اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره گرمآبی بر زمان پرس و - دانلود رایگاندانلود رایگان چوب از زمان پیدایش انسان تاکنون همواره به¬عنوان ماده¬ای بسیار مهم مطرح بوده¬است. در سال¬های اخیر، بازار مصرف اوراق فشرده¬چوبی گسترش قابل¬ملاحظه¬ا

دانلود رایگان
اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته خرده چوبعنوان تحقیق: اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرمآبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته­ خرده­ چوب
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 86
شرح مختصر:
در این تحقیق اثر اصلاح ترکیبی نانونقره کلوئیدی-گرمآبی بر انتقال حرارت از صفحات پرس گرم به مغز کیک خرده­ چوب گونه­ ی راش (Fagusorientalis)، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­ خرده­ چوب و تغییرات شیمیایی خرده­ چوب­های تیمار شده از طریق طیف­ سنجی FTIR بررسی شد. تیمار در 4 گروه شاهد، گرمآبی، نانو و نانو-گرمآبی انجام گردید. البته تیمار­ گرمآبی و نانو-گرمآبی در دو سطح حرارت 150 و 170 درجه سانتی­گراد و دو سطح زمان 30 و 45 دقیقه انجام شد. در مجموع 10 سطح تیمار به­ دست ­آمد. نانونقره کلوئیدی با غلظت ppm100 تهیه ­شد. مقاومت­ های مکانیکی تخته­ ها شامل مدول­ گسیختگی، مدول­ الاستیسیته و چسبندگی داخلی طبق استانداردDIN-68763و خواص فیزیکی تخته­ ها شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه­ وری در آب طبق استاندارد EN-317 اندازه­ گیری شدند. به­منظور بررسی اثر نانوذرات نقره بر انتقال حرارت تخته­ هایی با زمان پرس 5 دقیقه ساخته­ شد و دما در لایه میانی کیک خرده­ چوب در هر 30 ثانیه توسط ترموکوپل ثبت گردید. تصاویرميكروسكوپ الكتروني (SEM) حضور، سایز و پراكنش مناسب نانو ذرات کلوئیدی نقره درخرده­ چوب رابه وضوح ثابت کرده­ است. نتایج طیف سنجی FTIR شکست گروه ­های استیل همی­ سلولز­ها و کاهش مناطق آبدوست خرده­ چوب­ها اصلاح شده به روش گرمآبی و نانو-گرمآبی رانشان می­ دهد. اصلاح ترکیبی نانو-گرمآبی سرعت انتقال حرارت به لایه­ های میانی کیک را تسریع کرد. تیمار نانو-گرمآبی در دمای بالای (170 درجه­ سانتی­گراد) و نیز در دقایق انتهایی پرس نسبت به نمونه­ های شاهد و گرمآبی بهبود انتقال حرارت معنی­داری نشان­ داد. هم­چنین تخته ­های حاوی نانونقره نسبت به تمام سطوح تیمار در زمان کمتری (92 ثانیه) به دمای 100 درجه­ سانتی­گراد رسید. نتایج نشان­ دادند تیمار نانو-گرمآبی منجر به کاهش مدول­ گسیختگی و چسبندگی داخلی، افزایش مدول­الاستیسیته، کاهش جذب آب و بهبود واکشیدگی ضخامت تخته­ ها گردید. بيشترين بهبود در خواص فيزيكي در تخته­ هاي ساخته ­شده با خرده­ هاي چوب تيمار شده به روش نانو-گرمآبی در دماي 170درجه سانتی­گراد و به­ مدت 45 دقيقه مشاهده ­شد. با افزایش دما و زمان تیمار، کاهش MOR و بهبود MOE محسوس ­تر ­شد، اما با افزایش زمان تیمار در یک سطح دمایی IB کاهش بیشتری نشان­ داد. هم­چنین کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ­های ساخته­ شده با خرده­ چوب­های اشباع­ شده با نانو نسبت به شاهد بیشتر بود.
کلمات کلیدی: نانونقره کلوئیدی-گرمآبی، تخته­ خرده ­چوب، انتقال حرارت، خواص فیزیکی و مکانیکی
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه.................................................11
1-2- فرضیات پژوهش................................................................13
1-3- اهداف پژوهش............................................................14
1-4- کلیات..........................................................................................14
1-4-1- راش................................................................................14
1-4-2- تخته­ خرده ­چوب........................................................15
1-4-3- اصلاح چوب.......................................................................16
1-4-3-1- اصلاح حرارتی.....................................................................16
1-4-3-2- تیمار گرمآبی..............................................................17
1-5- فناوری نانو...............................................................18
1-5-1- نانو ذرات............................................................................18
1-5-1-1- فرآیند­های تولید نانو ذرات...................................................19
1-5-1-2- نانو نقره....................................................................................20
1-5-2- انتقال حرارت نانو ذرات فلزی............................................20
1-6- کلوئید­ها............................................................................21
1-7- میکروسکوپ الکترونی (SEM)........................................22
فصل دوم: پیشینه تحقیق
3-1- اثر تیمار گرمایی بر خواص کاربردی چوب و فرآورده­های آن.....................................24
3-1-1- خواص فیزیکی.....................................................................24
3-1-2- خواص مکانیکی...................................................26
3-2- اثر نانوذرات فلزی بر خواص کاربردی چوب و فرآورده­های آن............................................30
3-2-1- اثر نانوذرات فلزی بر هدایت حرارتی...........................................30
3-2-2- خواص فیزیکی............................................................32
3-2-3- خواص مکانیکی..................................................35
فصل سوم: مواد و روش­ها
3-1- عوامل متغیر................................................................40
3-2- عوامل ثابت...............................40
3-3- تهیه مواد اولیه.......................................................................41
3-3-1- تهیه خرده­چوب................................................................41
3-3-2- تهیه مواد شیمیایی......................................................................41
3-3-3- تهیه چسب مصرفی..................................................................41
3-4- آماده ­سازی ترکیبات آزمونی..............................................................42
3-4-1- نانو نقره کلوئیدی.................................................................42
3-5- فرآیند اصلاح...........................................................................42
3-5-1 تیمار نانو­نقره.........................................................................43
3-5-2- تیمار گرمآبی و نانو­-گرمآبی..............................................43
3-6- طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)....................................44
3-7- ميكروسكوپ الكتروني(SEM)............................................................................44
3-8- ساخت تخته و ثبت دما در ضخامت کیک .........................45
3-9- تهیه نمونه­ های آزمونی.........................................................45
3-10- اندازه­ گیری خواص فیزیکی تخته ­ها.........................46
3-10-1- محاسبه تغییرات وزن و میزان ماندگاری نانو روی خرده ­چوب راش..........46
3-10-2- محاسبه واکشیدگی ضخامت و جذب آب...................47
3-11-اندازه ­گیری خواص مکانیکی............................................47
3-11-1- خواص­ خمشی........................................................................47
3-11-1-1- مدول­ گسیختگی (MOR)...................................................................47
3-11-1-2- مدول ­الاستیسیته (MOE).....................................................................48
3-11-2- چسبندگی­ داخلی (IB).................................................48
3-12- تحلیل آماری.............................................................................................48
فصل چهارم: نتایج
4-1- شناسایی و بررسی ساختاری خرده­ چوب (SEM و EDS).......50
4-2- طیف سنجی مادون قرمز (FTIR).............................................53
4-3- اثر اصلاح ترکیبی نانو-گرمآبی بر روند انتقال حرارت...................55
4-4- خواص فیزیکی.................................................................................57
4-4-1- تغییرات وزن خرده­ چوب راش.................................58
4-4-2- جذب آب..................................................................................58
4-4-3- واكشيدگي ضخامت..............................................................................60
4-5- خواص مکانیکی...........................................................................61
4-5- 1- خواص خمشی.......................................................................61
4-5-1-1- مدول گسیختگی.........................................................61
4-5-1-2- مدول ­الاستیسیته..................................................................62
4-5-2- مقاومت چسبندگی داخلی................................................63
فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری
5-1- نوآوری روش........................................................................66
5-1- تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM و EDS).................67
5-2- طیف­سنجی FTIR................................................................67
5-3- انتقال حرارت..........................................................................68
5-4- خواص فيزيكي............................................................................70
5-5- خواص مكانيكي...............................................................................72
5-5-1- خواص­ خمشی..................................................................................72
5-5-1-1- مدول گسیختگی.......................................................................72
5-5-1-2- مدول­ الاستیسیته..............................................................73
5-5-2- چسبندگی داخلی.....................................................................74
نتیجه­ گیری.....................................................................................75
پیشنهادات........................................................................................76
منابع...............................................................................................................78
چکیده انگلیسی....................................................................................86
فهرست شکل­ها
شکل 3-1- نانو نقره تولید شده.......................................................44
شکل 3-2- دستگاه اشباع مجهز به المنت حرارتی...........45
شکل 3-3- نمایی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM) واقع در آزمایشگاه رضایی...................46
شكل 4-1- تصويرSEMمحلول کلوئیدی نانونقره تولید شده.............52
شكل 4-2- تصويرSEMخرده­ چوب­ اشباع شده با نانو ذرات نقره.................53
شكل 4-3- تصويرSEMخرده­ چوب­ شاهد.............................53
شکل 4-4- طیف EDS خرده­ چوب اشباع­شده با نانو..........54
شکل 4-5- طیف­های FTIR نمونه­ های تیمار شده و شاهد........56
شکل 4-6- طیف­های FTIR نمونه­ های تیمار شده و شاهد..........56
شکل 4-7- زمان رسيدن دما به 100 درجه سانتی­گراد در تيمارهاي مختلف.......58
شکل4-8- حداکثر دمای ثبت شده­ ی مغز کیک در سطوح مختلف تیمار.....................59
شکل 4-9- میانگین جذب آب پس از 2 ساعت غوطه­ وری.................61
شکل 4-10- میانگین جذب آب پس از 24 ساعت غوطه ­وری.......................61
شکل 4-11- میانگین واکشیدگی ضخامت پس از 2 ساعت غوطه­ وری..............62
شکل 4-12- میانگین واکشیدگی ضخامت پس از 24 ساعت غوطه ­وری..63
شکل4-13- اثر سطوح مختلف تیمار بر مدول گسیختگی..............54
شکل 4-14- اثر سطوح مختلف تیمار بر مدول الاستیسیته..............65
شکل 4-15- اثر سطوح مختلف تیمار بر مقاومت چسبندگی داخلی........66
فهرست جدول­ها
جدول 3-1- مشخصات فنی چسب مورد استفاده.................33
جدول3-2- ابعاد و تعداد نمونه­های آزمونی در هر تکرار و تیمار........37
جدول4-1- نتایج کمی طیف EDS..............................................54
جدول 4-2- اثر تیمار­های مختلف بر انتقال حرارت طی فرآیند پرس گرم....................57
جدول 4-3- اثر تیمار نانو، گرمآبی و نانو-گرمآبی بر تغییرات وزن.......................60


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نانو نقره کلوئیدی


گرمابی


تخته خرده چوب


انتقال حرارت


خواص فیزیکی و مکانیکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf