مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در - دانلود رایگاندانلود رایگان پژوهش حاضر به مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری پرداخته و در این راستا به دنبال بر

دانلود رایگان
مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالاعنوان فایل: مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 139
شرح مختصر:
پژوهش حاضر به مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی محصولات با فناوری سطح بالا در شرکت های فعال در زمینه نانوفناوری پرداخته و در این راستا به دنبال بررسی نقش گرایشات بازاریابی و تجربه های بازاریابی بین المللی بر روی استراتژی های بازاریابی بین المللی و همچنین بررسی نقش گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی و استراتژی های بازاریابی بین المللی بر روی عملکرد شرکت های منتخب است. جامعه آماری این مطالعه را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های فعال در زمینه نانوفناوری مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های منتخب معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور تشکیل می دادند که از این میان تعداد 70 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسش نامه محقق ساخته به منظور آزمون فرضیات و رسیدن به اهداف فوق الذکر استفاده و نتایج نشان داد که گرایشات بازاریابی و تجربه های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت های مورد مطالعه دارند. همچنین گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی و استراتژی های بازاریابی بین المللی اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت های منتخب دارند.
کلمات کلیدی: بازاریابی بین الملل، استراتژی بازاریابی، گرایشات بازاریابی، تجربه های بازاریابی بین المللی، نانوفناوری
فهرست مطالب
چکیده.. 1
فصل اوّل : کلیّات پژوهش
1-1- مقدمه.. 3
1-2- اهمیت موضوع.. 3
1-3- اهداف پژوهش.. 10
1-3-1- هدف کلی تحقیق.. 10
1-3-2- اهداف فرعی.. 11
1-4- ضرورت انجام تحقیق.. 11
1-5- فرضیات.. 12
1-6- قلمرو تحقیق.. 13
1-6-1- قلمرو موضوعی.. 13
1-6-2- قلمرو مکانی.. 13
1-6-3- قلمرو زمانی.. 13
1-7- محدودیتهای تحقیق.. 13
1-8- روش تحقیق.. 14
1-9- جامعه و نمونه آماری.. 15
1-10- شرح واژهها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق.. 15
1-10-1- بازاریابی.. 15
1-10-2- محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 15
فصل دوم : مروری بر پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه.. 18
2-2- تاریخچه بازاریابی.. 18
2-3- تعریف بازاریابی.. 19
2-4-تصمیمات آمیخته بازاریابی.. 20
2-5- بازاریابی بین الملل.. 25
2-5-1- فعالیتهای بازاریابی برای ورود به بازارهای جدید.. 28
2-5-2- نحوه ورود به بازارهای خارجی.. 29
2-5-3- برنامه بازاریابی بین المللی.. 30
2-6- بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 31
2-6-1-تعریف محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 31
2-6-2- ویژگی های متمایز محصولات با تکنولوژی سطح بالا.. 34
2-6-3- رويكرد اقتضايي به بازاريابي محصولات با تكنولوژي سطح بالا.. 40
2-6-4-مسائل بازاريابي محصولات با تكنولوژي سطح بالا.. 42
2-6-4-1-مسائل داخلي.. 43
2-6-4-2- مسائل خارجي.. 46
2-6-5- بازاريابي نوآوري ها در شركت هاي با تكنولوژي سطح بالا.. 52
2-6-6- مدل هاي فروش محصولات با تكنولوژي سطح بالا.. 55
2-6-7- چالش های پیش روی مدیریت استراتژیک بازاریابی تکنولوژی سطح بالا 56
2-6-8- استراتژي بازاريابي محصولات با تكنولوژي سطح بالا. 59
2-6-9- استراتژي هاي انتخاب بازار هدف در بازاريابي تكنولوژي سطح بالا 60
2-6-10- استراتژي هاي تعيين زمان ورود به بازارهاي با تكنولوژي سطح بالا. 62
2-6-11- استراتژي هاي مشاركت در بازار در بازاريابي تكنولوژي سطح بالا 64
2-7- مدل مفهومی تحقیق.. 67
2-8- پیشینه پژوهش.. 67
2-9- مختصری پیرامون نانوفناوری.. 69
2-9-1-شناسایی زمینه های فناوری نانو.. 71
2-10- جمع بندی.. 74
فصل سوّم: روش پژوهش
3-1- مقدمه.. 77
3-2- روش تحقیق.. 77
3-3- فرآیند تحقیق.. 78
3-3-1-مطالعهای جامع در پیشینه پژوهش صورت گرفته بر روی موضوع.. 78
3-3-2- شناسایی عوامل موثر مفاهیم تحقیق در قالب مدل مفهومی تحقیق 78
3-3-3- جمع آوری داده های تحقیق.. 78
3-3-4- تحلیل داده های تحقیق.. 79
3-4- جامعه آماری.. 80
3-5- حجم نمونه و شيوة نمونه گيري.. 80
3-6-مدل مفهومی تحقیق.. 81
3-7- روش گردآوری دادهها.. 82
3-8- روایی پرسشنامه.. 85
3-9- پایایی پرسشنامه.. 85
3-10- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادهها.. 86
3-11- جمع بندی.. 87
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
4-1- مقدمه.. 89
4-2- یافته هاي توصيفي.. 90
4-3- تحليل استنباطي يافته ها.. 94
4-4- الگوسازي معادلات ساختاري.. 106
4-5- جمع بندی.. 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
5-1-مقدمه.. 110
5-2- مروری مختصر بر بیان مسأله.. 110
5-3- نتایج آزمون فرضیات.. 113
5-4-بحث و نتیجه گیری.. 113
5-5-ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی تحقیق.. 116
5-5-1- محدودیت های در کنترل پژوهشگر.. 116
5-5-2- محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر.. 117
5-6- ارائه پیشنهادات.. 117
5-6-1-پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق.. 117
5-6-2-پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 118
منابع و مأخذ.. 119
فهرست جداول
جدول 1-1: دوره های اجرای سند راهبرد آینده.. 10
جدول شماره 2-1: الگویی برای بررسی و انتخاب بازارهای خارجی 27
جدول 2-2: تقسیم بندی سطح محصول مبتنی بر تکنولوژی / کاربر و مثال های آن 34
جدول شماره 2-3: مضامين نوظهور در بازاريابي محصولات با تكنولوژي سطح بالا 42
جدول شماره 2-4: مدل های فروش محصولات با تکنولوژی سطح بالا 56
جدول شماره 2-5: برخي از تفاوت هاي فرهنگي بين متخصصان بازاريابي و متخصصان تحقيق و توسعه.. 57
جدول 2-6: دوره های اجرای سند راهبرد آینده (www.nano.ir) 71
جدول شماره (3-1) اجزای فرمول کوکران.. 81
جدول شماره 3-2: ابعاد و گویه های پرسش نامه تحقیق.. 83
جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس 90
جدول شماره (4-2)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن.. 91
جدول شماره (4-3)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات 92
جدول شماره (4-4)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب پست سازمانی 93
جدول شماره(4-5) خروجی آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش میانگین میزان عملکرد شرکت 94
جدول شماره (4-6) خروجی آزمون تست نرمالیتی بوسیله آزمون شایپروویلک و کولموگراف اسمیرنف برای سنجش (عملکرد شرکت،گرایشات بازاریابی، استراتژی بازاریابی بین المللی و تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت).. 95
جدول شماره(4-7) نمره آزمون بارتلت و KMO براي هر يک از مقياس ها 96
جدول شماره(4-8) تعداد عامل‏هاي استخراج شده ي هر دسته، واريانس و تعداد ماده هاي هر عامل.. 97
جدول شماره(4-9) ماده ها و بار عاملي مربوط به عملکرد شرکت 98
جدول شماره(4-10) ماده ها و بار عاملي مربوط به گرایشات بازاریابی 98
جدول شماره(4-11) ماده ها و بار عاملي مربوط به استراتژی بازاریابی بین المللی.. 99
جدول شماره(4-12) ماده ها و بار عاملي مربوط به تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت.. 100
جدول (4-13) خروجي ضريب همبستگي براي آزمون رابطه گرایشات بازاریابی با عملکرد شرکت.. 101
جدول (4-14) خروجي ضريب همبستگي براي آزمون رابطه استراتژی بازاریابی بین المللی با عملکرد شرکت.. 101
جدول (4-15) خروجي ضريب همبستگي براي آزمون رابطه گرایشات بازاریابی با استراتژی بازاریابی بین المللی.. 102
جدول (4-16) خروجي ضريب همبستگي براي آزمون رابطه تجربیات بازاریابی بین المللی با استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت.. 103
جدول (4-17) خروجي ضريب همبستگي براي آزمون رابطه تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت اثر مثبتی بر روی عملکرد شرکت.. 104
جدول شماره(4-18)رگرسيون چندگانه براي سنجش اثرمتغيرهاي مستقل بر ميزان عملکرد شرکت.. 105
جدول شماره(4-19)اثرات مستقيم و غيرمستقيم و كل متغيرهاي مستقل بر ميزان عملکرد سازمان پاسخگویان.. 105
فهرست نمودار
نمودار 2-1: خط مشیهای ورود به بازار خارجی.. 30
نمودار شماره 2-2: مدل مفهومی تحقیق(Wen wu, 2011).. 67
نمودار 3-1: فرآیند تحقیق.. 79
نمودار 3-2: مدل مفهومی تحقیق(Wen wu, 2011).. 82
نمودار شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس 90
نمودار شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 91
نمودار شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات 92
نمودار شماره (4-4)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب پست سازمانی 93
نمودار شماره (4-5): مدل معادله ساختاري، مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا.. 107
فهرست اشكال
شكل شماره 2-1: منحني S تكنولوژي.. 44


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بازاریابی بین الملل


استراتژی بازاریابی


گرایشات بازاریابی


تجربه های بازاریابی بین المللی


نانو فناوری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بازاریابی بینالمللی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بازاریابی بینالمللی، در ساده‌ترین سطح خود، فرایندی است که در آن یک شرکت تجاری باید در ...

مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی - بازاریابی بین المللی

International Marketing Culture. بازاریابی بین المللی فرهنگ . چکیده: فرهنگ اثر نفوذ كننده و تغيير دهنده اي ...

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، …

دوره های بازاریابی، همایش ها و سمینارهای بازاریابی، فروش، تبلیغات، کلاس های آموزشی

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

204 مقاله ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت که 27 الی 29 آذر 13 86 توسط گروه پژوهشی ...

Bing

Bing helps you turn information into action, making it faster and easier to go from searching to doing.

ترجـــــمه خانـــه - tarjomekhane.ir

مرکز ترجمه تخصصی ترجمه خانه با برخورداری از گروهی از بهترین متجرمین در رشته های مختلف ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

برای جستجو در میان موضوعات، به محض این که عبارت خود را در فیلد زیر بنویسید، موضوع های مرتبط ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس …

کنفرانس های بازاریابی و تبلیغات سال 1395 - کنفرانس های بازاریابی و تبلیغات سال های گذشته ...

دانلود archmodels Vol 01-10 - آرچ مدل (مدل های آماده سه ...

در این مجموعه شاهد مدل های آماده سه بعدی آرچ مدل از شماره 1 تا 10 می باشید که شامل میز، صندلی ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. اطلاعیه پذیرش و پیش ثبت نام ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ... تهران، خیابان کریم خان زند ایرانشهر شمالی پلاک ...

سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در

سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ... مرتبط با رشته های. محیط زیست ...

دانلود Archexteriors HD Vol 1-3 - مدل های آماده سه بعدی …

آموزش مدل سازی سه بعدی برای طراحی دکوراسیون و نمای داخلی ساختمان در سینمافوردی 18,800 تومان خرید; مدل های آماده ...

پول نیوز - poolnews.ir

تولید کننده، مردم و اصناف؛ همه ناراضی; ثروتمندان روسی در جمع 100 میلیاردر جهان ... شهرام شاهکار خالق اسنپ با ...

مقاله های برتر مدیریت - FM

شرح مختصر: هزینه یابی برمبنای فعالیت (abc) یکی از روش های جدید هزینه یابی است که در دهه 1990 پا به عرصه ظهور ...

system.parsiblog.com - پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های علمی پژوهشی اینجانب و ...

آموزش و مشاوره مدیریت،گروه پژوهشی آریانا

گروه پژوهشی صنعتی آریانا در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه... آماده ارائه

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی ...

مشاوره مدیریت،مشاوره بازاریابی،مشاوره فروش،آموزش …

تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT مشاوره مدیریت آموزش بازاریابی مشاوره بازاریابی آموزش فروش حرفه‌ای مشاوره ... ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در

طرحها و پروژه‌های در دست اجرا. ردیف. عنوان. 1. طراحی و تدوین مکانیزمهای نهادینه سازی( شناختی، هنجاری و تنظیمی ...

مدرسه عالی کسب و کار ماهان|دوره MBA|دوره DBA|دوره های

دوره mba ،دوره dba وMBA Online به سبک مدرسه کسب و کار ماهان:برند تخصصی در برگزاری دوره های mba ... هر مدیری از نقاط ضعف ...

فروش و تکنیکهای بازاریابی بیمه

پیش گفتار: بازاریابی علم وعمل پاسخگویی به نیازها و نیازمندان است.پیش نیاز پاسخگویی آگاهی و شناخت بازار ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشکده مدیریت

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; 1: بررسی عوامل مؤثر بر ...

مدرسه عالی کسب و کار ماهان|دوره MBA|دوره DBA|دوره های

دوره mba ،دوره dba وMBA Online به سبک مدرسه کسب و کار ماهان:برند تخصصی در برگزاری دوره های mba

فروش و تکنیکهای بازاریابی بیمه

پیش گفتار: بازاریابی علم وعمل پاسخگویی به نیازها و نیازمندان است.پیش نیاز پاسخگویی آگاهی و ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

دانشکده مدیریت

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دانلود پاورپوینت : تئوری های مدیریت پیشرفته …

عنوان پاورپوینت: تئوری های مدیریت پیشرفته رابینز تعداد اسلایدها: 264 اسلاید منبع : کتاب تئوری ...

مرجع دانش (بانک مقالات کنفرانس های کشور)

۲۳ آذر دومین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند; ۲۳ آذر کنفرانس بین المللی ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران