تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور تعیین ارزش غذایی چین های مختلف یونجه با روش های مختلف مانند روش های کیسه های نایلونی (nylon bag) و روش آزمون گاز (gas test) تحقیق حاضر انجام شد.

دانلود رایگان
تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گازعنوان تحقیق: تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 96
شرح مختصر:
به منظور تعیین ارزش غذایی چین های مختلف یونجه با روش های مختلف مانند روش های کیسه های نایلونی (nylon bag) و روش آزمون گاز (gas test) تحقیق حاضر انجام شد. همچنین جهت خوشخوراکی سه چین مختلف یونجه با استفاده از شاخص STIR1 (گرم ماده خشک مصرفی بر هر دقیقه) اندازه گرفته شد. در این پژوهش تعداد سه راس گوسفند اخته فیستولا گذاری شده (6/2 ±49 کیلوگرم) ، برای آزمایش in situ مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار گاز تولیدی در زمان های 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72، و 96 ساعت و تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی در زمان های 72،48،36،24،16،12،8،4،0 و 96 ساعت اندازه گیری گردید. میزان خوشخوراکی چین های اول، دوم و سوم یونجه بترتیب 63/7 ، 13/8 و 57/8 گرم ماده خشک در هر دقیقه بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی دار (05/0 > P) بود. تجزیه پذیری ماده خشک چین های اول، دوم و سوم یونجه در 96 ساعت پس از انکوباسیون به ترتیب 47/60 ، 71/64 و 36/64 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. تجزیه پذیری پروتئین خام چین های اول، دوم و سوم یونجه در 96 ساعت پس از انکوباسیون به ترتیب 48/60 ، 08/63 و 07/58 درصد بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. میزان گاز تولیدی چین های اول، دوم و سوم یونجه در ساعت 96 انکوباسیون به ترتیب 54/322 ، 21/295 و 32/300 میلی لیتر بر گرم ماده خشک بودکه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. ضریب همبستگی به دست آمده بین تجزیه پذیری ماده خشک و میزان گاز تولیدی برای چین های مختلف یونجه به ترتیب 89/0، 85/0 و 84/0 بود و این ضریب بین تجزیه پذیری پروتئین خام و میزان گاز تولیدی به ترتیب 87/0، 88/0 و 84/0 بود. بالا بودن همبستگی بین روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز نشان دهنده صحت استفاده از روش تولید گاز با هزینه کمتر در تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی است.
واژه های کلیدی: چین های یونجه، خوشخوراکی، کیسه های نایلونی، تولید گاز.
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
بررسی منابع
1–1- مواد خوراکی و طبقه بندی آن
1-1-1- مواد خوراکی متراکم(کنسانتره ای)
1-1-2- مواد خوراکی خشبی(علوفه ای)
1-2-یونجه
1-2-2- ارزش غذایی یونجه
1-3- عوامل موثر بر ارزش غذایی گیاهان علوفه ای:
1-3-1 – گونه ، واریته و سویه گیاه
1-3-2 – قسمت های مختلف گیاه مانند برگ،ساقه و دانه
1-3-3 – مرحله رشد در زمان برداشت
1-3-4 – حاصلخیزی و خصوصیات خاک
1-3-5 – اثرات اقلیم ، فصل ، آب و هوا
1-3-6 – زمان و فصل برداشت محصولات علوفه ای
1-4- هضم الیاف در نشخوارکنندگان
1-5- میکروبیولوژی شکمبه
1-6- عوامل موثر بر ضرایب هضمی
1-6-1 – ترکیب شیمیایی غذا
1-6-2 – گونه حیوان
1-6-3 – میزان غذای مصرفی(سطح تغذیه)
1-6-4 – ترکیبات جیره
1-6-5 – عمل آوری
1-7- تجزیه پذیری مواد آلی در شکمبه
1-7-1 – تجزیه پذیری کربوهیدرات ها در شکمبه
1-7-2- تجزیه پذیری پروتئین ها در شکمبه
1-7-3- تجزیه پذیری چربیها در شکمبه
1-8- ارزشیابی نیتروژن مواد غذایی در نشخوارکنندگان
1-8-1 – پروتئین خام
1-8-2 – پروتئین خام قابل هضم
1-8-3 – پروتئین قابل متابولیسم
1-9- ویژگیهای پروتئین قابل متابولیسم
1-9-1 – پروتئین قابل تجزیه در شکمبه
1-9-2- پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه
1-9-2 – پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه
1-10- روش های ارزیابی مواد خوراکی
1-10-1- روش کیسه های نایلونی
1-10-1-1- نکات قابل توجه در تعیین تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی
1-10-2- روش تولید گاز
1-11- خوشخوراکی و اهمیت آن
1-11-1- عوامل موثر بر خوشخوراکی
فصل دوم:مواد و روشها
2-1- اندازه گیری ترکیبات شیمیایی ماد خوراکی
2-1-1- اندازه گیری رطوبت و ماده خشک
2-1-2- اندازه گیری پروتئین خا
2-1-3- اندازه گیری الیاف خام
2-2- مواد خوراکی موردآزمایش و نحوه نمونه برداری
2-3- دام مورد آزمایش و نحوه آماده سازی دام
2-4- جیره غذایی
2-5- آزمایش های هضمی
2-5-1- برآورد تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی
2-5-2 اندازه گیری تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی
2-5-3- تعیین خوشخوراکی چین های مختلف یونجه
فصل سوم:نتایج و بحث
3-1- ترکیبات شیمیایی چین های یونجه
3-2- محاسبه ناپدیدشدن مواد خوراکی به روش in situ:
3-2-1- ناپدید شدن ماده خشک چین های مختلف یونجه با روش کیسه های نایلونی
3-2-2- ناپدید شدن پروتئین خام چین های مختلف یونجه با روش کیسه های نایلونی
3-3- اندازه گیری گاز تولیدی توسط چین های مختلف یونجه
3-4- پروتئین قابل متابولیسم
3-5- خوشخوراکی چین های مختلف یونجه
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
منابع


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
چین های یونجه


خوشخوراکی


کیسه های نایلونی


تولید گاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف ...

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با
استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز. به منظور تعیین ارزش غذایی چین
های ...

تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي مختلف ...

Home / کامپیوتر / تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي
مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز ...

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف ...

26 سپتامبر 2017 ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با
استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز ...

تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي ... - File

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با
استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز ...

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین ... - فایل بیس

20 مارس 2016 ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با
استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز دارای 95 صفحه می ...

ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﻚ ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﻛﺎه ﮔﻨﺪم اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﻚ ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﻛﺎه ﮔﻨﺪم اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ. ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻤﺤﻤﺪي. *1 .... ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺐ و ارزش ﻏﺬ. اﻳ. ﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺮﺗﻊ. اﺳﺖ . ﺑﺎ ازدﻳﺎد ﺳﻦ ﮔﻴﺎه، ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻴـﺎج آن ﺑـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ. ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.

يونجه در تغذيه نشخواركنندگان اكوتيپ 71 و عملكرد كيفي ارزش غذايي ...

علوفه. اي مانند يونجه. با روش. هاي. تعيين تركيبات شيميايي. ،. تعيين ضرايب.
هضمي. ،. اندازه. گيري تجزيه. پذيري ماده. خشك و پروتئين. و. خوشخوراكي. انجام مي. شود.

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف ...

26 جولای 2016 ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با
استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز دسته: مهندسی ...

تحقیق یونجه و عوامل موثر بر ارزش غذایی گیاهان علوفه ای ، خوشخوراکی ...

تحقیق یونجه و عوامل موثر بر ارزش غذایی گیاهان علوفه ای ، خوشخوراکی و اهمیت آن ... ح
و یاسان، پ.۱۳۸۰٫ تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام برخی از مواد غذایی ...

دانلود پایان نامه ارشد: تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه
در چين هاي مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز.

ﺧﻮراﻛﻬﺎي ﻋﻠﻮﻓﻪ اي

از ﻧﻈﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ از ﻏﻼت ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺮﻧﺪ ... ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﻚ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮاوان دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻋﺎﻟﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . )5. از ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﻚ ، ﺳﻴﻠﻮ ، ﻣﺮﺗﻊ ، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻧﻤﻮد .....
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد . ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﻋﻠﻮﻓﻪ ، ﻣﻴﺰان. ADF. (. ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ. ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﺎﻫﺶ. ﻣﻴﺎﺑﺪ.

استفاده از تعیین ارزش تاثیر چه هستند

برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار با استفاده از روش ... در این پژوهش، با
استفاده ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های ... تعیین ...

تعیین ارزش خرد کردن دانه ها - سنگ شکن سنگ، ماشین فرز، آسیاب

نحوه محاسبه قیمت خرد کردن سنگ ... بحث و گفتگو در تعیین ارزش خرد کردن دانه ها;
سنگ شکن های . ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های .

ارزش غذایی خوراک ها-ITPNews

بیشتر خوراک ها بر اساس ترکیب شیمیایی، که ارزش غذایی شان را می توان از ... روش
های In-Vitro برای تعیین قابلیت هضم مادۀ خشک نمونه های علوفه مورد استفاده قرار می
گیرد. ... و سیلوی خوبی بدلیل فشرده نشدن، کپک زدن، و خوش خوراکی پایین به عمل
نخواهد آمد. ... یولاف، جو، گندم و چاودار می تواند برای علوفه استفاده شود، اگر چه تولید در
هر ...

یونجه خشک - سامانه خبری کشاورزی و دام ،طیور - پارساپژوهش آرین

7 جولای 2013 ... ... ای ، یونجه به علت کیفیت ، خوش خوراکی و دارا بودن ذخائر غذائی نظیر پروتئین ،
مواد معدنی و بعضی ... هرز ، در کیفیت علوفه ١ و ارزش غذائی ٢ آن ، تاثیر فراوان دارد .
هر چند که ... تعیین خواص کیفی علوفه خشک یونجه محسوب می شود .

V02 N01 P01.docx

ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺍﻱ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﭼﻴﻦ. ﻫﺎﻱ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻮﻧﺠﻪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻪ ﺭ. ﺃ. ﺱ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺮ ﺍﺧﺘﻪ. ﻧﮋﺍﺩ ..... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺷﺨﻮﺭﺍﻛﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﻚ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ...

محاسبه حجم نمونه خشک خاکستر رایگان ارزش گرمایی

بانک نمونه سوالات , به علاوه اینکه در خاکستر نفت خام , ارزش حرارتی و گرمایی ویژه .
... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های ,. تعیین ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تعیین ارزش غذایی گیاهان مرتعی استان ایلام-مرحله اول تعیین ترکیبات شیمیایی
... ارزش غذایی منابع خوراکی دام و طیور استان به اجرا درآمد و از علوفه خشک (یونجه) ....
به‌منظورتعیین خوشخوراکی و ارزش رجحانی گونه های مهم مرتعی برای گوسفند و بز در ...

با استفاده از تعیین کل خرد کردن ارزش

بر تعیین ارزشهای , این ارزش اقتصادی با استفاده از , ها از کل ارزش . بررسی قیمت ...
تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های ,. تعیین ...

تعیین ارزش خرد کردن دانه ها - سنگ شکن هیدرولیک، سنگ زنی ماشین آلات

تجزیه مکانیکی خاک برای تعیین محدوده , ریز دانه ها , از مرتب کردن الک ها و قرار . ...
تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با ...

تعیین ارزش خرد کردن

برای خرد کردن از سنگ شکن های متفاوتی می , هفته نامه تجارت فردا تعیین قیمت
منطقی منجر . send/ ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های ,
.

علوفة یونجه برای گاوهای شیری دسترس قابل پروتئین مرحلة بلوغ و ...

ی دام خوشخوراک هستند ). NRC,. 2001. (. یونجه ... در علوفه. های بالغ ارزش غذایی برگ.
نسبت به ساقه بیشتر است که این تغییر. پذیری. ها در ... تعیین ترکیب .....
تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت علوفة خشک یونجه بر برآورد تعادل پروتئین. قابل.
تجز.

ﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﺮﺗﻊ - دانشگاه پیام نور

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭼﺮاي دام و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ. 10. اﻧﻮاع ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﻚ. 13. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺮاﺗﻊ. 14. ارزش.
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮاﺗﻊ. 15 ... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ. 37. ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺮﺗﻌﻲ. 42. ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ. 45. ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ. 47 ..... اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺠﻪ، ..... ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺘﻌـﺎدل ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦ ﺗﻌـﺪاد دام و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴـﺖ
ﭼـﺮاي.

فصل 3 تغذیۀ گوسفند و بز

نظر به رشد سریع جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی، اهمیت پرورش گوسفند و بز ....
عمدة اقالم خوراکی که در جیرة گوسفند و بز استفاده می شود، به دو دستة علوفه و ... آخر
گل دهی برداشت کرده و خشک می کنند. ارزش. غذایی آن مشابه یونجه بوده ولی از .....
احتیاجات غذایی یا حد مجاز تغذیة گوسفند و بز با توجه به چرخة تولید تعیین و
نوشته شود.

تعیین ارزش غذایی پنج گونه از گیاهان شورپسند منطقه سیستان با ...

ﺟﻤﻊ. آوري. و. در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺲ از آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ. (. ﻣﺎده ﺧﺸﮏ. (. DM. ) ،
ﻣﺎده آﻟﯽ. (. OM .... ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﻋﻠﻮﻓﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﻮ. د. وﻟﯽ. در. ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﻪ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. درﺻﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﺧﺎم،. ﮐﻠﺴﯿﻢ،. ﻓﺴﻔﺮ،. دﯾﻮاره ..... ﺧﻮﺷﺨﻮراﮐﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و اواﯾﻞ. زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ....
ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧ. ﺸﮏ، ﮐﺎه، ﺟﻮ و. ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ. ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺧﻮراك. دﻫﯽ در دو وﻋﺪه ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ. 8. ﺻﺒﺢ
و. 5. ﺑﻌﺪ.

از تعیین ارزش خرد کردن دانه ها - GHO

بحث و گفتگو در تعیین ارزش خرد کردن دانه , سنگ شکن ها جهت خرد کردن اولیه
بسیاری از انواع سنگ . ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین
های ,.

قیمت هر کیلو ذرت علوفه ای - کیو ویدیو

خرید فروش علوفه نهاده های خام قیمت ذرت علوفه ای به روز قیمت یاب بایگانی‌ها قیمت ...
سایت قیمت تعیین خوشخوراکی ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های قیمت هر ...

ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﮐﺎروﻣﯿﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺴﯿﻪ و ﻣﻼس ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄ - پژوهش در ...

3 ژوئن 2013 ... ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ... دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ، ﺧﻮش ﺧﻮراﮐﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ، ... ﮔﯿﺮد. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﻤﺮ و ﻣﻼس در. ﺳﯿﻼژ. اﯾﻦ
ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ..... ي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼس ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻮي ﯾﻮﻧﺠﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،. ﺳﯿﻠﻮي ﺣﺎوي ...

بررسی ارزش غذایی گیاه خارشتر و تعیین جایگاه آن در تغذیه ...

14 جولای 2010 ... چنین شرایطی شناسایی منابع محلی خوراک دام و تعیین ارزش غذایی آنها به ... سیلو
کردن علوفه، باعث بهبود تخمیر در سیلو و افزایش خوشخوراکی می شود. ... در این
آزمایش یونجه خشک به عنوان علوفه شاهد مورد استفاده قرار گرفت و سایر ...

به عنوان ارزش خشک - MBA colleges in Noida

یونجه به عنوان یک غذای عالی در تغذیه دام به خصوص برای گاو شیری ... کاه به علت
خشک و ... ارشد: تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک ... دانلود متن کامل پایان
...

اهمیت آزمون ارزش خرد کردن دانه ها - Instantly Ageless

آزمون ارزش خرد کردن دانه , نظری از ارزش خرد کردن دانه ها , , اهمیت تعیین ارزش خرد کردن .
بررسی قیمت ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های ,.

اي ﺳﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ

ﺳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﻋﻠﻮﻓﻪ. اي. ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﻌﻲ. ﺷﺎﻣﻞ. ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. (. )Medicago sativa L. ....
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم. (. CP4. ) ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش. ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﻬﻤﻲ دارد ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، آﻣﻴﻦ. ﺎ،ﻫ
... ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، درﺻﺪ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺪون ﻫﻤﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ و ... ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺗﻌﻲ ﺧﻮﺷﺨﻮراك ﺷﺎﻣﻞ.

پایان نامه: ارزش غذایی سه گونه یونجه یکساله و خوشخوراکی آنها در ...

جهت تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام برای گونه ها از روش in sacco‎‏ ...
مقاله نشریه: تعیین ارزش غذایی سه گونه یونجه یكساله با استفاده از روش های in ...
پایان نامه: بررسی ارزش غذایی و خوشخوراکی پنج نوع علوفه مرتعی در گوسفند بلوچی
.

کشاورزی - همه چیز درموردیونجه

اهمیت وارزش غذایی علوفه یونجه به حدی است که موجب شده به ملکه نباتات علوفه ای ...
بهترین شرایط برای رشد ونمو یونجه در مناطق خشک ، آفتابی ، گرم و با آب فراوان ... با
استفاده از کودهایی که بر اساس تجزیه خاک تعیین می شوند به خاک باز گردانده شود .
... مواد غذایی و فعالیت باکتری Rhizobiam برای تولید مطلوب یونجه مناسب هستند .

368 K - تحقیقات دام و طیور

15 ژانويه 2013 ... ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﯿﺮ روﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ. ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎده. ي. ﺧﺸﮏ داﻧﻪ. ي. ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﺪل. 3. و ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎم داﻧﻪ .... درﺻﺪ
ﯾﻮﻧﺠـﻪ ﻣﺮﻏـﻮب ﺗﻐﺬﯾـﻪ ..... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﺷﺨﻮراﮐﯽ و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺸﮏ ﯾﻮﻧﺠﻪ در ﭼﯿﻦ.

بررسی ارزش غذایی سطوح مختلف علوفه سیب زمینی ترشی(Helianthus ...

19 مه 2009 ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺳﻴﺐ. ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺗﺮﺷﻲ ... ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ
ﮔﻴﺎﻩ. ﺳﻴﺐ. ﺯﻣﻴﻨﻲ .... ﺩﺭﺻﺪ ﺑـﺎ ﻳﻮﻧﺠـﻪ ﺧـﺸﮏ ﻣﺨﻠـﻮﻁ ﺷـﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. ﺧﻮﺭﺍﻙ.

گــروه فنی مهندسی ، دامپروری آریـــادام بینـــالود | اصطلاحات رایج مورد ...

تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی از ترکیب خوراک وعلوفه برای ارزیابی ارزش غذایی شان
.... نشخوار کنندگان ممکن است به طور تصادفی توسط علوفه های خشک و سیلاژ آلوده به
لاشه .... ماده خشک توسط خشک کردن نمونه خوراک در آون تعیین می شود تا نمونه ای با وزن
... عوامل تغذیه ای ( خوش خوراکی، تنظیم جیره، یا عوامل ضد کیفی در خوراک) و محیط ...

جداول تركيبات شيميايي منابع خوراك دام و طيور ايران - سازمان تحقیقات

27 دسامبر 2015 ... از سـالها قبـل تعییـن ارزش غذایـی منابـع خـوراک دام و طیـور در آزمایشـگاه ..... روش هـای
حسـی و تجربـی از جمله : مرحله برداشـت علوفـه، بو، رنگ، خـوش خوراکی ..... دام اسـتان
گیـالن شـامل علوفه خشـک مرتع، یونجه خشـک، شـبدر برسـیم، آزوال، ...

اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ...

تعیین پروتئین قابل متابولیسم یونجه عمل آوری شده با مواد شیمیایی با .... در بین
گیاهان علوفه ای، یونجه به علّت کیفیت خوب، خوشخوراکی و دارا بودن ذخایر غذایی از
جمله .... یونجه عمل آوری شده با محلول 4/0 درصد فرمالدئید و خرد شده قبل از خشک کردن ...

علوفه كلزا در تغدیه دام - پرشین پت

گذشته از ارزش و اهمیت غذایی ، بالا بودن مقدار روغن و پروتئین در دانه كلزا این امكان را
فراهم می ... جهت تعیین ارزشهای واقعی مواد معدنی در علوفه ،تجزیه علوفه توصیه میشود
. ... همچنین اگر علوفه كلزا سیلو شود از نظر ارزش غذایی رقیبی برای (علوفه خشك
یونجه ) می باشد . .... تعیین خوش خوراکی کاه کلزا در تغذیه گوسفند.

سبز چرخ علوفه - سنگ شکن مخروطی فروش

سبز چرخ علوفه,پس از برش و جمع آوری علوفه توسط چاقوها، علوفه به هلیسی که یک ...
تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با ...

مقاله تعیین شاخص ارزش غذائی کاه گندم غنی شده با اوره و آب پنیر

تعیین شاخص ارزش غذائی کاه گندم غنی شده با اوره و آب پنیر ... بیشترین میانگین
خوشخوراکی براساس ماده خشک – پروتئین خام- الیاف خام- خاکستر خام در تیمار کاه ...

خوراک های علوفه ای و کنسانتره دام.وتمام مطالب دراین زمینه ...

جهت تعيين ارزشهاي واقعي مواد معدني در علوفه ،تجزيه علوفه توصيه ميشود ..... کاه به
علت خشک و پُرحجم بودن، ارزش غذایی زیادی برای دام ها ندارد. ... مخلوط علوفه هایی مانند
یونجه خشک با کنسانتره دامی که انرژی کافی داشته باشند، بسیار مناسب است. .....
براي خوش خوراكي سيلو مي توان حدود 2 الي 5 كيلوگرم ملاس و ۵/۲ كيلو ...

تغذیه دام و طیور - پرواربنذی گوسفند نژاد مهربان

مواد خوراکي مورد استفاده در تغذيه گوسفند از منابع زير منشأ مي گيرد 1- از علوفه هاي
... ارزش غذايي يونجه بيشتر در برگ هاي جوان و در درجه دوم در ساقه آن است. ... 2- ملاس
چغندرقند: اين ماده خوراکي باعث خوشخوراکي مواد خوراکي ديگر شده و براي خوراک دام ...
گوسفند به مقدار ماده خشک غذا (با توجه به گنجايش بدن دام) انرژي و پروتئين، مواد
معدني ...

دانلود “تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي ...

برای دانلود فایل “تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چين هاي
مختلف برداشت با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز” اینجا کلیک
کنید.

نشريه مرتعداري، - Magiran

بررسي اثر فاضلاب شهري يزد بر كميت و كيفيت علوفه يونجه (Medicago sativa) ...
تعيين ارزش غذايي گياه سلمه تره (Chenopodium album) عمل شده با آهك در زمان ها ...

دریافت فایل مقاله

یونجه در جیره غذایی گاوهای شیری گردید. ... جیره غذایی بر اساس وزن و تولید شیر
دامهای مورد آزمایش در دو بخش علوفه و کنسانتره ... داد، بین چربی، pH ، ماده خشک،
پروتئین و خاکستر شیر تیمارهای مختلف ... سرشاخه را در کلیه حالتهای دکر شده
تعیین نموده است (۱۴) . ... بدون مواد افزودنی نه تنها کیفیت خود را از دست میدهد بلکه
خوشخوراکی.

تحقیق در مورد انواع کاه - مگ ایران | دانلود مقاله

انواع علوفه اى را که به دام شیرى یا گوشتى مى دهند، عبارتند از: کاه گندم، کاه جو ،
سیلوى ... سطوح پائین انرزی این مواد (۷-۶ مگا زول در کیلوگرم ماده خشک ) مصرف آن را
به جیره ... خوش خوراکی : خوب ... تعيين ارزش غذايی گياه موخور جهت استفاده در تغذيه
دام.

سيلو كردن مواد خوراكي - خوراک دام

1- بالا بردن ارزش غذايي علوفه ها از طريق افزودن مواد به آنها يا حداقل ثابت نگه ... را به
هنگام سيلو نمودن ميتوان در آزمايشگاه به وسيله دستگاه ها مخصوص تعيين نمود. ... الف-
علوفه سيلو شده حاوي مقادير زيادي از مواد غذايي بوده و تلفات مواد خشك در اين روش از ....
مي باشد و حتي مقادير كم هم به علت بوي بد باعث كاهش خوشخوراكي علوفه مي گردد.

كودهاي مورد نياز زراعت يونجه - شرکت سهامی زراعی گلپایگان

... و خوش خوراكي و همچنين دارا بودن ذخاير غذايي، مانند: پروتئين و مواد غذايي مختلف از
... اين گياه به صورت علوفه خشك، سلويي، چراي مستقيم و علوفه سبز درو شده و به
مصرف مي‌رسد. ... بهترين راه براي شناسايي كمبود مواد غذايي در خاك، آزمون خاك است كه
قبل از ..... برای تعیین کردن نیاز کودی چغندر قند در هر قطعه زمین باید نمونه ای از
خاک آن ...

مقاله انواع کاه

تعیین ارزش غذایی گیاه موخور جهت استفاده در تغذیه دام ۱۰ ... و الیافی تری بوده و لذا
خشک کردن آنها مشکل تر بوده و به همین خاطر به آسانی کپک میزند . ... انواع علوفه اى را
که به دام شیرى یا گوشتى مى دهند، عبارتند از: کاه گندم، کاه جو ، سیلوى ... خوش
خوراکی : برای تحریک مصرف آن باید کاه را با ملاس مخلوط نموده و یا روی کاه ملاس
ریخت .

تغذیه اسب | سوران

11 ژوئن 2017 ... علوفه های جوان حاوی آب، پروتیین و خوشخوراکی بیشتری دارند. ... ب) علوفه خشک: به
علوفه ای اطلاق می شود که پس از برداشت در مقابل نور ... علوفه مرتعی بسته به اینکه
از چه گونه ای باشد ارزش غذایی آن متفاوت ... گراسها گفته می شود مثل، جو، ذرت، چاودار،
سورگوم، یولاف، گندم و … ... روشهای تعیین مقدار خوراک مصرفی.

به روستای باصفاي وانشان خوش آمديد - نیازهای غذایی دام

این مجموعه مواد غذایی را جیره غذایی می نامند که باید برحسب احتیاجات نگهداری ... برای
حداکثر تولید شیر ، تغذیه دامها با علوفه وکنسانتره به همراه یکدیگر لازم ... آن
براساس نیاز روزانه حیوان تعیین می گردد که به آن جیره نگهداری گفته می شود. .....
یونجه،گیاهی خوش خوراک است که ارزش غذایی آن بستگی به زمان درو ونحوه خشک کردن
آن دارد.

كنسانتره ( جیره متراكم دام ) و اهمیت آن در رشد دام و تولیدات دامی,شرکت ماد ...

به همین دلیل شناخت مواد غذایی و تشخیص نیازهای غذایی دام ، از اهمیت ویژه ای برخوردار
... در نظر داشته باشید كه «تولید یك لیتر شیر با استفاده از علوفه» گران تر از ....
میزان پروتئین سبوس بیشتر از ذرت و آرد گندم است ولی به پای دانه های روغنی ...
باعث خوش خوراكی و چسبندگی دانه های ریز و پودری (مثل ویتامین ها) در كنسانتره می
شود.

گیاهان علوفه ای - اسرار خوراکی ها و مطالب کشاورزی

ظ روز ۱۳٩٤/٢/٩ کلمات کلیدی: یونجه ،شبدر ،ذرت ،گیاهان علوفه ای ... بهترین شرایط آب
وهوایی برای رشد و نمو یونجه معمولی آب وهوای خشک ، آفتابی و گرم می باشد .... و همچنین
به افزایش قند گیاه کمک خواهد نمود ، که نتیجه آن خوشخوراکی برای حیوانات است. .... 5-
ارزش غذایی بالا دارد املاح بخصوص کلسیم آهن ویتامینهای A,E,C و پروتیین بالا.

به عنوان ارزش خشک - سنگ شکن، آسیاب غلتکی

خوراک های علوفه ای و کنسانتره دام. یونجه به عنوان یک غذای عالی در تغذیه دام به
خصوص برای گاو شیری ... کاه به ... ارشد: تعيين خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه
خشک .

تعیین خوشخوراکیارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با
استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز دسته: مهندسی کشاورزی…

اصل مقاله (1583 K)

بیشتر و کاملا خوشخوراک است. میزان فیبر خام ... همچنین ارزش غذایی تفاله خشک
چغندرقند. حل ورد ه ۸ تا ... جیره کنسانترهای شلدره، در حالی که علوفه مصرفی. بره ها(
یونجه و کاه شبدر)، یکسان در نظر گرفته ... بررسی و تعیین مناسبترین اختلاط
تفاله.

تعیین ارزش تاثیر دانه - تولید کنندگان تجهیزات شن و ماسه

تعیین ارزش غذایی پودر گیاه خرفه و بررسی تأثیر سطوح آن در جیره بر عملکرد ...
تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با ...

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های

فرارسیدن نوروز این میراث با ارزش ایرانیها را بعدا تبریک میگم الان زوده ... ادامه مطلب
" تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های " را بخوانید.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮدر وﭘﻠﯿﺖ ﯾﻮ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ. اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
.... ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﻮﻧﺠﻪ داراي ﻓﺴﻔﺮ زﯾﺎدي ﺑﻮده و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ . در روي. ﺳﺎﻗﻪ.

Feed stuff – Forage plants used for animal ... - سازمان ملی استاندارد

دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ. : ﯾﻮﻧﺠﻪ ، ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . -. ﮔﯿﺎه ﻟﺮزاﻧﮏ ﻣﺮﺗﻌﯽ ،. ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺧﻮش ﺧﻮراک اﺳﺖ ،. و
ارزش ﻏﺬاﺋﯽ آن. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻮﻓﻪ. ﺳﺒﺰ ﯾﺎ ﺗﺮ و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ،. ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آن را ﺑﺎ ...

تعیین اندازه توپ آسیاب - سنگ شکن معدن مدل داوکان

چگونه کار می کند توپ آسیاب تعیین اندازه توپ برای طراحی آسیاب سیمان توپ
ماشین خرد کن ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های
مختلف .

سبوس گندم و برنج، خوراکی بدون جایگزین در جیره - کهن ترید | گروه ...

کمبود فسفر علوفه در خوراک علوفه خواران با مصرف سبوس می تواند جبران شود. ...
خوش خوراکی و حجم بالای آن سبب شده تا از سبوس گندم در کنسانتره گاوهای خشک ...
میزان آردی که پوسته های گندم می چسبد، یکی از معیارهای تعیین ارزش غذایی سبوس
است.

دانلود تحقیق کامل درباره اهمیتو ارزش غذایی پیاز 5ص

اهمیت و ارزش غذایی پیاز ... صنایع غذایی تصمیم درباره ... صنایع غذایی; دانلود آرشیو
... مقاله تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین .

بایگانی‌ها مهندسي کشاورزي - صفحه 21 از 30 - مقالات عالی

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با
استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز ...

مقاله عملیات برداشت یونجه - کافی نت شهروند *پارس آباد

22 نوامبر 2014 ... از یونجه میتوان برای چرا یا به شکل علوفه خشک استفاده کردویا به صورت ... رفتن ان
طی زمستان تنها به یک عامل مربوط باشد و غالبا تعیین این که چه چیز علت ... ساقه های
سبز هوائی یونجه دارای مغز زیادی بوده و ارزش غذایی ان زیاد وقابل توجه است. .... علوفه
ای یونجه بعلت کیفیت خوش خوراکی و دارا بودن ذخائر غذایی مانند ...

شبدر برسیم و سیلو آن - پارس بیولوژی

به دليل بالا بودن درصد آب و كمبود ماده خشك در شبدر برسيم مشكل عمده اي در خشك كردن
و حمل و نقل آن وجود دارد لذا كشت شبدر برسيم .... بهمراه شبدر ارزش غذايي و خوشخوراكي
كاه افزايش مي يابد. ... ارزش غذایی علوفه را می توان از روی مقدار انرژی آن که مورد نیاز
دامها است تعیین کرد. ... ارزش غذایی علوفه شبدر برسیم خیلی نزدیک به یونجه است.

محیط زیست - وضعیت مرتع

31 مه 2010 ... ولي حداكثرمرتع ازگياهان غيرخوشخوراك با ارزش غذايي كم پوشيده شده اند. ... تعيين
وضعيت مرتع بدون درنظرگرفتن گرايش آن داراي ارزش زيادي نيست. .... مثلااگرملاس
به علوفه خشك افزوده شود،هم باعث افزايش خوشخوراكي مي گردد وازطرفي ارزش .... عوامل
موثر بر حلالیت اکسیژن در آب · دریاچه زریوار · گندم · استاندارد ایزو ...

عوامل موثر بر کیفیت ذرت سیلویی در جیره گاوهای شیری - نیتروزا

4 روز پیش ... استفاده از علوفه سیلویی آسیب‌دیده از سیل در قالب جیره غذایی، می‌تواند سبب .... که
با کاهش خوش‌خوراکی علوفه سیلو شده، سبب کاهش ماده خشک مصرفی در گاو میشود. ....
تعیین طول برش بمنظور ارزیابی مقادیر الیاف مؤثر و سهم آن در حفظ سلامت ....
ترکیبات اصلی جیره شامل علوفههای خشک و سیلوشده همانند ذرت و یونجه ...

باشگاه مهندسان علوم دامی - تغذیه دام

کاه به علت خشک و پُرحجم بودن، ارزش غذایى زیادى براى دام ها ندارد. ... هر چه مقدار این
علوفه در جیره غذایى دام ها بیشتر باشد، جلوى هضم و مصرف بیشتر غذا را مى گیرد. ...
مخلوط علوفه هایى مانند یونجه خشک با کنسانتره دامى که انرژى کافى داشته باشند،
..... هستند که باعث تجزیه اوره به آمونیاک میشود و در نهایت کاهش خوشخوراکی بوجود می
آورد .

روشهاي فرآوري مواد خوراکي و تأثير آن در تغذيه دام وطيور

ﻣﺘﻮرم ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﮐﺮدن ، روش ﺳﻮد ﺳﻮز آور. و ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ زداﯾﯽ ... اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮﺷﺨﻮراﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ... اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮاد. ﻣﺜﻞ ﺳﻮدﺳﻮزآور و ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﯿﺎﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از. %
4. ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ... ﮔﻨﺪم وﺗﺎ ﺣﺪ ﮐ. ﻤﺘﺮي ﺟﻮ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده از. % 2 ... ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

مرتع [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

5 جولای 2008 ... گیاهی است خوشخوراک با ارزش غذایی نسبتا خوب که در اوایل بهار رشد کرده .... دام از
علوفه ی حاصل به ویژه در مواقعی که ساقه ها و برگها خشک شده باشد به خوبی تغذیه می
نماید . .... در مناطقی که بارندگی بیش از 450 میلی متر است کشت انواع یونجه و .....
اطمينان در تأمين آب مورد احتياج ارزش زمين را جهت مراتع تعيين مي نمايد.

عوامل سوددهی در گله های گاو شیری - دامینا ( شبکه دامپروری ایران )

پلاک گوش دامی سفارشی دامینا · جنین منجمد تعیین جنسیت شده گاو · مکمل دامی
سفارشی ... مصرف یونجه سبز پر برگ و فاقد کپک زدگی درجیره غذایی گاوهای شیری
باعث افزایش مقدار شیر ... یونجه خوشخوراک بوده و یکی ازبا ارزش ترین گیاهان علوفه
ای می باشد. ... لذا توصیه می شود از مصرف نان خشک توسط دام ها خودداری کرده و
باجایگزینی ...

اردیبهشت ۱۳۸۵ - وبلاگ تخصصی امور دام و دامپروری

20 مه 2006 ... وقتي شما در مورد تغذيه و مواد غذايي با همسايه تان، فروشنده مواد غذايي، دامپزشك يا ....
كل انرژي موجود در غذا توسط ميزان گرماي توليد شده وقتي كه يك غذا به طور كامل در بمب
كالري متر اكسيد مي شود، تعيين مي گردد. .... Palatability: (خوش خوراكي) .... تغذيه با
علوفه هايي خشبي داراى كلسيم بالا از قبيل يونجه خشك و سيلاژ در ...

فروش مرتع و علوفه آسیاب در چین - سنگ شکن مخروطی

خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین ... تعیین خوشخوراکی و ارزش
غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف ... می توانند با ثبت محصول و یا فروش ...

تعیین ارزش خرد کردن دانه ها - AFB

تکه سنگ های درشت را پس ار تعیین , کردن نمونه ها و دانه ها , ارزش سنگ شکن دانه ها -
خرد . ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت
...

تعیین ارزش خرد کردن دانه ها

باشد یا از خرد کردن و آسیاب , نسبی دانه ها همچنین روی , ها برای تعیین مقدار . چت
آنلاین ... تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های ,. تعیین ...

اهمیت تعیین ارزش خرد کردن دانه ها

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های ,. تعیین خوشخوراکی
و ارزش غذایی علوفه , برای خرد کردن یونجه , بيش از حد دانه ها شده و در .

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧﯿﮏ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺗﻐﺬﯾﻪ دام

8 نوامبر 2012 ... ﺳﺎل، ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارزش ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ ﺟﻬﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﺮﻏﻮ ... ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﺟﻮ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺰي ﻧﻮروز ﯾﮏ
ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد .... دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮﺷﺨﻮراﮐﯽ اﯾﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎي
ﻣﺼﺮﻓﯽ دام ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ .... ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺼﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﺎ روش ﻫﯿﺪروﭘﻮﻧ.

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

پروژه درس سیستم مدیریت اطلاعات (MIS): پیاده سازی