بررسی تاثیر نانو نقره و يون هاي گازي برعملکرد و - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور بررسی تاثير نانو نقره و یون های گازی بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ريحان در سال 1391 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 9 تیمار

دانلود رایگان
بررسی تاثیر نانو نقره و يون هاي گازي برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحانعنوان تحقیق: بررسی تاثیر نانو نقره و يون هاي گازي برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 68
شرح مختصر:
به منظور بررسی تاثير نانو نقره و یون های گازی بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ريحان در سال 1391 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 9 تیمار و سه تکرار اجرا گردید .تیمار های آزمایش شامل کاربرد محلول پاشی با نانو نقره در سه سطح (0 ،60 و120 پی پی ام) و اعمال یون های گازی در سه سطح (بدون یون گازی، یون گازی تک قطبی مثبت و یون گازی تک قطبی منفی) بودند.
نتایج نشان داد که یون هاي گازی تک قطبی مثبت بر شاخص های عملكردي ريحان اثر مثبت داشته و برعكس یون هاي گازی تک قطبی منفي اثر منفي دارد.اثر محلول پاشي با غلظت های مختلف نانو نقره بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. بیشترین مقدار وزن تر قسمت خوراکی مربوط به تيمارمحلول پاشینانو نقره با غلظت 60 پی پی ام + یون گازی تک قطبی مثبت (7/24 گرم) و کمترین وزن مربوط به تيمارمحلول پاشینانو نقره با غلظت 60 پی پی ام + یون گازی تک قطبی منفی (43/13 گرم) بود. اين در حالي است كه عدم اختلاف معنی دار بین سه تیمار یون گازی مثبت و تیمار یون گازی مثبت + محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام و تیمار محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام نشان می دهد که می توان در شرایط محدودیت امکان تولید یون های گازی از محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام بجای اعمال تیمار یون های گازی بهره گرفت و در صورتی که تولید محصول بیولوژیک مد نظر باشد یون های گازی را جایگزین کاربرد نانو نقره نمود.
واژگان کلیدی :ریحان، نانو نقره، یون های گازی
فهرست مطالب
چکیده2
فصل اول. 3
مقدمه و اهداف.. 3
1-1- مقدمه. 3
1-2- اهداف.. 5
فصل دوم. 6
کلیات و بررسی منابع. 6
2-1- اهمیت کشاورزی.. 7
2-2- افزايش بهره وري در كشاورزي.. 7
2-3- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی.. 8
2-4- رابطه گیاهان دارویی و بیماری.. 9
2-5- ترکیبات مهم گیاهان دارویی.. 9
2-5-1- اسانس ها:9
2-5-2- آلکالوئیدها:9
2-5-3- مواد تلخ مزه:9
2-5-4- فلاونوئیدها:10
2-5-5- تانن ها:10
2-5-6- مواد لعاب دار:10
2-6- ويژگي هاي گياهان دارويي.. 10
2-7- ویژگی های گیاه ريحان. 11
2-7-1- گياهشناسي.. 12
2-7-2- خواص دارويي.. 12
2-7-3- گل.. 13
2-7-4- بذر13
2-7-5- برگ.. 14
2-7-6- ساقه. 14
2-7-7- ريشه. 14
2-7-8- تکثیر. 14
2-8- خاک.. 15
2-9- دما16
2-10- آب.. 16
2-11- نور17
2-12- مالچ:17
2-13- کوددهی:18
2-14- بادشكن:19
2-15- ترکيبات:19
2-16- مواد غذايی:20
2-17- ويتامين:20
2-18- نانو ذرات.. 20
2-19- روش های تولید نانو ذرات.. 21
2-20- سوابق تحقیق.. 22
2-20-1- نانو ذرات نقره22
2-20-2- یون های گازی.. 26
فصل سوم. 27
مواد و روش ها27
3-1- زمان اجرای آزمایش... 28
3-2-مشخصات محل اجرای طرح. 28
3-3- مشخصات خاک وآب مورد استفاده آزمایش... 28
3-4- آماده سازی و کاشت.. 29
3-5- مشخصات رقم مورد استفاده در آزمایش... 29
3-6- یون های گازی مورد استفاده در آزمایش... 30
3-7- خصوصیات نانو نقره مورد استفاده در آزمایش... 31
3-8- آبیاری.. 31
3-9- آفات و بیماریها32
3-10- مشخصات طرح آزمایشی.. 32
3-12- صفات مورد بررسی.. 33
3-12-1- ارتفاع بوته. 33
3-12-2- قطر ساقه. 33
3-12-3- وزن تر قسمت فوقانی.. 33
3-12-4-وزن تر قسمت خوراکی.. 33
3-12-5- وزن خشک قسمت خوراکی.. 33
3-12-6- وزن خشک قسمت فوقانی.. 33
3-13- روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات.. 34
فصل چهارم. 35
نتایج و بحث.. 35
4-1- ارتفاع بوته. 36
4-1-1- اثرات یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته. 36
4-1-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته. 37
4-2- قطر ساقه اصلي.. 37
4-2-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلي.. 37
4-2-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلي.. 38
4-3- وزن تر قسمت فوقاني.. 39
4-3-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقاني.. 39
4-3-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقاني.. 40
4-4- وزن خشك قسمت فوقاني.. 41
4-4-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت فوقاني.. 41
4-4-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت فوقاني.. 41
4-5- وزن تر قسمت خوراکی.. 42
4-5-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی.. 42
4-5-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی.. 43
4-6- وزن خشك قسمت خوراکی.. 44
4-6-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت خوراکی.. 44
4-6-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت خوراکی.. 45
4-7- ضریب همبستگی بین صفات.. 49
فصل پنجم. 51
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 51
منابع و مآخذ:54
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1: موادغذايي موجود در ريحان.. 20
جدول شماره 2-2: املاح غذايي و ويتامين موجود در ريحان.. 20
جدول شماره 3- 1: صفات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده درآزمایش.... 28
جدول شماره 3- 2: نتيجه آزمون آب مورد استفاده درآزمایش.... 29
جدول شماره 3-3: خصوصيات فيزيكي نانو نقره مورد استفاده در آزمايش.... 31
جدول شماره 4-1: میانگین مربعات تجزیه واریانس صفات مورد بررسی.. 46
جدول شماره 4-2: مقایسات میانگین اثر یون های گازی بر صفات مورد بررسی.. 47
فهرست اشكال و نمودار ها
عنوان صفحه
شکل شماره 3-1: مولد خازنی یون های گازی.. 31
نمودار شماره 4-1 : تاثير يون گازي روي ارتفاع بوته. 37
نمودار شماره 4-2 : تاثير يون گازي روي قطر ساقه اصلي.. 38
نمودار شماره 4-3 : تاثير يون گازي روي وزن تر قسمت فوقاني.. 40
نمودار شماره 4-4 : تاثير يون گازي بر وزن خشك قسمت فوقاني.. 42
نمودار شماره 4-5 : تاثير يون گازي روي وزن تر قسمت خوراکی.. 43
نمودار شماره 4-6 : تاثير يون گازي روي وزن خشك قسمت خوراکی.. 45


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نانو نقره


یون های گازی


عملکرد


اجزای عملکرد


گیاه ریحان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و

بررسی تاثیر نانو نقره و یون ... بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و ...

دانلود ویدیوی بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی ...

... تاثیر نانو نقره و یون های ... بررسی تاثیر نانو نقره و ... های گازی برعملکرد و ...

ویدیو - بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و ...

... بررسی تاثیر نانو نقره و یون های گازی برعملکرد و ... بررسی تاثیر نانو نقره و یون ...

نانو ذرات نقره و ... - nanosilveral.com

نانو ذرات نقره و ... و بر میکروارگانیسم های دیگر تأثیر می ... مورد بررسی قرار ...

بررسی امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند …

... يون هاي تتراكلراوريت و ... نانو ذرات نقره و ... جدایه های .... بررسی تاثیر ...

نانو - profdoc.um.ac.ir

... رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و ... و بررسی تاثیر ... های نانو نقره در ...

بررسی امکان بیوسنتز نانوذرات طلا و نقره در چند …

... و نقره با كاهش زيستي يون ... نانو ذرات نقره و ... جدایه های .... بررسی تاثیر ...

نانو - profdoc.um.ac.ir

... و بررسی تأثیر ... رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و ... های مختلف نانو ذرات نقره ...

تاثیر نانو نقره بر رنگیزه های کلروفیل و کاروتنوئید و ...

مقاله تاثیر نانو نقره بر رنگیزه های ... 5،0 و 20 پی پی ام نانو نقره ... بررسی تأثیر ...

تاثیر نانو نقره بر رنگیزه های

تاثیر نانو نقره بر ... تاثیر نانو نقره بر رنگیزه های کلروفیل و ... بررسی تاثیر ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...