پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی - دانلود رایگاندانلود رایگان این پایان نامه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در شبکه های موبایل با استفاده از خواص الگوریتم ژنتیک و الگوریتم لانه مورچه ای بررسی میکند.

دانلود رایگان
پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایلپروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل یک پژوهش کامل میباشد و در 6 فصل تنظیم شده است.ا در این پایان نامه سعی کردیم مجموعه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در شبکه های موبایل با استفاده از خواص الگوریتم ژنتیک و الگوریتم لانه مورچه ای را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و روشی بهینه در این زمینه را بیابیم..شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 135 صفحه برای رشته کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا آخر ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری کامل شده وآماده تحویل است.
چکیده
امروزه استفاده از شبکه های بی سیم به شکل گسترده ای رو به تزاید است.یکی از انواع این شبکه ها، شبکه های موبایل تک کاره (Mobile ad hoc networks)است. شبکه موبایل Ad hoc به عنوان شبکه های با عمر کوتاه شناخته می شود. توپولوژی بسیار پویا، در دسترس بودن پهنای باند محدود،محدودیت های انرژی و عدم وجود زیرساخت، مسیریابی در این نوع شبکه ها را به چالش کشیده است،بدین جهت یافتن مسیر بهینه در این شبکه ها یک مسئله بسیار مهم به شمار می اید. الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت (ازدحام هوش) مانند الگوریتم های بهینه سازی لانه مورچه و همچنین الگوریتم ژنتیک در چند سال اخیر برای حل مسئله مسیریابی شبکه های اختصاصی موبایل معرفی شده اند. در این پروژه سعی کردیم مجموعه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در شبکه های موبایل با استفاده از خواص الگوریتم ژنتیک و الگوریتم لانه مورچه ای را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و روشی بهینه در این زمینه را بیابیم.
واژه های کلیدی:
شبکه های موبایل Ad hoc ،الگوریتم ژنتیک،الگوریتم لانه مورچه ای
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه ای بر شبکه های بی سیم موبایل
1-1-مقدمه ای بر شبکه های بی سیم.. 2
1-2-تقسیم بندی شبکه های بی سیم بر اساس محدوده فرکانس.... 4
1-2-1- شبکه های مادون قرمز. 4
1-2-2-شبکه های لیزری.. 5
1-2-3- شبکه های Wi – Fi5
1-2-4-شبکه های WiMAX.. 5
1-3-شبکه های بیسیم Ad Ho. 6
1-3-1-مزایای شبکه ی ad hoc. 8
1-3-2-خصوصیت های شبکه Ad hoc. 11
1-4-شبکه های موبایل Ad hoc یا MANET. 12
1-4-1-ساختار شبکه های MANET. 14
1-4-2-خصوصیات MANET. 15
1-4-3-کاربردهای شبکه hoc Mobile ad. 16
1-4-4-معایب MANET. 17
1-5- نتیجه گیری.. 18
فصل دوم
مسیریابی در شبکه های موبایل
2-1-مقدمه ای بر مسیریابی.. 20
2-2-مسیریابی در شبکه های Ad hoc. 20
2-3-پروتکل های مسیریابی در شبکه های Mobile Ad hoc. 22
2-3-1-الگوریتم های فعال 23
2-3-2-الگوریتم های واکنشگر 25
2-3-3-الگوریتم های ترکیبی 27
2-3-4-مسیریابی سلسله مراتبی.. 28
2-4- نتیجه گیری.. 29
فصل سوم. 20
بررسی الگوریتم های مسیریابی.. 20
مقدمه. 31
3-1-دیدگاه های الگوریتم های مسیریابی.. 31
3-2-نحوه ی مسیریابی بصورت استاتیک... 32
3-3-انواع پروتکل ها33
3-3-1-پروتکل های Distance Vector34
3-3-2-پروتکل های IP Link State. 35
3-3-3-پروتکل OSPF. 35
3-4-الگوریتم های مسیریابی.. 36
3-4-1-مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس( QOS)36
3-4-2-مسیریابی چند منظوره. 37
3-4-4-مسیریابی هوشمند. 39
3-5- نتیجه گیری.. 42
فصل چهارم
مسیریابی در شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم لانه مورچه
مقدمه. 44
4-2-الگوریتم پایه لانه مورچه ای.. 47
4-3- الگوریتم ساده لانه مورچه ای.. 49
4-4-چرا الگوریتم تخمین بهینه لانه مورچه ای برای شبکه های ad-hoc مناسب هستند؟. 50
4-5-بررسی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه ها برای MANETs. 51
4-6-الگوریتم های مسیریابی تخت... 51
4-6-1- الگوریتم مسیریابی مبتنی بر لانه مورچه. 52
4-6-2- موریانه. 64
4-6-3-الگوریتم مسیریابی اورژانس احتمالاتی(PERA )65
4-6-4-الگوریتم مسیریابی فوری ویژه(EARA )66
4-6-5-مورچه AODV.. 67
4-7-پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی.. 67
4-7-1-مسیریابی مبتنی بر مورچه متحرک (MABR )68
4-7-2- SDRاتخاذ شده. 69
4-7-3-HOPENT. 69
4-8-الگوریتم ردیابی مورچه برای شبکه های اختصاصی موبایل.. 71
4-8-1-فهرست یا جدول پیشنهادی مسیریابی.. 72
4-8-2-مورچه ها73
4-8-3- کشف مسیر. 73
4-8-4-حفظ مسیر. 75
4-9-محدوده مسیریابی بر اساس پروتکل مسیریابی لانه مورچه ای (TRAC) برای شبکه های موبایل. 76
4-9-1-مروری بر پروتکل TARC.. 76
4-9-2- پروتکل TRAC.. 77
4-9-3-شبیه سازی.. 80
4-10- نتیجه گیری.. 81
فصل پنجم
مسیریابی شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم ژنتیک
مقدمه. 84
5-1-الگوریتم ژنتیک... 85
چگونگی کارکرد ان.. 87
5-2:مسیریابی QoS در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک... 89
5-2-1 QoS در MANET. 89
5-2-2-نقش GA در مسیریابی QoS در MANET. 91
5-2-3-شبیه سازی و نتایج.. 94
5-3:مشکلات کوتاهترین مسیر حرکتی در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک... 99
5-3-1-مشکلات مسیر حرکتی SP. 99
5-3-2-الگوریتم ژنتیکی تخصصی برای مشکلات SP. 100
5-3-3-الگوریتمهای ژنتیکی به همراه برنامه ریزی مهاجرتی.. 103
5-3-4-مطالعه تجربی.. 105
5-3-5-نتایج و بررسی های تجربی اساسی.. 106
5-4- نتیجه گیری.. 114
فصل ششم
ارزیابی و نتیجه گیری
پیوست ها118
منابع.. 121
Abstract116
فهرست شکل ها،نمودارها و جدولها
شکل 1-3: توپولوژی یک شبکه وایمکس، منبع: سایت سیسکو. 6
شکل1-2:تجهیزات قابل حمل در شبکه های Ad hoc 7
شکل1-3:نحوه ارتباط گره ها در یک حوزه ارتباطی.. 8
شکل1-4:ارتباط گرهa3با خارج از حوزه ارتباطی.. 8
شکل 1-5:چگونگی ارتباط بین دو ایستگاه. 9
شکل 1-6:شناسایی گره ها توسط ایستگاه ها9
شکل 1-7:ارسال داده توسط یک ایستگاه به سمت مقصد. 10
شکل1-8:ایجادمسیر جدید پس از حذف یک ایستگاه میانی.. 10
شکل 1-9:نمونه ای از یک ارتباط multi hop. 11
جدول 2-1:انواع پروتکل های مسیریابی درMANET. 23
شکل 2-1:مثالی از یک دسته بندی.. 29
شکل 4-1:حرکت مورچه ها در یک مسیر مستقیم.. 48
شکل 4-2:حرکت مورچه ها در هنگام برخورد با مانع.. 48
شکل 4-3:انتخاب مسیر CED به عنوان مسیر کوتاهتر. 48
شکل 4-4:برگشت مورچه ها در هنگام برخورد با مانع.. 48
شکل 4-5: فاز کشف مسیر بوسیله FAnt ها53
شکل 4-6: فاز کشف مسیر بوسیله FAnt ها53
شکل 4-7:فلوچارت یک fant56
شکل4-8 :تصویری از چگونگی ایجاد حلقه. 56
جدول 4-1: مدخل نودF. 57
شکل4-9:فلوچارت یک Bant58
نمودار 4-1: مقایسه چهار پروتکل توسط کسری از بسته های تحویل داده موفق به عنوان یک تابعی از زمان مکث. شبیه سازی با 10 اتصال CBR.60
نمودار 4-2:نرخ تحویل ارا با فاصله اطمینان 0.05=α. 60
نمودار 4-3:مقایسه 4پروتکل به وسیله کسری از موفقیت ارسال بیت و بیت مورد نیاز. 61
نمودار 4-4:سربار ara.فاصله اطمینان با =0.05α.شبیه سازی با 10 اتصال CBRو فاصله اطمینان 10 شبیه سازی را اجرا می کند.62
نمودار 4-5:مقایسه 4 پروتکل توسط تعدادی ازبسته های مسیریابی مورد نیاز.شبیه سازی با 10 اتصال CBR 63
نمودار 4-6: سربار ARAدر بسته.با فاصله اطمینان با =0.05α.شبیه سازی با 10 اتصال CBRو فاصله اطمینان 10 شبیه سازی را اجرا می کند.63
شکل 4-10:مثالی از ساختار مقیاس بندی (درجه بندی)شده. 73
شکل 4-11: مراحل پروتکل TARC: (الف) مرحله جستجوی مسیر (ب) مرحله به روز رسانی مقدار فرومون (ج) مرحله تحویل 77
نمودار 4-7: پروتکل TRACبا تعداد مورچه های مختلف 1،3،5. 81
شکل 5-1:نمایی از یک کروموزوم. 86
شکل 5-2:مثالی از یک MANET. 90
جدول 5-1:لیستی از گره های مجاور. 90
جدول 5-2:فرمت بیکن.. 91
شکل5-3:پشته پروتکل برای MN(گره های موبایل) و FN(گره های واسط) در MANET. 91
شکل5-4:طراحی مدل GAبر اساس مسیریابی QoS. 92
شکل5-5:مثالی از نقش ماژول GA.. 94
شکل5-6:دو رگه بودن و کشف مسیر جدید. 94
جدول 5-3:پارامترهای شبیه سازی.. 95
شکل5-7:شبیه سازی GAبر اساس مسیریابی QOSبرای 3 گره.95
جدول 5-4:نتایج تاخیر در(میلی ثانیه) با افزایش گره NO.of. 96
نمودار 5-1:تاخیر تعدادی از گره ها V/S. 97
جدول5-5:نتایج تاخیر در(میلی ثانیه) با افزایشنرخ داده. 98
نمودار5-2:تاخیر نرخ داده V/S. 98
شکل 5-8:شبه کدی برایEIGAوHIGAکه در ان نخبه گرایی از یک اندازه استفاده می کند.104
نمودار 5-3:نتایج مقایسه کیفیت راه حل برای EIGAبا اندازه های مختلف جمعیت بیش از (a):توپولوژی سری 2# و (b):توپولوژی سری #4.107
نمودار5-4:نتایج مقایسه کیفیت راه حل برای HIGAبا فواصل مختلف تغییر بیش از (a):توپولوژی سری 3# و (b):توپولوژی سری 4#.109
نمودار5-5:نتایج مقایسه سرعت واکنش به تغییرات برای RIGA,EIGAوHIGA بیش از (a):توپولوژی سری 2# و (b):توپولوژی سری 4#.110
نمودار 5-6:نتایج مقایسه کیفیت راه حل برای RIGA,EIGA،HIGAو راه اندازی مجدد GAبیش از (a):توپولوژی سری 2# و (b):توپولوژی سری 3#.112
نمودار5-7: نتایج مقایسه کیفیت راه حل برای HIGA،MEGA, MRIGAوMIGAبیش از (a):توپولوژی سری 2# و (b):توپولوژی سری 3#.113
جدول 4-6: نتایج ازمایش t-testاز مقایسه GAدر محیط های بدون دور پویا114


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ارزیابی الگوریتم های هوشمند


پروژه مسیریابی شبکه های موبایل


پروژه پایانی کامپیوتر


پایان نامه رایگان آماده


پروژه وردword اماده


شبکه های موبایل Ad hoc


الگوریتم ژنتیک


الگوریتم لانه مورچه ای


بررسی الگوریتم های مسیریابی


شبکه های بیسیم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه ... - 20 پـــــــروژه

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل یک پژوهش کامل
میباشد و در 6 فصل تنظیم شده است.ا در این پایان نامه سعی کردیم مجموعه فعالیت های ...

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی ... - فــــــایــــل ســـــــل

الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت (ازدحام هوش) مانند الگوریتم های بهینه سازی لانه
مورچه و همچنین الگوریتم ژنتیک در چند سال اخیر برای حل مسئله مسیریابی شبکه های
...

فایــل پــروژه پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه ...

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل یک پژوهش کامل
میباشد و در 6 فصل تنظیم شده است.ا در این پایان نامه سعی کردیم مجموعه فعالیت های ...

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل در pdf

فایل ورد ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل در pdf کاملا
فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط
...

هــوپــاد رایانه پایان نامه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی ...

الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل شبکه های مخابرات سیار سلول
شبکه های بی سیم موبایل شبکه های مادون قرمز شبکه های الگوریتم های.

مطلب قبلی پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های ...

20 ژانويه 2017 ... میباشد و در ۶ فصل تنظیم شده است.ا در این پایان نامه سعی کردیم مجموعه فعالیت های
ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل

ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های ... - ECG-PNUM

14 ا کتبر 2012 ... ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل ... در این پروژه سعی
کردیم مجموعه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در شبکه ...

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی ... - دانلود فایلهای مفید

1 ا کتبر 2016 ... در این پروژه سعی کردیم مجموعه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در
شبکه های ... پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه ...

ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل

هدف اصلی ما از ایجاد این تارنما ارائه پروژه های دانشجویی و پروژه های برنامه نویسی می
باشد بدین صورت که اگر عنوان درخواستی شما در سایت ما وجود نداشته باشد شما ...

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های ... - کتاب

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل. چکیدهامروزه
استفاده از شبکه های بی سیم به شکل گسترده ای رو به تزاید است.یکی از انواع این ...

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل با ...

28 جولای 2016 ... پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل با موضوع
الگوریتم , الگوریتم های مسیریابی , پروژه ارزیابی, الگوریتم های ...

پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل ...

7 نوامبر 2016 ... پروژه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل. چکیدهامروزه
استفاده از شبکه های بی سیم به شکل گسترده ای رو به تزاید است.

پایان نامه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل ...

پایان نامه ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل. چکیده چکیده
امروزه استفاده از شبکه های بی سیم به شکل گسترده ای رو به تزاید است.یکی از ...

لیست تمامی پروژه ها - انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی تحت ...

26, پایان نامه الگوریتم های خوشه بندی درشبکه های wsn, توافقی ... 839, بررسی
راهکارهای حل مسائل بهینه سازی در محیط های پویا در الگوریتم تکاملی, توافقی .....
10247, پروپوزال ارزیابی مسیریابی آگاه از توان درشبکه¬های¬حسگربیسیم و ارائه
یک ...

دانلود پروژه بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوريتم مسيريابی - 20میخوام

14 مارس 2015 ... دانلود پروژه بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوريتم مسيريابی ... را به بررسي
الگوريتم هاي خوشه يابي و ارائه يك الگوريتم پيشنهادي و همچنين ارزيابي كارائي آن
نسبت به ساير روش هاي خوشه .... دانلود پروژه بررسی کامل خانه های هوشمند.

الگوریتم ژنتیک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکامل است که از تکنیک‌های ... مورد
ارزیابی قرار می‌گیرند و چنانچه شرط خروج مسئله فراهم شده باشد الگوریتم خاتمه
می‌یابد. .... هدف اصلی روش‌های هوشمندِ به کار گرفته شده در هوش مصنوعی، یافتن پاسخ
بهینه ..... جا از نگاه کاربردی به الگوریتم‌های ژنتیکی نگاه شده است و از این منظر در
این مقاله به ...

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند - سیویلیکا

نام نویسندگان مقاله: فرناز صباحی - محمّد رضا اکبرزاده توتونچی .... ارزیابی روش های
مختلف شبیه سازی سیستم های هوشمند چراغ راهنمایی در شبکه شهری (فول تکست دارد)
... الگوریتم الکترومغناطیسم بهبود یافته برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ...

دانلود پایان نامه امنیت و پروتکل های مسیریابی شبکه های موردی - پاورموج

13 فوریه 2016 ... در این پایان نامه سعی شده است تا الگوریتم های مسیریابی موجود در شبکه های موردی
مورد بررسی قرار ... ها بیان شده است تا بتوان الگوریتم ها را ارزیابی کرد و در پروژه
های گوناگون از آنها استفاده کرد. ... ۲-۲-۱- شبکه ‌های حسگر هوشمند.

دانلود powerpoint مسیریابی در شبکه های کامپیوتری الگوریتم های ...

دانلود پروژه بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوریتم مسیریابی .... گفت یکی از
بهترین نرم افزارها در زمینه مسيريابي برای گوشی هاي هوشمند است، با ... پروژه
ارزیابی و تحلیل کارایی پروتکل های مسیریابی RIP و OSPF و EIGRP با نرم افزار
OPNET.

پایان نامه پروتکل های مسیریابی شبکه و بررسی پروتکل OSPE ...

تاریخ ارسال : ۲۴ اسفند ,۱۳۹۴| 2,780 بازدید; ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه برق
.... فصل سوم٬ طراحي و پياده سازي مدل فازي الگوريتم OSPF و تجزيه و تحليل اين
الگوريتم را بيان مي کند. ... هدف از انجام اين پروژه تحليل و چگونگي کار پروتکل هاي
مسير يابي و مقايسه آنها و بررسي پروتکل OSPF به طور ... 4-15- مسيريابي هوشمند.

ليست مقالات همايش - ISC

10, مدل سازی چند هدفه شیفت های پرسنل پرستار_ مقاله شفاهی, بيشتر ... 21, بهينه
سازي مدل چند هدفه مسيريابي وسايل نقليه با استفاده از الگوريتم ... 23, روشی برای
خوشه‌بندی تکاملی با استفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب_ مقاله شفاهی, بيشتر ... 25,
ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار برای مساله انتخاب تامین کننده با به ...

Report2

49, 3, بررسی سیستم های کنترل صنعتی, پروژه ICT, محمدرضا درویش کوپایی, pr ict
103 ... 54, 8, ارزیابی و مقایسه پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم و
ارائه راهکاری برای .... 126, 80, آنتن های هوشمند, پروژه ICT, ملیحه منگلی, pr ict 180.

دانلود پایان نامه الگوریتم مسیریابی شبکه های بیسیم ادهاک - پروژه ...

10 آگوست 2012 ... عنوان پایان نامه : الگوریتم مسیریابی شبکه های بیسیم ادهاک قالب بندی : PDF
قیمت : رایگان ... شبيه سازي و ارزيابي عملكرد ... مسيريابي هوشمند.

مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها ن

در این تحقیق هدف بر آنست تا ضمن نگاهی به الگوریتم های مورد بهره برداری در
مسیریابی، از جمله ... برنامه های مسیریابی با الگوریتم های ژنتیك، کلونی مورچه و
تئوری بازیها، در نرم افزار .... از کروموزوم های الگوریتم ژنتیک را محاسبه و ارزیابی
می کند.

پروژه مسيرياب - SlideShare

6 دسامبر 2013 ... 21-4 آدرس هاي چند منظوره ذخيره : 31-4 مسيريابي هوشمند: چکيده: امروزه علم ....
در الگوريتم هاي پويا مسيريابي بر اساس آخرين وضعيت توپولوژيکي و ... که بطور
مستقيم و فيزيکي با آنها در ارتباط است محاسبه و ارزيابي نمايد.

پروژه مسیریابی ربات matlab | مرجع پروژه های برنامه نویسی آماده - گروه ...

فروش پروژه مسیریابی ربات با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB ... فروش پروژه
جستجوی رفتار هدف ربات سیار هوشمند با الگوریتم ACO با نرم افزار MATLAB ....
فروش پروژه ارزیابی کارایی برای تضمین کیفیت خدمات شبکه های ATM در زمان ...

برنامه کنفرانس - هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

15, 25, بررسی و مقایسه الگوریتم های کوتاهترین مسیر روی سطوح نامنظم مثلث
بندی شده ... 39, 24, An Improved OLSR Routing Protocol for Reducing Packet
Loss Ratio in .... 17, 171, بهبود دقت تشخیص سرقت برق در شبکه هوشمند, رضا
الیاسی، کمال .... 6, 6, ارزیابی زمان پاسخ ریسک های پروژه با شبکه های پتری رنگی (
مطالعه موردی ...

صفحه رسمی مهندس عبدالباسط فتاحی - قابل توجه دانشجویانی که پروژه ...

-شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش
... T14- پایان نامه کارت های هوشمند ... T31- پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات - بررسي و
بهبود الگوريتم های رمزنگاري كليد عمومي مبتني ... T55- پايان نامه کامپيوتر - شبیه
سازی چند پروتکل مسیر یابی AD HOC با استفاده از نبا استفاده از نرم افزار NS

دانلود پایان نامه مسيريابي مبتني بر ناحيه بندي در شبكه هاي Ad Hoc

دانلود پایان نامه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc. ... سیستم
تبادل لینک هوشمند یونی سلس به صورت کاملا رایگان آماده تبادل لینک با ... را به
بررسي الگوريتم هاي خوشه يابي و ارائه يك الگوريتم پيشنهادي و همچنين ارزيابي
كارائي ...

دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر

هوشمند سازی سیستم تشخیص نفوذ پستی Snort با استفاده از یادگیری ماشینی ...
طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مسیریابی با هدف بهینه سازی انرژی در شبکه های ...

دانلود تحقیق در مورد پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم

8 آگوست 2016 ... مقاله مروری ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی سنسور ﺑﯽ ﺳﯿﻢ – سیویلیکا ..... در هر
دور را ارزیابی نموده و آنها را با الگوریتم های تصادفی همچون LEACH ...

الگوریتم مسیریابی LAR | جستجو | لوکس دنلود

الگوريتم مسيريابي LAR (Location Aided Routing Protocol) مقدمه:شبکه های بی .....
دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی
برای شخصی .... آموزش فرآیندنویسی و تدوین شاخص های فرآیندی و ارزیابی عملکرد.

دانلود متن کامل پایان نامه در مورد پروتکل های مسیر یابی در شبکه های ...

شبکه های موردی MANET و شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار
گرفته است. ... پروژه بررسی و تحلیل کارتهای هوشمند · جزوه کامل تئوری و تکنولوژی
ساخت قطعات نیمه هادی ... دانلود پایان نامه: الگوریتم مسیریابی شبکه های بیسیم ادهاک
.

رزومه علمی - وب سایت ورزشی استاد علی کیان پور

از بهترین آکادمی های بین المللی دنیا; همکاری در بیش از چند پروژه عملی ناب علمی; و
… ... ارزیابی کارایی پروتکل های مبتنی بر تقاضا در شبکه های موبایلی; همایش ملی
پژوهش های ... ارائه یک الگوریتم مسیریابی جدید برای شبکه های میان ارتباطی بنس
... جدید برای شبکه های روی تراشه با تخصیص پهنای باند هوشمند بر اساس کانال های ...

پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم - بانک مقالات فارسی

عنوان پایان نامه : شبکه های موردی، حسگر بی سیم و مسیریابی در آنها ... ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻮارد اﻣﻨﻴﺘﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی، اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﻣﻦ در اﻳﻦ شبکه ها اﺳﺖ.در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ
ﺗﻼش ... هم چنین مزایا، معایب، خصوصیات، کاربردها وعملکردهای شبکه های موردی و شبکه
های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. ... نظارت بر سازه های
هوشمند.

SID.ir | به کارگيري الگوريتم کلوني مورچه چند معياره در سيستم هاي ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی به کارگيري الگوريتم کلوني مورچه چند
معياره در سيستم هاي ... يکي از مسايل مهم در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند، مسيريابي
کاربر مبناست. ... نتايج اين الگوريتم در شرايط مختلف بررسي و ارزيابي شده است.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده کامپیوتر - 2016 - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی کامپیوتر با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه
ترجمه + ... های رمزنگاری در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از نظریه بازی
تکاملی ... در ارزیابی فروشنده و پیشنهاد تامین‌کننده در سیستم‌های هوش تجاری · راه‌ حل‌
های هوش ... الگوریتم بهینه سازی مسیریابی چند بخشی QoS با محدودیت های متعدد
براساس ...

پیاده سازی سهام هوشمند الگوریتم های فراابتکاری منطق فازی - خانه متلب

26 جولای 2014 ... جولای 26, 2014 /0 دیدگاه /در انجام پروژه متلب matlab مطلب ارزیابی منطق فازی ...
معامله هوشمند سهام بوسیله الگوریتم های فراابتکاری و منطق فازی ... تولید,مدل سازی
ریاضی کنترل موجودی,مدل سازی ریاضی مسیریابی,مدل سازی ریاضی ...

Staff - لطیف شبگاهی - PWUT.AC.IR

10 آوريل 2011 ... عنوان تحقیق: ارزیابی ریسک و حطا در سیستم هاي مهندسي .... Ø ارائه یک الگوریتم
مسیریابی مطمئن و تحمل پذیر خطا برای شبکه میان ارتباطی BENES. - در سطح
لیسانس ... هاي خبره. Ø طراحی و ساخت یک سنسور هوشمند درجه حرارت.

پروژه های درس مدلسازی و ارزیابی سیستم - کامپ سرویس

پروژه شبیه سازی جستجو برای بهبود لبه های تصویر و تشخیص الگوریتم...
SuperUser .... شبیه سازی پروتکل مسیریابی هوشمند انرژی کارآمد خواب/بیدار آگاه
برای.

دریافت مقاله های ارائه شده در همایش - 9th Symposium on Advances in ...

17, COM/5477, فرزانه مرداسی، محمد ابراهیم شیری, تحلیل عملکرد الگوریتم های داده
کاوی ..... عدم قطعیت در سیستم های هوشمند تحلیل و پردازش تصاویر پزشکی, دانلود
مقاله ... ارزیابی کارایی وشبیه سازی پروتکل مسیر یابی LEACH در شبکه های
حسگر ...

دانلود پایان نامه مسیر یابی در شبکه - مهندس یار

24 مه 2012 ... پایان نامه مسیر یابی در شبکه توسط جناب آقای میلاد خاقانی راد در حدود 80 صفحه و در
قالب ... OSPF و مزاياي آن و چگونگي اجراي اين الگوريتم در مسيرياب هاي سيسکو را
بيان مي کند. ... شبيه سازي و ارزيابي عملکرد ... مسيريابي هوشمند.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 17 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های .... 95 -
ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی ( مطالعه ..... 288
- مسيريابي ربات متحرك با استفاده از الگوريتم ژنتيك (چکیده)

مجموعه فیلم های آموزشی مهندسی برق - فرادرس

مجموعه آموزش های برنامه نویسی آردوینو (ARDUINO) با محوریت پروژه های رباتیک ... و
ارزان قیمت و نحوه ی برنامه نویسی آن با محوریت ساخت یک ربات (مسیریاب/فاصله یاب
) خواهیم پرداخت. .... آموزش طراحی کنترل کننده PID با استفاده از الگوریتم های هوشمند
... همچنین از موقعیت قطب های سیستم حلقه بسته نیز در ارزیابی کیفیت کنترل ...

نتیجه جستجو - مسیریابی - کتابخانه مرکزی - دانشگاه صنعتی شریف

مسیریابی - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو. ... 24, پایان
نامه, ارزیابی کارایی الگوریتم های مسیریابی مختلف در شبکه های تحت تراشه ...
1391, رادیوی هوشمند Cognitive Radio / شبکه حسگر بی سیم Wireless Sensor
Network ...

دکتر شهریار افندیزاده - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه علم و ...

الف) مدیر پروژه های طراحی و اجرایی در زمینه های ساختمان سازی، سدسازی، تصفیه .... 2)
روشهای ارزیابی گزینه‌های مختلف سیستم حمل ونقل شهری تهران در کاهش آلودگی .... 10-
طراحی هندسی در بزرگراه های مجهز به سیستم هوشمند- مجله صنعت حمل ونقل – خرداد 1380
.... 67) متدلوژی مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم مورچگان و مقایسه نتایج آن با ...

مديريت امور فناوري و اطلاعات/Dr. Jalal Rezaeenour - دانشگاه قم

هانيه هوشمند، سميه مير افضل،جلال رضايي نور (1393)، ارائه مدلي براي ارزيابي
مديريت ..... نور (1391)، دسته بندي الگوريتم‌هاي مطرح در مسيريابي هوشمند كاراكترهاي
محيط ... مديريت دانش پروژه ها در فاز اجرايي، همايش ملي مهندسي مديريت كسب و كار،
دانشگاه ...

مرکز مطالعات سیستمهای حمل و نقل هوشمند امیرکبیر

3, ارزيابي سيستمهاي حمل و نقل هوشمند با كمك ابزارهاي تحقیق در عملیات ... 9, بهبود
الگوريتم هاي طبقه بندي با استفاده از نگاشت-كاهش. 10, سيستم هوشمند جمع آوري
الکترونيکي عوارض بر اساس ارزیابی. 11, مسيريابي در شبكه هاي حمل و نقل چند گانه
.

Untitled - تخصصی شباک

کد مقاله: چکیده. واژگان کلیدی: ب. ماهنامه شباک. اهداف کنفرانس: - ایجاد بستر مناسب
.... یک پروتکل مسیریابی با انرژی متعادل مبتنی بر درخت خود سازمان... ............ .....
ارزیابی سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از داده کاوی هوشمند در.... ...................178
.

کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... 5, تحلیل و ارزیابی الگوریتم های خود پایداربرای مساله انحصار متقابل در سیستمهای
توزیع ... 8, ارزيابی و تشخيص پروتکل های مسير يابی موثر در شبکه ملی ديتا ... 9,
تخمين هزينه پروژه های نرم افزاری با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک ... از يک
رويکرد تکاملی بهبود يافته مبتنی بر خوشه بندی اوليه نمونه های آزمون ...

الگوریتم های هوشمند خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم - اِی‌اِم‌پی!

30 جولای 2016 ... دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد الگوریتم های هوشمند خوشه بندی. ... ارزیابی
الگوریتم LEACH در مسیریابی شبکه. ... های کاوش تکنیک های داده کاوی استخراج داده
های وب سیستم های اطلاعاتی وب کاوی و بررسی مراحل آن دانلود پایان نامه.

مهندسی

پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر - پیاده سازي پروتکل هاي مسیریابی و امنیت در
... ارزیابی رفتار سازه اي فناوري هاي نوین در ساختمانهاي بلند مرتبه تاثیر مدلسازي
در .... پاورپوینت مزایا و مشکلات استفاده از تکنیک OFDM در سیستم رادیو هوشمند

لیست پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی مهندسی کامپیوتر و IT

22 ژانويه 2014 ... T6- پایان نامه سیستم های خبره و طراحی سیستم های خبره ... T14- پایان نامه کارت های
هوشمند ... T55- پايان نامه کامپيوتر - شبیه سازی چند پروتکل مسیر یابی AD HOC
با استفاده از نبا استفاده از ... T56- پايان نامه کامپيوتر گرايش نرم افزار - ارائه یک
الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی آن

ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان در شبکه های ...

30 ا کتبر 2016 ... در این پروژه سعی کردیم مجموعه فعالیت های انجام شده برای یافتن مسیر بهینه در
شبکه های بی سیم با استفاده از خواص الگوریتم ژنتیک ... ۱-۴ مسیریابی هوشمند. ...
۲-۷ بررسی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه ها برای MANETs.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر | صحافی ایزوتایپ | Pulse ...

11 آگوست 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار ارائه الگوریتم جدید باهدف ... ارشد
کامپیوتر نرم افزار ارزیابی امنیت پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی در ... نرم
افزار مسیریابی شبکه های کامپیوتری توسط الگوریتم های تکاملی ...

(الگوریتم گروهی ذرات و الگوریتم تبرید) - ایستگاهی

... شبکه های بیسیم (Routing Wireless Sensor Network) –بهینه سازی مسیریابی
شبکه های حسگر بیسیم ... *انجام تخصصی پروژه های علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی
در زمینه های : ... هوش مصنوعی ، مهندسی نرم افزار ، الگوریتمهای تکاملی ، الگوریتم
ژنتیک ، الگوریتم کلونی .... Number of Function Evaluation-NFE (تعداد ارزیابی
تابع)

چاپ - دانشگاه تهران

ارائه چارچوبی لرای افزایش اعتبار نتایج در سیستم های استنتاج مورد پایه ، حامد ...
بر الگوریتم های هوشمند و روش های تصمیم گیری چند معیاره جهت ارزیابی ، بهبود و ...
انحصار برای پروژه های BOT، محمد محمدی پور، کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/ .... "
Evaluating of the particle swarm optimization in a periodic vehicle routing
problem.

رزومه | دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

عضو کمیته نظارت بر پروژه سامانه هوشمند مدیریت ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور- ...
ارزیابی سیستم ها و شبکه های کامپیوتری; آشنايي با شبيه سازي شبكه با استفاده
... Proactive and Hybrid Routing Protocols in MANET", International Journal on ...

matlab انجام پروژه متلب مطلب پروژه های دانشجویی برنامه کد نویسی on ...

17 Sep 2014

گروه نرم افزاری برنامه نویسی هوشمند

پروژه های هوش مصنوعی، شبکه عصبی ، تشخیص پلا ک و . ... مقاله درس الگوریتم های
تکاملی. و . ... با الگوریتم Kmeans هر منبع غذایی را ارزیابی میکنیم . .... برای
دریافت کد متلب حل مسیریابی وسایل نقلیه (VRP) با الگوریتم تابو سرچ و
الگوریم ...

دانلود مقاله مسیریابی (Routing - وبلاگ درسی کارشناسی ارشد شبکه

الگوریتم های مسیریابی. 6. ... 6. شبیه سازی و ارزیابی عملکرد پروتکل. دانلود مقاله
... ANYCAST-RP11. 9. آدرس های چند منظوره ذخیره. 10. مسیریابی هوشمند. دانلود مقاله.

پایان نامه مهندسی کامپیوتر – مسیریابی شبکه | دانلود رایگان کتاب

27 دسامبر 2016 ... پایان نامه مهندسی کامپیوتر – مسیریابی شبکه. ... دو دیدگاه الگوریتم‌های مسیریابی
... شبیه سازی و ارزیابی عملکرد. فصل چهارم ... مسیریابی هوشمند.

کمیاب آنلاین - ترجمه مقاله الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی ...

در این مقاله، ما یک الگوریتم مسیریابی منطقی بر مبنای موقعیت برای شبکه های
حسگر ... های حسگر هوشمند و محرک ها در ابزارهایی همانند دستگاه تهویه هوا، اجاق های
میکروویو، .... ترجمه مقاله برنامه ارزیابی مالی برای پروژه های ساخت در فاز پیش
سرمایه گذاری

پروژه های آماده - سامانه نوین مسداک

در این قسمت می توانید پروژه هایی که قبلا انجام شده را مطالعه بفرمایید و برای
دریافت ... در سیستم های قدرت با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات;
ارزیابی جامع ... پروتکل مسیریابی OSPF در شبکه IPv6; بررسی و شبیه سازی
الگوریتم های ...

آپارات - پروتکل های شبکه

آموزش شبکه های کامپیوتری بخش سوم الگوریتم های مسیریابی ... فیلم پروژه
ارزیابی پروتکل های مسیریابی MANET در OPNET ... دربازکن هوشمند گوئین.

دانلود رایگان تحقیق و مقاله درباره الگوریتم مسیریابی شبکه های بی ...

6 دسامبر 2016 ... دانلود تحقیق و مقاله درباره الگوریتم مسیریابی شبکه های بی سیم ادهاک ... شبیه
سازی و ارزیابی عملکرد; مسیر یابی چند منظوره; انتخاب مسیر چند منظوره ... Anycast
RP; آدرس های چند منظوره ذخیره; مسیریابی هوشمند; نتیجه گیری; چکیده ...

الگوریتم های هوشمند - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از الگوریتم های هوشمند به تحلیل
الگوریتم‌های ... برای تحلیل الگوریتم کلاسیک جانشینی پرداخته و در ادامه روش
جدیدی برای ارزیابی در ... ارائه یک الگوریتم مسیریابی آگاه از طیف امن با بستر
شبکه‌های حسگر ...

انجمن تخصصی فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی ایران ...

هدف از انجام این پروژه تحلیل و چگونگی کار پروتکل های مسیریابی و مقایسه آنها و ...
فصل دوم٬ پروتکل مسیریابی OSPF و مزایای آن و چگونگی اجرای این الگوریتم در ... و
ارزیابی عملکرد فصل چهارم مسیر یابی چند منظوره مسیر یابی چند منظوره انتخاب ...
RP آدرس های چند منظوره ذخیره مسیریابی هوشمند منابع پسورد: *شما قادر به دیدن لینک
ها ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه های ...

23 سپتامبر 2016 ... پایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:شناسايي چهره در ميان تصاوير رنگي با تكنيك ...
خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند · پایان نامه ارشد شبکه های کامپیوتری: مکانیزم ....
پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: ارزیابی برخی الگوریتم‌های کنترل همروندی ... پایان
نامه ارشد نرم افزار کامپیوتر: بهبود مسیریابی داده های حساس به تاخیر ...

جزوه، کد و پروژه آماده

پروژه "آزمون پذیری در سیستم های آسنکرون و ارزیابی روش های آزمون مدارهای سنکرون در
آنها" ... پروژه "الگوریتم های مسیریابی همه پخشی تحمل پذیز خطا در شبکه های میان
ارتباطی ... عامل هوشمند، موجودي است که از طريق حسگرها قادر به درک پيرامون خود بوده و
از ...

دانلود مقالات فارسی شبکه حسگر | بنیاد علمی پژوهشی شبکه های حسگر ...

مشاوره و انجام پروپوزال برای پایان نامه ، مشاوره در زمینه ارائه سمینار، مشاوره و انجام
مقاله .... 324 تحلیل امنیتی پروتکل‌های مسیر یابی در مقابل حملات برای شبکه های
سیار موردی ... 541 معرفی و ارزیابی الگوریتم های هوشمند برای زمان بندی پرستاران
میترا ...

www.mecharithm.com دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور ...

در این مقاله ما در مورد پروتکل های انتشار مطمئن در VANET بحث می کنیم و سپس آنها ...
ابتدا ما سبک های مسیریابی مکانیسم انتشار داده را که قبلا ارایه شده را مورد ارزیابی
...... شبکه بین خودروها (VANET) مبنای سیستم های نقلیه هوشمند (ITS) هستند که به ...

اخبار - چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی ...

الگوریتم مسیریابی مبتنی بر Q-Learning بر معماری شبکه های مجتمع روی تراشه,
Modified ... ارزیابی کارایی پروتکل های مسیریابی ادهاک برای ارتباطات نظامی ....
دستیار هوشمند مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی, Designing a KBS expert system
for ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - پایان نامه کامپیوتر

پایان نامه الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ... در شبكه ها ی حسگر
مورد استفاده قرار داده ایم, روش هوشمند اتوماتاهای یادگیر سلولی(CLA) می باشد. .....
شبیه سازی و ارزیابی عملکرد; فصل چهارم مسیر یابی چند منظوره; مسیر یابی چند
منظوره ...

اینجـــا

26 ژانويه 2016 ... سازی و حل مسئله تخصیص منابع محدود چند هدفه با الگوریتم هوشمند مورچگان ... پروژه.
ERP. سازمان ذوب آهن اصفهان. (4. شناسایی نقاط و لینکهای بحرانی در شبکه ...
مسیریابی ناوگان حمل و نقل برای تامین بهنگام مواد و قطعات از تامین کنندگان ... ارایه
چارچوبی برای تحلیل شبکه های اجتماعی بر پایه پیوند کاوی مورد شبکه ...

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر - پایان نامه سرا

موضوع: ارزيابي عملكرد شاخص های موثر بر کاهش مصرف انرژی با استفاده از مدل ... به
همين خاطر آن ها را سيستم هاي هوشمند مي نامند، چرا كه براساس محاسبات روي داده هاي عددي و
يا .... الگوریتمهای مسیریابی بدون اشکال مسیریابی را با فرض اینکه سوئیچها و ...

پایان نامه گروه مهندسی کامپیوتر-سری دوم

9 آوريل 2011 ... 1, لیست پروژه دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر. 2 ... استفاده از الگوریتم های
هوشمند برای مسیر یابی شبکه, دکتر صادق زاده, 1434, 89/1/28, 89/6/28 .... 52, 49,
محمدجواد معرف, مهندسی کامپیوتر نرم افزار, بررسی الگوریتمهای دسته بندی .....
بررسی و ارزیابی چاچوب های امنیت اطلاعات در تجارت الکترونیک, مهندس جابری ...

Implementation Of Low Power Floating Point Adder On FPGA ﻛﻨﺘﺮل و ...

13 نوامبر 2011 ... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ازدﺣﺎم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ در ﺷﺒﻜﻪ روي ﺗﺮاﺷﻪ. 9:10. ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮاي ... ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ. 8:50. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ازدﺣﺎم در ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ ﭼﻨﺪ. -.
ﮔﺎﻣﻪ. 9:10 .... اراﺋﻪ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎر ﭘﻴﺸﺎ. 10:50. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻫﺎي
ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ .... ي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻧﺮم. -. اﻓﺰاري ﻣﺒﺘﻨﻲ ...

به کارگیری الگوریتم کلونی مورچه چند معیاره در سیستم های حمل و نقل ...

چکیده: یکی از مسائل مهم در سیستم های حمل و نقل هوشمند، مسیریابی کاربر مبناست.
... در تحقیق حاضر پس از بررسی روش های بهینه سازی چندهدفه، برای مسیریابی
کاربر مبنا از ... نتایج این الگوریتم در شرایط مختلف بررسی و ارزیابی شده است.

راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت | مرجع دانلود پایان ...

پربازدید ترین پایان نامه های این سایت : .... پایان نامه کامپیوتر نرم افزار – طراحی
سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان *** پایان نامه کاردانی ... ADSL *** پایان نامه طراحی
و ایجاد انباره های داده -نرم افزارهای هوشمند تجاری Oracle9i Warehouse ... از تهران ) ***
دانلود پایان نامه پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم *** پایان نامه
ارشد ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های