سکولاریسم و کشف حجاب در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان مصطفي كمال آتاتورك در اثراقدامات تدريجي و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوري عثماني پايان دهد و كشور كوچك تركيه را بنيان نهد

دانلود رایگان
سکولاریسم و کشف حجاب در ایرانعنوان تحقیق: سکولاریسم و کشف حجاب در ایران
فرمت فایل: WORD
تعداد صفحات: 197
شرح مختصر:
مصطفي كمال آتاتورك در اثراقدامات تدريجي و آشكار توانسته بود به عمر امپراطوري عثماني پايان دهد و كشور كوچك تركيه را بنيان نهد ، برآن شد تا كشور تركيه را در مسير نوسازي قرار دهد ؛ نوسازي كه مصطفي كمال خواستار آن بود ، در واقع غربي سازي بود و در اين راستا مي بايست تمام سنتها از بين مي رفت . وی براي رسيدن به اين هدف، مبارزه گسترده با مذهب و نيروهايي مذهبي انجام داد و اسلام رسمي را بطور كامل از جامعه تركيه پاك كرد . در كنار اقدامات مصطفي كمال ؛ وابستگي روحانيون سني به دولت و عدم استقلال سياسي و مالي اين زمينه را براي مصطفي كمال فراهم آورد تا بتواند با تركيب سياست پنهان و آشكار تركيه را به يك كشور سكولار تبديل كند .
از طرف ديگر در ايران نيز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه ايران را همانند تركيه بسوي تمدن و نوسازي هدايت كند . در راستاي چنين اقدامي طبيعي بود كه از طرف روحانيون كه به عنوان ترويج دهندگان دين در جامعه محسوب مي شدند ،در مقابل چنين اقدامي مقاومت صورت گيرد ، استقلال سياسي، اقتصادي به روحانيون اين كمك را مي كرد تا در مقابل سياستهاي نوسازي رضاشاه كه توأم با دين زدايي بود مقاومت كنند .
استقلال يكي از بزرگترين امتيازات روحانيت شيعه درمقايسه با روحانيت سني است .چه در دوره صفويه، چه در دوره هايي افشاريه و زنديه و قاجاريه و چه در دوره پهلوي، روحانيت اگر چه متفاوت انديشيدند ولي هيچ گاه زير بار زور و دستور و ابلاغيه و فرمان شاهي نرفت. نتنها اين وضعيت و آرمان را حفظ كرد بلكه در شرايط مقتضي با قدرت ظالمانه مبارزه كرد و براي ايجاد فضايي مساعد تر براي دينداري و دين مداري ، با حاكمان در افتاد و نهايتاً كوشيد تا نظامي اسلامي برمبناي دين و مردم تأسيس كند . از دوره هاي بسيار سخت و طاقت- فرسا براي روحانيت ، دوره حكومت بيست ساله رضاخان بود . در اين دوره روحانيت با شديدترين برخوردها وعميق ترين موانع مواجه شد . رضاخان كه سوداي ترقي و پيشرفت ايران به مانند كشورهاي اروپايي را درسر داشت ، سعي مي كرد مهمترين موانع را كه به زعم او مذهب و روحانيت بود ، از ميان بردارد . او علاوه بر مقابله هاي خشن و زورمندانه با روحانيت ، بر آن بود تا تمام نمادهاي مذهبي را از جامعه حذف كند . رضاشاه براي از بين بردن مذهب و نيروهايي مذهبي از تمام امكانات استفاده مي كرد تا هرچه زودتر به زعم خویش كشور را به دروازه هاي ترقي برساند .
در پژوهش حاضر با مطالعه اقدامات ضد ديني در ايران و تركيه كه نهايتاً جامعه را به سوي سكولاريسم هدايت مي كرد ، آشنا خواهيم شد . و همچنين در اين پژوهش سياست هاي رضاشاه و آتاتورك را در مقابل مذهب و نيروهايي مذهبي بصورت مقايسه اي بررسي خواهيم كرد .
فهرست مطالب
چکیده.
فصل اول : کلیات
۱-۱) بیان مسأله
۲-۱) بررسی سوابق و ادبیات موضوع
۳-۱) اهداف پژوهش
۴-۱) اهمیت پژوهش
۵-۱) پرسش پژوهش
۱-۵-۱) پرسش اصلی
۲-۵-۱) پرسش های فرعی
۶-۱) فرضیه.
۷-۱) تعریف متغیرها و مفاهیم وعملیاتی
۸-۱) روش پژوهش
۹-۱) سازماندهی پژوهش
فصل دوم : دیدگاه های نظری
۱-۲) تعریف نوسازی
۱-۲-۲) نوسازی روانشناختی
۲-۲-۲) نوسازی اجتماعی
۳-۲-۲) نوسازی سیاسی
۱-۳-۲) آگوست کنت (۱۷۹۸-۱۸۵۷).
۲-۳-۲) کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳).
۳-۳-۲) هربرت اسپنسر(۱۸۲۰-۱۹۰۳).
۴-۳-۲) امیل دورکیم(۱۸۵۸-۱۹۱۷).
۵-۳-۲) ماکس وبر (۱۸۶۴-۱۹۲۰).
۶-۳-۲) تالکوت پارسونز.
۱-۶-۳-۲) تیپ بندی جوامع از نظر پاسونز.
۷-۳-۲) نیل اسملسر.
۸-۳-۲) برینگتون مور.
جمع بندی..
فصل سوم : سیاست های ضد مذهبی رضاشاه در ایران..
۱-۳) کودکی رضاخان..
۲-۳) دیدگاههای مختلف در مورد زمینه وقوع کودتای ۱۲۹۹٫
۴-۳) گفتمان فکری غرب و ورود آن به ایران..
۱-۴-۳) آخوند زاده (۱۸۱۲-۱۸۷۸م|۱۲۲۸-۱۲۹۵ق).
۲-۴-۳) میرزا ملکم خان (۱۸۳۳-۱۹۰۹|۱۲۴۹-۱۳۲۶ق).
۳-۴-۳) عبدالرحیم طالبوف (۱۸۳۴-۱۹۱۱م|۱۲۵۰-۱۳۲۹ق).
۱-۴-۴-۳) طالبوف : دین و روحانیت..
جمع بندی..
۱-۵-۳) رضاخان و مذهب..
۲-۵-۳) سیاست ضد مذهبی رضاشاه.
۳-۵-۳) مقابله با روحانیت..
۴-۵-۳) مقابله با مذهب..
۱-۶-۳) کشف حجاب..
۲-۶-۳) قیام مسجد گوهرشاد.
۳-۶-۳) طرح متحدالشکل البسه.
۴-۶-۳) دانشکده معقول و منقول..
۵-۶-۳) مؤسسه وعظ و خطابه.
۷-۶-۳) طرح اداره اوقاف..
۸-۶-۳) تخریب مدارس علمی و مساجد و…
۹-۶-۳) تغییر ماههای قمری به ماههای شمسی و…
جمع بندی..
فصل چهارم: سیاست های مصطفی کمال در مقابل مذهب و نیروهای مذهبی..
۱-۴) زندگی نامه مصطفی کمال آتاتورک…
۱-۱-۴) نحوه به قدرت رسیدن آتاتورک…
۲-۴) اندیشه های تجددگرایی در ترکهای جوان..
۱-۲-۴) ضیاء گوکالپ و ناسیونالیسم ترک…
۳-۴) مصطفی کمال و سلطنت..
۴-۴) مصطفی کمال و خلافت..
۱-۴-۴) تخریب مساجد و اماکن مذهبی..
۲-۴-۴) مقابله با دراویشان..
۳-۴-۴) دگرگونی پوشاک…
۴-۴-۴) دگرگونی حقوقی..
جمع بندی..
نتیجه گیری بخش دوم : مقایسه سیاستهای ضد مذهبی در ایران و ترکیه.
وجوه تشابه.
پیشینه نوسازی..
وجوه اختلاف:
تفاوت در شیوه عمل..
تفاوت در ساختار سیاسی دو کشور.
فصل پنجم : دین و سازمان روحانیت در ایران..
مذهب شیعه.
۱-۱-۵) رهبری شیعیان در دوران غیبت..
۲-۱-۵) سازمان مذهبی شیعه.
۳-۱-۵) منابع مالی روحانیون شیعه.
۴-۱-۵) تشکیلات حکومتی روحانیون..
۵-۱-۵) اصولیون و اخباریون..
۱-۵-۱-۵) ویژگیهای مکتب اصول..
فصل ششم: دین و سازمان روحانیت در ترکیه.
۱-۶) مذهب رسمی..
۲-۶) ادیان ،مذاهب و طریقتهای موجود در ترکیه.
۱-۲-۶) شیعیان..
طریقت ها و داراویش…
۱-۳-۶) علویان..
۲-۳-۶) بکتاشیه.
۳-۳-۶) طریقت نقشبندیه.
۴-۳-۶) طریقت نورجی ها
۵-۳-۶) سلیمانجی ها
۶-۳-۶) طریقت تیجانیه.
۷-۳-۶) طریقت مولویه.
۴-۶) اقلیتهای غیر مسلمان..
۱-۴-۶) مسیحیان..
جمع بندی..
نتیجه گیری بخش سوم :
تفاوتهای دین و سازمان روحانیت در ایران و ترکیه.
میزان همگرایی مذهبی..
میزان مبارزه جویی..
میزان استقلال سیاسی و مالی..
فصل هفتم : مقاومت در برابر سیاستهای نوسازی در ایران..
۱-۷) تأسیس جمهوری..
۲-۷) آیة الله نائینی..
۳-۷) آیةالله سید ابوالحسن اصفهانی..
۴-۷) آیةالله شیخ عبدالکریم حائری یزدی..
۱-۴-۷)موضع آیةالله حائری در برابرمسایل سیاسی واجتماعی کشور.
۵-۷) آیةالله شیخ محمد تقی بافقی..
۶-۷) طرقت ها و دراویش…
جمع بندی..
فصل هشتم : مقاومت در برابر سیاست های آتاتورک
۱-۸) مقاومت جدی صورت نگرفت
۲-۸) شورش شیخ سعید.
نتیجه گیری بخش چهارم :
مقایسه مقاومت در ایران و ترکیه در برابر سیاست های ضد مذهبی..
توانای بسیج اجتماعی..
منابع مآخذ.
منابع انگلیسی..
منابع ترکی استانبولی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سکولاریسم


کشف حجاب


ایران


نوسازی


رضا شاه


مصطفی کمال


آتاتورک


ترکیه


مذهب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کشف حجاب در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشف حجاب در ایران زمانی اتفاق افتاد که رضا شاه قانونی را در ۱۷ دی ۱۳۱۴ به تاریخ ایران تصویب ...

تارنمای علي ميرفطروس » تازه‌ها

بهشت و صائب تبریزی. شاهنامه و شعرِ زمانِ فردوسی. بیداری ها و بیقراری ها(19)،علی میرفطروس

زینت زن=حفظ حجاب((Hejab pix))+عکس+پوستر

حامد زمانی، خواننده ارزشی و جوان کشورمان در آخرین اثر هنری خود به موضوع حجاب و عفاف پرداخته ...

الف - عناوین ۹۱ کتاب جدید و ۱۳۶ واحد درسی کارشناسی …

ردیف: عنوان درس: کد درس: تعداد واحد: 65: مدیریت بحران‌ها در جمهوری اسلامی ایران: 65: 2: 66: تحلیل ...

علی مطهری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در تاریخ شنبه ۱۴ دی ۹۲ بعد از این که در مجلس شورای اسلامی سخنانی علیه قوه قضاییه مطرح کرده ...

فرهنگ نیوز - farhangnews.ir

الگوی زیست مسلمانی در نهج‌البلاغه(2): درمان هایی از نهج البلاغه برای دردهای امروز جامعه

readbook.ir - مرجع دانلود کتاب

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود مقاله ...

پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا به امروز حامی ملت مظلوم فلسطین بوده است و این حمایت‌ها باعث ...

آرشیو موضوعی بیانات - KHAMENEI.IR

آرشیو کلیدواژه‌ها و فیش های موضوعی بیانات ... اهل بیت(علیهم السلام) پایه تقریب مذاهب اسلامی ...

برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک

برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک

مرجع دانلود کتاب - فصوص الحکم - ابن عربی

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود مقاله ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین | عرضه ...

کشف حجاب در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشف حجاب در ایران زمانی اتفاق افتاد که رضا شاه قانونی را در ۱۷ دی ۱۳۱۴ به تاریخ ایران تصویب ...

تارنمای علي ميرفطروس » تازه‌ها

بهشت و صائب تبریزی. شاهنامه و شعرِ زمانِ فردوسی. بیداری ها و بیقراری ها(19)،علی میرفطروس

زینت زن=حفظ حجاب((Hejab pix))+عکس+پوستر

حامد زمانی، خواننده ارزشی و جوان کشورمان در آخرین اثر هنری خود به موضوع حجاب و عفاف پرداخته ...

الف - عناوین ۹۱ کتاب جدید و ۱۳۶ واحد درسی کارشناسی …

ردیف: عنوان درس: کد درس: تعداد واحد: 65: مدیریت بحران‌ها در جمهوری اسلامی ایران: 65: 2: 66: تحلیل ...

علی مطهری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در تاریخ شنبه ۱۴ دی ۹۲ بعد از این که در مجلس شورای اسلامی سخنانی علیه قوه قضاییه مطرح کرده ...

فرهنگ نیوز - farhangnews.ir

الگوی زیست مسلمانی در نهج‌البلاغه(2): درمان هایی از نهج البلاغه برای دردهای امروز جامعه

readbook.ir - مرجع دانلود کتاب

پایگاه بزرگ دانلود کتاب های الکترونیکی، دانلود کتاب pdf، دانلود رمان و داستان، دانلود مقاله ...

پرسمان دانشجويي - اندیشه ی سیاسی

جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا به امروز حامی ملت مظلوم فلسطین بوده است و این حمایت‌ها باعث ...

آرشیو موضوعی بیانات - KHAMENEI.IR

آرشیو کلیدواژه‌ها و فیش های موضوعی بیانات ... اهل بیت(علیهم السلام) پایه تقریب مذاهب اسلامی ...

برچسب‌ها - ketabnak.com

برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک