................................... 76
- توزيع نرمال در حالت كلي............................................................................... 78
- محاسبة سطح سيگما....................................................................................... 83
بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سيگما............................................. 88
- سخت افزار شش سيگما.................................................................................. 88
1) ابزارهاي مقدماتي و سازماندهي اطلاعات....................................................... 89
2) ابزار جمع آوري اطلاعات................................................................................ 94
3) ابزارهاي تحليل داده ها و فرايندها.................................................................. 101
4) ابزارهاي تحليل آماري.................................................................................... 113
- نرم افزار شش سيگما..................................................................................... 115
بخش هفتم) تعليم و آموزش شش سيگما.......................................................... 126
- چه كساني؟ چه تعليماتي؟................................................................................ 127
- ياد گيري ساير مهارتها..................................................................................... 132
بخش هشتم) ساختار سازماني شش سيگما...................................................... 136
- كمربند سياه..................................................................................................... 136
- كمربند سياه ارشد........................................................................................... 137
- حامي يا قهرمان............................................................................................... 138
- كمربند سبز...................................................................................................... 140
- رهبري اجرائي................................................................................................. 141
- صاحبان فرايند................................................................................................ 142
بخش نهم) شش سيگما و سايز سازماني........................................................... 143
- محور مديريت.................................................................................................. 144
- محور كاركنان................................................................................................. 148
بخش دهم) علل عملكرد موفق شش سيگما......................................................... 150
- علت اول: مشتري گرائي.................................................................................. 151
- علت دوم: اصلاح عملكرد مديريت.................................................................... 151
- علت سوم: مديريت براساس حقايق................................................................. 152
- علت چهارم: علاج قبل از وقوع........................................................................ 152
- علت پنجم: تيم و مشاركت بي حد و مرز......................................................... 153
- علت ششم: بازيافت سرمايه............................................................................ 153
- ساير علل......................................................................................................... 154
فصل سوم : مهندسي ارزش
بخش اول ) مقدمه ................................................................................................ 157 بخش دوم ) تاريخچه ........................................................................................... 163 - تاريخچه مهندسي ارزش................................................................................. 163
- تاريخچه مهندسي ارزش در ايران ................................................................. 169
بخش سوم ) ارزش و پارامترهاي آن ................................................................ 172 - تعريف ارزش و انواع آن ................................................................................ 172
- هزينه وانواع آن ............................................................................................ 174
- كاركرد و انواع آن .......................................................................................... 177
- كيفيت .............................................................................................................. 181
- ارزش از ديدگاههاي متفاوت ......................................................................... 182
- ساير تعاريف مرتبط ....................................................................................... 184
بخش چهارم) مهندسي ارزش ............................................................................. 186 - تعريف مهندسي ارزش ................................................................................... 186
- فرايند مهندسي ارزش .................................................................................... 192
1) روش تحليلي ................................................................................................... 194
2) روش خلاقيت ................................................................................................ 196
- برخي دستاوردهاي به كارگيري مهندسي ارزش .......................................... 198
بخش پنجم ) زمان اجراي مهندسي ارزش .......................................................... 200 بخش ششم ) روند اجرائي مهندسي ارزش ....................................................... 205 - برنامه كار پيشنهادي انجمن بين المللي ارزش ............................................... 206
- مطالعات مقدماتي ............................................................................................ 208
- مطالعات ارزش................................................................................................ 210
- مطالعات تكميلي .............................................................................................. 216
- بررسي برنامه كار هفت مرحله اي مهندسي ارزش ........................................ 216
1) فاز انتخاب ...................................................................................................... 218
2) فاز بررسي يا اطلاعات .................................................................................. 225
3) فاز خلاقيت .................................................................................................... 239
4) فاز ارزيابي ..................................................................................................... 246
5) فاز بسط و توسعه .......................................................................................... 260
6) فاز ارائه ......................................................................................................... 262
7) فاز اجرا و مميزي .......................................................................................... 268
فصل چهارم : مهندسي مجدد
بخش اول) مقدمه.................................................................................................. 275 - مقدمه............................................................................................................... 275
- مهندسي مجدد؛ دگرگون سازي...................................................................... 279
بخش دوم) مهندسي مجدد چيست؟..................................................................... 283 - تعريف و واژه هاي كليدي............................................................................... 283
- دلائل نياز به مهندسي مجدد در دگرگون سازي............................................. 289
1) مشتريان دگرگون شده اند.............................................................................. 290
2) رقابت تنگاتنگ.................................................................................................. 295
3) دگرگوني ها پيوسته اند................................................................................... 297
- مهندسي مجدد سازمانها چيست؟.................................................................... 307
بخش سوم) روند اجرائي مهندسي مجدد............................................................ 316 - گام اول؛ بدانيد چه مي خواهيد........................................................................ 318
1) درك نياز و توان دگرگون كردن..................................................................... 320
2) تحليل ذ ينفعان كليدي و نيازهاي آنها ............................................................ 322
3) چارچوبي براي موفقيت................................................................................... 340
- گام دوم: برنامه ريزي كنيد............................................................................. 345
1) فرايند برنامه ريزي.......................................................................................... 347
- گام سوم: اجرا كنيد......................................................................................... 352
1) تكنيك هاي فني................................................................................................ 352
2) تكنيك هاي فرهنگي.......................................................................................... 359
- گام چهارم: سنجش و ارزيابي كنيد................................................................. 376
1) كنترل و بازبيني عمليات................................................................................... 377
2) كنترل نتايج...................................................................................................... 383
فصل پنجم : مقايسه و نتيجه گيري
بخش اول ) مرور رويكردها ............................................................................... 391
- خلاصه ........................................................................................................... 392
1) شش سيگما چيست؟ ....................................................................................... 392
2) مهندسي ارزش چيست؟ ................................................................................ 393
3) مهندسي مجدد چيست؟ .................................................................................. 394
بخش دوم ) مقايسه رويكردها ............................................................................ 395
- شباهت ها ....................................................................................................... 395
- تفاوت ها ......................................................................................................... 397
- نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد ........................................................................... 402
فصل ششم : منابع و مآخذ
- منابع فارسي ................................................................................................... 405
- منابع لاتين ...................................................................................................... 406دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شش سیگما


مهندسی ارزش


مهندسی مجدد


کیفیت


مدیریت کیفیت فراگیر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه