بررسي اثر تبديل مراتع به اراضي کشاورزي بر ذخيره - دانلود رایگاندانلود رایگان قرن بيستم، رشد جمعيت انساني، افزايش بازده هاي کشاورزي و کاهش اراضي را تجربه کرده است. تغيير اقليم و افزايش درجه حرارت يكي از مسايل مهم زيست محيطي بشر به حس

دانلود رایگان
بررسي اثر تبديل مراتع به اراضي کشاورزي بر ذخيره کربنعنوان تحقیق: بررسي اثر تبديل مراتع به اراضي کشاورزي بر ذخيره کربن
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 111
شرح مختصر:
قرن بيستم، رشد جمعيت انساني، افزايش بازده هاي کشاورزي و کاهش اراضي را تجربه کرده است. تغييراقليموافزايشدرجهحرارتيكيازمسايلمهمزيستمحيطيبشربهحسابميآيدكهدرسالهاياخير توجهبسياريازدانشمندانوحتيعموممردمرابهخودجلبكردهاست. محققين بر اين باورند که عامل اصلي گرما دي اکسيد کربن است. ترسيب بيولوژيک کربن به وسيله زيتوده گياهي و خاک تحت آن ساده ترين و عملي ترين راه کار است. در اين ميان درمنه زارها به عنوان يکي از وسيعترين اکوسيستم هاي مرتعي که 28 درصد مساحت کشور را در برگرفته است و به صورت کمربندي مناطق بياباني و کويري ايران را احاطه کردند و يکي از گزينه هاي مناسب ترسيب کربن مناطق خشک و نيمه خشک مي باشد از اهميت خاصي برخوردار هستند. خاک، يکي از مهمترين اجزاي اين اکوسيستم ها، در مقياس جهاني سومين مخزن ذخيره کربن و در توازن جهاني کربن و ترسيب مجدد آن نقش بسزايي دارد. با انقلاب صنعتی،تقريبا40 % از مراتع جهان به عنوان اراضي زراعي مديريت شدند. تبديل سيستم ها از مرتع به زمين کشاورزي در کشور ما نيز در حال افزايش است و بخش زيادي از مراتع به زمين کشاورزي (کشت گونه هاي درختي مثمر و غير مثمر)، کشت محصولات زراعي گندم و جو، عمليات خاک ورزي..)تبديل شده است. در درمنه زارهاي استان سمنان نيز درمنه زارهاي تبديل شده­ی زيادي وجود دارد. لذادر اين تحقيق به منظور براورد ذخيره کربن درمنه زار و درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي و بررسي اثر تبديل مراتع به اراضي زراعي آبي بر ميزان ذخيره کربن، 6 تيمار شامل (1) درمنه زار، درمنه زار تبديل شده به (2)زمين جو زراعي آبي، (3) زمين آيش 2 ساله (خيار)، (4) زمين زراعي آبي ذرت ،(5) زمين زراعي آبي جو، (6) زمين زراعي رها شده در منطقه يي 5 کيلومتر قبل از ايوانکي و 4 تيمار شامل (1)درمنه زار، (2) زمين زراعي آبي خربزه، (3) زمين زراعي آبي خربزه، (4) زمين زراعي آبي ذرت در منطقه يي 8 کيلومتر بعد از ايوانکي و 4 تيمار شامل (1)درمنه زار، (2) اراضي زراعي يونجه کاري شده، (3) ذرت و (4) زمين زراعي آبي جو در منطقه سرخه انتخاب گرديد. نمونه برداري از پوشش گياهي در هر تيمار به روش تصادفي- سيستماتيک در قالب 20 تا 30 پلات 1 متر مربعي در طول 2 تا 3 ترانسکت 200 متري انجام شد. در هر پلات درصد پوشش تاجي، تراکم، طول و عرض و ارتفاع هر پايه ، بيوماس اندام زيرزميني و هوايي تعيين شد.به منظور براورد بيوماس اندام هوايي و زيرزميني از معادلات بدست آمده در تحقيق هاي قبلي در منطقه استفاده گرديد. در بخش گياه ، کربن آلي ، ازت محاسبه شد. در بخش خاک، درصد رس، سيلت و ماسه، وزن مخصوص ظاهري، کربن آلي، اسيديته، هدايت الکتريکي، نيتروژن ، درصد سنگ و سنگريزه در عمق 0-50 سانتي متري در 5 پروفيل در درمنه زارها و 3 نمونه در اراضي زراعي آبي و در مجموع در 50 نمونه اندازه گيري شد.
جهت بررسي اثر اقدامات کشاورزي در درمنه­زارها بر ميزان ذخيره کربن از آزمون تي استيودنت مستقل استفاده گرديد. به منظور مقايسه ميانگين ذخيره کربن در بين کاربري­هاي مختلف و همچنين مقايسه ميزان ذخيره کربن در 3 منطقه مورد بررسي از آزمون تجزيه واريانس استفاده گرديد. نتايج نشان داد که توان ذخيره کربن با حداقل و حداکثر در درمنه زارهاي استان سمنان به ترتيب 18.2 و 2/78 تن در هکتار در مناطق مختلف متفاوت و معني دار مي­باشد. تغيير کاربري اراضي از درمنه زار به جو، ذرت، آيش، اراضي رها شده در منطقه اول و تبديل به ذرت و خربزه در منطقه دوم و تبديل به يونجه در منطقه سوم تاثير قابل توجهي در افزايش کمي کربن ذخيره شده در اکوسيستم داشت، اما تغيير کاربري به جو و ذرت در منطقه سوم موجب کاهش ذخاير کربن گرديد. به طور کلي نتايج بيانگر آنست که اثر کشاورزي در درمنه­زار بر ميزان ذخيره کربن در منطقه اول ایوانکی در سطح 1 درصد معني دار و در منطقه دوم ایوانکی در سطح 5 درصد و در منطقه سرخه غير معني دار و در نهايت بدون تفکيک مکان با اطمینان 99 درصد معني دار گرديد.
کلمات کليدي: تبدیل اراضی،ذخيره کربن، درمنه­زار، اراضي زراعي، خصوصيات خاک، استان سمنان
فهرست مطالب
چکيده.................1
فصل اول
1-­ کلیات .............................................. 2
1 -1- مقدمه...........................3
1-2- اهداف تحقیق ........................................................... 6
1-3- فرضیه تحقیق ....................................................... 6
فصل دوم
2- مرور منابع ..............................................8
2-1- چرخه کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک و اکوسیستم ........................8
2-2- ذخیره کربن آلی در خاک های مناطق خشک..................9
2-3- عوامل ترسیب کربن در خاک­های خشک ...................... 13
2-4- اثرات تغییر کاربری اراضی بر ذخیره کربن آلی خاک و اکوسیستم .... 14
2-5- مقايسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و خصوصیات گیاه با میزان ذخیره کربن در آنها21
2-6- جمع بندی .............................................................. 23
فصل سوم
3- مواد و روش­ها ........................................................................ 24
3-1- معرفی منطقه مورد مطالعه .................................................................. 25
3-1-1- منطقه ایوانکی ......................................... 25
3-1-2- منطقه سرخه.......................................... 25
3-2-پارامترهای اقلیمی .................................... 27
3-2-1- دما......................................................... 27
3-2-2- بارش.......................................... 28
3-2-3- باد............................................................. 28
3-2-4- اقليم.............................................................................. 28
3-2-5-جمع بندی.................................................................29
3-3- پوشش گیاهی .................................................................. 32
3-3-1- درمنه دشتی (Artemisia seiberi) ............................. 32
3-4- روش تحقیق .............................................................................. 33
3-4-1-نمونه برداری ............................................................. 33
3-4-2- عملیات آزمایشگاهی ....................................................34
3-4-2-1- عملیات ازمایشگاهی مربوط به پوشش گیاهی ...............................34
3-4-2-2- عملیات ازمایشگاهی مربوط به خاک.................................. 34
3-4-3- عملیات آماری .........35
فصل چهارم
4- نتایج ....................... 36
4-1- تشريح تيمارهاي مورد مطالعه (اراضي زراعي آبي و درمنه زارها) به تفکيک ناحيه..................37
4-1-1- ناحيه اول ايوانکي.......................37
4-1-1-2 درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي آبي با محصول جو..............37
4-1-1-3- درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي آبي با محصول خيار(2 سال آيش) .........38
4-1-1-4- درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي آبي با محصول ذرت.............38
4-1-1-5- درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي رها شده........................................38
4-1-2-ناحيه دوم ايوانکي....................................................39
4-1-2-1- درمنه­................................39
4-1-2-2- درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي آبي با محصول خربزه..........39
4-1-2-3- درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي آبي با محصول ذرت............39
4-1-3 - ناحيه سرخه..................................................40
4-1-3-2- درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي آبي با محصول يونجه..........................40
4-1-3-3- درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي آبي با محصول ذرت..................40
4-1-3-4- درمنه زار تبديل شده به اراضي زراعي آبي با محصول جو داير..............41
4-2- مقایسه مقدار ذخیره کربن و ازت اکوسیستم در کاربری های مختلف ..............41
4-3- مقایسه خصوصیات خاک در کاربری های مختلف..........................49
4-4- بررسی اثر تبديل درمنه زار به اراضي زراعي آبي بر ميزان ذخيره کربن و تثبيت ازت......52
4-4-1- ناحیه اول ایوانکی....................................52
4-4-2- ناحیه دوم ایوانکی............................................53
4-4-3- ناحیه سرخه..................................54
4- 5 اثر کلي (زراعت آبي )بر ذخيره کربن و تثبيت ازت در درمنه زارهاي استان سمنان.........56
4-6- اثر تبديل اراضي مرتعي به اراضي زراعي بر مشخصات خاک........................ 57
4-7- جمع بندی......................................................58
4-7- اثر تبديل کاربري اراضي از درمنه زار به اراضي زراعي آبي بر ذخيره کربن...............58
4-8- مشخصات پوشش گياهي و خاک در رویشگاههای درمنه­زار..................... 58
4-8-1- ناحيه اول در ايوانکي................................................................... 58
4-8-1-1- بخش بيوماس اندام هوايي................................................................... 58
4-8-1-2- بخش بيوماس اندام زير زميني (ريشه) ............................................ 59
4-8-1-3 بيوماس کل.......................................................................................59
4-8-2- ناحيه دوم در ايوانکي...........................................................59
4-8-2-1 بخش بيوماس اندام هوايي.......................................... 59
4-8-2-2 بخش بيوماس اندام زير زميني (ريشه) ............................. 59
4-8-2-3 بيوماس کل...................................................................59
4-8-2-4 بخش خاک .....................................59
4-8-3 ناحيه سرخه........................................59
4-8-3-1 بخش بيوماس اندام هوايي...................................59
4-8-3-2 بخش بيوماس اندام زير زميني (ريشه) ...............59
4-8-3-3 بيوماس کل........................................60
4-9- مقایسه میزان ترسیب کربن اندام­ها............60
4-10 مقايسه ميزان کربن و ازت در 3 ناحيه رويشي....................60
فصل پنجم
5- بحث و نتیجه­گیری ............. 67
5-1- بررسي ميزان کربن آلي و ازت گونه درمنه دشتي....... 68
5-2- ميزان ذخيره کربن و ازت در 3 ناحيه رويشگاهي........... 69
5-3- اثر تبدیل درمنه زار به اراضی زراعی برمیزان ذخیره کربن ............. 69
5-4-نتايج آزمون تجزيه واريانس براي مقايسه ميزان ذخيره کربن خاک و گياه در بين کاربري هاي مختلف. 71
5-5- نتیجه­گیری .................................. 71
5-6- پیشنهادات ........................ 72
منابع ........................ 74
پیوست ..................89
چکیده انگلیسی.........................................98
فهرست جداول
جدول 3-1: پارامترهای اقلیمی در مناطق مورد مطالعه در استان سمنان.. 30
جدول3-2: ليست فلورستيک گونه­هاي موجود در مناطق مورد مطالعه.... 32
جدول4-1:نتايج تجزيه واريانس مقدار ذخيره کربن در کاربري هاي مختلف...42
جدول4-2: مقايسه کربن و ازت ذخيره شده در بين تيمارهاي اراضي زراعي و درمنه زار (شاهد) در نواحي استان به طور جداگانه...44
جدول4- 3: ميانگين کربن و ازت اکوسيستم (تن در هکتار) در تيمارهاي مختلف مطالعاتي....45
جدول 4-4: نتايج آزمون تجزيه واريانس براي مقايسه خصوصيات خاک در بين کاربري­هاي مختلف اراضي..52
جدول 4-5: مقايسه اثر تبديل اراضي درمنه زار به اراضي زراعي آبي بر کربن ترسيب شده در ناحيه ايوانکي (ناحيه اول و دوم) و سرخه............ 55
جدول4-6: مقايسه اثر تبديل درمنه زار به اراضي زراعي آبي بر ازت تثبيت شده در ناحيه ايوانکي (ناحيه اول و دوم) و سرخه.... 55
جدول4- 7: مقايسه اثر (زراعت آبي) بر ذخيره کربن و ازت در درمنه زارهاي استان سمنان.. 56
جدول 4-8: تاثير اقدامات زراعي در درمنه زارهاي استان سمنان بر مشخصات خاک.... 57
جدول4-9: مقايسه ميزان ترسيب کربن بين اندام هاي هوايي و زير زميني.. 60
جدول4-10: مقايسه کربن و ازت ترسيب شده در اندام هوايي، زير زميني، خاک درمنه زار در 3 زير ناحيه رويشي در استان سمنان...61
جدول4-11: مقايسه خصوصيات محيطي در رويشگاههاي مختلف در استان سمنان.... 62
جدول4-12: مقايسه خصوصيات خاک در مناطق مختلف رويشي در استان سمنان..... 63
فهرست اشکال
شکل 3-1: موقعيت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه در استان سمنان............. 26
شکل 3- 2: موقعیت ایستگاههای هواشناسی ...... 30
شکل3- 3: آمبروترميک ايستگاه سينوپتيک سمنان در سال 88-89..... 31
شکل3- 4: آمبروترميک ايستگاه سينوپتيک گرمسار در سال 88-89.... 31
شکل4-1: مقايسه ميانگين کربن کل در کاربري هاي مختلف در 3 رويشگاه (تن در هکتار) ..... 46
شکل4-2: مقايسه ميانگين کربن کل اکوسيستم در کاربري هاي مختلف در رويشگاه اول (تن در هکتار)...46
شکل4-3: مقايسه ميانگين درصد کربن در کاربري هاي مختلف در رويشگاه اول ............ 47
شکل4-4: مقايسه ميانگين درصد ازت در کاربري هاي مختلف در رويشگاه دوم ......... 47
شکل4-5: مقايسه ميانگين درصد کربن در کاربري هاي مختلف در رويشگاه سوم............. 48
شکل4- 6: مقايسه ميانگين درصد ازت در کاربري هاي مختلف در رويشگاه سوم............ 48
شکل4-7: مقايسه ميانگين ازت کل اکوسيستم در کاربري هاي مختلف در رويشگاه سوم (تن در هکتار)
(حروف مشابه بيانگر عدم تفاوت معني دار بين تيمارها........................49
شکل4-8: مقايسه ميانگين درصد پوشش تاجي در نواحي رويشگاهي استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد....................64
شکل4-9: مقايسه ميانگين درصد تراکم در نواحي رويشگاهي استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد...................64
شکل4-10: مقايسه ميانگين درصد کربن آلي در نواحي رويشگاهي استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح.........65
شکل4-11: مقايسه ميانگين درصد سنگ و سنگريزه در نواحي رويشگاهي استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد.........65
شکل4-12: مقايسه ميانگين هدایت الکتریکی در نواحي رويشگاهي استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد..........66
شکل4-13: مقايسه ميانگين کربن(تن در هکتار) در نواحي رويشگاهي استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد.....................66


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تبدیل اراضی


ذخیره کربن


درمنه زار


اراضی زراعی


خصوصیات خاک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)