تحقیق و پژوهش كنترل موجودي در انبار - دانلود رایگاندانلود رایگان فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc حجم فایل زیپ : 288 KB تعداد کل صفحات : 139 صفحه + 44صفحه ضمائم

دانلود رایگان
تحقیق و پژوهش كنترل موجودي در انباراین تحقیق و پژوهش شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

چکیده تحقیق و پژوهش
هدف از ايجاد انبار ، نگهداري مواد اوليه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها مي باشد . گاها پيش مي آيد كه بسته به نوع فعاليت شركت ، بيش از هفتاد درصد از سرمايه شركت را مواد اوليه و يا محصول شامل مي شود ، بنابراين نقش انبارها بسيار حساس مي باشند . در حال حاضر بهترين روش در تهيه اجناس در كشورهاي توسعه يافته روش Just InTime مي باشد كه انبار حذف شده و اجناس مستقيما از توليد به محل مصرف انتقال مي يابند كه متاسفانه بستر لازم براي اينگونه تهيه اجناس در كشور ما ايجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمينان از موجود بودن اجناس در زمان مصرف نياز به انبارش اجناس احساس مي گردد . در شركتهاي توزيع بيشترين سرمايه درگير در انبارها متمركز مي باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودي بمنظور كاهش هزينه نگهداري و همچنين كاهش ضايعات و دسترسي به موقع به اجناس امري اجتناب ناپذير مي باشد . با انتخاب و پياده نمودن مدل كنترل موجودي متناسب با انبار شركت توزيع ، مديريت شركت مطمئن خواهد شد :
الف – پروژه ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندي اجرا خواهند شد و مشكل كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابي توسط مديريت شركت بستگي خواهد داشت .
ب – سرمايه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .
ج – ميزان رضايت مندي مشتركان بالا خواهد رفت .
اين مجموعه داراي پنج فصل است :
فصل اول ، كليات تحقيق بوده كه شامل بيان موضوع ، اهميت تحقيق ، اهداف تحقيق ، سوالات پژوهش ، قلمرو مكاني تحقيق ، روش انجام تحقيق و تعريف عملياتي واژه ها مي باشد .
فصل دوم ، ادبيات تحقيق بوده كه از دو بخش 1- تئوري كنترل موجودي و 2- سيستم مديريت انبار در شركت توزيع نيروي برق قزوين مي باشد .
فصل سوم ، شامل روش تحقيق مي باشد .
فصل چهارم ، به تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات مي پردازد .
فصل پنجم ، شامل نتيجه گيري از تحقيق ، پيشنهادات به مديريت شركت و پيشنهادات به محقق آينده مي باشد .

فهرست تحقیق و پژوهش
فهرست مطالب عنوان صفحه
چكيده تحقيق الف
فهرست مطالب ب
فهرست جداول ت
نمودارها و اشكال ج
مقدمه 1
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه 4
عنوان تحقيق 5
بيان موضوع تحقيق 5
اهميت تحقيق 5
اهداف تحقيق 6
سئوالات پژوهش 6
قلمرو مكاني تحقيق 7
روش انجام تحقيق 7
تعريف عملياتي واژه ها 7
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول : كنترل موجودي
تئوري كنترل موجودي 11
حالت سيستم موجودي 12
هدف ازنگهداري موجودي ها 14
هزينه نگهداري موجودي 14
طبقه بندي ABC براي اقلام موجودي 17
اصول طبقه بندي ABC 18
كاربردهاي طبقه بنديABC 18
كنترل سفارشات 19
سيستمهاي محتلف سفارشات 19
ـــ سيستم مقدار سفارش ثابت20
ـــ سيستم دوره سفارش ثابت21
ـــ سيستم ظرف ذخيره22
ـــ سيستم بازديدهاي عيني23
ـــ سيستم موجودي پايه23
مقايسه سيستمهاي مختلف سفارش 23
موجودي اطمينان 24
سطح خدمت 24
محاسبه موجودي اطمينان 25
روشهاي پيش بيني تقاضا 28
ـــ روشهاي نظري29
فهرست مطالب عنوانصفحه
ـــ روشهاي آماري و محاسباتي 29
مقدار سفارشات اقتصادي (EOQ) 32
هزينه متوسط ساليانه 34
نقطه سفارش 36
مقايسه و تعيين مدل مناسب براي اقلام طبقات مختلف 37
بخش دوم : سيستم مديريت انبار در شركت توزيع برق قزوين
تاريخچه شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 39
بررسي سيستم انبار شركت توزيع نيروي برق استان قزوين 40
مواد اوليه شركت 42
سيستم موجودي در كنترل موجودي انبار
بخش سوم : تحقيقات انجام شده
طراحي و پياده سازي كنترل موجودي در واحد يك شركت شتابكار
طراحي جامع سيستمهاي اطلاعاتي انبارهاي شركت توزيع برق مشهد و مديريت كالا
برنامه ريزي و كنترل موجودي مواد اوليه كارخانجات آلومتك و آلومراد42
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه 48
روش تحقيق 48
قلمرو مكاني تحقيق 48
روش جمع آوري داده هاي اوليه و ثانويه 49
روش سنجش پايائي ابزار جمع آوري داده ها 49
روش سنجش روائي ابزار جمع آوري داده ها 49
روش تجزيه وتحليل داده ها
مدل كنترل موجودي و علت انتخاب آن50
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
برآورد تقاضا 54
آناليزABC
70
قدار سفارش اقتصادي
تعيين مقدار شفارش اقتصادي هر يك از اقلام مواد اوليه 77
تعيين ذخيره اطمينان 101
نقطه سفارش 111
هزينه سيستم سفارشي دهي پيشنهادي براي سال 81 114
ارزيابي سيستم پيشنهادي براي سال 80 114
هزينه ذخيره اطمينان 120
هزينه كل سيستم كنترل موجودي پيشنهادي براي سال 80 120
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه 21
نتيجه گيري 121
پيشنهادات 123
پيشنهادات به محقق آينده 124
ضمائم
فهرست منابع

قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش
1- تئوري كنترل موجودي :
با توجه به اينكه مدلهاي علمي و ساده كنترل موجودي در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط سازماني بين برنامه ريزي و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع تحقيق كنوني كه ايجاد مدلهائي آن هم در خصوص مواد اوليه مورد نياز شركت مي باشد را مطرح مي كند .
پيش از آنكه اين تحقيق آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمي با مساله روشن شود پس تئوري عمومي كنترل موجودي را مطرح مي نمائيم .
موجودي ، مقداري از كالاها يا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه براي مدتي به منظور فروش و يا مصرف در يك حالت نسبتا راكد و يا غير توليدي نگهداري مي شوند ( الواني و ميرشفيعي ، 1378، 234) . بنابراين تعريف موجودي نشانه سكوني موقت بين دو فعاليت موسوم به جريانهاي تدارك و تقاضا است كه معمولا جريان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودي انباشته مي كند حال آنكه جريان تقاضا موخر بوده و همان موجودي را تخليه مي كند .
در يك سازمان توليدي ، موجوديها به صورت مواد اوليه و قطعات خريداري شده ،كالاهاي نيمه ساخته و كالاي ساخته شده مي باشند . در شركت توزيع موجوديها فقط به صورت مواد اوليه شبكه ها مي باشند و اين موجوديها نياز به سرمايه دارند كه غير عادي نخواهد بود ، اگر در شركتي مقدار سرمايه درگير در موجوديها برابر 25% كل سرمايه گذاري هاي آن باشد .
از طرفي نگهداري موجوديها مستلزم هزينه هايي است كه به واسطه استفاده از انبار و تاسيسات ، درگيري سرمايه . بيمه و غيره ناشي مي شوند . در پويش توليد ، نگهداري موجودي بواسطه تغييرات تقاضا ، نياز به توليد مداوم ، توليد دسته اي و مواقعي كه فاصله دسترسي به مواد اوليه زياد مي باشد امري ضروري است . نظارت در نگهداري سطح موجوديها در يك سطح اقتصادي به منظور كارآيي موثر پويش توليد كنترل موجودي نام دارد ( حاج شير محمدي ، 1371 ، 38 ) .
2- حالت سيستم موجودي :

فهرست منابع تحقیق و پژوهش
1 ـ دكتر حجي ، رسول ، “ برنامه ريزي و كنترل موجوديها “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف
2 ـ حاج شير محمدي ، علي ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ . جهاد دانشگاه صنعتي اصفهان . 1371 .
3 ـ جانسون ، ليموت و مونت گومري ، داگلاس ، “ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها “ .
4 ـ اخوان نياكي ، سيد تقي . “ جزوه نظرية احتمال و كاربرد آن “ ( جزوه درسي ) . تهران . دانشگاه صنعتي شريف . تكثير چهارم . 1377.
5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمريكا ) و BS ( انگلستان ) هاديهاي هوائي . سال 1998
6 ـ نبوي ، بهروز ، “ روش تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : كتابخانة فروردين . 1372.
7 ـ ايران نژاد پاريزي ، مهدي ، “ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي “ . تهران : نشر مديران . 1378.
8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار استنباطي در علوم رفتاري و دامهاي آن “ . دانش مديريت . 1371 .
9 ـ مقيمي ، محمد ، “ سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain , “ FUNDAMENTALS
OF MANAGEMENT SCIENCE “ , Fourth Edition


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود تحقیق و پژوهش مدیریت


پژوهش فوق لیسانس مدیریت


پژوهش فوق لیسانس کنترل موجودی


پروژه ارشد کنترل موجودی


کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کلبه گرم عشق - تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی؟

تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی. تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی که به طور مخفف or ...

وبلاگ تخصصی مهندسي صنايع - معرفی کامل نرم …

Mini Tab. قادر به تهيه نمودارهاي كنترل كيفيت : مانند ‍ C، U، پارتو ، نقص ، علت و معلولي و ...

منبع جامع حسابداری و مدیریت مالي - دانلود رايگان كتاب و

خدایا... تو را سوگند به عظمتت در این دار دنیا که جایگاه بده و بستان و معامله است موفق ...

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

800x600. چكيده. يكــــي از عناصر عمده در مديريت، برنامه ريزي است. برنامه ريزي شالوده ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه های مهندسی برق، کامپیوتر ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

خبر كوتاه بود و باورنكردني؛در اولين جلسه رسيدگي به لايحه جامع وكالت در كميسيون قضايي…

پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

... توجه مي شود، و در برخي به كنترل نفس ... در پژوهش ... موجودي انبار مواد ...

مشکلات یادگیری و رفتاری

از زمان پیدایی و فراگیرشدن رایانه در اکثر کشورهای غربی، برنامه­هایی ملی به­منظور به ...

مشکلات یادگیری و رفتاری

از زمان پیدایی و فراگیرشدن رایانه در اکثر کشورهای غربی، برنامه­هایی ملی به­منظور به ...

10 دلیل که نباید از اتوماسیون اداری شرکت همکاران …

در واقع بوروکراسي سنتي در ادارت ايراني را به گونه اي سيستماتيک و پيچيده در نرم افزار ...

استفتائات - KHAMENEI.IR

س: آيا براى زن مسلمان تحصيل در دانشكده مختلط در غرب على‌رغم وضع بد اخلاقى و رفتار ...

کلبه گرم عشق - تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی؟

تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی. تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی که به طور مخفف or ...

وبلاگ تخصصی مهندسي صنايع - معرفی کامل نرم …

Mini Tab. قادر به تهيه نمودارهاي كنترل كيفيت : مانند ‍ C، U، پارتو ، نقص ، علت و معلولي و ...

منبع جامع حسابداری و مدیریت مالي - دانلود رايگان كتاب و

خدایا... تو را سوگند به عظمتت در این دار دنیا که جایگاه بده و بستان و معامله است موفق ...

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

800x600. چكيده. يكــــي از عناصر عمده در مديريت، برنامه ريزي است. برنامه ريزي شالوده ...

همایش های مکانیک و صنایع : همایش ها ، کنفرانس ها و

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه های مهندسی برق، کامپیوتر ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

خبر كوتاه بود و باورنكردني؛در اولين جلسه رسيدگي به لايحه جامع وكالت در كميسيون قضايي…

پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

... توجه مي شود، و در برخي به كنترل نفس ... در پژوهش ... موجودي انبار مواد ...

مشکلات یادگیری و رفتاری

از زمان پیدایی و فراگیرشدن رایانه در اکثر کشورهای غربی، برنامه­هایی ملی به­منظور به ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)