کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست نوشته گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه مهبد ایرانی

دانلود رایگان
کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست یا لطیف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانلود کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست نوشته گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه مهبد ایرانی

معرفی کتاب:
عناصر فلسفه ی حق آخرین اثر عمده ی هگل است که نخستین بار در سال 1820 انتشار یافته. این اثر کوششی است از سوی هگل که نظریه ی اخلاق گرایی، حق طبیعی، فلسفه ی حقوق، نظریه ی سیاست و جامعه شناسی دولت نوین را در چارچوب فلسفه ی تاریخ خود بگنجاند و تا آن جا که من خبر دارم نخستین اثر کامل هگل است که به فارسی ترجمه و منتشر می شود؛
این کتاب دارای سه بخش اصلی و هر بخش دارای زیر فصل هایی است:
بخش اول:حق مجرد
بخش دوم:اخلاق
بخش سوم:زندگی اخلاق گرایانه
هگل این کتاب را به تدریج از 1817 تا 1820، ضمن تدریس در دانشگاه های آلمان، تالیف کرده و به شیوه ی رایج زمان خود، آن را در بند هایی شماره دار تنظیم کرده است. اما، بعد ها، مطالب بسیاری را به بند هایی افزوده و آنها را تذکر نامیده است. افزون بر این، ادوارد گانز ، شاگرد و دستیار هگل که چند سالی تدریس فلسفه ی حق را به جای هگل به عهده داشته، بخش هایی از یادداشت های در تن دیگر از شاگردان هگل، یعنی ه. گ. هوتهو و ک. گ. فون گریز هایم را که از گفتارهای هگل فراهم آورده بودند، برگزیده و برای کار تدریس خود از آنان استفاده می کرده است. این برگزیده ها، با عنوان افزوده با نسخه ی 1830 این اثر همراه شده اند و از آن پس همواره در تمامی نسخه های آن به چاپ رسیده اند. در ترجمه ی حاضر، متن کامل تذکر های هگل آمده است و به پیروی از متن اصلی، در ستونی باریک تر چاپ شده تا تمایز آنها از بند های اصلی محفوظ بماند. افزوده های گانز هم در پایان بند های مربوط به خود و با عنوان افزوده آمده است و در هر مورد، حرف های ه یا گ که پی از واژه ی افزوده ذکر گردیده، نشان می دهد که مبنای این افزوده ها، یادداشت های هوتهو یا گریز هایم بوده است.
پاره ای توضیح ها درباره ی زبان و سبک نوشته ی هگل، برای فهم این اثر پیچیده و بسیار دشوار ضرورت کامل دارد. پیچیدگی زبان هگل را باید، هم به ویژگی زبان فلسفی آلمانی که پیش از او با نوشته های لایب نیتس، کانت، یاکوبی، فیشته، شلینگ و دیگران هویتی ویژه به خود گرفته بوده، نسبت داد و هم به گرایش شخصی هگل که می کوشیده زبانی ویژه ی خود داشته باشد. نگرانی هگل را از سانسور حاکم بر دانشگاه های آلمان، به ویژه پس از 1819، هم باید در نظر داشت. بسیاری از موضوع هایی که هگل، در این اثر، به صورتی سخت دشوار و پیچیده، نوشته، می توانست به زبانی ساده تر و روشن تر بیان شود.
به طور کلی، ویژگی های این زبان را که خود هگل چندان توجهی به دقت آن نداشته، با توجه به امر ترجمه ی آن به فارسی، باید چنین خلاصه کرد:
1- هگل واژه های مترادف رابه معنای متفاوت و گاه، حتی، متضاد به کار می گیرد. از جمله real و Wirklich که هر دو، در واقع، به یک معنا هستند. در ترجمه ی فارسی real را واقعی و wirkilch را بالفعل ترجمه کرده ام. نمونه ی دیگری که می تواند دشواری بزرگی را در فهم نوشته ی هگل سبب شود، دو واژه ی moralisch و sittlich است که هر دو در آلمانی امروز و حتی آلمانی رایج زمان هگل به معنای اخلاقی هستند. اما، معنایی که هگل از واژه ی moralisch مراد می کند، اخلاق فردی و ذهنی و باطنی است و معنایی که از sittlich مراد می کند، اصول اخلاقی عرفی یا پذیرفته شده از سوی ارزش های حاکم جامعه است؛ بنابراین، برای حفظ این تفاوت، اخلاقی را در برابر moralisch و اخلاق گرایی را در برابر sittlich گذاشته ام و خواننده باید، این موضوع را همواره در نظر داشته باشد تا دچار سردرگمی و گمراهی نشود.
2- واژه ی مفهوم را هر جا که به معنای ویژه ای که هگل برای آن قائل است، به کار رفته در درون آورده ام و در جاهای دیگر بدون . مثال را در برابر Tdee و مثال را در برابر idée آورده ام.
3- منظور هگل از منفی تاثیر پذیر یا منفعل و از مثبت ، تاثیر گذار است.
4- دولت ها از زمان های بسیار دور وجود داشته اند. هر دولتی بر بنیاد اصولی استوار است. تا پیش از دوران، به اصطلاح، نوین، این اصول همواره مکتوب نبودند. بنابراین در مورد این دولت ها و در اشاره به کلیت موضوع،تعبیر اصول تاسیسی دولت را آورده ام (با توجه به این که واژه ی دولت، در اساس، با واژه ی حکومت مترادف نیست) و در جاهایی که اصول تشکیل دهنده (یا تاسیسی دولت ها) به صورت سندی مکتوب وجود دارد، تعبیر قانون اساسی را به کار گرفته ام. بدین ترتیب، تفاوتی را که هگل با دو تعبیر staatrecht و inners staatrecht رسانده حفظ کرده ام. افزون بر این، در جاهایی، هگل واژه ی staatsrecht را با صفت politiche همراه ساخته است. در این موارد، قانون اساسی سیاسی یا، بسته به مورد، اساسنامه ی سیاسی را در برابر آن به کار برده ام.
5- به هیچ روی نکوشیده ام شعر هایی را که هگل به مناسبت هایی در این کتاب نقل کرده به شعر ترجمه کنم. در نتیجه آن چه در متن می آید، تنها، معنای شعر است بی آن که نشانی از قواعد شعری در آن باشد. در این موارد، نام و نشان کتاب هایی را که اصل این شعر را می توان در آنها یافت، در حد امکان، در یادداشت های پایان کتاب، به دست داده ام.
6- در جاهایی که فهم نوشته به دلیل اشاره های مبهم هگل به آثار و احوال و افکار دیگران، دشوار و حتی، ناممکن بوده، یادداشت هایی با استفاده از یادداشت های الن وود و دیگر منابع در دسترس در پایان کتاب آورده ام و در متن، با شماره های بالای حروف به آنها ارجاع داده ام. هر پانوشته ای که در پایان آن نشان ـ م هست از من و دیگر پانوشته ها از آن خود نویسنده است. هر آن چه در درون [ ] آمده افزوده ی من است، به قصد روشن تر ساختن متن. اما، آن چه درون ( ) آمده، اگر واژه ای غیر فارسی باشد، نشان می دهد که در متن اصلی واژه ای غیر آلمانی بوده که معادل فارسی آن در متن آمده و اصل واژه در ( ) پس از آن ذکر گردیده است. عبارت ها و جمله های درون ( ) از خود نویسنده است. واژه های ایتالیک، دقیقاً از متن اصلی پیروی می کند.
7- هرگونه تعصبی را نسبت به به کارگیری واژه های عربی یا فارسی کنار گذارده ام. پر اهمیت ترین نقش زبان انتقال مفاهیم و برقراری ارتباط معنایی است، به همین دلیل، در هر مورد مرسوم ترین و رایج ترین واژه ها را، بدون توجه به ریشه ی آبا و اجدادی فارسی، عربی یا غیر آن به کار گرفته ام. در ترجمه ی واژه های حقوقی، هم، واژه ها و تعبیر های رایج در حقوق ایران را، هر چند که پاره ای از آنها نادرست هستند، به کار گرفته ام.
8- هر چند اظهار نظر درباره ی محتوای کتاب و فکر هگل را به عهده نمی گیرم، باید به این موضوع در همین جا اشاره کنم که خواننده ی فارسی زبان با خواندن این کتاب در خواهد یافت که این همه نوشته و سخن و نقادی و معرفی و توضیح و تفسیر و تعبیر که درباره ی فلسفه هگل خوانده یا شنیده تا چه حد با افکار بالفعل او متفاوت و حتی، متضاد است. چه بسیار فکر هایی که با صفت هگلی نزد همگان شناخته شده، که هیچ ارتباطی با افکار، گفته ها و نوشته های هگل ندارد. کژ فهمی فلسفه ی هگل را کسانی بنیان نهاده اند که معرفت خود را نسبت به او، از منابع دست دومی گرفته اند که نویسندگان آن آثار کوشیده اند، ضمن این نوشته ها، فلسفه ی او را به دیگران بفهمانند . به همین دلیل نام هگل، مثلاً، با فلسفه ی تکاملی همراه شده، به گونه ای که گویا او این فلسفه را بنیاد نهاده است، در صورتی که هگل، از این جهت، وارث دیگران است، نه بنیان گذار و دیگر این که سه گانه ی مشهور نهاد، برابر نهاد و هم نهاد یا تز، آنتی تز و سنتز را، به اصطلاح، کلید فهم دیالکتیک هگل و تفکر تاریخی او دانسته اند. همین کتاب حاضر شاهد است بر این که این تصویر تا چه حد حقیقت دارد.
به گمان من، نیک تر آن است که خواننده ذهن خود را نسبت به کتابی از خود هگل که در پیش رو یا در دست دارد، بگشاید و با خواندن آن، ان چه را که به نام هگل در ذهن داشته، در پرتو تفکر خود هگل، داوری کند.

فرمت فایل:
پی دی اف

حجم فایل:
14.91MB

تعداد صفحه:

باخیال راحت دانلود کنید!!!دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود کتاب عناصر فلسفه حق


خلاصه ای حقوق طبیعی و سیاست


فلسفه حق


فلسفه حقوق


گئورگ ویلهلم فریدریش هگل


عناصر فلسفه ی حق


خلاصه کتاب عناصر فلسفه ی حق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست - آدینه بوک

عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ~گئورگ ویلهلم
فریدریش هگل - 978-964-341-038-4 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در
ایران ...

Crisis - عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ...

28 آگوست 2010 ... Crisis ۩ - عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست/ ... هگل اين
كتاب را به تدريج از 1817 تا 1820، ضمنِ تدريس در دانشگاههايِ آلمان، ...

کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست

28 مه 2016 ... دانلود کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست نوشته
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه مهبد ایرانی.

کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم ... - خانه کتاب

کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست انتشارات نشر
قطره وزيري شومیز تاریخ چاپ94/01/29 نوبت چاپ3.

کتاب عناصر فلسفه حق‌، یا، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست همراه ...

در((عناصر فلسفه حق)) نویسنده بر آن است نظریه اخلاق‌گرایی، حق طبیعی، فلسفه
حقوق، نظریه سیاست و جامعه‌شناسی دولت نوین را در چارچوب((فلسفه تاریخ)) تبیین ...

کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ...

کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست اثر
گئورگ‌ویلهلم‌فریدریش هگل، مهبد ایرانی‌طلب بوده و چاپ 1 آن در سال 1378 توسط
انتشارات شرکت ...

کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ...

20 ژانويه 2017 ... یا لطیف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانلود کتاب عناصر
فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست نوشته ...

اطلاعات کتاب : عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم ...

"این كتاب، آخرین اثر عمده هگل است كه طی آن، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست در
سه بخش اصلی عرضه شده است .هگل در این كتاب، نظریه اخلاق‌گرایی، حق طبیعی، ...

بانک اطلاعاتی کتاب / عناصر فلسفه حق, یا, خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و ...

عناصر فلسفه حق, یا, خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست نویسنده : هگل -
گئورگ‌ویلهلم‌فریدریش مترجم : ایرانی‌طلب - مهبد محل نشر : تهران تاریخ نشر : ۱۳۷۸/۰۸
/۱۷

کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و ... - دانلود کتاب

کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست. «یا لطیف»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانلود کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای
از ...

کتاب عناصر فلسفه حق اثر گئورگ ویلهلم فریدریش هگل | فروشگاه ...

کتاب «عناصر فلسفه‌ی حق یا خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست» اثر «گئورگ
ویلهلم فریدریش هگل» را «مهبد ایرانی‌طلب» به فارسی برگردانده است. این اثر آخرین
...

عناصر فلسفه حق, یا, خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست - ویستا

این کتاب, آخرین اثر عمده هگل است که طی آن, خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست در
سه بخش اصلی عرضه شده است .هگل در این کتاب, نظریه اخلاق‌گرایی, حق طبیعی, ...

کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم ... - ایران مقاله

29 آگوست 2016 ... کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست«یا لطیف»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانلود.

Next post: کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم ...

20 مه 2012 ... موضوع فایل, فلسفه. موضوعات دیگر, دانلود کتاب عناصر فلسفه حق,خلاصه ای حقوق
طبیعی و سیاست,فلسفه حق,گئورگ ویلهلم فریدریش هگل.

عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ... - کتابسا

کتابهای نوشته های در مورد با موضوع درباره ی مربوط به آثار و کتابهای زندگی شناخت
فلسفه ی گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه مهبد ایرانی طلب.

خلاصه ای حقوق طبیعی و سیاست | فروشگاه اینترنتی فورکیا فایل

2 دسامبر 2016 ... کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ... فلسفه
برچسب‌ها خلاصه ای حقوق طبیعی و سیاست, دانلود کتاب عناصر فلسفه ...

عناصر فلسفه حق, یا, خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست - آفتاب

این کتاب, آخرین اثر عمده هگل است که طی آن, خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست در
سه بخش اصلی عرضه شده است .هگل در این کتاب, نظریه اخلاق‌گرایی, حق طبیعی, ...

کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم ... - بای بوک

خرید کتاب عناصر فلسفه حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست - نویسنده :
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل - مترجم : مهبد ایرانی طلب - انتشارات نشر قطره.

عناصر فلسفه حق - آفتاب

19 فوریه 2006 ... عناصرِ فلسفه ي حق آخرين اثر عمده ي هگل است كه نخستين بار در سال ... هگل كه نظريّه
ي اخلاق گرايي، حقِّ طبيعي، فلسفه ي حقوق، نظريّه ي سياست و ... هگل اين كتاب را به
تدريج از 1817 تا 1820، ضمنِ تدريس در دانشگاههايِ .... در نتيجه پاره اي از اين تذكرها
گسترده تر از آن حدي شده اند كه غالباً، از خلاصه اي انتظار مي رود.

کتاب عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم ... - Newis.ir

16 فوریه 2017 ... کلید واژه: دانلود کتاب عناصر فلسفه حق,خلاصه ای حقوق طبیعی و سیاست,فلسفه حق
,گئورگ ویلهلم فریدریش هگل,دانلود,کتاب عناصر فلسفه حق یا ...

عقل و جایگاه آن در فلسفه هگل و اندیشه مولانا

هگل در مباحث فلسفی خود به طور گسترده به مفاهیم کاربردی عقل پرداخته است. ...
370، فلسفه هگل، ترجمه حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی با همکاری
انتشارات ... 1378، عناصر فلسفه حق یا خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و سیاست، ترجمه
مهبد ...

ایمانوئل کانت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایده بنیادین «فلسفه نقدی» کانت به ویژه در نقدهای سه‌گانه وی «نقد عقل محض»، «نقد
عقل ... در سال ۱۷۸۱، چاپ نخست نقد عقل محض منتشر شد و استقبال اولیه از این کتاب
.... این تجربه حاکی از هماهنگی (امر زیبا) یا محو و از بین رفتن (امر والا) ای است که هر
گونه ... از آن، مفهوم حق طبیعی عصر روشنگری را به گونه‌ای پیگیر رادیکالیزه می‌کند
.

A Theory of Rights - Sid

9 دسامبر 2009 ... اي. اﺳﺘﻮار. ﺑﻨﺎ ﻛﻨﺪ . از اﻳﻦ رو،. در. اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش. ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد. ﻧﻈﺮﻳﻪ. يا. در ﺑﺎب. ﺣﻖ. ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﻴﻢ . اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ دو ... ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻖ در ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫ. ﻢ ﻗﺮار دارد . ﻛﻠﻴﺪ. واژ. ﮔﺎن ..... ﺣﻘﻮق
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردا. ر. ﻧﺪ ...... ﺪﻨ. ﺣﻖ ﺑﺮ. آﻣﻮزش دارد وﻟﻲ ﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﻌﻠﻢ، ﻛﺘـﺎب و.

عناصر فلسفه‌ حق‌، یا، خلاصه‌ای‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و علم‌ سیاست‌ همراه با ...

فراکتاب یک فروشگاه عرضه محتوای الکترونیک اعم از کتاب الکترونیک، کتاب ...
عناصر فلسفه‌ حق‌، یا، خلاصه‌ای‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و علم‌ سیاست‌ همراه با متن کامل .

حقوق طبیعی؛ درآمدی بر فلسفه حقوق

یکی از اولین کتاب هایی که در این دوره به چاپ رسید، کتاب حقوق طبیعی; درآمدی بر ...
بیش از 2000 سال است که مفهوم حقوق طبیعی نقش برجسته ای در اندیشه و تاریخ ایفا
... می توان بر حقوق طبیعی به عنوان کمکی مثبت یا منفی به فهم انسان از خویشتن و
فهم .... بنا نیست در این کتاب، به توضیح خلاصه ای از تاریخ نظریه «حقوق طبیعی ...

«فطرت» یا «طبیعیت» بشر مناطی برای سد «نسبیت» در حقوق بشر

برای این منظور، نوشتار حاضر به تأسیس حقوقی جهانشمول مبتنی بر به رسمیت
شناختن ... پس یگانه مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی حقوق واقعی انسان‌ها کتاب
پرارزش آفرینش ..... عناصر فلسفه حق یا خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست،
ترجمه: مهبد ...

فصل اول: فلسفه و مبانی حقوق - حق گستر

در مطالب پسین ، تنها خلاصه ای از این کتاب ارزشمند فرا روی شما قرار خواهد گرفت و
یقینا درک .... گروسیوس یا پدر حقوق طبیعی از بنیانگذاران فلسفه ی حقوق می باشد.

جامعه مدنی - ویکی فقه

وی جامعة مدنی را به مثابة politia یا سامان سیاسی ای می‌دانست که اعضای اجتماع را در بر
.... مارکس در ح۱۲۷۵/ ۱۸۵۹ در پیشگفتار کتاب خود ( مارکس، ص ۲۰)، برای اعلام .... (۱۹)
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، عناصر فلسفة حق، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و ...

تلقی فیشته از مفهوم حق طبیعی و نقد هگل بر آن - فلسفه

در این میان، فلسفه سیاسی فیشته و خصوصاً تلقی او از مفهوم حق طبیعی برای هگل از
اهمیت ... ما در این مقاله ابتدا به رئوس فلسفه سیاسی فیشته که آن‌ها را در کتاب مبانی
حق ... آزادی افراد تنها از طریق قانون یا اصل حق ضمانت می‌شود: «هر شخصی آزادی خود را از
..... می‌تواند به حقوق طرف دیگر تجاوز کرده و امنیت دوجانبه‌ای را که دولت فیشته ای ...

حقوق طبیعی:درآمدی بر فلسفه حقوق - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

17 ا کتبر 2013 ... اخذ اخرین دفاع از متهم حق یا ت . .... مؤلف در این کتاب، سه منبع اصلی رشد و شکوفایی
مکتب حقوق طبیعی در ... این [مفهوم ] معیار نهایی صحت و خطا، الگوی زندگی مطلوب یا [
الگوی ] .... یکی از خلاق ترین نیروها و سازنده ترین عناصر فرهنگ و تمدن ماست . ... بنا
نیست در این کتاب، به توضیح خلاصه ای از تاریخ نظریه «حقوق ...

فلسفه سیاسی توماس هابز - آکادمی مطالعات ایرانی لندن (LAIS)

29 ژوئن 2010 ... خلاصه: در نوشتار حاضر که پیرامون فلسفه سیاسی توماس هابز Thomas Hobbes ... ۸-
اختیارات و حقوق حاکم و ضرورت استبداد ۹- نقد فلسفه سیاسی هابز. کلید واژه ها: هابز،
وضع طبیعی، فلسفه سیاسی، لویاتان، قرارداد اجتماعی، دولت، استبداد. ... هابز در سال
۱۶۵۵ رساله ای درباره تن یا ماده نوشت و در سال ۱۹۵۶ رساله ای تحت ...

در فلسفه و فرهنگ - آیا هگل، کشیش والهیات نویسی طرفدار وحدت دین ...

16 آگوست 2016 ... هگل در همین کتاب «فلسفه حق» رمانتیسم سیاسی و دولت طبیعی یا دولت دینی و ...
این اندازه اشتباه و سردرگم کننده یا مشوق اغتشاش به جای قراردادن عناصر اساسی
درقانون اساسی و نهاد دولت نیست. ... می‌تواند به گونه ای جزو آن قرار گیرد ونتیجه آن
باشد. .... کلیسا با آن نوع تربیت به حقوق طبیعی کودکان در گسترش آزادانه ...

تأملي بر مباني فلسفي حق بر محيط زيست سالم(دانلود) - دانشگاه قم

ﻓﻠﺴﻔﻪ. -. اي ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺷﯿﺎء، ﻃﺒﯿﻌﺖ. اﻧﺴﺎن، ﺟﺎﯾﮕﺎه ارزﺷﯽ
اﻧﺴ. ﺎن در ﻃﺒﯿﻌﺖ، ... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻧﺴﻞ دوم، ﺣﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳـﺖ.

دیدگاه های مولانا و هگل درباره خدا(2) - راسخون

23 ا کتبر 2012 ... ما در اینجا این بخش ها را، تا آنجا که با دیدگاه هگل در مورد «فلسفه دین» و مفهوم خدا ....
هگل در کتاب «عقل در تاریخ»، مفهوم خدا را با عبارات زیر بیان می کند. ..... هگل،
عناصر فلسفه حق یا خلاصه ای از حقوق طبیعی و سیاست، ترجمه مهبد ...

حق سپید - تخلیص 123 صفحه اول كتاب حق و مصلحت دكتر راسخ

برخی از تئوریهای حقوقی کاملا تحلیلی یا توضیحی هستند و برخی توصیفی
هستند. ... تئوریهای حقوق طبیعی ادعا دارند که حقوق و قانون در ذات طبیعی خود با
ارزشهای .... فلسفه حقوق تحلیلی بر این ادعاست که تجویز و توصیه ای ارایه نمی دهد (
چیزی که ... را ا رایه داده که در آن بدنبال حل مسایل با تجزیه مفهوم قانون به عناصر ساده
تری بود که ...

مبانی نظری حقوق بشر - IHRN.ir

خلاصه کتاب ... همچنین محتوای حقوق بشر و مقاله ای بسیار جالب از هنری شو در خصوص
مبانی .... این کتاب علاوه بر مطالعات آکسفورد در زمینه های فلسفی ، موضوعی را
پوشش می ... ای حاصل از واگذاری یک حق طبیعی و پیامد واکنش محیط و فضای کنش یا
عملکرد .... «الگوی اعلامیه جهانی حقوق بشر » را ترسیم کند و به بیان عناصر آن
بپردازد.

وکالت آنلاین - جزوه بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل

اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی هم به مباحث ما قبل و هم ما بعد حقوق علاقمندند. ... حقوقی
، عناصر متمایز کننده یک نظام حقوقی مانند نظریه حقوقی محض هانس کلسن یا .... خلاصه
نظر سیسرو این است که حقوق فراتر از اراده قانونگذار بشری است و در این معنی .... ما
در حوزه حقوق بین الملل – حق مالکیت و حق حیات را داریم معاهده ای به نام تریپس داریم ...

ما و جامعه شناسی امروز - خلاصه کتاب کلیات حقوق اساسی تالیف سید ...

ما و جامعه شناسی امروز - خلاصه کتاب کلیات حقوق اساسی تالیف سید جلال الدین مدنی -
ارائه ... حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف
و ... و پیچیده فلسفی رامورد توجه قرار دادند و برای حقوق منشأ و مبدأ الهی قائل شدند. ...
مجددا نظریه حقوق طبیعی مورد توجه شدید بعضی از نویسندگان و علمای حقوق مانند ...

منشاء پیدایش حقوق بشر و مبانی آن

14 سپتامبر 2013 ... 1- اولین متن حقوقی ای که در روابط انسانی و مرتبط با حقوق بشر ... مفهوم عقل الهی یا
لوگوس که معنای دیگر آن «شناخت» است ، در کتاب های ... م) بزرگ ترین متفکر چینی
که فلسفه «تائو» - (طبیعت) و کتاب طبیعت را یگانه راهنمای زندگی می دانست . .... در
دین اسلام عناصری همچون حق و تکلیف ، حسن و قبح عقلی ، ارتباط ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... كتاب: نام خانوادگي مؤلف، نام. ... بازگفت كوتاه و گذراي پاره اي نكات اساســي درباره
فلســفه فرهنگ هستيم ... موضوع و متعلق مطالعه دانش هاي فلسفي يا »وجود بماهو وجود«
است يا » ... زميني و بازه زماني مشخصي كه چون هويت جمعي و طبيعت ثانويِ طيفي از ...
مناسبات اضالع و مؤلفه ها، عناصر و اجزاء فرهنگ با همديگر چسان است؟

پرتال جامع علوم انسانی - مسائل فلسفة حقوق

اِی. هارت است. پروفسور هربرت هارت، استاد کرسی فلسفة حقوق دانشگاه آکسفورد،
کتاب معروف .... ضمناً نحوة طبقه‌بندی عناصر مشترک در حقوق یا موارد حقوقی به وسیلة
...

مركز تعليمات اسلامي واشنگتن - كتابخانه معارف اسلامی - مباحثه با جان ...

چنانكه از كتاب فلسفه‌ي دين او، تنها، 500 هزار نسخه به زبان انگليسي به فروش رفته
.... ف‍ری‍دری‍ش‌، 1378، ع‍ن‍اص‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ح‍ق‌، ی‍ا، خ‍لاص‍ه‌ای‌ از ح‍ق‍وق‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌.

نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی - فقه و حقوق اسلامی

تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) ... اما این
واقعیت در اندیشه‌های حقوقی در یک معنا خلاصه نشده و نقش یکسانی نیز پیدا ... بنتام
در کتاب «اصول اخلاق و قانونگذاری[5]» اصلی را تحت عنوان «اصل منفعت یا سود»
مطرح ... آنچه حائز اهمیت است، این است که وی پیشگام شکل تحلیلی فلسفة حقوق
اثبات ...

١ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺣﻘﻮق و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺣﻘﻮق را در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﯾﺎ. داﺧﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ ... ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪ اﯼ از ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ. راهﮑﺎرهﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮط ... ﮐﺘﺎب. ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ. دﮐﺘﺮ هﻮﺷﻨﮓ ﻣﻘﺘﺪر. -. دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ و. ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. -٣. ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ. دﮐﺘﺮ
ﺣﺴﻴﻦ ﺛﺮﯾﺎﺋﯽ ...... ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﺁن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ.

Philosophical and Ideological - خلاصه فصلهای 11-12-16-17-18

شده باشند جامعه اي طبيعي مبتني بر نظام خود طبيعت قابل تحقق خواهد بود. ...
بزرگترين اثر فلسفي لاك كتاب مقاله اي درباره فهم انساني در 1690 به صورت مرجع
... آزادي, مساوي و مستقل ا ند و هيچ كس نمي تواند انسانها را از حق مالكيت محروم كند يا آنان
را ... تقابل با نظريه حقوق الهي شاهان, نظريه قرارداد اجتماعي لاك و ايدئولوژي ليبرال
بر ...

TAKNET - حقوق علم است یاهنر

20 ژانويه 2011 ... فني حرفه اي كشور ... و اين وكالت خاص هم يا به نحو مطلق است گفته وكيلي در فروش
خانه، ولي ... بدون شک در جهان معاصر، حق محوري‌ترين عنصر حقوق، سياست، اخلاق و به
طور کلي .... مقدمه کتاب "حقوق طبيعي و تاريخ" با دفاع از نظريه حق طبيعي مي‌گويد: "
رد ... جان‌مايه نظريه حقوق طبيعي اين‌گونه خلاصه مي‌شود که حق‌ها ريشه در ...

بازتاب «بنیادهای نظری» و «فلسفه سیاسی» امام خمینی(ره) در «اندیشه ...

13 مه 2012 ... مؤلفه‌های بیداری اسلامی، در اندیشه امام خمینی(ره) به مؤلفه‌های فلسفه سیاسی امام ....
صدر اسلام و ایجاد جامعه ای مبتنی بر قوانین و ارزش‌های اسلامی در تمام ابعاد سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ... همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و
یا خواهد کشید. .... ج: حقوق و قانون و حقّ و تکلیف، چه چیزهایی هستند؟

درباره‌ی«نقد فلسفه‌ی حق هگلِ» مارکس / کمال خسروی – نقد اقتصاد سیاسی

1 ا کتبر 2015 ... برف، کتاب، دیوار یا پنجره می‌توانند سفید باشند. .... خلاصه کنیم: محور اول
عمومی‌ترین نقدی است که مارکس به فلسفه حق هگل کرده و بقیه‌ی ... اصل عمومی، که
به‌مثابه جامعه به آنان مربوط است، می‌تواند حقوق فردی‌شان را نقض ‌کند، مثل قانون. ...
طبیعی است كه هگل می‌تواند چنین بحثی‌ را بکند و به نظر من اگر چنین بحثی‌ را ...

فــــــــــــــــــــــــلســــــــــــفــــــــــــــــه - kargar's JimdoPage!

واژه فلسفه(philosophy) یا فیلوسوفیا که کلمه ای یونانی است، از دو بخش تشکیل
شده است: ..... در پاسخ به اين پرسش افلاطون اعلام کرد که همه آنچه در طبيعت موجود است
«فرّار» است و .... است که عبارت از اين است که زمامداران حق داشتن خانواده و دارايی را
نبايد داشته باشند. .... به طور خلاصه بايد گفت كه مردی است شجاع، اهل نوشانوش و
رقص.

ماهنامه علوم انسانی مهرنامه | آغاز یا پایان تاریخ

بازسازي نظريه حقوق طبيعي در آينده پسا‌انساني ... آيا انتشار کتاب «آينده
فراانساني ما» توسط فرانسيس فوکوياما به معني کنار گذاشتن و به دور ريختن نظريه
پايان ...

گزارش کتاب نظام حقوق زن در اسلام - دانشنامه موضوعی قرآن

وقتی‌ طبیعت، خلقت‌ زن‌ و مرد را دوگانه‌ و غیرمشابه‌ قرار داده‌ است، آیا حقوق‌ طبیعی‌ زن‌ و
مرد ... در این‌ نهضت‌ عمداً‌ یا سهواً‌ «تساوی» به‌ جای‌ «تشابه» به‌ کار رفت‌ و «برابری» با
... همچنین‌ پدر حق‌ ندارد بدون‌ دلیل‌ از ازدواج‌ دختر با مرد دلخواه‌ خود جلوگیری‌ کند و اگر ....
«از آنچه‌ گفته‌ شد معلوم‌ شد که‌ اسلام‌ از نظر فکر فلسفی‌ و از نظر تفسیر خلقت، ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 15, بررسی عناصر زيبايي شناختي تصویری برنامه هاى خبرى ... پایه لاستیکی
هسته سربی (LRB) به منظور کاهش پاسخ لرزه ای سازه .... 76, تحلیل و مقایسه اکسرژی و
ترمواکونومیک روشهای مختلف تولید هیدروژن از گاز طبیعی ... 85, مخالفت رای دادگاه
با قوانین موجد حق, فاطمه نجفی, دانشکده حقوق, حقوق, 1394-06-18.

مطالب کمک درسی - گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراوان - پرشین ...

٢ › نمونه سؤالات کتاب اشخاص ومحجورین به همراه پاسخ ... حقوق كيفري رشته اي از حقوق
عمومي است و به تنظيم روابط فرد و دولت مي پردازد . .... 6 › در خصوص بزه و بزهكاري ،
عناصر متشكله جرم را نام ببريد و هر يك را توضيح دهيد . .... در حقوق جزا اضطرار آنچنان
وضعي است كه انسان براي حفظ جان يا مال يا حق خود يا ديگري ناچار از ارتكاب جرم مي ...

سایت شخصی کیان کیانی | فلسفه عدالت

حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت,فلسفه عدالت,حسين بشيريه, عدالت ...
خرید کتابحقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت” و یا هر کتابی از ایشان حق
مادی این ..... به طور خلاصه سقراط برخلاف سوفسطائیان که اساس متافیزیکی اخلاق را
سست ... مثال خیر و فضیلت به نظر سقراط از مذهب مستقل و در طبیعت نهفته بود و
جوهر آن را ...

گورکن

29 آوريل 2015 ... عملی حق فرد محسوب می شود که انجام همان عمل (یا دیگر حقوق) را از فرد دیگری سلب
نکند. ... من در ذیل یک مقاله یا فصلی از کتاب «فلسفه و امید اجتماعی» وی را از نظر ...
یا نسبی بودن، واقعی یا ظاهری بودن چیزها را ضروری و طبیعی و ممکن جلو می‌دهد» .....
این مقاله خلاصه ای است از نتایج ماه‌ها مطالعه مستمر روی متن قرآن، احادیث ...

اصول عدالت سیاسی - ..:: پایگاه اطلاع رسانی سید صادق حقیقت ::. Articles

از نظر حقوقی، عدالت به تصمیم گیری های قانونی و منصفانه تعبیر می شود. ... در سال
1971 با انتشار کتاب نظریه عدالت جان روالز نقطه عطفی در احیای فلسفه سیاسی رقم
خورد. تفسیر عدالت و اصول آن در حوزه فلسفه سیاسی بدون داشتن دیدگاهی نظام مند و ...
افلاطون در مکالمه منزل سفالوس ابتدا عدالت را امری فردی یا خصوصی تلقی می کند؛ و ...

کانون وکلای دادگستری اصفهان - مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به ...

8 آگوست 2013 ... به اين دسته، مالكيت فکري يا حقوق آفرينش هاي فكري اطلاق مي شود. ... بخش «
تجزيه اي» روش دستيابي به قضاياي ساده و اساسي مورد نياز بود. .... با اين بيان
روشن مي شود كه ريشه مالكيت در انسان، طبيعي است (Ibid: p.۸۳۵). ... هگل بر اساس
مبناي «روح مطلق» در كتاب «فلسفه حق» (Philosophy of Right) مالكيت را نه تنها ...

تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام

به‌این جهت، نخست در پیش‌گفتار، به جایگاه بحث از عدالت در فلسفه حقوق اشاره شده ...
گفته می‌شود برای تعریف دقیق حقوق، نخست باید قواعد حقوقی را تحلیل کرد و
عناصر ... در دو دیدگاه مثبت و منفی خلاصه شده و به ترتیب در دو گروه مکاتب حقوق
طبیعی و ... صاحبِ حق طبیعی به برابری در توجه و احترام هستند، حقی که نه به دلیل
تولد یا ...

شباهنگ - فلسفه سیاسی کانت

پدر او يك صنعت گر خرد بود و او در مدرسه اي با تعاليم سخت مذهبي كه حداقل مرجعيت را
... در سال ١٧٥٥ اولين كتاب كانت به نام تاريخ طبيعي عمومي به چاپ رسيد و كانت به
عنوان ... کانت در فلسفه ی خود در دو ساحت «حساسیت» و «فاهمه» معتقد به وجود عناصری
..... همنوعان وی نمی توانند بر پایه حقوق ویژه موروثی یا امتیازهای سلسله مراتبی، به ...

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... اصطلاحاتي مثل work ethics يا professional ethics معادل اخلاق کاري يا اخلاق ... البته
اخلاق حرفه‌اي افزون بر اخلاق کار، حقوق کار را نيز دربرمي‌گيرد.13 ... امروزه در اخلاق
حرفه‌اي، تلقي «شما حق داريد و من تکليف»، مبناي هر گونه ..... به مميزي اخلاقي
بسپارد و مناسبات سازماني خود را با همة عناصر محيط داخلي و ... ‌اي وارد، جي.

خلاصه ای از حقوق اساسی - علی رضا مقیمی

13 مه 2016 ... قدرت سیاسی از مهم ترین عناصر دولت و حکومت و بارزترین محور وحدت جامعه و اتحاد مردم
است . ... تعریف حقوق اساسی : شاخه ای از حقوق ملی داخلی و حقوق عمومی محسوب می شود
که ... و حق رای یا حق مشارکت سیاسی منبعث از اصل کرامت ذاتی انسان است . ... ایده
قرارداد اجتماعی از لحاظ تاریخی و فلسفی به یونان باستان و در آرای ...

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ي ﻫﺎرت و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﮑﯿﺪه - سامانه مدیریت نشریات علمی ...

143. ﻫﺎرت و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻠﺴﻔﻪ. ي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. درك ﻣﻌﻨﺎي واژه. ﻫﺎ در. ﺗﻔﺴﯿﺮ و ... اي از.
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﻌﯽ در ﺗﻨﻘﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ادﺑﯿﺎت. ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ....
ﮐﺘﺎب ﺣﻖ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ... ي. ﺣﻘﻮق ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق. ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺛﺒﺎت. ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮﮔﺮاﯾﯽ را
ذﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ. ي. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ و ﻧﮕﺮش ...... ﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎري
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎ.

دانشگاه مفید

خلاصه كتاب ... فصل سوم نيز با عنوان «فرض حقوقي در نظام حقوقی» به مطالعه‌ی برخي
مصاديق ... مفهوم فرض قانوني يا حقوقي 22 4. .... فرض قانوني در معامله با حق استرداد
216 ... این کتاب در بستری تاریخی فرض‌های حقوقی را با رویکردی فلسفی مورد
مطالعه .... اي که اين نهاد حقوقي از حاشيه به متن آورده شود و با تجزيه و تحليل آن ،
عناصر، ...

حقوق جزا و جرمشناسی - دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در مورد حقوق کیفری

مفهوم دفاع اجتماعي مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي و فلسفي و حقوقي تعاريفي ...
ذاتي يا فطري رويهم رفته بيشتر از دو يا سه بازتاب نيست كه وجود طبيعي بشر
بدانها ... يا جرايم موسسه اي به نام «دفاع اجتماعي» ايجاد كرده است ما اينك خلاصة كتاب ...
جزئي از اين حق ذاتي از خويش را به جامعه مي دهد و به همين علت او حق را در مجازات مي
پذيرفت و ...

خلاصه تاریخ فلسفه ویل دورانت - پسردایی

این خلاصه را در بهمن سال ١٣٧٨ با استفاده از نت برداری های کتاب تاریخ فلسفه ویل ...
امیدوارم بدینوسیله توانسته باشم به دوستان علاقه مند و یا جویندگان اینترنتی ... و
عدم انضباط اجتماعی و انحطاط یک حکومت ناشی از عدم لیاقت عناصر تشکیل دهنده آن .....
وی در نامه ای به جیمز اول پادشاه انگلستان پیروزی بر طبیعت را پیش بینی کرد و ...

: فلسفه حق در اندیشه سیاسی آیة الله مطهری بخش اول

عناصر مفهومی و سؤالات طبقه بندی شده ای که حاصل این تجزیه و تحلیل هاست به مثابه
تور ... فلسفه حق. ما چه حقوقی برای عموم انسان ها قائلیم؟ براساس چه مبنایی آنها را ذی
حق می دانیم؟ ... در مقابل، حقوقی که اعتبار خود را از وضع قانون گذار (یا شارع در حقوق
شرعی) ... از نظر آیة اللّه مطهری حقوق طبیعی از فطرت و طبیعت برمی خیزد و اعتبار
آنها ...

گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۷۰

البته حقیر ۳۰ سال در این کشور نبوده است و ای بسا تغییرات عظیمی که رخ داده است و
از آنها ..... اما روح یا جان، موجی است جاری و طبیعی در جسم آدمی و جانوران زنده که خود
نامرئی و ..... احتمالا منابع مطالعه اتون رو نسبت به شهرت نام کتاب یا نویسنده برمی
گزینید. ... لطف بزرگی در حق حافظ بکنین و نسخه ی غنی و قزوینی و خانلری رو به
آتش ...

مجله حقوق محیط زیست - حقوق بشر و محیط زیست

تأملی بر مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم سه شنبه ۱۲ آذر۱۳۹۲ 11:56 ... انتشار
کتاب حقوق آلودگی هوا یکشنبه ۲۱ مهر۱۳۹۲ 23:25 ... مطابق قانون، در دسته بندي جرايم
ارتکابي نسبت به عناصر جاندار، بي جان و يا جرايم غيرمستقيم عليه .... و منابع
طبيعي (IUCN) و ايجاد مجموعه اي از فرايندهاي مشورتي منطقه اي يا ميزگردهايي باشد كه
...

خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ و مقاله شهید ...

26 آگوست 2014 ... خلاصه کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ و مقاله شهید ... اندیشه
پیروزی نهائی نیروی حق بر نیروی باطل، استقرار کامل و همه جانبه ارزشهای ... قرآن
کریم این گمان را که اراده ای گزافکار ، و مشیتی بی قاعده و ... بینش دیالکتیکی یا
ابزاری بینش دیالکتیکی طبیعت بر این اساس است که ..... فقه و حقوق.

كتاب/مقاله/گزارش | توانا

آزادی در حقوق عمومی به معنای حق رهبری است برای هر یک از افراد و دخالت در .... جلسه
شورای حقوق بشر به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ارائه شد، خلاصه‌ای از ... اصل
فردي كردن مجازاتها : تبعيضي فاحش يا عدالتي عادلانه تر, چکیده مقاله به ... افسانه
سیزیف, آلبر کامو؛ ترجمه علی صدوقی، م-ع-سپانلو, افسانه سیزیف یک مقاله فلسفی
از ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: مكاتب كيفري حقوق جزا

18 فوریه 2012 ... تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی : .... است که با کتابهای (نقد
عقل محض) و (نقد عقل عملی ) و (عناصر ماورا الطبیعه ای نظریه حقوق) خود شهرت ....
مکتب تحقیقی جزا یا مکتب نوین اثباتی یا اصالت تحصل: ... در کتاب جرم شناسی
خود مبنای حق کیفر جامعه را به نشانه واکنشی طبیعی برسی کرده و تحت ...

مفهوم حاکمیت قانون و برداشت از آن با تأکید بر قانون اساسی ج.ا.ا

5 آگوست 2013 ... حاکمیت قانون دارای مفهوم اولیه مورد توافق همگان است؛ در نظام حقوقی اسلام و به‌ ویژه ...
حاکم بر آن، «استناد و قانونیت» عناصر اولیه تشکیل‌دهنده حاکمیت قانون هستند. ...
همین خاستگاه و زمینة فکری فلسفی، در تعریف تصور کلی و فهم ما از .... هگل،
فردریش ویلهلم، 1378، عناصرفلسفه حق یا خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم ...

اباذر کاظمی - جزوه حقوق اجتماعی وسیاسی

ج) روابط متقابل بین دولت ها : این نوع رابطه حقوق عمومی خارجی یا حقوق بین الملل
عمومی را ... علمای علم منطق قضیه ای را که مطابق با واقع و موافق با نفس الامر باشد حق
می نامند. ... به عقیده ی طرفداران حقوق طبیعی این دسته ازحقوق چون ازطرف خود طبیعت
مقدّر ... مرحوم لاهيجي در کتاب گوهر مراد می فرمایند : که تکلیف خطاب الهی را گویند که
...

درآمدي بر روزگار دوزخي آقاي اياز - واژه

و بسيار پيش می آمد که در ميانه راه يکی دو نسخه از کتاب توسط شخص يا .... اين
بدترين وضعيت برای نويسنده است زيرا از يک سو نويسنده و صاحب اثر حق اثرش را
از ... به خلاصه ای از اين اثر بپردازيم: محمود و اياز (غلامِ محمود) که همه ی جهان را در وجودِ
محمود .... می خواست بگويد و او آنقدر ذوق زده شده بود که شديدترين و حادترين عناصرِ
زبان را از ...

دریافت فایل

ق. 11. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺧﻼﻗﯽ. 11. وﺟﺪان اﺧﻼﻗﯽ. 11. اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﮑﻠﯿﻒ. 12. ﺧﯿﺮ. 12. ﺣﻖ. 12.
ﻣﺠﺎزات. (. ﻣﮑﺎﻓﺎت. ) ... ﻫﺎي اﺻﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ، اﺻﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﺖ و اﺻﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎل. 38 ... ﻓﻠﺴﻔﻪ. ي اﺻﺎﻟﺖ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻠﯽ. (. ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ. ) 55. ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ 55 .... ﮔﻮﻧﻪ. اي. ﮐـﻪ. ﮔـﻮﯾﯽ. ﻫﺪف. از.
ﻧﻮﺷﺘﻦ. آن. در. اراﯾﻪ. ي. ﮐﺘﺎﺑﯽ. ﺑﺮاي. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن. و. ﻣﻄـﺮح. ﮐـﺮدن. آداب ..... ﯾﻌﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن.
ﻫﺎ.

اختیار توسعه و استخراج منابع طبیعی - یک لیوان چای داغ

فکر کردم بد نباشد خلاصه‌ای از یک مقاله که این روزها رویش کار می‌کنم را این‌جا بگذارم
که ... وقتی این عناصر تصادفی می‌شود مساله در قالب یک مساله کنترل بهینه تصادفی
حل ... نظری یا فلسفه علم است و رشته ب حساب‌داری یا مدیریت آی تی یا ام بی ا است.
..... دکترا در ایران وقتی درسش تمام می شود حق دست رسی به هیچ کتاب خانه ای را ندارد ...

کتابنما - آموزش دانش سیاسی: حسین بشیریه

کتابنما - آموزش دانش سیاسی: حسین بشیریه - خلاصه کتاب. ... ارزشی و اخلاقی است و
بنابراین هیچ گروهی حق ندارد در جایگاه حکومت، هیچ فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را ...

زیست‌سیاست یا مرگ‌سیاست؟ | حلقه‌ی تجریش | حلقه‌ تجریش

18 مه 2016 ... در این‌جا خلاصه‌ای از صحبت‌های سه سخنران جلسه را می‌خوانید. ... ستایش اگامبن از
ناتمامی کار یا کار ناتمام چه در هنر و چه در فلسفه از همین‌جا آب می‌خورد، ... کتاب وضعیت
استثنایی در اصل یک گفت‌وگوی انتقادی است با کارل اشمیت و ... که بنابر آن حاکم
فقط تابعِ یوسدیموم یا حق الهی است و نه تابعِ یوس‌جنرال یا حقوق عمومی.

مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری | دادراه

8 فوریه 2017 ... به این دسته، مالکیت فکری یا حقوق آفرینش های فکری اطلاق می شود. .... به این منظور
فیخته (Fichte) در مقاله ای در تبیین ماهیت سرقت ادبی با ظرافت, میان سه ... هگل بر
اساس مبنای «روح مطلق» در کتاب «فلسفه حق» (Philosophy of Right) ... که در حقیقت
مظهر روح یا حق طبیعی اوست هم چنان در حوزه مالکیت وی باقی می ماند.

مهر ۱۳۹۲ - رقص اندیشه (فلسفه گردی های من)

عقل گرایان به طور کلی گذشته یا تاریخ را دوره ای می دانستند که در آن کاربرد آزاد
عقل با مانع ... آموزۀ حقوق طبیعی می گفت که انسان حق دارد چنین کند. ... انتقادهای او به
عقلانیت سیاسی و مخالفتش با رادیکالیسم انقلاب فرانسه که در کتاب سال ۱۷۹۰ او
با نام ... هیوم دو سه بار خلاصه ای از فلسفۀ خودش تهیه کرد علیت را محور تاکید قرار داد.