رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سالهای گذشته

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کار - آپارات

3 ژانويه 2017 ... رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت
سالهای گذشته توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی ارشد سالهای ...

آزمون های سراسری و آزاد (کنکور، کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکتری) - اطلاعات مفید و
کاربردی درباره آزمون های سراسری و آزاد.

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ... - تخفیفستان فایل

20 ژانويه 2017 ... [PDF] ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ رﺗﺒﻪ www.parseh.ac.ir/sites/default/files/
successes/mecanik92.pdf Cached Similarرﺗﺒﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ.

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ... - تخفیفستان فایل

20 ژانويه 2017 ... رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی ارشد سالهای …
arshad1395.blogsky.com/arshad95 Cachedآزمون های سراسری و آزاد ...

رتبه و تراز های قبولی براساس سال 93 برق

رﺗﺒﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن. رﯾﺎﺿﯿﺎت. ﻣﺪار. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ﻣﺎﺷﯿﻦ. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ.
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ ... رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر 93. 767. داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.

رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر

رﺗﺒﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن. رﯾﺎﺿﯿﺎت. ﺣﺮارت. و. ﺟﺎﻣﺪات. دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و. ارﺗﻌﺎﺷﺎت ...
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژي. ﻧﻮﺑﺖ دوم. 13.33. 70. 21.05. 36.67. رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
...

ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ رﺗﺒﻪ

رﺗﺒﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و. ﺗﺨﺼﺼﯽ. رﯾﺎﺿﯿﺎت. ﺣﺮارت و. ﺳﯿﺎﻻت. ﺟﺎﻣﺪات
. دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ... 0. 45. 0. 36.67. رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر 92 ...

رتبه و تراز های قبولی براساس سال 93 معماری

داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. رﺗﺒﻪ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن. دروس ﻓﻨﯽ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ و. ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮي. درك. ﻋﻤﻮﻣﯽ
... رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر 93. داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري. 245.

منتخب رتبه پذیرفته شدگان ارشد عمران در سال 93

ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن. رﯾﺎﺿﯿﺎت. ﺟﺎﻣﺪات. ﺧﺎك و ﭘﯽ. ﺳﯿﺎﻻت. ﻃﺮاﺣﯽ و ... رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر 93. 247. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ وﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان-ﺗﻬﺮان. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ.

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ... - تخفیفستان فایل رتبه و
تراز های قبولی براساس سال 93 برق رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی،
دانشگاه ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد برق
سالهای گذشته دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد کامپیوتر
سالهای گذشته دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد علوم
تربیتی 2 سالهای گذشته دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
...

آخرین رتبه قبولی ارشد بازرگانی - رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ...

رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮررﺗﺒﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن
. رﯾﺎﺿﯽ و. آﻣﺎر. ﺗﺌﻮري. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺧﺮد و ﮐﻼن. ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. روزاﻧﻪ ... رﺗﺒﻪ و ...

نتایج سال گذشته در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی | 3گام

در این نوشتار، درصدها و دانشگاههای قبولی برخی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ...
همانطور كه ميدانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد به اندازه 20% در تعيين رتبه شما
اثرگذار است. ... شیمی فیزیک و ترمودینامیک, دانشگاه قبولی, گرایش قبولی, نوع
قبولی.

رتبه قبولی ارشد ساخت وتولید - ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ رﺗﺒﻪ

ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ رﺗﺒﻪرﺗﺒﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و.
ﺗﺨﺼﺼﯽ. رﯾﺎﺿﯿﺎت. ﺣﺮارت و. ﺳﯿﺎﻻت. ﺟﺎﻣﺪات ... ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ. رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ...

آخرین رتبه های قبولی دانشگاه های مختلف مهندسی مکانیک ... - فیگور سرچ

ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن. رﯾﺎﺿﯿﺎت. ﺣﺮارت. و. ﺟﺎﻣﺪات. دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و. ارﺗﻌﺎﺷﺎت. ﺳﺎﺧﺖ. و ﺗﻮﻟﯿﺪ. رﺗﺒﻪ و
درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر 93. 386. داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ.آخرین رتبه های ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ...

29 نوامبر 2016 ... رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد برق
سالهای گذشته. رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ...

دانلود فایل » آرشیو رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری
سالهای گذشته. رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی ...

دانلود فایل » آرشیو رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد برق
سالهای گذشته. رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی
ارشد ...

دانلود فایل » آرشیو رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ...

24 نوامبر 2016 ... رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد علوم
تربیتی 1 سالهای گذشته - دانلود فایل. کسب و کار اینترنتی با درآمد ...

فروش بهترین فایل ها » آرشیو رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش ...

23 نوامبر 2016 ... رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد علوم
تربیتی 1 سالهای گذشته - فروش بهترین فایل ها. کسب و کار ...

نمونه کارنامه قبولی ارشد معماری - رتبه و تراز های قبولی براساس سال 93 ...

ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. رﺗﺒﻪ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن. دروس ﻓﻨﯽ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺗﺎرﯾﺦ و. ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻧﻈﺮي. درك. ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻣﻌﻤﺎري.
ﻣﻌﻤﺎري. ﻣﻨﻈﺮ. ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ ... رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر 93. داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن.

حداقل درصد و رتبه قبولي رشته پزشکي دانشگاه دولتي بابل 95

27 ژانويه 2017 ... حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی بابل 95 – 96 . ... رﺗﺒﻪ. داﻧﺸﮕﺎه
ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. زﺑﺎن. رﯾﺎﺿﯿﺎت. ﻣﺪار. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ﻣﺎﺷﯿﻦ ...

درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی - فروشگاه کنکوریا (کنکور ...

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش
...

رتبه های قبولی روزانه وشبانه کنکور کارشناسی ارشد - مدرسان شریف

27 آوريل 2013 ... من میخوام بدونم آخرین رتبه قبولی ارشدریاضی (شبانه وروزانه)پارسال چند ... شما
میتونید کارنامه کف قبولیهای سالهای گذشته رشته تون رو در سامانه مشاوره مدرسان
شریف مشاهده کنید: ... برای گرایش 1 و3 : ( نمره کل 5699 ، رتبه داوطلب در سهمیه 59 ،
رتبه ... روزانه ریاضی کاربردی دانشگاه الزهرا ۵۴۰ ۴۸۸ ۵۵۶ ۳۳.۳۳ ۳۸.۳۳ ۱.۶۶- ...

19 سوال پرتکرار داوطلبان در زمان انتخاب رشته کارشناسی‌ارشد

به خصوص زمانی که گرایش های شما بیشتر است، به مراتب رتبه شما هم پایین تر خواهد
... اما نقطه ضعف آن این است که برخی دانشجویان نوع یادگیری‌شان به نحوی است که ...
شما با توجه به رتبه خود متوجه خواهید شد که آیا احتمال قبولی شما در دوره مجازی ... این
دانشگاه‌ها معمولا در حدود 60 – 70 درصد مواقع، خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

رتبه درصدها نوع قبولی گرایش قبولی دانشگاه قبولی - مد و دکوراسیون

رتبه، درصدها، نوع قبولی ... رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه
قبولی ...

یادداشت روز(۳۷): انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری حقوق- ۱۳۹۴ ...

17 مه 2015 ... کارنامه ی آزمون کارشناسی ارشد سراسری حقوق سال ۱۳۹۴ در سایت سازمان سنجش قابل
دریافت می باشد. ... ۳- اولویت انتخاب از لحاظ نوع دانشگاه به ترتیب: روزانه، نوبت ...
۱- حدود ۷۵۰ ظرفیت قبولی در گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق جزا، ... یا
شرایط داوطلب است مثلا داوطلب با رتبه ی زیر ۱۰۰ حقوق خصوصی می ...

آزمون‌ آنلاین حقوقی - جدول آخرین فرد قبول شده در آزمون کارشناسی ارشد ...

شماره گرایش, نام گرایش, نام دانشگاه, نوع دانشگاه, تراز قبولی ... خواهشمند است جهت
تخمین رتبه، از سامانه یکی از موسسات برای تخمین رتبه استفاده .... میخاست م بدونم
برای قبول شدن رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد چه رتبه ای یا چه درصدهایی لازم؟

دانلود مستقیم رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ...

برای دانلود مستقیم فایل رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی
کارشناسی ارشد برق سالهای گذشته اینجا کلیک کنید شناسه فایل رتبه، درصدها، ...

پاسخ به سوالات متداول دانش آموزان درباره انتخاب رشته کنکور

16 جولای 2015 ... طبیعی است که در رشته‌های خوش‌بینانه احتمال قبولی شما کم است. در رشته‌های ... این
گرایش در رشته‌های پرطرفدار در کلانشهرها معمولاً اتفاق می‌افتد. مصطفی ... در انتخاب
خوش بینانه ها اگر اختلاف تراز و رتبه زیاد بود بازهم آن رشته ها را بزنم؟ ... نسترن
توکلی : از نظر نوع و ساختار دانشگاه ها،دوره های پردیس در همان دانشگاه های ...

رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر

داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮﻟﯽ. ﮔﺮاﯾﺶ. ﻧﻮع ﻗﺒﻮﻟﯽ. رﺗﺒﻪ. زﺑﺎن. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت. ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. ﺳﯿﺎﻻت. ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم. ﻃﺮاﺣﯽ راﮐﺘﻮر. رﯾﺎﺿﯿﺎت. رﺗﺒﻪ و درﺻﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻨﮑﻮر 93.

نکات مهم در مورد انتخاب رشته-همگام سنجش

تماس با ما · راهنما; معرفي رشته و گرايش ها ... چنانچه داوطلب پس از قبولی در رشته های
دوره ی روزانه به هر دلیلی ثبت نام نکند یک سال .... ۸۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته ها ی
قطبی دانشگاه ها به داوطلبانی که بومی ... صد انتخاب گستره وسیعی ست که می توان
طیف متنوعی از رشته ها با شانس های کم، متوسط و زیاد را ( برحسب رتبه) در آن گنجاند.

شانس قبولی و ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد | استخدام

15 ژوئن 2016 ... شانس قبولی و ظرفیت پذیرش در کنکور کارشناسی ارشد. ... دفترچه راهنمای کنکور
کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد منتشر شد. ... گرچه میانگین درصد، معیار خوبی
برای دستیابی به رتبه هر فرد نیست و تنها تراز در این میان تاثیرگذار است اما به ...
و کارنامه هایی از این دست که بیش از ۲۰۰ عدد در این گرایش می باشد.

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی ... - دانلود کتاب

26 سپتامبر 2016 ... رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد برق
سالهای گذشته سلامدر این فایل رتبه، درصدها، نوع قبو.

معرفی،چگونگی مصاحبه،رتبه های قبولی دانشگاه امام حسین(ع) - برق ارشد

معرفی،چگونگی مصاحبه،رتبه های قبولی دانشگاه امام حسین(ع) بر روی سایت قرار
گرفت! ... 4) از سال 87(سالهای 85و86 دانشجوی غیربورس پذیرش نشد) نوع جدیدی از
پذیرش ..... دکتر یاراحمدی: در ادامه تحصیل یه درصد خیلی کمی توی گرایش
الکترونیک ...

درصد های کنکور بهمن 91 - دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع

دانلود اطلاعات رتبه قبولی گرایش مهندسی صنایع- مهندسی صنایع و مهندسی مالی، ...
دانشگاه قبولی مقطع ارشد. گرایش قبولی ارشد. عنوانگرایش. رتبه کنکور. نوع سهمیه.

میگنا - پاسخ به سئوالات متداول و راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ...

اما نحوه تحلیل این کارنامه ها بستگی به اطلاعات و تجربه افراد شرکت کننده داشته ...
خطرناک ترین نوع ازدواج این مدل است، مراقب باشید!! ... اگر یک به یک رتبه های قبل از
شما انتخاب رشته کنند، آنها در اولویت قبولی قرار دارند. ... با توجه به بهترین رتبه
های گرایش های خود و بر اساس علاقه مندی و اعتبار دانشگاه ها، رشته ها را مرتب کنید.

آخرین رتبه قبولی کد/رشته های کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 در ...

16 ژوئن 2016 ... بر این اساس آخرین رتبه قبولی باید رتبه ای بین این دو رتبه باشد. ... سلام با رتبه
633 مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران گرایش تحول روزانه قبول ...

قبولی های ۹۲ :: ... تا آینده

12 مه 2014 ... رتبه, دانشگاه قبولی, نوع قبولی .... ظرفیت دوره های روزانه و شبانه هم تا جاییکه حساب
کردم در سه گرایش مجموعا ... احتمال قبولی بیشتر از 65 درصد.

پاسخ به سوالات شما - صفحه اصلي

این سهمیه که ۵ درصد سهمیه « مازاد بر ظرفیت دانشگاه‌ها» است در سال‌های گذشته هرگز
پر ... هستم و رتبه درسهمیه زیر گروه 1 رو 26000 شدم به نظرتون شانسی برای قبولی
در رشته ... فارغ‌التحصيلان کارشناسی ارشد اين گرايش در شركت نفت، انواع
كارخانجات .... برای آزمون کاردانی به کارشناسی نوع آزمون را مشخص کنید تا بر اساس
آن منابع را ...

مشاوره انتخاب رشته ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی | رتبه برترها

14 ژوئن 2016 ... از نظر کیفیت آموزش کدام یک از دانشگاه های زیر در گرایش فیزیولوژی برتر هستند .
.... قطعا با توجه به گرایش های زیاد مدیریت احتمال قبولی دارید. ... امکان قبولی روزانه
شما به احتمال ۹۰ درصد می باشد چون تعداد پذیرفته شوندگان در روزانه ... ورزشی غیر
روزنه چه شهر و چه نوع دانشگاهیی انتخاب کنم قبول میشوم با تشکر.

تراز قبولی رشته فوق دیپلم برق - کارنامه های کنکور فنی حرفه ...

از قبولی در این دانشگاه نداریم ولی میتوانید کارنامه رتبه های قبولی در سال های
گذشته را ... ﻇﺮﻓﻴﺖ در رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از داﻧﺸﻜﺪه. ﻫﺎ و ﻳﺎ آﻣﻮزﺷﻜﺪه. ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ...
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺮق. ... نامه سازمان سنجش با هر نوع رشته دیپلم و پیش دانشگاهی می توانید، در
هریک از .

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ اعلام‌ اسامي‌ پذيرفته‌ شدگان‌

29 آگوست 2016 ... ... و فنون فارابي) و رشته پدافند غيرعامل – گرايش افا سي سي دي، دانشگاه امام ... و
شرايط اعلام شده ذيل و قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه محل قبولي، براي ... استثناء:
آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه ... بديهي است به مراجعات
حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

درصد ها و رتبه دکتری 94 - پی اچ دی پارس

13 آوريل 2015 ... همچنین می توانید با وارد کردن درصدهای دکتری و رتبه دکتری خود با ... راهنمایی
فرمایید کدام نوع و دانشگاه ها را در تهران می توانم انتخاب نمایم؟ ... رتبه دکتری من در
رشته جغرافیا گرایش روستایی ۲۰۸۰ ، نمره کل تراز نهایی ۱۳۸۷ و درصدها : ... با تراز
۱۷۰۰ و رتبه ۱۷۰ گروه علوم کامپیوتر کدوم دانشگاه امکان قبولی هست.

تحلیل آماری کنکور کارشناسی ارشد؛ مقایسه درصد قبولی بر اساس ...

مقایسه درصد قبولی بر اساس دانشگاه های مقطع کارشناسی داوطلبان ... برخی عناوین
رشته ها و گرایش های آن، رشته های این مجموعه به 16 عنوان افزایش پیدا کرده است. ...
ارشد و درصدهای قبولی به تفکیک نوع دانشگاه (دولتی، پیام نور، غیر انتفاعی، آزاد، .
..). ... توضیح ضروری: رتبه بندی دانشگاه های داخلی بر اساس معیارهای مختلف، همواره از
...

تحلیل آماری کنکور ارشد- 3 - مسیر ایرانی

مجموعه رشته های دارای بیشترین، متوسط و کمترین درصد قبولی به تفکیک گروه های
... رشته ها و گرایش های آن، رشته های این مجموعه به 16 عنوان افزایش پیدا کرده است. ... و
درصدهای قبولی به تفکیک نوع دانشگاه (دولتی، پیام نور، غیر انتفاعی، آزاد، . ... با
داشتن رتبه های 19 تا 22 در میانه فهرست رشته ها (میانگین درصد قبولی) قرار دارند.

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی ... - داک لینک

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری
سالهای گذشته. رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی ...

نوع گزینش رشته ها | موسسه علمی آموزشی مخدومی

24 فوریه 2016 ... نوع گزینش در دوره های پیام نور ۷۰ درصد بومی و ۳۰ درصد اختصاص به شهرهای ... رشته
های استانی به رشته هایی اطلاق می شود که در دانشگاه های کشور و اکثر ... همانطور که از
جدول مشخص است رشته فیزیک بدون گرایش جزء رشته های انسانی محسوب می شود. ...
بنابراین داوطلب شماره دو در این کد رشته- محل شانس قبولی تقریباً ...

دانلود فایل » آرشیو رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه ...

رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی کارشناسی ارشد کامپیوتر
سالهای گذشته. رتبه، درصدها، نوع قبولی، گرایش قبولی، دانشگاه قبولی ...

حداقل درصد دروس آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دولتی روزانه ...

رتبه و کارنامه قبولی رشته داروسازی دانشگاه شهید بهشتی در کنکور 96-95 ....
بهترین نوع مشاوره ارائه آن توسط خود دانشجویان رشته پزشکی است. ... پرتو پزشکی,
منابع ارشد پرتو پزشکی,مهندسي هسته ای گرایش راکتور,دانشگاه های دارای رشته
فیزیک ...

سید مسعود قاسمی - صنایع غذایی

"میخواستم ببینم به نظر شما با رتبه 50 کدام دانشگاه احتمال قبولی زیاد تر هست.
ریاضی و زبان سفید ... انتخاب دانشگاه و گرایش ارشد صنایع غذایی. سلام. قصد داشتم
...

درصد قبولی رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری گناباد 95 ...

درصد قبولي و رتبه قبولي رشته پزشکي دانشگاه سراسري گناباد 95 – 96 ...
بهترین نوع مشاوره ارائه آن توسط خود دانشجویان رشته پزشکي است. ..... رشته علوم
تجربی قرار دارد باید بگوییم که این رشته در مقطع کارشناسی گرایش خاصی ندارد
کارنامه ...

نکاتی مهم برای انتخاب رشته – در انتخاب رشته آگاهانه عمل کنید - کنکور

رتبه ۴۸ جهانی دانشگاه تهران در حوزه فنی مهندسی ..... داوطلبان پس از دریافت کارنامه
خود ابتدا به دنبال درصد های کسب شده در هر درس و نمرات تراز و رتبه خود می باشند.
اولین سؤال آن ها این است که با این رتبه در کدام دانشگاه، شهر یا رشته شانس قبولی
دارم؟ ..... وجود دارد که نام رشته تحصیلی، گرایش، زیر گروه، مقطع تحصیلی و نوع
گزینش را ...

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته MBA در کنکور کارشناسی ارشد

مقایسه رتبه-محل قبولی کنکور کارشناسی ارشد MBA | مرجع علوم مدیریت ایران :
سایت ... رتبه. نام دانشگاه. نوع. گرایش. 7. صنعتی شریف. روزانه. -. 34. صنعتی
شریف.

رتبه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان شمالی ...

رتبه و کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی خراسان شمالی - بجنورد در ... می
رسانیم که رشته پرستاری در مقطع کارشناسی گرایش خاصی ندارد اما در مقاطع .....
مدرسه ام نه با کاردانی نه با لیسانسم ارتباطی نداره اما دنیایی داره که من خارج از هر نوع
محد

رتبه و دانشگاه قبولی های سال گذشته - مانشت

20 سپتامبر 2010 ... اینم دو تا کارنامه ارشد مهندسی کامپیوتر به نظرم اگه همه کارنامه‌ها یک جا باشه بهتره. ...
دوست و آشناهاش جایی قبول شده رتبه‌، گرایش و دانشگاهی که قبول شده رو بگه ... RE:
رتبه و دانشگاه قبولی های سال گذشته. سال ۸۹ رتبه‌: ۶۴ رشته‌: علوم کامپیوتر ..... :
گرامر یک زبان مستقل از متن و نوع گرامر(خطی،ساده،گریباخ،چامسکی) ...

قبولی تربیت بدنی - مشاوره

میخواستم بدونم حداکثر رتبه برای قبولی رشته ی تربیت بدنی دانشگاه تهران چنده؟
... دو نوع درصدها در رشته ی تربیت بدنی برای گرایش فیزیولوژی آیا امکان قبولی ...

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و کامپیوتر

رتبه. گرایش. دانشگاه. دوره. 10. شبکه. شریف. روزانه. مینا ابراهیمی. 12. آی تی ....
برچسب‌ها: آخرین رتبه قبولی آی تی سال 94, آخرین رتبه قبولی آی تی شبانه سال 94,
..... برچسب‌ها: مصاحبه با رتبه های برتر IT, کارنامه ارشد مهندسی فناوری اطلات, منابع
..... اگر در زبان ++C دو متغیر که هر کدام از یک نوع متفاوت می باشند( مثلا int , float)
با ...

دانشگاه دامغان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فعالیت آموزشی دانشگاه با عنوان دانشکده علوم پایه دامغان در مهرماه ۱۳۷۱، و با ورود ۳۵ ...
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و ۵۸ رشته و گرایش بر آن است تا در آینده‌ای ....
در درصد مقاله‌های معتبر علمی از کل مقاله‌ها در سال ۱۳۸۵ (ارزیابی و رتبه بندی عملکرد
... رتبه پنجم بین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از حیث قبولی دانشجویان در ...

Aftabgardan - کدام دانشگاه بروم؟ دولتی؟ آزاد؟ علمی-کاربردی ... - Aftab.cc

9 فوریه 2011 ... دقت کنید که علمی-کاربردی دو نوع دوره دارد. ..... من الان ترم 5 هستم؛ تا الان باور کنید
90 درصد استادها رو قبول داشتم؛ یعنی در حد دانشگاه ... دوست عزیز شما با چندین
برابر رتبه دانشگاه سراسری رفتین انجا یعنی 10برابر رتبه ... قبولی در رشته های
غیر انتفاعی و پیام نور تهران در رشته حقوق که من بودم بسیار سخته و ...

رتبه های قبولی آزمون ارشد عمران (سراسری) - صفحه 2

دوستان لطف کنند اطلاعاتی را که در مورد رتبه های قبولی سالهای گذشته دارند، در این
تا. ... [hr] کارنامه تعدادی از کنکوری های 88 ، شامل درصدها و رتبه جدول قبولی های .....
تنها فرق بين موفقيت و شکست، نوع نگاه است. ... فایلی که آدرسش رو گذاشتم مجموع
رشته های گرایش عمران تو دانشگاه های مختلف و همراه با ظرفیت هر کدومه

برای پذیرش در مقطع دکترا کافی‌ست در کنکور شرکت کنید! - سایت ...

24 سپتامبر 2016 ... در حالی که تا همین چند سال پیش قبولی در مقطع دکترا برای بسیاری از دانشجویان ...
که گفتم اعمال سمیه جانبازی باعث شده تراز این دانشجو بالا و رتبه او پایین برود. ...
تابناک عزیز این کارنامه ها و پذیرش ها همه برای دانشگاه آزاد هستند از شما ..... افتاده این
است که صاحبان بسیاری از پستهای ان از این نوع دکترها هستند.

توصیه هایی به کنکوری ها

من هدفم این بود اگر میخواستم مثلا حقوق دانشگاه تهران بخونم حتما میرفتم کارنامه نفر
صدمو ... من خودم اول قصد داشتم رشته ای برم که برا قبولی تو تهران رتبه زیر 3000 ...
این ها رو گفتم که بشینید قبل اینکه شروع کنید به خوندن حتما رو یه کاغذ نوع ......
معماری سنتی، ریاضی (تمام گرایش ها)، دبیری ریاضی، فیزیک، دبیری فیزیک، ...

دانشگاه یزد - پرسش و پاسخ‌های متداول آموزشی

تنها دروسی که دانشجو در رشته و یا گرایش قبلی با نمره ۱۲ و بالاتر گذرانده است در
رشته ... اشتراک محتوایی (بیش از ۷۰ درصد مطابقت با سرفصل) با دروس رشته یا
گرایش .... دانشجویان پسر روزانه که در زمان قبولی در دانشگاه یزد در سن قانونی
سربازی ... تحصیلی برای دانشجویان پسر و همچنین معدل ترم و کل، تعداد واحد گذرانده
و رتبه در ...

صفحه بعد - مشاوره - رشد

من با رتبه 1700 ارشد فیزیک در کدام گرایش شانس قبولی بیشتری دارم؟ ... ولی یک
نکته ممکنه برخی دانشگاه‌ها اساتید دانشگاه‌های دیگه رو داشته باشند یا اساتید خوبی
.... علت اینه که درصد دروس بچه‌های دیگه و نوع انتخاب رشته شون در قبولی تو مؤثره.

دانشکده‌ی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ...

7000 دانشجوی دوره کارشناسی در 33 رشته-گرايش 4305دانشجوی کارشناسی ارشد در
43 رشته-گرايش ... کارنامه پژوهش در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر .....
قبولی تو این رشته و دانشگاه به چه رتبه ای احتیاج دارم درصد کدوم درسام خیلی خیلی
..... آیا شرط نوع مدرک تحصیلی در آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوا فضا وجود دارد
؟

کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران - ماهان

رشته مهندسي عمران در مقطع کارشناسي ارشد داراي 12 گرايش ميباشد که به شرح ...
تحليل و طراحي سازههايي که عمدتاً در کارهاي دريايي مانند اسکلهها ( نوع شمع و عرشه ...
برای قبولی در گرایش مدیریت ساخت دانشگاه تهران به چه رتبه و درصد دروسی نیاز
دارم؟

مشاوره عمومی و تخصصی آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری و دانشگاه آزاد ...

ممنون میشم اگر از درصد و رتبه های پذیرش دعوت به مصاحبه دکتری امیرکبیر مهندسی
هسته ای گرایش ... و اینکه برای قبولی در دانشگاه علامه چه درصد هایی مورد نیاز هست
معمولا ... ممنون میشم اگر کسی هست هر کدوم از گرایش های علوم سیاسی در دانشگاه های
تهران رو قبول شده، درصدهاشو حدودی بهم بگه. ..... نفرمودید چه نوع سهمیه ای منظورتون
هست.

پاسخگویی به برخی از سوالات داوطلبان ورود به دانشگاه پیام نور - اخبار ...

6 آگوست 2013 ... ضمنا بر اساس رتبه بندی اعلام شده در اواخر سال ۱۳۹۳ توسط پایگاه ... براساس اعلام
سازمان سنجش ۷۰ درصد پذیرش از متقاضیان همان شهرستان و ۳۰ ... هر ترم ممکن است نوع
تستی و تشریحی بودن امتحانات تغییر کند ملاک لیست منابع منتشر شده در همان سال
می باشد. ... حداقل نمره قبولی در دانشگاه پیام نور چه نمره ای است؟

معرفی رشته داروسازی - مشاوره و برنامه ریزی کنکور 96

6 ا کتبر 2015 ... ... روند دارودرمانی، به نامناسب بودن کیفیت دارو،انتخاب نامناسب نوع دارو برای درمان و
مهم تر ... همچنین هم اکنون در دنیا اقدام به پایه گذاری گرایش های تخصصی تر در این
رشته به ... چارک پایین رتبه ی کشوری برای قبولی رشته ی داروسازی دانشگاه علوم
پزشکی ... حدود درصد های مورد نیاز برای قبولی داروسازی دانشگاه تهران:.

دفترچه سوالات و منابع آزمون ارشد - کارنامه های نفرات برتر كنكور فوق ...

25 سپتامبر 2012 ... با این درصدها این رتبه ها در گرایشهای مختلف به دست آمده است: رتبه 24 ایران ...
قبولی در گرایش تاریخ اسلام دانشگاه تهران در سال 1386. مورد شماره 5: ...

محاسبه تراز (نمره کل) در کنکور ارشد - ارشدباز

29 آگوست 2013 ... رتبه داوطلبان ارشد بر اساس تراز (نمره کل) محاسبه می‌شود. ... مثلا از جداول نمونه درصد و
تراز گرایش های سایت مدیر یا هر رشته و سایت ... اول بگم من برای ارشد هنر خودمو اماده
میکنم و این نوع نگارش وزین شما را در .... اکنون خواهشمندم بفرمائید احتمال قبولی
بنده در دوره روزانه چه میزان است و رتبه ام در دانشگاه اصفهان چند میشود ؟

آشنايي با رشته هوافضا در دانشگاه صنعتي مالك اشتر | مرکز مهندسی ...

10 آگوست 2013 ... هنگامیکه قبولی خودم در دانشگاه مالک اشتر و با این رتبه را دیدم، کاملا ... مثل دکتر
نبوی در گرایش سازه، دکتر پرهیزگار در گرایش آیرودینامیک، دکتر جهرمی در گرایش
پیشرانش هوایی، دکتر ... با توجه به تجربیات من و اینکه کارنامه نهاییم رو دیدم. ....
سابقه تحصیلی کارشناسی طرف و نوع گرایش قبولی هم بستگی داره)

نکات و ضوابط انتخاب رشته “کنکور” سراسری 94 - نمناک

3 آگوست 2015 ... انتخاب رشته آزمون سراسری و انتخاب رشته دانشگاه و کنکور سراسری 94 و آغاز ...
کارنامه نتایج اولیه آزمون، وضعیت علمی و رتبه شما را در بین شرکت کنندگان ...
بنابراین با توجه به نوع گزینش رشته و استان بومی شانس قبولی بیشتر .... حتماً
به ستون توضیحات و گرایش رشته مورد نظر توجه و دقت کافی صورت گیرد.

وب سایت شخصی سعید سعیدی پور - صفحه شماره 9

وبرای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سراسری گرایش معماری داخلی، دانشگاه تهران
.... من ترسیمات دو بعدی و سه بعدی خود را بسته به نوع کار در رویت یا راینو انجام میدهم
. ..... هر سال استثناهایی در تغییر رتبه با توجه به درصد بالای اسکیس داریم اما این ...

درصد قبولی دانشگاه آزاد تهران شمال - کارشناسی دات کام

بایگانی/آرشیو برچسب ها : درصد قبولی دانشگاه آزاد تهران شمال ... دارا بودن02/2132
امتياز، رتبه « جامع » را از آن خود كرده و بيش از 18هزار دانشجو در 112 رشته و گرایش ...

مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد گرایشات مختلف معماری ...

3 مارس 2012 ... نام واحد دانشگاهي و رتبه قبولي خود را ذكر نماييد. دانشگاه شهيدبهشتي، رتبه 1 معماري
... بسيار مهم است برنامه‌اي كه داشتم از نوع خاصي بود يعني اينكه ابتدا تست مي‌زدم
سپس مطالب مربوط به آن تست را پيدا و ... بالاترين درصد در دروس تخصصي شما، كدام
درس مي‌باشد؟ ... دانشگاه تهران، رتبه 3 معماري، گرايش معماري منظر.

اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد 93 - خبرها - وب سايت شخصي عليرضا ...

25 آگوست 2014 ... در اقامت نظرات این خبر می توانید رتبه و محل قبولی خود را در اختیار دوستانی قرار
دهید ... سلام به همه من با 1330 الکترونیک روزانه دانشگاه شاهد گرایش ... بگن کجا و با
چه درصدهایی قبول شدن از همین جا هم به خانمی که رتبه 10کنترل شدن ... خوب بود کلا خدا
خیرتون بده اما نوع تصمیم گیری این طور شد که کنکور رو شرکت ...