بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاء - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن و رقم¬هاي هيبريد زودرس و ميان¬رس بر عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد پروتئين ذرت شيرين، آزمايشي در سال 1390 در منطقه دمچنا

دانلود رایگان
بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شيرين (رقم زودرس 540 و ميان¬رس 666) به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم پاييزهعنوان تحقیق: بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شيرين (رقم زودرس 540 و ميان­رس 666) به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم پاييزه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 77
شرح مختصر:
به منظور بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن و رقم­هاي هيبريد زودرس و ميان­رس بر عملکرد، اجزاي عملکرد و درصد پروتئين ذرت شيرين، آزمايشي در سال 1390 در منطقه دمچنار ياسوج اجرا گرديد. آزمايش به صورت کرت­هاي خرد شده، در قالب طرح بلوک­هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. عامل­ اصلي آزمايش شامل چهار سطح کود نيتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار از منبع اوره) و عامل فرعي شامل دو رقم هيبريد (رقم زود رس 540 و ميان رس 666) بودند. نتايج نشان داد که برهمکنش نيتروژن و رقم­هاي هيبريد بر عملکرد بلال­تر اثر معني­دار دارد. تيمار نيتروژن 150 کيلوگرم در هکتار و رقم هيبريد ميان رس بر عملکرد بلال تر معادل 1892 گرم در متر مربع تفاوت معني­داري را با ساير تيمارها نشان مي­داد. تيمار 100 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار بيشترين اثر مستقيم را بر عملکرد دانه کنسروي معادل 27/521 گرم در متر مربع داشته است و هيبريد ميان­رس با عملکرد دانه کنسروي معادل 57/498 گرم در متر مربع عملکرد بيشتري را نسبت به رقم زودرس از خود نشان داد. اثر نيتروژن بر وزن هزار دانه معني­دار گرديد. بيشترين وزن هزار دانه معادل 99/141 گرم در سطح 150 کيلوگرم نيتروژن در هکتار به دست آمد. نتايج نشان داد كه اثر نيتروژن و هيبريد هر کدام به تنهايي بر عملكرد علوفه­ي تر و عملكرد بيولوژيک معني­دار گرديد. بيشترين عملكرد علوفه­ي تر در سطح 150 كيلوگرم نيتروژن معادل 8/2436 گرم در متر مربع و کمترين عملكرد علوفه­ي تر معادل 4/1400 گرم در متر مربع در تيمار صفر کودي به دست آمد. هيبريد ميان­رس نيز بيشترين عملکرد علوفه­ي تر را معادل 2225 گرم در متر مربع از خود نشان داد. بيشترين عملكرد بيولوژيک در سطح 150 كيلوگرم نيتروژن معادل 1/4087 گرم در متر مربع به دست آمد. هيبريد ميان­رس بيشترين عملکرد بيولوژيک معادل 3616 گرم بر متر مربع را نشان داد. نيتروژن و هيبريد هر کدام بر ميزان پروتئين دانه اثر معني­دار داشتند. بيشترين ميزان پروتئين دانه در تيمار 150 کيلوگرم نيتروژن معادل 18/12 درصد به دست آمد و هيبريد ميان­رس بيشترين ميزان پروتئين دانه معادل 32/10 درصد را نشان داد. در کل به نظر مي­رسد که استفاده از هيبريد ميان­رس و به کاربردن 150 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار منجر به حصول حداکثر عملکرد مي­شود.
كلمات كليدي: عملکرد، ذرت شيرين، ذرت زودرس و ميان­رس، نيتروژن
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: مفاهیم و کلیات
1-1- فرضيه­هاي تحقيق:5
1-2- هدف از اجراي اين پژوهش 5
فصل دوم: مروري بر پژوهش­هاي پيشين
2-1) معرفي و اهميت ذرت شيرين 7
2-1-1- موارد مصرف ذرت شيرين 8
2-2) اهميت اقتصادي ذرت شيرين در ايران و جهان 9
2-3) ويژگي هاي گياه شناسي ذرت شيرين 10
2-3-1- ويژگي هاي اکوفيزيولوژيک ذرت شيرين 10
2-4) زمان برداشت، حمل و نقل و نگهداري ذرت شيرين 11
2-5) اثر کود شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي گياهان 12
2-6) اهميت مطالعه نيتروژن 14
2-7) مخاطرات زيست محيطي نيتروژن 15
2-8) كودهاي نيتروژني 16
2-9) تأثير کودهاي نيتروژني بر عملکرد ذرت 17
2-9-1- تأثير نيتروژن بر وزن هزار دانه 17
2-9-2- تأثير نيتروژن بر تعداد بلال در متر مربع 18
2-9-3- تأثير نيتروژن بر تعداد دانه در بلال 19
2-9-4- تأثير نيتروژن بر عملكرد دانه و بلال 20
2-9-5- تأثير نيتروژن بر عملکرد علوفه و بيولوژيک 22
2-9-6- تأثير نيتروژن بر شاخص برداشت، ارتفاع و قطر ساقه و طول و قطر بلال 23
2-9-7- تأثير نيتروژن بر ميزان پروتئين دانه 24
2-10) هيبريدهاي ذرت شيرين، عملکرد و اجزاي عملکرد آن­ها25
فصل سوم: مواد و روش­ها
3-1) موقعيت جغرافيايي محل اجراي طرح 31
3-2) ويژگي­هاي خاک محل آزمايش 31
3-3) عمليات کاشت تا برداشت 32
3-3-1- هيبريد مورد کاشت 32
3-3-2- آماده­سازي زمين و نحوه­ي کشت 32
3-4) نحوه­ي اجراي آزمايش و صفات مورد اندازه­گيري 33
3-4-1- اعمال تيمارهاي آزمايش 33
3-4-2- تاريخ و نحوه­ي نمونه­گيري 33
3-4-3- صفات اندازه­گيري شده در ذرت شيرين 34
3-4-4- اندازه گيري پروتئين دانه و علوفه ي گياه35
3-5) نرم­افزارهاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل آماري 36
3-6) نقشه ي طرح آزمايشي 37
فصل چهارم: نتايج و بحث
4-1) عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين 39
4-1-1- عملکرد بلال تر و دانه­ي كنسروي 39
4-1-2- تعداد بلال در متر مربع 42
4-1-3- تعداد دانه در بلال (تعداد رديف در بلال× تعداد دانه در رديف)43
4-1-4- وزن هزار دانه 44
4-1-5- عملکرد علوفه­ي تر و خشک 45
4-1-6- عملکرد بيولوژيک 50
4-1-7- طول دوره رشد 51
4-1-8- طول بلال 51
4-1-9- قطر بلال 52
4-1-10- ارتفاع بوته 53
4-1-11- قطر ساقه 55
4-1-12- شاخص برداشت بلال­تر56
4-1-13- ميزان پروتئين دانه 57
4-3) خلاصه­ي نتايج و نتيجه­گيري 60
4-4) پيشنهادات 61
4-5) منابع مورد استفاده62
فهرست جداول
جدول 3-1- تغييرات درجه حرارت هوا (سانتيگراد) و رطوبت در طول فصل رشد گياه (1390)31
جدول 3-2- ويژگي­هاي فيزيکي و شيميايي خاک محل آزمايش (عمق 40-0 سانتيمتري)32
جدول 4-1 تجزيه­ي واريانس صفات مربوط به عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين، تحت تأثير نيتروژن و هيبريد 39
جدول 4-2 مقايسه ميانگين اثرات ساده­ي نيتروژن و هيبريد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين 40
جدول 4-3 تجزيه­ي واريانس صفات مربوط به عملکرد علوفه و ساير اجزاي عملکرد ذرت شيرين، تحت تأثير نيتروژن و هيبريد 48
جدول 4-4 مقايسه ميانگين اثرات ساده­ي نيتروژن و هيبريد، بر صفات عملکرد علوفه و ساير اجزاي عملکرد ذرت شيرين 49
جدول 4-5 تجزيه­ي واريانس صفات مورفولوژيک و ميزان پروتئين ذرت شيرين، تحت تأثير نيتروژن و هيبريد 54
جدول 4-6 مقايسه ميانگين اثرات ساده­ي نيتروژن و هيبريد، بر صفات مورفولوژيک و ميزان پروتئين ذرت شيرين 55
جدول4-7 همبستگي بين عملكرد بلال و دانه­ي کنسروي با اجزاي عملکرد و شاخص برداشت ذرت شيرين59
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 برهمکنش نيتروژن و هيبريد بر عملکرد بلال­تر ذرت شيرين 42
نمودار 4-2 برهمکنش نيتروژن و هيبريد بر قطر بلال ذرت شيرين 53
نمودار 4-3 برهمکنش نيتروژن و هيبريد بر ارتفاع بوته ذرت شيرين 54
نمودار 4-4 برهمکنش نيتروژن و تراکم بر قطر ساقه ذرت شيرين 56


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نیتروژن


عملکرد


اجزای عملکرد


رقم


ذرت شیرین


کشت دوم


ذرت


ذرت زود رس و میان رس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد

... بر عملکرد و اجزاء ... اثر سطوح مختلف نيتروژن بر ... بررسي اثر سطوح مختلف ...

تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء ...

... و سطوح مختلف نیتروژن بر ... اثر تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء ...

بررسی تأثیر و کارائی سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی و ...

... سطوح مختلف نیتروژن و کارائی آن بر عملکرد کمی و ... سطوح نیتروژن و اثر ...

دانلود مقاله بررسي اثرات تاريخ کاشت ، تراکم بوته و سطوح ...

بررسي اثرات تاريخ کاشت ، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد ...

بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد

بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن ... بر عملکرد و اجزاء ... بررسي و معرفي ...

اثر مقادیر و زمان کاربرد متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

نیتروکسین نیتروژن عملکرد اجزاء عملکرد ... بر عملکرد و شاخص ... سطوح رقم و ...

بررسي تاثير و كارايي سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد كمي و ...

... سطوح مختلف نيتروژن بر ... بررسي تاثير سطوح مختلف ... سطوح نيتروژن و اثر ...

تأثیر سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد

تأثیر سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزای ... به‌منظور بررسي اثر سطوح مختلف ...

تأثیر تلقیح با ازتوباکتر و مصرف سطوح نیتروژن بر عملکرد و ...

... بر عملکرد و اجزاء ... اثر تیمار روش های مختلف ... سطوح نیتروژن بر عملکرد و ...

SID.ir | تاثير سطوح مختلف کود نيتروژن دار بر عملکرد و ...

... تاثير سطوح مختلف کود نيتروژن دار ... نيتروژن دار بر عملکرد و ... بررسي تاثير ...

آب و فاضلاب - آب

آب و فاضلاب - آب - سلام بر دوستداران رشته آب و فاضلاب

مهندسی مکانیک - خودرو - laminar.blogfa.com

کلاچ دومین عضو به کار رفته در خط انتقال قدرت است که وظیفه آن قطع و وصل قدرت بین موتور و ...

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي

بدو علم - علوم فضايي و هوانوردي - - بدو علم ... همچنین 24 فروند بالگرد SA-342K Gazelles در میانه ...

آموزش شیمی دبیرستان / استان خوزستان - شيمي …

با سلام می خواستم بدونم چرا محلول ها را اکثرا بر حسب مولار گزارش میدهند و به چه دلیل از ...

NARGOL - مطلب فارسي در زمينه ي صنايع غذايي

شلوک و یا سبوس برنج منبع خیلی خوبی از ویتامین های گروه b مخصوصا b1 است. ویتامین های گروه ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

نقشه اي که با عمليات نقشه برداري بسيار دقيق تهيه مي شود و ميزان خطاي آن کمتر از حد مجاز ...

conference.khuisf.ac.ir

فرم درخواست برگزاری سمینارها و کنگره های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ; فرم ...

احمد مهربان | دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ت _طرح های پژوهشی. مجری چندین طرح تحقیقاتی که چند نمونه از آن عبارتند از : 1-بررسی اثر ...

مهندســـــــــــــی مکانیــــــــــک - مقالات

براي دانلود مقالات روي عنوان آن كليد كنيد. 1-بررسي تحليلي اثرات شرايط مرزي مختلف بر ...

رادیواکتیو - اندازه گیری مواد رادیو اکتیو

طبقه. چشمه و کاربرد. نسبت اکتیویته a/d. 1. مولد برق ترموالکتریک رادیوایزوتوپی پرتو دهنده ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

مرکز آموزش مهندسی عمران

مرکز آموزش مهندسی عمران همه چیز در باره عمران ،دریافت رایگان نرم افزارها و مقالات و ...

زراعت و اصلاح نباتات - مقالات موجود

Agriculture Means Life زراعت یعنی زندگی وبلاگ دانشجویان زراعت و اصلاح نباتات با هدف کمک به ...

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت

محققان مرکز رشد پارک فناوری سمنان با استفاده از فناوری نانو موفق به مهار "زنگ زرد" و ...

آب و فاضلاب - آب

آب و فاضلاب - آب - سلام بر دوستداران رشته آب و فاضلاب

مهندسی مکانیک - خودرو - laminar.blogfa.com

کلاچ دومین عضو به کار رفته در خط انتقال قدرت است که وظیفه آن قطع و وصل قدرت بین موتور و ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf