تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثرات سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان اصفهان مي‌باشد. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه مورد

دانلود رایگان
تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارتعنوان تحقیق: تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 143
شرح مختصر:
هدف ازپژوهش حاضر، بررسي اثرات سرمايه اجتماعي بر تصميم گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان اصفهان مي باشد. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي وجامعه مورد تحقيق، شامل كليه کارکنان شعبات بانک تجارت در استان اصفهان مي باشد ، که در زمان انجام تحقيق 1300 نفر بوده است. در اين تحقيق نيز براي به دست آوردن نمونه موردنظر از روش طبقه اي استفاده شده است. بدين طريق که پس از تعيين نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدي که هر بانک در بين کل جمعيت دارد محاسبه مي شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به شيوه ي تصادفي انتخاب مي کنيم. حجم نمونه براي انجام تحقيق تعداد191 نفر از کارکنان شعبات بانک تجارت استان اصفهان مي باشد . از تعداد191 پرسشنامه توزيع شده تعداد 187 پرسشنامه برگشت داده شد كه نرخ بازگشت پرسشنامه ها 98% مي باشد.از اين تعداد پرسشنامه برگشت داده شده 184 عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراين نمونه نهايي اين تحقيق 184 نفرمي باشندكه كليه ي تحليل هاي آماري براين اساس انجام گرفته است. در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي بسته پاسخ كه در آن از طيف پنج درجه اي ليكرت استفاده شده و شامل 57 سئوال كه توسط محقق و با استفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور ساخته شده است استفاده گرديده است. اعتبار پرسشنامه براساس ضريب آلفاي كرونباخ819/0 برآورد گرديد.جهت تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي واستنباطي (ضريب همبستگي کندال) استفاده شد. نتايج نشان داد كه فرضيات زير در سطح اطمينان 99 درصد مورد تأئيد واقع شد:
فرضيه اصلي 1:
سرمايه اجتماعي درون سازماني بر تصميم گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.
فرضيه هاي فرعي:
ميان تصميم گيري استراتژيک و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداري وجود دارد.
ميان تصميم گيري استراتژيک و بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداري وجود دارد.
ميان تصميم گيري استراتژيک و بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي درون سازماني در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه اصلي 2:
سرمايه اجتماعي برون سازماني بر تصميم گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت استان اصفهان اثر دارد.
فرضيه هاي فرعي:
ميان تصميم گيري استراتژيک و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداري وجود دارد.
ميان تصميم گيري استراتژيک و بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداري وجود دارد.
ميان تصميم گيري استراتژيک و بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي برون سازماني در شعب بانک تجارت استان اصفهان رابطه معناداري وجود دارد.
كليد واژه ها:
سرمايه اجتماعي[1]، تصميم گيري استراتژيک[2] ، بعد ساختاري [3]، بعد شناختي[4]، بعد رابطه اي
فهرست مطالب
چکیده ......................................... 1
فصل اول: کلیات تعریف مسأله، سابقه ی موضوع، روش تحقیق
1-1) مقدمه.....................................4
1-2) بيان مسأله............................... 5
1-3)تحقيقات انجام شده ......................... 7
1-4)اهداف...................................... 10
1-5)فرضيات تحقيق............................... 11
1-6) روش و ابزار گردآوري اطلاعات................12
1-7 ) تعريف واژه ها و اصطلاحات.................. 13
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: سرمایه اجتماعی
2-1-1 مقدمه.................................... 16
2-1-2 مفهوم سرمايه اجتماعي..................... 17
2-1-3 اهميت سرمايه اجتماعي..................... 18
2-1-4 تعاريف سرمايه اجتماعي ................... 19
2-1-5 سرمايه اجتماعي از ديدگاه ديگران.......... 20
2-1-5-1 سرمايه اجتماعي از ديدگاه پاتنام........20
2-1-5-2 سرمايه اجتماعي از نظر جيمز كلمن........ 21
2-1-6 سرمايه اجتماعي سازماني................... 22 2-1-7 اهميت سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فکري سازمان 23 2-1-8 عناصر سرمايه اجتماعي..................... 24 2-1-9 مدلي براي سنجش سرمايه اجتماعي............ 24 بخش دوم: تصميم گيري استراتژيک 2-2-1 تعريف تصميم.............................. 27 2-2-2 تعريف تصميم گيري.......................... 27 2-2-3 ماهيت تصميم گيري ......................... 28 2-2-4 طبقه بندي تصميمات ........................ 29 2-2-5 تصميمات برنامه ريزي شده و برنامه ريزي نشده. 30 2-2-6 تصميمات سلسله مراتبي..................... 31 2-2-7 تصميم گيري استراتژيك چگونه ممكن است....... 34 2-2-8 تعريف تفكر استراتژيك .................... 34 2-2-9 عوامل موثر در رواج تفكر استراتژيك........ 35 2-2-10 سلسله مراتب اداري، آفت تصميم گيري استراتژيك 35 2-2-11 هفت معيار تصميم استراتژيك............... 36 2-2-12 فرآيند تصميم گيري........................ 37 2-2-13 تصميمات فردي............................ 38 2-2-14 تصميمات سازماني ........................ 40 2-2-15 تحقيقات گذشته........................... 40 فصل سوم: روش تحقيق 3-1) مقدمه .................................... 49 3-2) روش تحقيق ................................ 50
3-3) جامعه آماري .............................. 51 3-4) تعيين حجم نمونه........................... 51 3-5) روش نمونه گيري............................ 52 3-6) روش گردآورى اطلاعات........................ 53
3-7 ) ابزار جمع آوري اطلاعات..................... 54 3-8) برآورد پايائي پرسشنامه................... 57 3-9) روايي پرسشنامه............................ 58 3-10) فرضيات تحقيق............................. 59
3-8) برآورد پايائي پرسشنامه................... 61 3-9) روايي پرسشنامه............................ 61 3-10) فرضيات تحقيق............................. 61
فصل چهارم : يافته ها و نتايج تحقيق
4-1 مقدمه...................................... 64
4-2 ويژگي هاي نمونه ........................... 65
4-3 آزمون فرضيات .............................. 77
فصل پنجم: نتيجه گيري،پيشنهادها و محدوديت ها
5-1 مقدمه...................................... 94
5-2 نتيجه گيري................................ 95
5-3 پيشنهادها.................................. 100
5-4 پيشنهاد براي تحقيقات آتي................... 105
5-5 محدوديت هاي تحقيق.......................... 106
پیوست ها ...................................... 107
منابع و مآخذ...................................118
الف) منابع فارسي...............................119
ب) منابع لاتين.................................. 123
چکیده فارسی.................................... 125
فهرست جداول
جدول (1-1): مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي...........
جدول (1-2): نمونه تحقيقات انجام شده............ 9
جدول(3-1): ساختار پرسشنامه..................... 55
جدول (4-1): جنسيت............................. 65
جدول (4-2) : سابقه خدمت........................ 66
جدول (4-3): سن................................. 67
جدول (4-4): وضعيت تأهل......................... 68
جدول (4-5): سطح تحصيلات......................... 69
جدول (4-6): پاسخ هاي ارائه شده توسط نمونه آماري.. 70
جدول (4-7): رابطه مؤلفه هاي تصميم گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني........................... 78
جدول (4-8): رابطه تصميم گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي درون سازماني................................... 79
جدول (4-9): رابطه مؤلفه هاي تصميم گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني........................... 80
جدول (4-10): رابطه تصميم گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي درون سازماني................................... 82
جدول (4-11): رابطه مؤلفه هاي تصميم گيري استراتژيک با بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي درون سازماني.................... 83
جدول (4-12): رابطه تصميم گيري استراتژيک با بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي درون سازماني................................... 84
جدول (4-13): رابطه مؤلفه هاي تصميم گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني.................... 85
جدول (4-14): رابطه تصميم گيري استراتژيک با بعد ساختاري سرمايه اجتماعي برون سازماني................................... 86
جدول (4-15): رابطه مؤلفه هاي تصميم گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني........................... 87
جدول (4-16): رابطه تصميم گيري استراتژيک با بعد شناختي سرمايه اجتماعي برون سازماني................................... 88
جدول (4-17): رابطه مؤلفه هاي تصميم گيري استراتژيک با بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي برون سازماني.................... 89
جدول (4-18): رابطه تصميم گيري استراتژيک با بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي برون سازماني........................... 91
جدول (4-19): رابطه تصميم گيري استراتژيک با سرمايه اجتماعي درون سازماني........................................ 91
جدول (4-20): رابطه تصميم گيري استراتژيک با سرمايه اجتماعي برون سازماني........................................ 92
فهرست اشکال
شکل شماره (2-1): ويژگي هاي سرمايه به عنوان پديده اي مديريتي
شكل شماره (2-2): ارتباط وظايف مديريت با تصميم گيري
شكل شماره (2-3): طبقه بندي تصميمات............. 30
شكل شماره ( 2-4 ): ابعاد و ويژگيهاي تصميمات، سلسله مراتبي
شكل شماره ( 2-5): فرآيند تصميم گيري.............
شکل ( 2-6): انتخاب راه حل تصميمات فردي........ 39
شكل (4-1): جنسيت............................... 65
شکل (4-2) : سابقه خدمت......................... 66
شکل (4-3): سن.................................. 67
شكل (4-4): وضعيت تأهل......................... 68
شکل (4-5): سطح تحصيلات.......................... 69دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سرمایه اجتماعی


تصمیم گیری استراتژیک


بعد ساختاری


بعد شناختی


بعد رابطه ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در

تأثير سرمايه اجتماعي بر ... تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم ... بر تصميم‌گيري استراتژيک در ...

SID.ir | پژوهشي پيرامون تاثير مديريت سرمايه فکري بر تصميم ...

... تاثير مديريت سرمايه فکري بر تصميم گيري استراتژيک مديران در ... بر تصميم گيري استراتژيک ...

SID.ir | تاثير ارايه اطلاعات حسابداري اجتماعي بر تصميم ...

... حسابداري اجتماعي بر تصميم گيري ... که سرمايه گذاران در تصميم گيري ... اين تاثير را ...

روند کاهشی سرمایه اجتماعی در ایران

... نقش سرمايه اجتماعي در ... را در تصميم‌گيري ... بر اهميت سرمايه اجتماعي ...

پایان نامه تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب …

پایان نامه تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب ... همبستگي بوده كه در اين راستا فرضيه ...

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فیروزکوه

... عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري ... بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - نقش سرمايه اجتماعی در ...

نوع اول سرمايه اجتماعي در سطح ... شفافيت در تصميم‌گيري و اقدام بر ... است از تأثير ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت هفتم | …

... تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک ... و تأثير آن بر ... و سرمايه اجتماعي در ...

خطاها و تعصبات ادراكي متداول در تصميم‌گيري

همه ما در تصميم‌گيري تا ... دسته‌هاي اجتماعي بر اساس ... فرد باشد كه در گذشته سرمايه‌گذاري ...

پیشگامان مهندسی صنایع - تفکر استراتژيک در

[ تصميم گيري در مديريت زنجيره ... وکار بر مبناي ميزان تاثير گذاري در ... استراتژيک بر " ...

اصول تهيه RFP براي پروژه هاي فناوري اطلاعات

استخراج تفاوت ها. در انتها بايد از نمايش واضح وجوه مختلف و برجسته سيستم در ليست مورد نظر آگاه شويد.

تعریف جنگ نرم و راهکارهای مقابله با آن با تاکید بر

«اگر گفتم سه هزار متر در اختیار امام بوده،منظورم این نبوده که منزل امام سه هزار متر بوده بلکه چنین که می ...

iranasef.org - (انديشكده صنعت و فناوري (آصف

معجزه‌ي کتاب ساختن آينده‌ي تمدن اسلامي در مقابل آينده‌اي شيطاني که طراحي شده است نويسنده: صادق پيوسته

:: پایگاه تخصصی سیاست بین الملل ( INPO )‌ ::

اندیشه محافظه‌كاري در آمريکا. امير علي ابوالفتح . در سياست، محافظه‌كاري به جريان فکري اطلاق مي‌شود که بر ...

پرستاران استان اصفهان

پرستاران استان اصفهان - اطلاع رسانی خبری و آموزشی در رشته پرستاری ... فردا، سه‌شنبه، ‪ ۲۹‬اسفند ماه برابر با ...

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

منبع: کتاب پرفروش Little things matter مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی قسمت پنجم. در قسمت‌های قبلی به جایگاه و اهمیت ...

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فیروزکوه

... بندي عوامل موثر بر تصميم گيري در سرمايه گذاري ... عنوان « بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد سازماني ...

سنجش و اندازه گیری - نقش شبكه هاي اجتماعي در

... كمك به تصميم گيري تحصيلي ... تأثير مه مي بر جه ت گيري ... شده، نقش سرمايه ي اجتماعي در كسب پايگاه اجتماعي را م ...

سرمايه اجتماعي، جزئي تفکيک ناپذير از ثروت ملت ها

... گيري سرمايه اجتماعي ... استراتژيک خود در بر دارنده منابع با ارزشي هستند که قدرت تصميم گيري ... تاثير به سزايي ...

2 . بازاریابی لبنیات ایران - تدوین استراتژی توسعه …

... تصميم گيري استراتژيک در ... تأثير زيست محيطي، اجتماعي ... در سرمايه گذاري خارجي ... در شرکت ، بر اساس معيارهاي ...

تاثير فناوري اطلاعات بر اقتصاد - farnood.com

... به سرعت در حال تأثير گذاري بر ... در كليه وجوه اجتماعي ... مهمی همچون سرمايه يا ... استراتژيک : مقاله هاي حوزه it ...

رفاه اجتماعی - توسعه پايدار شهري و رفاه اجتماعي

... گيري سرمايه اجتماعي و ... تاثير دارد و بايستي در ... در تصميم گيري در بستر يك نظام ... بر نقش سرمايه اجتماعي در ...

مدیریت نوین - تحليل محيط بيروني و ارزيابي عوامل خارجي در مديريت استراتژيک

... در مديريت استراتژيک ... بر سازمان ، تأثير ... تأمین سرمايه در ... در دسته نيروهاي اجتماعي و فرهنگي قرار دارند ...

اندیشکده کتابدار - تصميم گيري

برنامه ريزي استراتژيک ... نوعي بر آنان تاثير ... تصميم گيري در شرائط ... سرمايه ، تحليل بيز- ... او در فضاي اجتماعي ...

ديدگاه

... بر برنامه ريزي استراتژيک در سازمان تامين اجتماعي ... تاثير قطعي بر آن پيش برود ... در آن‌ سرمايه ... تصميم ...

خطاها و تعصبات ادراكي متداول در تصميم‌گيري

همه ما در تصميم‌گيري ... دسته‌هاي اجتماعي بر اساس ... موقع در عملكرد وي تأثير ... كه در گذشته سرمايه ‌گذاري ...

Fars News Agency : عوامل رواني تأثير‌گذار بر سرمايه‌گذاري در

عوامل رواني تأثير‌گذار بر سرمايه‌گذاري در ... اپشتين تاثير اطلاعات اجتماعي بر رفتار ... تصميم‌‌گيري سرمايه ...

مدیریت بازاریابی - عوامل رواني تأثير گذاربر سرمايه گذاري در

... فرآيند تصميم گيري سرمايه ... تاثير اطلاعات اجتماعي بر رفتار ... تصميم گيري افراد در خريد يک سهم، ترکيبي از ...

تـصـــمـيــم: مقالات و مطالب مدیــریــتی - تئوري …

... مي يابد تاثير دارد. در يك مطالعه ... سرمايه را مي توان به عنوان ... كه افراد در تصميم گيري ها بر اساس ... اجتماعي

تأثير دانش هاي استراتژيک بر موقعيت جمهوري اسلامي

تأثير دانش هاي استراتژيک بر موقعيت ... تأثير دانش هاي استراتژيک بر موقعيت ... يماني كيست و در برابر مدعيان آن ...