پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آنپایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 130
در قالب word قابل ویرایش
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه آماری شامل کلیه کارکنان حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که تعداد 200 نفر هستند و برای تعیین حجم نمونه از این میان تعداد 131 نفر با استفاده از روش جدول مورگان انتخاب شدند، شیوه توزیع پرسشنامه تصادفی ساده می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردي و بر اساس شیوه گردآوري داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی همچون آزمون ضریب هبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و گام به گام، آزمون فریدمن استفاده گردیده است که این آزمون ها با نرم افزار آماری SPSS انجام شده اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مدیریت دانش و چهار بعد آن ( اجتماعی سازی، ترکیب، درونی سازی و برونی سازی دانش) با چابکی سازمانی در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2. بیان مسئله
1-3. اهمیت موضوع تحقیق
1-4. نوآوری های تحقیق
1-5. اهداف تحقیق
1-6. فرضیات تحقیق
1-7. روش شناسی تحقیق
1-8. روش گردآوری اطلاعات
1-9. جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
1-10. قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
1-11. روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
1-12. تعریف واژگان
1-12-1. تعاریف نظری
1-12-2. تعاریف عملیاتی
1-13. فرایند تحقیق
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1. گفتار اول: مدیریت دانش
2-1-1. تعریف و ارتباط داده اطلاعات و دانش
2-1-2. انواع دانش
2-1-3. تاریخچه مدیریت دانش
2-1-4. تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
2-1-5. مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
2-1-6. روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
2-1-7. تئوریهای مدیریت دانش
2-1-7-1. تئوري سرمايه انساني
2-1-7-2. تئوری ویگ
2-1-8. رویکردهای مدیریت دانش
2-1-9. معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
2-1-9-1. مدل پایه ساختمان دانش
2-1-9-2. مدل فرآیند دانش
2-1-9-3. مدل مشارکتی در یاددهی و یادگیری
2-1-9-4. مدل بینش: از اطلاعات به بصیرت و دانایی
2-1-9-5. مدل دانش ضمنی
2-1-9-6. مدل حلزونی دانش
2-1-9-7. مدل مفهومی مدیریت دانش
2-1-9-8. مدل راه حل دانش
2-1-9-9. چرخه حیات مدیریت دانش
2-1-10. اجزا و عناصر مدیریت دانش
2-1-11. کاربردهای مدیریت دانش
2-1-12. خلق، کسب و توسعه دانش
2-2. گفتار دوم: چابکی سازمانی
2-2-1. تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-2-2. ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-2-3. اهمیت چابکی :
۲-2-4. ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان :
۲-2-5. ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-2-6. محرک های چابکی :
۲-2-7. قابلیت های چابکی سازمانی:
۲-2-8. مزایای چابکی سازمانی :
۲-2-9. دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی:
2-3. گفتار سوم: پیشینه تحقیق
2-3-1. تحقیقات داخلی مرتبط با متغیرهای تحقیق
2-3-2. تحقیقات خارجی مرتبط با متغیرهای تحقیق
1-6. چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- ابزار جمع آوری داده ها
3-4- روایی و پایایی ابزار سنجش
3-4-1- روایی
3-4-2- پایایی
3-5- جامعه و نمونه آماری
3-5-1- جامعه آماري
3-5-2- حجم نمونه
3-6- روش ها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل مشاهدات
3-6-1) نوع مطالعه (روش گردآوری داده ها)
3-6-2) طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها (توصیفی و استنباطی)
3-7. مدل مفهومی تحقیق
3-8- خلاصه فصل سوم :
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 تحلیل آماری
4-2-1 تحلیل های آماری توصیفی
4-2-1-1 اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
4-3. آمار استنباطی
4-3-1. آزمون فرضیه ها
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه
5-2. خلاصه یافته های پژوهش
5-2. بحث و نتیجه گیری
5-3. نتیجه گیری بر اساس هر فرضیه
5-4. پیشنهادها
5-4-1. پیشنهادات برای محققین آتی
5-5. محدودیتهای تحقیق
خلاصه فصل
منابع و مآخذ


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی
در حوزه مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد، برای این منظور جامعه ...

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن,مرکز خرید و فروش
فایلهای قابل دانلود.

مطلب بعدی پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

21 ژانويه 2017 ... پایان+نامه+بررسی+چابکی+سازمانی+و+تاثیر+مدیریت+دانش Cachedپایان نامه
بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آنهدف پژوهش حاضر

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت - osmano man

14 فوریه 2017 ... هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی
در حوزه ...

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر

17 فوریه 2017 ... هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی
در حوزه ...

پايان نامه بررسي تأثير مديريت دانش بر سلامت سازماني - رزبلاگ

7 فوریه 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه بین تعهد سازمانی مدیریت دانش کارکنان ... o بررسی تاثیر
طرح پرونده الکترونیک سلامت بر چابکی سازمانی ... o تاثیرات .

دریافت فایل

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺟﻬﺖ اﺧﺬ. درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ. و ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﻋﻨﻮان. : ﺑﺮرﺳﯽ ... ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮاي. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ. ﺑﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻي دو
ﻋﻨﺼﺮ ...

چابکی سازمانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده تربیت ...
هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی
... راهبردهای مدیریتی منابع خودکارامدی تعریف شده است همچنین شاخصهای چابکی
سازمانی ... بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک مسکن
تهران ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل موثر سازمانی با چابکی سازمانی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل موثر سازمانی با چابکی سازمانی ( مدیریت سرمایه
های فکری ، هوش سازمانی ، هوش هیجانی ) پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ... مسلماً
آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر چابکی به تجلی آن در سازمان کمک شایانی می نماید.

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت بر تعهد و عملکرد کارکنان - ایران دانلود

3 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه بین تعهد سازمانی مدیریت دانش کارکنان ... بر چابکی
سازمانی ... o تاثیرات سرمایه اجتماعی در زمینه تعهد و عملکرد کارکنان ...

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - پایان نامه مدیریت

بزرگترین سایت دانلود پایان نامه و پروزه - پایان نامه مدیریت - بزرگترین سایت
دانلود ... پایان نامه با عنوان : بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی .....
پایان نامه مربوط به رشته مدیریت دولتی و بازرگانی می باشد با موضوع تاثیر
مدیریت ...

بررسی رابطه بین عوامل موثر سازمانی با چابکی سازمانی » پایان نامه ...

بررسی رابطه بین عوامل موثر سازمانی با چابکی سازمانی دانلود پایان نامه ... هوش
هیجانی، هوش سازمانی و مدیریت سرمایههای فکری برای بررسی ارتباط 18 فرضیه .....
مسلماً آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر چابکی به تجلی آن در سازمان کمک شایانی می نماید
.

بررسی رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی - انجام پایان نامه مدیریت

2 دسامبر 2016 ... نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان داد که عوامل متعددی می تواند بر چابکی
سازمانی و عملکرد سازمان ها تأثیرگذار باشد که یکی از مهم ترین این ...

PDF: پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه ...

2017-0- داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ...
دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 513 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 120 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ.

اطلاعیه های گروه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

6, فریدون فرازنده شهرکی, بررسی رابطه سبک رهبری خدمتگذار و چابکی سازمانی با
... بررسی تاثیر گذاری هوش تجاری و نوآوری بر عملکرد مدیران کسب و کارهای کوچک و
... فهرست موضوعات پیشنهادی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی.

خرید آنلاین پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی ...

18 ژانويه 2017 ... خرید آنلاین پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی ...
همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد مدیریت سایت آرزوی ...
دانلود فایل ( پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های ...

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن – پاییز ...

7 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن. پایان نامه بررسی
چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن فرمت فایل اصلی: docx ...

عناوین پایان نامه ها به تفکیک حوزه - سازمان تامین اجتماعی

1, عناوین پایان نامه : گروه امور اداری و مدیریت. 2, ردیف, عنوان. 3, 1, استقرار و ... 21,
19, بررسی تاثیر پذیرفتن فن آوری اطلاعات بر چابکی سازمانی. 22, 20, نقش نظارت
...

فایل پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه ...

2 فوریه 2017 ... فایل پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی ... دانلود (
پایان نامه بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند ... به سایت
خودتان خوش آمدید مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت سوم (135 پایان نامه) | مرجع ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته مدیریت و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی
... نامه ارشد:بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیت های ...

18 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیت های چابکی بر کسب ...
شرح مختصر امروزه سازمانها بر این امر واقف اند که برای ادامه حیات در این فضای ...
کارشناسان مدیریت اظهار میدارند نیروی انسانی کارآزموده و ماهر به عنوان ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

24, 24, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش ... 27,
27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع فولاد
...... بررسي تاثير ابعاد چابكي سازماني بر عملكرد سازماني شركت گاز استان اصفهان
...

پایان نامه مدیریت عملکرد | editexperts پایان نامه | Pulse | LinkedIn

19 ا کتبر 2015 ... در بخش انجام پایان نامه به کارگیری مدیریت عملکرد نیز مانند دیگر رشته‌های ... o
بررسی تاثیر طرح پرونده الکترونیک سلامت بر چابکی سازمانی

پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی | مشاوره ...

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی,موضوع پایان نامه مدیریت نیروی انسانی,
پیشنهاد و انتخاب موضوع جدید ... بررسی تاثیر نقش مديريت منابع انساني در بهره
وری سازمانی ... بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمانی از دیدگاه
مدیران

موضوع پایان نامه مدیریت تحول | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه مديریت تحول و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در
کشور ... بررسی تاثیر هوش سازمانی بر چابکی و نوآوری سازمانی بررسي رابطه ...

انجام پایان نامه مدیریت - UTC.ir

پایان نامه مدیریت بررسی تاثیر عدالت سازمانی و رضایت شغلی بر سلامت اداری ...
پایان نامه مدیریت ارائه مدلی برای استقرار بازاریابی چابك در شركت ایرانخودرو

موضوعات پایان نامه مدیریت | میسان فایل

موضوعات زیر جهت انجام پایان نامه رشته مدیریت ارائه می گردد. امید است تا برای ...
بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی بررسی رابطه بین ...

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت

هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر چابکی زنجیره تامین بر مولفه های بهره وری سازمان
های خدماتی می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی ...

دانلود پایان نامه چابکی سازمانی – دانلود

29 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن, دانلود پایان نامه
مدیریت, مدیریت دانش ,چابکی سازمانی, اجتماعی سازی ,درونی و برونی ...

دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در ...

18 سپتامبر 2016 ... و میان مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی و کلیه مولفه های آن شامل تحلیل ... بررسی
تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در ...

دانلود (پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر ...

11 فوریه 2017 ... دانلود (پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی ...
برترین فایل پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و ...
شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری ... محصول
دانلودی(پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه ...

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن,مرکز دانلود پروژه،
پایان نامه، مقالات و جزوات.

بررسی تاثیر هوش تجاری بر چابکی سازمانی - پایان نامه های دانشگاه آزاد ...

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر هوش تجاری بر چابکی سازمانی: مطالعه موردی شعب
بانک ملی شهر اصفهان. رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-تحقيق در عمليات.

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فنّاوري

1 ا کتبر 2016 ... رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه مهندسي صنايع مديريت نوآوري و فنّاوري بر خلاف ...
بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر نوآوری سازمانی 6. بررسی ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی ...

7 فوریه 2017 ... امیدوارم بهره کافی را از پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (
مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج) ببرید.

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ... بررسی تأثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و
کار بر چابکی سازمانها. چکیده. 88 ... شکوائیه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن
ششم. چکیده .... بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها. چکیده.

کاملترین پایان نامه رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ...

22 نوامبر 2016 ... ... (مورد مطالعه : …. کاملترین پایان نامه رشته مدیریت::رابطه بین هوش سازمانی+چابکی
. ... پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی: …

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ...

3 سپتامبر 2016 ... چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند رقابتی شناخته می شود که توانایی
پاسخ گویی در محیط های با عدم قطعیت و تغییرات بالا را داراست.

عناوین پایان نامه مدیریت اجرایی ردیف عنوان پایان نامه 1 بررسی رابطه ...

بررسی رابطه استراتژیهای مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمانی ( مطالعه موردی ...
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران در سازمان محیط زیست استان
تهران ... بررسی رابطه بین نوآوری و چابکی سازمانی ( در شعب منتخب بانک ملی ایران )
.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی ...

16 مه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی گرایش ... بررسی
تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در ...

20 . editor_file/پایان نامه های حوزه منابع انسانی(2).pdf - کنفرانس گذر از ...

... بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی ...
بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران اتاق
..... محمدعلی, بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در سازمان شهرداری شهریار,
1487.

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

تاثیر رهبری تحول آفرین بر چابکی سازمانی در صنعت بانکداری مورد مطالعه بانک
ملت ... بررسی رابطه بین عوامل سازمانی، مدیریتی و ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی.

لیست پایان نامه ها - شبکه پژوهش دیوان محاسبات کشور

1, لیست عناوین پایان نامه هایی که پرسش نامه آنان از اول سال 1392 در دفتر مطالعات و
... 5, 3, سابقه کار حرفه ای مرتبط با حسابداری، حسابرسی و خدمات مالی مدیریت, اکبر
.... 69, 67, بررسی تأثیر هوش سازمانی و چابکی سازمانی بر عملکرد سازمانی دیوان ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر سيدمحمد علوي, بررسي تاثير بازيهاي ديجيتال سه بعدي بر ساختار نوشتاري
در .... دکتر عباس كرامتي, ارزيابي تاثير مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد بخش
..... دکتر فرشته امين, بررسي تاثير جهت گيري استراتژيك بر عملكرد سازماني با
..... دکتر سيدمهدي گنجياني, شبيه سازي اجزا محدود ضربه با سرعت بالا در يك صفحه ...

سایت پرسش نامه ها - صفحه نخست

پایان نامه لاتین, پایان نامه های ارائه شده در پایگاه های معتبر لاتین ... ترجمه مقاله
تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی
... پروپوزال بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر وفاداری مشتری از طریق شخصیت
برند ..... پرسشنامه طراحی مدل زنجیره تامین چابک - رویکرد مدلسازی تفسیری
ساختاری.

بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش : ررسی چابکی سازمانی و ...

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آنهدف پژوهش حاضر
بررسی تاثیر و رتبه بندی عوامل مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در حوزه مالی و ...

1 پايگاه: پايان نامه هاي فارسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - دانشگاه سیستان ...

کارشناسي ارشد)دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده مديريت و حسابداري، ...
بررسي تأثير ساختار سازماني بر سالمت نظام اداري در دستگاههاي دولتي استان .....
مطالعه توانمندسازهاي چابکي سازماني در سيستم بانکي ) مطالعه موردي: شهرستان زاهدان
...

تأثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه فکری و استراتژی‌های مدیریت دانش با ...

از طرف دیگر با توجه به نقش تعدیل‌گری چابکی سازمانی در پژوهش حاضر، می‌توان
گفت ... مهدی، گلشن، اصغر (1390) «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی
سازمانی»، ... مدیریت منابع انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه
طباطبایی، ص 2.

موضوع‌های پایان‌نامه مدیریت منابع انسانی | نگارش

23 نوامبر 2016 ... موضوع‌های پایان‌نامه مدیریت منابع انسانی on نگارش | در اینجا موضوع‌ها و ... تهران;
بررسی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی بر ... تأثیر مدیریت
منابع انسانی الکترونیک بر ایجاد چابکی سازمانی( بانک‌های شهر بوشهر).

پنل باز | پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن

مدیریت ,دانش ,تاثیر ,سازمانی ,چابکی ,بررسی ,چابکی سازمانی ,مدیریت دانش ,
دانشگاه علوم ,علوم پزشکی ,پزشکی زاهدان ,علوم پزشکی زاهدان ,بررسی چابکی س.
پایان ...

پروپزال تاثیر به کار گیری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان به ...

21 دسامبر 2014 ... چابکی تأثیر غیرقابل انکاری در موفقیت سازمان ها در بازارهای متغیر کنونی ... داده
که تحقیقات اندکی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان را بررسی .... به سازمان
های چابک”، پایان نامه دکتری، دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫.

دانش سازمانی اساس بر ا رویکرد چابکی سازمانی ب فرهنگ سازمانی فرا ...

19 ا کتبر 2015 ... در زمینه ، فرهنگ سازمانی ، چابکی سازمانی و مدیریت دانش که حاصل. پایان نامه. های
ارشد و ..... بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت سازمانی بر فرایند مدیریت دانش. ،«.
مطالعه موردی را در .... هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی. تاثیر معیارهای ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی ...

19 فوریه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (
مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج) وارد شده اید ...

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی پایان نامه مقاله | جستجو | دنیای ...

بررسی رابطه بین مديريت دانش با نوآوری و عملکرد سازماني در بین ... پايان نامه
بررسی تاثير سرمایه فکری بر رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازماني در .....
دانلود پايان نامه رابطه هوش سازماني و چابکی سازماني در قالب word در ۱۴۰ صفحه به
صورت ...

نمناک بلاگ | پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش ...

مدیریت ,دانش ,تاثیر ,سازمانی ,چابکی ,بررسی ,چابکی سازمانی ,مدیریت دانش ,
دانشگاه علوم ,علوم پزشکی ,پزشکی زاهدان ,علوم پزشکی زاهدان ,بررسی چابکی س.
پایان ...

پایان نامه بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی ...

پایان نامه بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در ...
ایلام پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (M.A) گرایش: ...

شرکت گاز استان اصفهان/امور پژوهش/‌‌‌پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي ...

بررسی میزان تاثیر استقرار سیستم مدیریت آموزشی بر مبنای استاندارد ISO10015
بر ... تحليل تاثير چابكي سازماني بر عملكرد پايدار شركت گاز استان اصفهان با ...

پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی ...

19 آگوست 2016 ... پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M.A). عنوان : بررسی
تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌. ( مطالعه موردی: ...

بررسی تاثیر یکپارچگی - انجمن مدیریت ایران - عنوان پایان نامه ...

انجمن مدیریت ایران - عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر
چابکی سازمان - ناگفته های مدیریت.

مقاله در مورد چابکی سازمانی - بانک مقالات فارسی

مقاله در مورد چابکی سازمانی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ... چابکی
مفهومی است که می تواند به عاملی اساسی در راستای برخورد و مدیریت محیط های ... هدف
این مقاله بررسی مفهوم چابکی و مولفه های تاثیرگذار بر آن در محیط های سازمانی است.

بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن :: جستجو

بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن :: جستجو .... جهت اماده نمودن پاو ..
وینت و ارائه در کلاس 4 نمره 2- سرچ پایان نامه خارجی در حوزه مديريت و در محدوده 2 سال ...

مدیریت دولتی - دانشگاه شهید بهشتی

38, 36, کیمیائی،الهه, 1377, حقیقی،محمدعلی, بررسی تاثیر آموزش (ضمن خدمت)در ....
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش فارس, 232
..... علیرضا, 1392, رضائیان، علی, بررسی نقش مدیریت دانش بر چابکی سازمانی.

مقاله بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی - سیویلیکا

مقاله بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی, در همایش منطقه ای نقش ...
جستجوی پیشرفته استفاده نمایید | استعلام عنوان پایان نامه از سیویلیکا ... محل
انتشار: همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی.

دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت - صحافی فوری,قیمت صحافی,صحافی ...

14 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت,مدیریت ارتباط با مشتری,پایاننامه مدیریت مالی,
مدیریت بازرگانی ... بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش ....
تأثير رهبري تحوّل‌آفرين بر چابکي سازماني در صنعت بانکداري.

کاملترین پایان نامه رشته مدیریت::رابطه بین هوش سازمانی+چابکی ...

24 فوریه 2016 ... پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی ... - فروشگاه ... پایان نامه بررسی
چابکی سازمانی تاثیر مدیریت دانش بر آن ... khabar95.ir/.

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ - 2017-02-22

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ودوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﻨﻨﺪج). دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: pdf. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 1850 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 161. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ (KM) ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی (CRM) اﺛﺮات
ﻋﻮاﻣﻞ.

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیت ... - پروژه

21 نوامبر 2015 ... آبان ۳۰, ۱۳۹۴ پایان نامه, رشته مدیریت ۷ دیدگاه 691 بازدید ... در این پژوهش در پی
بررسی تاثیر اقدامات منابع انسانی و قابلیت های چابکی سازمان بر ...

اصل مقاله - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

ازکارکنان ادارات از سه پرسش نامه یادگیری سازمانی، چابکی س. ازمانی .... مفاهیمی که
در اثر تحوالت و ..... مقاله خود تحت عنوان بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و .....
دانشگاه سیستان و بلوچستان. «. پایان. نامه. کارشناسی. ارشد. در. رشته. مدیریت.

مقاله بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی در بانک ...

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی در بانک کشاورزی استان خوزستان.
... طراحى الگوي شايستگي هاي مديران و فرماندهان ناجا از ديدگاه امام خمينى (ره) و مقام
معظم رهبرى (مد ظله ... دیگر تجارب و راه حل های گذشته، برای مسائل جاری و آینده سازمان ها
کارگشا نیستند. ... پایان نامه بررسی تاثیر کودکان در تصمیم گیری خرید والدین

دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت - خرید پایان نامه ارشد

14 آگوست 2016 ... بررسی اثرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک. بررسی ... پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش.

بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر ایجاد چابکی ...

Title: بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر ایجاد چابکی سازمانی(
بانک های شهر بوشهر) ... الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، ارزیابی عملکرد
الکترونیکی منابع انسانی، چابکی سازمانی ... Appears in Collections: پایان نامه های
دانشگاه ...

لیست پایان نامه های مدیریت اجرایی از سال 80 به بعد - دانشکده مهندسی ...

بررسی متوازن اثر پویای سرمایه اجتماعی بر سازمان مطالعه موردی در دپارتمان
کالیبراسیون صنعت تجهیزات پزشکی و نمایشگرهای نوین صنایع الکترواپتیک
صاایران) ...

پایان نامه های رشته مدیریت اجرایی و MBA - جدیدترین پایان نامه های دفاع ...

23 دسامبر 2016 ... 61019 بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت
آب و فاضلاب شهری استان ایلام 61020 بررسی تاثیر عوامل ...

پایان نامه مدیریت - بزرگترین سایت دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت - تاثیر آمیخته بازاریابی بر مشتری. پایان نامه برای .....
پایان نامه با عنوان : بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی. این پایان
نامه ...

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت دانش :: دانلود تحقیق و پایان نامه

16 نوامبر 2016 ... دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت ... پایان نامه تاثیر
ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی پخش فرآورده های ... رایگان. ..... پایان
نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن .

دانلودبهترین پایان نامه:بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

1 روز پیش ... بررسی تاثیر سرمایه های انسانی بر کیفیت خدمات در مدیریت درمان تامین ...
دانلودبهترین پایان نامه:بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی ...

شرکت گاز استان اصفهان/امور پژوهش/‌‌‌پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي ...

تحليل تاثير چابكي سازماني بر عملكرد پايدار شركت گاز استان اصفهان با استفاده
.... پايان نامه بررسي ديدگاههاي مديران و كاركنان اجرائي شركت گاز استان اصفهان در ...

وبلاگ جامع مدیریت رسول حسن زاده - (خلاصه پایان نامه )بررسي رابطه ...

(خلاصه پایان نامه )بررسي رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني ... شکست يا کاميابي
سازمانها تأثير دارد، تلاش براي توسعه تعهد در کارکنان، امر مهمي است که مديران بايد ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

موضوعات زیر جهت انجام پایان نامه رشته مدیریت به ویژه گرایش دولتی ارائه می گردد.
امید است ... بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و چابکی سازمانی بررسی ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی ...

4 فوریه 2017 ... اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی (
مطالعه موردی بانک های خصوصی ودولتی شهرستان سنندج))) وارد صفحه ...