بررسي اثرات سطوح مختلف اوره و کلريد سديم بر - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور تعين اثر سطوح مختلف كود اوره و كلريد سديم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم آبي رقم الوند آزمايشي در سال 1388 در منطقه دشتروم واقع در شهرستان بويراح

دانلود رایگان
بررسي اثرات سطوح مختلف اوره و کلريد سديم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبي رقم الوند در منطقه دشترومعنوان تحقیق: بررسي اثرات سطوح مختلف اوره و کلريد سديم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم آبي رقم الوند در منطقه دشتروم
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 71
شرح مختصر:
به منظور تعين اثر سطوح مختلف كود اوره و كلريد سديم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم آبي رقم الوند آزمايشي در سال 1388 در منطقه دشتروم واقع در شهرستان بويراحمد انجام گرديد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرديد. عامل­هاي آزمايش شامل کود اوره در چهار سطح (0N0 =، 100N1 = ، 200N 2 =،400 N3 =كيلوگرم در هكتار) و كلريد سديم در سه سطح (0,S0= S2 =200 ,S1 =100كيلوگرم در هكتار) با 12 تيمار مورد بررسي قرار گرفت. صفات مورد ارزيابي شامل تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع)، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله، ارتفاع بوته،عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، شاخص برداشت بود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه اثر كلريد سديم بر تمامي صفات به جزء شاخص برداشت معني­دار بود و همچنين اثر اوره بر تمامي صفات
معني­دار بود. بر همكنش اوره و كلريد سديم فقط بر عملكرد بيولوژيك، عملكرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) و تعداد دانه در سنبله معني­دار بود.
واژه هاي كليدي:عملكرد، گندم آبي الوند، كود اوره، كلريد سديم
فهرست مطالب
چکيده:1
فصل اول: مقدمه 2
1-1-کليات 2
1-2- اهداف پژوهش 3
1-3- فرضيات پژوهش 3
فصل دوم: سابقه پژوهش 4
2-1- آثار شوري بر زندگي بشر4
2-2- آثار فيزيولوژيك تنش شوري بر جنبه هاي مختلف رشد 5
2-3- تغيير در تعادل عناصر غذايي 5
2-4- ساز و كارهاي مقاومت به شوري 5
2-5- تنظيم مقدار نمك در گياهان 6
2-5-1- انتخاب يوني 6
2-5-2- تحمل نمك از طريق تجمع مواد آلي 9
2-5-3- قندهاي محلول 9
2-5-4- پرولين 10
2-6- تاثير شوري بر جوانه زني گياهان 11
2-7- تأثير شوري بر رشد گياهان 12
2-7-1- اثر شوري بر رشد رويشي گياهان 12
2-7-2- اثرات شوري بر مرحله زايشي گياه17
2-8- تأثير شوري بر عملكرد و اجزاي عملكرد19
2-9- نيتروژن در گياه20
2-10- اثرات کود نيتروژن بر خصوصيات مختلف گياه20
2-11- نيتروژن و خصوصيات رشدي 21
2-11-1- سطح برگ 21
2-11-2- ارتفاع بوته 21
2-12- تعداد پنجه بارور در گياه22
2-13- نيتروژن و مراحل نمو گياه22
2-16- نيتروژن، عملکرد و اجزاء عملکرد23
2-16-1- تعداد سنبله در واحد سطح 23
2- 16- 2- تعداد دانه در سنبله 24
2-16-4- عملکرد دانه 24
2-16-5- عملکرد بيولوژيک 25
2-16-6- شاخص برداشت 25
فصل سوم: مواد و روشها27
3-1- موقعيت جغرافيايي محل آزمايش 27
3-1-1- تغييرات درجه حرارت شبانه­روزي ياسوج در طول دوره­ي رشد گندم 27
3-2- مشخصات هواشناسي منطقه 28
3-3- مشخصات خاک محل اجراي آزمايش 28
3-4- مشخصات طرح آزمايشي 29
3-5- روش تهيه محلولهاي شوري 29
3-6- روش هاي نمونه برداري و اندازه گيري 29
3-6-1- تعداد پنجه در هر بوته 29
3-6-2- اندازه گيري ارتفاع ساقه 29
3-6-3- تعداد ساقه گل دهنده در هربوته 30
3-6-4- تعداد دانه در هر بوته 30
3-6-5- تعداد دانه در هر خوشه 30
3-6-6- طول خوشه 30
3-6-7- عملكرد نهايي دانه در هر بوته 30
3-6-8- عملكرد نهايي دانه در هر هكتار30
3-6-9- شاخص برداشت 30
3-6- 10- وزن خشك كل بوته 30
3-6-11- وزن هزار دانه 31
3-6-12- تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيك 31
3-6-13- محاسبات آماري 31
فصل چهارم: نتايج و بحث و پيشنهادات 32
4-1- تعداد سنبله در متر مربع 32
4-2- تعداد دانه در سنبله 35
4-3- وزن هزار دانه 37
4-4- طول سنبله 39
4-5- ارتفاع بوته 41
4-6- عملكرد بيولوژيك 43
4-7- عملكرد دانه 45
4-8- شاخص برداشت 47
4-14- نتيجه گيري 50
4-15- پيشنهادات 50
فهرست منابع 51
فهرست جداول
جدول 3-1- نتايج تجزيه خاک محل اجراي آزمايش 28
جدول 4-1- ميانگين مربعات حاصل از تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد33
فهرست شكل­ها
شكل 2-1: نمايش شماتيك روش هاي مختلف مقاومت گياهان در برابر شوري 6
شكل 3-1- روند تغييرات حداقل، حداكثر و ميانگين دما در فصل رشد گندم (89-1388)28
شكل 4-1- مقايسه ميانگين اثر كلريد سديم براي تعداد سنبله در متر مربع 33
شكل 4-2- مقايسه ميانگين اثر اوره براي تعداد سنبله در متر مربع 34
شكل 4-3- مقايسه ميانگين برهمكنش كلريد سديم و اوره براي تعداد سنبله در متر مربع 34
شكل 4-4- مقايسه ميانگين اثر كلريد سديم براي تعداد دانه در سنبله 36
شكل 4-5- مقايسه ميانگين اثر اوره براي تعداد دانه در سنبله 36
شكل 4-6- مقايسه ميانگين برهمكنش اثر كلريد سديم و اوره براي تعداد دانه در سنبله 37
شكل 4-7- مقايسه ميانگين اثر كلريد سديم براي وزن هزار دانه 38
شكل 4-8- مقايسه ميانگين اثر اوره براي تعداد وزن هزار دانه 38
شكل 4-9- مقايسه ميانگين برهمكنش اثر كلريد سديم و اوره براي تعداد وزن هزار دانه 39
شكل 4-10- مقايسه ميانگين اثر كلريد سديم براي طول سنبله 40
شكل 4-11- مقايسه ميانگين اثر اوره براي طول سنبله 40
شكل 4-12- مقايسه ميانگين برهمكنش اثر كلريد سديم و اوره براي طول سنبله 41
شكل 4-13- مقايسه ميانگين اثر كلريد سديم براي ارتفاع بوته 42
شكل 4-14- مقايسه ميانگين اثر اوره براي ارتفاع بوته 42
شكل 4-15- مقايسه ميانگين برهمكنش اثر كلريد سديم و اوره براي ارتفاع بوته 43
شكل 4-16- مقايسه ميانگين اثر كلريد سديم براي عملكرد بيولوژيك 44
شكل 4-17- مقايسه ميانگين اثر اوره براي عملكرد بيولوژيك 44
شكل 4-18- مقايسه ميانگين برهمكنش اثر كلريد سديم و اوره براي عملكرد بيولوژيك 45
شكل 4-19- مقايسه ميانگين اثر كلريد سديم براي عملكرد دانه 46
شكل 4-20- مقايسه ميانگين اثر اوره براي عملكرد دانه 46
شكل 4-21- مقايسه ميانگين برهمكنش اثر كلريد سديم و اوره براي عملكرد دانه 47
شكل 4-22- مقايسه ميانگين اثر كلريد سديم براي شاخص برداشت 48
شكل 4-23- مقايسه ميانگين اثر اوره براي شاخص برداشت 48
شكل 4-24- مقايسه ميانگين برهمكنش اثر كلريد سديم و اوره براي شاخص برداشت 49


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اوره


کلرید سدیم


عملکرد


اجزای عملکرد


گندم آبی


رقم


الوند


گندم آبی الوند


کود اوره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

پروژه درس سیستم مدیریت اطلاعات (MIS): پیاده سازی