پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 182

دانلود رایگان
پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 182 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده............................................................................................................................. 1
مقدّمه............................................................................................................................... 2
بخش نخست: کلیّات........................................................................................................ 6
بیان مسأله........................................................................................................................ 7
اهداف تحقیق................................................................................................................... 8
پرسش اصلی تحقیق......................................................................................................... 8
فرضیه های تحقیق............................................................................................................. 9
پیشینه ی تحقیق................................................................................................................. 9
روش تحقیق................................................................................................................... 10
بخش دوم: جشن ها و شادی ها در ایران باستان................................................................. 11
مقدّمه............................................................................................................................. 12
گفتار اوّل: فردوسی و شاهکار عظیم او.............................................................................. 13
1- فردوسی کیست......................................................................................................... 14
2- شاهنامه شاهکار سترگ تاریخ...................................................................................... 15
3- مضامین حماسه ی بزرگ فردوسی.............................................................................. 16
گفتار دوم: کلیّات جشن................................................................................................... 18
1- معنای واژه ی جشن از دیدگاه فرهنگ نامه ها................................................................. 19
2- جشن چیست............................................................................................................ 19
گفتار سوم: گاهنبارها یا جشن های فصلی........................................................................... 20
1- گاهنبار چیست.......................................................................................................... 21
2- جشن های گاهنبار...................................................................................................... 22
2-1- گاهنبار اول یا مئیذیوئی زَرِمَیَه................................................................................. 22
2-2- گاهنبار دوم یا مَئیذیوئی شمِهَ.................................................................................. 22
2-3- گاهنبار سوم یا یَئی تیش هَمیَه................................................................................. 22
2-4- گاهنبار چهارم ایا ثریمه.......................................................................................... 23
2-5- گاهنبار پنجم مَئیذ یا ئیریَه....................................................................................... 23
2-6- گاهنبار ششم یا هَمَس پَت مَئیذَیه............................................................................ 23
3- جدول جشن های فصلی آفرینش گاهنبار ................................................................... 24
گفتار چهارم: جشن های روزهای ماه.................................................................................. 25
1- جدول روزهای ماه و اسامی آنها.................................................................................. 25
2- جشن فروردین گان................................................................................................... 26
3 – جشن اردیبهشت گان............................................................................................... 26
4- جشن خردادگان........................................................................................................ 27
5- جشن تیرگان............................................................................................................. 27
6- جشن امردادگان......................................................................................................... 28
7- جشن شهریورگان...................................................................................................... 28
8- جشن مهرگان............................................................................................................ 29
9- جشن آبانگان............................................................................................................ 29
10- جشن آذرگان.......................................................................................................... 30
11- جشن دیگان........................................................................................................... 30
12- جشن بهمنگان........................................................................................................ 31
13- اسپندار جشن.......................................................................................................... 31
گفتار پنجم: نوروز جشن بزرگ ملّی................................................................................ 32
1- معنی واژه ی نوروز از دیدگاه لغت نامه ها...................................................................... 33
2- ریشه ی کلمه نوروز.................................................................................................... 34
3- تاریخچه ی نوروز....................................................................................................... 34
4- آیا نوروز همیشه در اعتدال بهار بوده است................................................................... 35
5- مراسم نوروزی........................................................................................................... 36
5-1- مراسم پیش از آغاز نوروز...................................................................................... 36
5-1-1- آیین چهار شنبه سوری...................................................................................... 36
5-2- مراسم آغاز نوروز.................................................................................................. 37
5-2-1- مراسم میر نوروزی یا کوسه بر نشین .................................................................. 37
5-2-2- هفت سین یا خوان نوروزی............................................................................... 38
5-2-3- دید و بازدیدهای نوروزی یا عید دیدنی.............................................................. 39
5-2-4- مراسم بار عام نوروزی و دادخواهی شاه.............................................................. 39
6- آیین برگزاری جشن نوروز در دوران گوناگون تاریخ ایران............................................. 40
6-1- در دوران باستان.................................................................................................... 40
6-1-1- در دوران هخامنشیان......................................................................................... 41
6-1-2- در دوران ساسانیان............................................................................................ 42
6-2- نوروز در روایات اسلامی....................................................................................... 42
6-2-1- نوروز پس از حمله و استیلای مغول................................................................... 43
6-2-2- بزرگ داشت نوروز در روزگار کنونی................................................................. 44
گفتار ششم: جشن مهرگان................................................................................................ 44
1- معنی واژه ی مهرگان از دیدگاه لغت نامه ها.................................................................... 45
2- پیدایش مهرگان و انگیزه های آن.................................................................................. 45
3- آداب و مراسم مربوط به جشن مهرگان........................................................................ 46
4- خوان مهرگانی در زرتشت.......................................................................................... 46
5- برگزاری مهرگان در دوره های مختلف تاریخی.............................................................. 47
5-1- در دوران باستان.................................................................................................... 47
5-1-1- در دوران هخامنشیان......................................................................................... 47
5-1-2- در دوران ساسانیان............................................................................................ 48
5-2- مهرگان در دوران اسلام......................................................................................... 49
گفتار هفتم: جشن سده..................................................................................................... 49
1- معنی لغوی واژه ی سده از دیدگاه لغت نامه ها................................................................ 49
2- انگیزه ی پیدایی جشن سده.......................................................................................... 50
3- ویژگی جشن سده..................................................................................................... 51
4- مراسم شب سده......................................................................................................... 51
5- رسم آتش بستن به پای پرندگان و راندن جانوران به میان آتش...................................... 52
6- بزرگ داشت جشن سده در تاریخ ایران....................................................................... 52
بخش سوم: جشن سده و مهرگان در شاهنامه................................................................... 54
مقدّمه............................................................................................................................. 55
گفتار اوّل: جشن سده و ارتباط آن با آتش......................................................................... 56
1- ارزش و اهمّیّت آتش................................................................................................. 57
2- منشأ جشن سده از دیدگاه شاهنامه............................................................................... 59
گفتار دوم: مکان برگزاری جشن سده................................................................................. 61
1- آتش کده................................................................................................................... 62
2- ایوان سده.................................................................................................................. 66
گفتار سوم: آداب و ارکان جشن سده................................................................................. 67
1- آتش افروزی از مهم ترین آداب جشن سده................................................................. 68
2- آداب حضور در آتش کده.......................................................................................... 70
2-1- بذل و بخشش بر آتش........................................................................................... 70
2-2- اوستا خوانی.......................................................................................................... 73
3-2- بَرسَم.................................................................................................................... 74
گفتار چهارم: بزرگ داشت جشن سده در روایات شاهنامه................................................... 75
1- وصیّت دارا به اسکندر جهت بزرگ داشت جشن های نوروز و سده................................ 76
2- خرّه ی اردشیر............................................................................................................ 78
3- کرم هفتواد................................................................................................................ 78
4- رجز خوانی خسرو پرویز و بهرام چوبینه...................................................................... 79
5- جشن سده ی خسرو پرویز.......................................................................................... 80
6- خواب انوشیروان........................................................................................................ 82
گفتار پنجم: جشن مهرگان................................................................................................ 83
1- منشأ پیدایش مهرگان از دیدگاه شاهنامه........................................................................ 84
2- مهرگان همراه با آغاز فصل سرما................................................................................. 87
3- آتش کده مکانی مقدّس برای برگزاری مهرگان.............................................................. 90
4- تقدّس مهرگان........................................................................................................... 90
5- آداب و رسوم جشن مهرگان....................................................................................... 91
6- جشن مهرگانی شاهان و چگونگی هدایای مهرگانی در شاهنامه...................................... 91
7- آلات جشن بر اساس شاهنامه..................................................................................... 96
8- بخشش و کمک به نیازمندان....................................................................................... 97
بخش چهارم: جشن نوروز در شاهنامه............................................................................. 99
مقدّمه............................................................................................................................ 100
گفتار اوّل: نوروز جشن ملّی ایرانیان و رویش دوباره ی طبیعت.......................................... 101
1- ریشه ی نوروز در پادشاهی جمشید است.................................................................... 102
2- تقدّس معنوی نوروز در شاهنامه................................................................................. 105
3- جشن نوروز هم زمان با آغاز بهار برگزار می گردد....................................................... 109
داستان زال و رودابه........................................................................................................ 110
داستان بیژن و منیژه......................................................................................................... 112
توصیف درخشندگی خورشید در آغاز بهار....................................................................... 116
گفتار دوم: مکان برگزاری جشن نوروزی در شاهنامه......................................................... 116
1- کاخ......................................................................................................................... 117
2- باغ.......................................................................................................................... 122
3- دشت و صحرا......................................................................................................... 127
4- شکار گاه................................................................................................................. 130
گفتار سوم: ابزار و وسایل مورد استفاده در جشن............................................................... 134
1- می و موسیقی........................................................................................................... 134
2- موادّ خوش بو کننده.................................................................................................. 139
گفتار چهارم: اقدامات معمول جشن................................................................................. 141
1- بار عام و خلعت....................................................................................................... 142
2- آراستن جایگاه.......................................................................................................... 147
3- بذل و بخشش در نوروز............................................................................................ 152
4- آزادی زندانیان.......................................................................................................... 158
5- نثار کردن................................................................................................................. 159
بخش پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها................................................................................ 162
نتیجه گیری.................................................................................................................... 163
پیشنهادها....................................................................................................................... 164
پیوست ها...................................................................................................................... 166
منابع و مآخذ................................................................................................................. 176
چکیده ی انگلیسی............................................................................................................. 182


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ایران باستان


جشن ها


شاهنامه ی فردوسی


نوروز


سده و مهرگان


پایان نامه جشن های باستانی


پایان نامه ارشد ادبیات


پایان نامه کارشناسی ادبیات


ادبیات و پایان نامه


دانلود پایان نامه ادبیات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر ... - تخفیفستان فایل

22 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد
doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۱۸۲ · دسته‌بندی نشده (فرمت ...

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی - کتاب

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد
doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۱۸۲. چکیدهدر پژوهش حاضر به بررسی جشن
های ...

معرفی و دانلود فایل پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر ...

17 ا کتبر 2015 ... معرفی و دانلود فایل پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی
فردوسی (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 182 با ...

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر ... - دانلود فایلهای مفید

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد
doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 182. چکیده در پژوهش حاضر ... پروژه ها و
پایان ...

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی ...

28 آگوست 2016 ... پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد
doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 182. چکیده در پژوهش حاضر ...

عناوین پایان نامه تاریخ - بانک موضوعات پایان نامه های علوم اسلامی

بررسی باستان شناختی پهنه فرهنگی ساوه (بخش مرکزی) در دوره ساسانی و اسلامی ...
بررسی تطبیقی روایت های فردوسی با واقعیت های تاریخی دوره ساسانی با تکیه بر
متون تاریخی (اردشیر اول تا ... بررسی عوامل ماندگاری جشن های ایرانی تا حملة مغول.

بیدباران - پایان نامه کارشناسی ادبیات

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد
doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۱۸۲. چکیدهدر پژوهش حاضر به بررسی جشن
های ...

مطالعه مردم شناختی جذب جهانگرد با تکیه بر آئین های ویژه ایرانی نمونه...

15 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مردم شناسي(M.A) عنوان ... با
تکیه برآیین نوروز در شیراز از نظر علم مردم‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ...
گلاب گیران، جشن انار، زعفران، سوگواریها و برخی جشن های باستانی با ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مطالعه بازیافت باطله های قدیمی معدن ...

دانلود پايان نامه با موضوع بررسي و مطالعه بازیافت باطله هاي قديمي معدن ..... دانلود
پایان نامه با موضوع نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات
...

دانلود تحقیق در مورد جشنهای ایران باستان

16 آگوست 2016 ... دانلود مقاله تاریخ جشنهای ایران باستان ,دانلود پایان نامه جشنهای ایران ... دانلود تحقیق
در مورد بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری …

پایان نامه های رشته ی : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت ...

لیست پایان نامه های رشته : فرهنگ و زبانهای باستانی. دانشجو ... بررسی تطبیقی
آخرت در دو دین مانی و محمود جعفری دهقی. زرتشت با توجه به ... جشن ایران باستان و
تحول آن تا ایران. امروز. محمدمهدی .... با تکیه بر متون اوستایی، فارسی باستان. و
فارسی ...

موضوعات پایان نامه رشته فرهنگ و زبان های باستانی | کالج پروژه ...

موضوعات پایان نامه رشته فرهنگ و زبان های باستانی - کالج پروژه دانلود پروژه های
دانشگاهی - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - نمونه سوال - گزارش ... جشن‌های زردشتی ...
بررسی نظام فعل در زبان کردی (گویش سنندجی) و مقایسه آن با زبان‌های باستانی ایران
... کتیبه‌ها و نقش‌های اماکن باستانی در استان همدان با تکیه بر آثار نویافته (تپه
هگمتانه)

دانلود تحقیق در مورد جشنهاي ايران باستان | دانلود تحقیق و مقاله

16 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه در مورد جشنهای ایران باستان – بیر دانلود .... دانلود تحقیق در مورد
بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری …

دانلود فایل دانلود فایل - صفحه 7 از 3432 - فروش فایل های مورد نیاز شما ...

پایان نامه بررسی جشن های باستانی با تکیه بر شاهنامه‌ی فردوسی (فرمت word ورد
doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۱۸۲. پایان نامه بررسی جشن های باستانی با
...

بررسی شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی—فروشگاه دانشجو

10 سپتامبر 2016 ... 1-7- سکه های انوشیروان و جام خسرو 43 ... بازبینی متون تاریخی فارسی دوره صفویه
با تکیه بر مفهوم ایران و ارائه دوره بندی جدیدی از ... نوروز دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد رشته تاریخ بررسی تاریخی جشن نوروز در ایران باستان و ...

پایان نامه شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن | دیجی سایت!

5 جولای 2016 ... آتش و جشن های مربوط به آن دارای چه جایگاهی در ایران باستان بوده است؟ ... امید است با
انجام این تحقیق و بررسی علل و عوامل یاد شده گامی در جهت شناخت .... از متن: فصل اول:
مفاهیم ومبانی از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می ...

رزومه - حسن فاضلی نشلی - دانشگاه تهران

تحصیلات; عناوین دروس; راهنمایی پایان نامه; مشاوره پایان نامه; تحقیقات در دست انجام;
کتاب‌های تالیفی; مقالات چاپ شده در نشریات بین المل. ... بررسی و مطالعه دوره
نوسنگی فارس با تکیه بر داده های باستان شناختی تپه رحمت ... "واکاوی عصر آهن
دشت تهران براساس داده های باستان شناسی تپه پردیس. ... "جشن نامه دکتر صادق ملک
شهمیرزادی.

رزومه - محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار - دانشگاه تهران

بررسی روند شکل یابی و توسعه بافت تاریخی ارومیه با اتکا به شواهد باستان
شناسی، ... سازمان فضایی، فرم و عملکرد قلعه های زاگرس مرکزی در دوران اسلامی با
تکیه بر قلاع ... آبادانی تبریز از آغاز سلطنت فتحعلی شاه تا پایان دوره ناصری(
1313-1212ه. .... مفاحر میراث فرهنگی ایران، جشن نامه دکتر ملک شهمیرزادی 1، 1 (1394
): 143-160.

بررسی موردی گذران اوقات فراغت در مجموعه ائل گؤلی شهر تبریز با تأکید

پیک نیک حالتی از جشن های مدرن به خود گرفته است. .... این پایان نامه به بررسی
گذران فراغت با تکیه بر یکی از شاخص های کلاسیک علوم اجتماعی یعنی تفاوت
سطح اقتصادی ..... آئین ها و مراسم جشن های باستانی با تغییراتی همچنان ادامه پیدا کرد
.

پایان نامه - به وبگاه استاد میرجلال الدین کزازی خوش آمدید

پاره ای از پایان نامه های راهنمایی شده. بررسی تحلیلی شاهنامه فردوسی از دید
داستانشناسی، دکتری ، دانشگاه اراک - ١٣٨٧; زمینه های تحول ... غزل فارسی از دیدگاه
بُن مایه های ادبی، دکتری و کارشناسی ارشد - ١٣٧٢; پژوهشی در ادب اورامی با تکیه ... هنر
و گوهر در شاهنامه فردوسی، کارشناسی ارشد - ۱۳۸۳; جشنهای باستانی و آیینهای شادمانی
در شاهنامه، ...

دکتر تقی پورنامداریان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

... پایگاه جنون در اندیشه عطار، یشت فرزانگی، جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی ...
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا ... بررسی تطبیقی بلاغت
یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری،داود عمارتی‌مقدم، دکتری،
دانشگاه مشهد ،1391. ... بررسي آثار يدالله رويايي با تکيه بر بيانيه شعر حجم، آزاده
ميرشکاک ...

آل احمد در رساله ها و پایان نامه های دانشجویان دانشگاه های کشور - دیجی مقاله

یکی از این نوع فعالیت ها نگارش پایان نامه هاست که معمولاً در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکترا ..... عنوان:بررسی جلوه های مرد سالاری جامعه ایران در داستان معاصر ( با تکیه بر
آثاری از هدایت، علوی، چوبک، آل احمد و میرصادقی) ...... جشن‌های ایران باستان ۲ دی ۱۳۹۵ ...

بررسی میزان اعتبار استفاده از منابع شفاهی در تحقیقات تاریخی با ...

12 مارس 2013 ... بررسی میزان اعتبار استفاده از منابع شفاهی در تحقیقات تاریخی با تکیه بر
مصاحبه های انجام گرفته در خصوص انجمن پیروان قرآن/ ... کلیدواژه های موضوعی: تاریخ
شفاهی؛ پژوهش های تاریخی؛ انجمن پیروان قرآن ..... لازم به ذکر است این مقاله بر اساس
تجربیات شخصی نگارنده و در هنگام نوشتن پایان نامه به دست آمده است.

انجمن مردم شناسی دانشگاه آزاد - لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد ...

در زیر لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد موجود در کتابخانه ی دانشکده ... 4-
بررسی باورها واعتقادات چوپانان در روستای آغوزین (باتکیه بر ویژگی های فرهنگی
واجتماعی) ... 4- بررسی مردم شناختی مراسم جشن عروسی پیر شالیار در روستای اورامان
تخت سال 1379-78- ... 2- بررسی مردم شناختی ورزش باستانی زورخانه ای درشهر
کرمانشاه-

هــوپــاد رایانه رشته ادبیات

پایان نامه بررسي و شناخت چگونگي برگزاري جشن هاي آتش در ايران باستان. پایان
نامه ... پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي. پایان نامه ...

.: www.NedaTehrani.com :. - در باره من - Neda Hossein Tehrani

۱۳۹۳ "گزارش کوتاه بررسی الگوهای استفاده از غار و پناهگاه صخره ای منطقه ایذه، از ...
۱۳۹۳ "آشنایی با موزه های باستان شناسی دکن کالج پونا هند (بخش اول) " ، فرهنگ موزه،
... ۱۳۸۵ "جشن هاي هندي"، كهن نامه ،ماهنامه علمي و فرهنگي ويژه نوجوانان شماره 4. ... ۱۳۸۷ "
الگو هاي حركتي كوچگر هاي گادوليالوهار، اديپور واقع در ايالت راجستان - هند با تكيه
بر ...

My Website - ملیحه مهدی آبادی - کتابخانه ملی

1-4 كارگاه بين المللي منظرهاي فرهنگي يونسكو با همكاري بنياد پژوهشي پارسه، ...
كارشناس مسئول بررسي اسناد ومدارك كشور ( هيئت علمي ) 1/5/1390 – پژوهشكده اسناد
ملي ... آسيب شناسي و مرمت سر هركول ( پايان نامه كارشناسي ) فتح الله نيازي دانشگاه
هنر ... پژوهشي در بازشناسي بنا و كاشي هاي تكيه ي معاون الملك كرمانشاه ، ارائه شده در
دومين ...

خبرگزاری کرد پرس :: Kurdpress News Aganecy - دکتر «میرجلال ...

8 آگوست 2016 ... تألیف او «نامه باستان» نیز که در نُه جلد به چاپ رسیده است، حائز رتبه ... از کاف تا
نون (گفت و گو با دکتر میرجلال الدین کزازی، گذری بر ..... پاره ای از پایان نامه های
راهنمایی شده: ... پژوهشی در ادب اورامی با تکیه بر دفتر سرانجام، کارشناسی ارشد، ...
جشنهای باستانی و آیینهای شادمانی در شاهنامه، کارشناسی ارشد - 1382.

پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی | مرجع دانلود ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی و دیدن
... دانلود متن کامل پروژه ای در مورد جشنهاي ايران باستان · دانلود پایان نامه راهكارهاي .....
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر ...

10 - - سخن تاریخ -سایت گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

سایت های مفید تاریخی. دانش نامه · پايگاه جامع تاريخ معاصر ايران · تاريخ .... نشست
نقد و بررسی کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور» با حضور نویسنده کتاب حجت
الاسلام و المسلمین مصطفی صادقی و ناقدان محترم آقایان حجج اسلام .... باستان گرایی
در دوره پهلوی با تکیه بر جشن های 2500 ساله (به روایت اسناد) .... پایان نامه ها و
تحقیقات.

دانلود پایان نامه ارشد رشته هنر: بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای ...

1 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه : بررسی و خوانش نقشمایه های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل
رود با تکیه بر باورهای افسانه ای منطقه یک صفحه از متن پایان نامه فقط. ... فصل دوم:
عوامل استقرار جمعیت در حوزهی باستانی هلیلرود و معرفی، توصیف و تحلیل آثار آن…
... 6-3-3. جشن سَده در میان بومیان حوزهی هلیلرود…

مجموعه مقالات ششمین همایش پژوهشهای ادبی - سیویلیکا

بررسی ایام باستانی و جشنهای مربوط به آنها در شاهنامه فردوسی (فول تکست دارد) ...
بررسی دو روایت تمثیلی مشترک عطار با متن مرزبان نامه بر اساس ساختار روایی (
فول تکست .... تحلیل ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی
کنشگرهای .... سیر ادبیات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهه ی هشتاد (فول
تکست دارد)

صفویان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در دوره صفوی (به ویژه نیمه نخست آن)، جنگ‌های بسیاری میان ایران با امپراتوری
عثمانی در .... دودمان پادشاهی صفویه به وسیله شاه اسماعیل یکم با تکیه بر پیروان
طریقت ... اقتصادی و سیاسی در پایان دوران این دودمان به ویژه زمان زمامداری شاه سلطان
حسین، .... راه افتادن هیئت (دسته) با علم و کتل در معبرها، تکیه‌ها و مسجدها، جشن
گرفتن روزهای ...

"سیزده بدر" روز جشن یهود به مناسبت کشتار 500 هزار ایرانی - مشرق

آیا روز "13 بدر" نوروز و خروج از خانه‌ها ریشه در قتل عام ایرانیان باستان دارد؟ ... گزارش
ویژه مشرق با عنوان "جشن پوریم" که به زمینه های وقوع تاریخی این روز و چگونگی ....
توطئه استر و مردخای با کشتن هامان پایان نمی پذیرد و آنها حکم قتل هر 10 پسر هامان را
... مردخای از آن زمان به پیامبر این قوم و استر - دخترک فاسد یهودی که با تکیه بر این
...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی - شریف یار

26 ا کتبر 2012 ... با بررسی این موضوعات شما می توانید چند موضوعی که فکر می کنید بیشتر ...
انتخاب و سپس با تهیه کردن متن پایان نامه های مربوط به این موضوعات از طریق ...
سازمان اداري غزنويان با تکيه بر منصب وزارت; روابط‌ دولت‌ ايلخاني‌ با مملوكان‌ مصر(
739-654ه. ... بررسي عوامل ماندگاري جشن هاي ايراني تا حملة مغول; بررسي اوضاع ...

خبرنامه گروه شماره 1 - دانشگاه شهید بهشتی

17 فوریه 2014 ... دکتر حسن باستانی راد مدیر داخلی: میکائیل ... این جشن با سخنرانی استاد محترم
گروه، آقای دکتر رضا شعبانی ذیل. عنوان »اهمیت علم ... پایان نیز لوح های یادبودی از
طرف گروه به دانشجویان ورودی 1372 .... کلیات جغرافیا با تكیه بر جغرافیاي ایران.
2واحد. 3 .... در کارگاه برای بررسی طرح پیشنهادی پایان نامه)پروپوزال(.

محمود رضایی دشت ارژنه - دانشگاه شهید چمران اهواز

... پایان نامه ها‌; تجربیات علمی و اجرایی; طرح های تحقیقاتی; کارگاه های آموزشی; مجامع
علمی ... نامه باستان در بوته نقد(نقد چند بیت از نامه باستان) , محمود رضایی دشت ارژنه
... نقد و بررسی داستان فرود سیاوش بر اساس رویكرد ساخت¬شكنی , محمود رضایی دشت
... هستی شناسی میر نوروزی با تكیه بر بیتی از حافظ» , محمود رضایی دشت ارژنه ...

موضوع‌ها و عنوان‌های پایان‌نامه هنرهای نمایشی و تئاتر - نگارش

11 دسامبر 2016 ... بررسی عنصر زمان در نمایشنامه های نغمه ثمینی، محمد یعقوبی و جلال تهرانی ... هدایت
بازیگر برای ارائه کاراکترهای روان‌نژند و روان‌پریش با تکیه بر سه اثر چخوف (مرغ
دریایی، جشن سالگرد، خواستگاری)؛ ... ایران باستان و یونان باستان.

مطالعۀ روند کشاورزی با داده های گیاه باستان شناسی - تارنمای فرهنگی ...

23 آگوست 2015 ... از آغاز بررسی های گیاه باستان شناسی نو در دهۀ 60 م، مانده های گیاهی به دست آمده ...
مهرگان گفت : « پایان نامۀ من با آرمان بررسی رَوند کشاورزی در میدان های (محوطه ... بُرنز
با پشتگرمی (تکیه) بر داده های گیاهی تُل سبز مَرودشت گفتمان (بحث) می کند. ...
نیاز به یادآوری است که استاد راهنمای این پایان نامه، دکتر شیرانی و استاد ...

ازدواج شرم‌آور زنی با پسر 23 ساله‌اش/ ثروت واقعي "بابک زنجاني" چقدر ...

خاتمی برنامه ای برای حضور در جشن "چلچراغ" نداشت ... حالا که با آثار باستانی و
شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و زیبایی‌های کشورمان نتوانستیم ... رسانه های محلی اعلام
کردند در پی طولانی شدن اختلافات مدیران این مدارس با اداره آب شهری بر .... وی در نامه
خود به عربستان هشدار داد و نوشت: " روسیه فعلی روسیه پوتین است نه روسیه ..... این
بررسی

68 نامه های دفاع شده رشته زبان و ادبیات فارسی در سال پایان 68 های دفاع ...

19 ژوئن 2016 ... پایان. نامه های دفاع شده رشته زبان و ادبیات فارسی در سال. 68. ردیف. نام و نام ....
فرشته خويان و ديو سیرتان در شاهنامه با تكیه بر بخش ها. ی. اساطیر. ی ...... پایان. نامه
های دفاع شده رشته تاریخ ایران باستان در سال. 69 .... بررسی جشن. های ...

- سخن تاریخ -سایت گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)

سایت های مفید تاریخی. دانش نامه · پايگاه جامع تاريخ معاصر ايران · تاريخ .... نشست
نقد و بررسی کتاب «تحلیل تاریخی نشانه های ظهور» با حضور نویسنده کتاب ... 15
22]»، «تاریخ تحولات سیاسی از تشکیل سقیفه تا پایان خلافت امیرمؤمنان، علی(ع) [
ج 28 .... باستان گرایی در دوره پهلوی با تکیه بر جشن های 2500 ساله (به روایت اسناد)
...

تحلیل تطورات ترکیب اجتماعی کرمانشاه و بررسی نقش های خُرد عامل ...

16 ژانويه 2017 ... اصول مناظره و آزاداندیشی با تکیه بر مناظره های امام رضا (ع) ... این شهر باستانی، امروزه
دیگر کاملاً مفقود شده و تلاش باستان شناسان برای یافتن .... کار این پایان نامه
بررسی ارزش علمی شاهنامه در مطالعات تاریخی به طور کلی و توجه به آن . ... اقدام به
برگزاری ویژه برنامه جشن میلاد آن حضرت باحضورگرم دوستداران به اهل بیت ...

تحقیق آداب و رسوم استان های گیلان… | شبکه مقاله

28 آگوست 2016 ... توضیح مختصر: دانلود تحقیق در مورد آداب و رسوم استان های گیلان و مازندران، در ...
بررسی تاریخی جشن نوروز در ایران باستان و عوامل ماندگاری آن دسته: سایر ... 145
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ بررسی تاریخی جشن نوروز در ... از متن:
مفاهیم ومبانی از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد ...

دانشکده هنر و معماری - دانشگاه خوارزمی

بررسی تطبيقی نقوش کاشی های هفت رنگ کاخ هشت بهشت با نقوش قالی های دوره ...
بررسی جشن ها و مراسم در سفر .... پايان نامه. : بررسی باستان شناسی. بناهای دوره
ساسانی و تاثير آن بر بناهای دوره ... ی مقرنس کاری دوره صفويه با تکيه بر بناهای
شهر.

مرکز احیا و برگزاری جشنهای باستانی ایران : شیوا شفیق - اتووود

29 ا کتبر 2014 ... ایده های طراحی : هدف از طراحی مرکز احیا و برگزاری جشنهای باستانی ایران جلوگیری ...
و با تکیه و تاکید بر جشن های ملی و باستانی بسیار جای تقدیر دارد. ... افسانه امرجی
( 1394/01/21 ) : خانم شفیق عزیز پایان نامه من هم یه جورایی مشابه ...

علل و عوامل انقلاب اسلامی (1)

انقلاب اسلامی ایران با سطح وسیع و ریشه های عمیق و تمام ویژگیهای خود بعنوان یک ...
در اینجا باید بررسی شود که انسانها با خصیصه های فردی و به عنوان اشخاص معین چه ...
شیخ فضل الله نوری با تاکید و تکیه بر مسئله مشروطه مشروعه جایگاه رفیعی در .....
جا انداختن فرهنگ ایران باستان بود و فیلمهای سینمائی و رمانهای غربی و جشن هنر ...

پاورپوينت بررسي آتشکده هاي ايران - رز بلاگ

27 نوامبر 2016 ... بررسی آتشکده های ایران در 41 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. ادامه مطلب.
.... دانلود مقاله تاریخ جشنهای ایران باستان ,دانلود پایان نامه جشنهای ایران . ... دانلود
تحقیق در مورد بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری …

سوسن جبري

عنوان پايان نامه: « بررسي ساختار حكايت هاي گلستان با الهام از داستان نويسي امروز»
.... اين ديار» مجموعه مقالات جشن نامه استاد دكتر رضا انزابي نژاد، تهران، انتشارات سخن
. .... 14) مرادي دواني، ليلا، ( 23/12/1393)، « نشانه شناسي حضور راوي در متن با تكيه ...

نگاهي به فرهنگ سوگواري

در بُعد علمي، آثار اعم از كتاب، مقاله و پايان نامه كه در طول تاريخ درباره مصائب اهل بيت
..... به هر حال اهتمام دولت صفوي به جشن ها و اعياد و آيين هاي اندوهناك موجب رشد و توسعه
... مورد بررسي و تحليل بوده ولي كتاب ها و مقالات اندكي به روش علمي و با تكيه بر ...

پاورپوینت مبانی تاریخی مدیریت

1 نوامبر 2016 ... دسته بندی: مدیریت » سایر گرایش های مدیریت ... بازبینی متون تاریخی فارسی دوره
صفویه با تکیه بر مفهوم ایران و ارائه دوره ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و
ادبیات با عنوان بازبینی متون ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ
بررسی تاریخی جشن نوروز در ایران باستان و عوامل ماندگاری آن چکیده: ...

نقدی بر پژوهش های تفسیری تاریخی درخصوص معماری معاصر ایران - Sid

این بررسی به صورت تطبیقی با تاریخ نگاری دورۀ مدرنیسم معماری و ..... درخصوص
معماری غرب و نگارندگان غربی، تکیه بر این دست عوامل ثابت، ... جشن های 2500سالۀ
شاهنشاهی تدوین شده و در صفحات آخر تا دورۀ قاجار )و احیاناً کارهای سبک ... یکی از
زمینه های پایان نامه های دانشگاهی که اینک منابع آن دور از دسترس نیست، تبدیل می شود
.

جشن های باستانی - بانک پایان نامه و پروژه | ایران داک | IRANDOC

نوروز، از جشن‌های باستانی ایرانیان است. در زمانهای کهن، جشن نوروز در نخستین روز
فروردین (معمولاً مطابق با ۲۱ مارس) آغاز می شد، ولی مشخص نیست ... وقتي دربارهً
نيکويي و فرخنده بودن روز سيزدهم نوروز بيشتر دقت و بررسي کنيم مشاهده مي شود
موضوع ...

بررسی نور و ظلمت در مزدیسنا و حکمت اشراق - دانشگاه ادیان و مذاهب

21 نوامبر 2015 ... جلسه دفـاع از پایان نامه ارشد با عنوان بررسی نور و ظلمت در مزدیسنا و حکمت ... و
اصطلاحات اسلامی از بعضی مفاهیم دین ایران باستان از جمله نور و ظلمت ...

تاریخ و جلو ه های عزاداری امام حسین(ع)

کتاب« تاریخ و جلو ه های عزاداری امام حسین(ع) در ایران با تکیه بر دوره صفویه » از دو
... اینکه اگر ما ریشه های جریان عزاداری و سنت های مرتبط بدان را در دوره های تاریخ
باستان ... در صورتی که بنظر می رسد، یکی از دوره های تاریخی بسیار مهم برای
بررسی ... تا پایان صفوی، انجام مراسم عزاداری امام حسین(ع) در ایران چه مسیری را طی
کرده است.

مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی » پایان ...

22 ژانويه 2015 ... مونوگرافی شهر گرمسار با تکیه بر آداب و رسوم و بازی های محلی پایان نامه بازی محلی
معرفی انواع بازی های محلی,مونوگرافی گرمسار آداب و رسوم مردم گرمسار ... و به عنوان
اجزاء هویت بخشی و کارکرد فرهنگ مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. ...... مثلاً وقتی که
به مطالعه یک جشن یا یک نوع بازی می پردازیم ، زمانی این مطالعه کامل ...

معاونت فرهنگی و اجتماعی » پژوهشکده گیلان شناسی - دانشگاه گیلان

همزمان با هفته پژوهش دانشجویی در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان مراسمی با
... طی مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه در دانشکده های دانشگاه گیلان مورخ ۲۰
...

آشنایی با محک در یک نگاه - Mahak Charity

دفتر باستان: .... با توجه به رویکرد تخصصی موسسه و بیمارستان فوق تخصصی
محک، پایان‌نامه یا طرح‌های ... در مورد وظیفه جذب نیروی انسانی، به منظور رعایت عدالت در
استخدام ابتدا بررسی پرسشنامه هایِ استخدامِ ..... موسسه خیریه محک در طول فعالیت خود
با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را ..... جشن قلک شکان محک- 1378.

زندگینامه کوروش کبیر - بیتوته

کوروش کبیر,دختر کوروش کبیر,آتوسا دختر کوروش,هخامنشيان,زندگي نامه آتوسا ...
جشن شهریورگان: زادروز داراب (کورش کبیر) و مرگ مانی ... کوروش کبیر در واقع به
هنگام تمرین های ورزشی ، از قبیل سوارکاری و تیراندازی و غیره ، که جوانان ..... و از
سوی دیگر تا پایان فصل سرما ، نیروهای متحدین نیز در سارد به او خواهند پیوست و با
تکیه ...

بررسی عوامل مؤثّر بر افول حس سرزندگی و زیست پذیری در بافت های ...

بررسی عوامل مؤثّر بر افول حس سرزندگی و زیست پذیری در بافت های تاریخی و
فرسوده مطالعه ... و در آن ها تفریح سالم و شادابی به گونه ای سازمان یافته و مطابق با
ارزش های جامعه میسّر گردد، ..... هويّت، خاطرات، سنّت، جشن های اجتماعي، تولید، توزيع و
مصرف محصوالت دست ساخت و .... پايان نامه کارشناسی بافت های فرسوده جهت ساماندهی
آن ها،.

بررسي عنصر تقدير در نمايشنامه هاي يونان باستان

13 فوریه 2011 ... آشنايي با جغرافيا و فرهنگ عمومي يونان باستان: بي ترديد امپراطوري هاي جهان
باستان و جهان كلاسيك، در زمانهاي مختلف، سطح بسيار گستردهاي از كرهي ...

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻮﺷﺎک و زﻳﻮرآﻻت

ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود: ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری: ١ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ... در طول
کاوش های باستان شناسی در شهر سوخته، سوزن نیز به دست آمده. است. ... با تکیه بر
چنین اسنادی می توان گفت بافتن پارچه از ایران آغاز شده و در. طول تاریخ تا ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ.
اﻳﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدان و زﻧﺎن و زﻳﻮرآﻻت در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ. ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدان.

یحیی میرحسینی - دانشگاه آیت الله حائری میبد

عنوان پایان‌نامه: «تحلیل و نقد رویکرد تفسیر عرفانی جدید امامیه؛ با تأکید بر ... 4)
«تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی»، آموزه های قرآنی، شم‍ 17، بهار و
تابستان 1392. ... پیشینه جشن تکلیف در اسلام و تبیین ادله موافقان و مخالفان»،
پایگاه ... تمدّن ها در پیشرفت و انحطاط جوامع (با تکیه بر تحلیل محتوای آیات قرآن
کریم)».

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: صفحه اصلی

دانشکده پست و مخابرات با ارایه آموزش های مهارتی به تربیت نیروی کار ماهر کمک می ...
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی ، جشن سی
... از جاذبه های گردشگری و معرفی اماکن تاریخی استان ،تا قبل از پایان سال جاری چتر
.... و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ارتقاء دانش داخلی و تولید بومی با تکیه بر ...

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 ... خب شاید همه این گروه‌ها، با وجود تفاوت‌هایشان «آریایی» باشند. ...... آثار باستانی
درباره کوروش و کتیبه های باستانی در قرن های اخیر یافت شده اند کما اینکه شهر ...
بررسی و تحلیل آثار هخامنشیان در مصر: http://kheradgan.ir/?p=11765 .... ودر پایان
یک سخن دارم با اون کسی که(نویسنده یا نویسندگان این تارنما) :با این ...

دسته‌بندی نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه تاریخ و فلسفه علم - پایانامه

سهروردی و فلسفه ایران باستان تفسیر هانری کربن بر .... پایان نامه بررسی علوم
اجتماعی و مردم شناسی شناخت آتش و جشن های مربوط به آن 70 برگ پایان نامه بررسی ...
پایان نامه بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی 256برگ پایان
نامه ...

چگونه جشن‌های 2500 ساله سقوط محمدرضا شاه را تسریع کرد؟ + فیلم ...

12 ا کتبر 2016 ... بخش دیگری از این بلندپروازی، برگزاری جشن‌های دوهزار پانصد ساله برای ... محمدرضا
شاه که پایگاه ملی و مذهبی نداشت، قصد داشت با تکیه بر ... را با برگزاری چنین
مراسمی به خاندان‌های پادشاهی باستانی ایران متصل کند. ... در انتظار بررسی: ۱۸۱ ....
یادم می آید نامه های قدیمی پدرم به مادرش را وقتی مطالعه میکردم در زمانیکه ...

بررسی معماری شگفت انگیز روم باستان | 3dhouse | خانه هنرهای سه بعدی

8 ژوئن 2015 ... صفحه اصلی دنیای معماری بررسی معماری شگفت انگیز روم باستان ... جایی که مردم
گرد هم جمع شده و پیروزی‌های ارتش قدرتمند روم را جشن می‌گرفتند، .... دانلود پروژه
پایان نامه کارشناسی معماری با موضوع بیمارستان ... با تکیه بر پشتکار و خلاقیت
خود یکی از پایگاه های اصلی آموزشی کشور در حوزه هنرهای دیجیتال است .

زمان دفاع پایان نامه ها و رساله ها

رساله های دکتری: عنوان پایان نامه دانشجو استاد راهنما رشته تحصیلی زمان دفاع ...
بررسی میزان حذف آرسنیک از آب با استفاده از کربن فعال تولید شده از ..... طرح
اصلاح شبکه های توزیع آب با استفاده از بکارگیری فن آوری تلفیقی نرم افزارهای
Water Gems، Arc Map GIS با تکیه بر مصارف یکایک مشترکین ... زهرا جلیل جشن
آبادی.

تمدن - پل های قدیمی استان مازندران

تمدن - پل های قدیمی استان مازندران - انسان شناسی هنوز نفس می کشد. ... با بررسی دوره
های مختلف از دوران اسلامی تا زمان صفویه ، هیچ دوره ای از تاریخ ایران راه سازی و احداث
ساختمان ... مراسم گل ریزان در نوروز و جشن آبریزان در تیرماه توسط شاهان صفوی به
خصوص شاه عباس اول بوده است. .... ( دیوسالار، اسدالله، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص
48).

عنوان پایان نامه: آیین های سوگواری در ایران )از قرن اول تا پنجم هجری( :

های مختلف و با اهميت خاصي انجام. مي. شده است. در اين نوشتار سعي بر آن اسنت تنا. به
بررسي آيين. های سوگواری در قرون نخست اسالمي يعني پنج قرن اول هجری ، پرداخته ...

قزوین امروز

مدیرکل امور کتابخانه های استان قزوین با بیان اینکه ۷۰ هزار نفر عضو کتابخانه ‌های
نهادی و ... علاقه مندی، فیلم های مهم باقی مانده از اکران جشنواره در قزوین را بررسی می
کنیم. ... با گذشت سه دهه سال به سال شکوه و عزت خاص داشته و برگزاری جشن‌های انقلاب
در ..... تا پایان بهمن ماه سالجاری در سراسر کشور و به تبع آن استان قزوین اجرا می گردد
.

مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

دبا: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی در نظر دارد شرح فعالیت های ماهانۀ خود را به طور
منظم در ... بررسی انتقادی تصحیح تازه تذکرة الشعرای دولتشاه سمرقندی .... همراه با
نخستین نسل اتوبوس‌های همگانی درون شهری در تاریخ ایران .... پیشینۀ نمایش در ایران
باستان / زهره زرشناس - فاطمه شمسی .... ضرورت پایان دادن به روند كمّی گرایی در
دانشگاه.

پشت پرده باستان گرایی چیست - آفتاب

27 ژوئن 2012 ... موضوعی که با شیوع فرقه های نوظهور انحرافی که با هدف تضعیف و ایجادانحراف ...
همزمان با تبلیغ مکتب ایرانی از سوی برخی مسئولین و اشاعه باستان گرایی در ...
برهمین اساس قبل از اشاره و بررسی موضوع برای رفع هرگونه شبهه و درک علاقه مندی و
..... ترجمه تخصصی مقاله isi ترجمه پایان نامه تخصصی فارسی به انگلیسی.

حجاب یار - پایگاه تخصصی حمایت از همایش ها و برنامه های عفاف و حجاب ...

اهمیت بحث حجاب و عفاف باعث شد تا با مریم ریاضی تهرانی، نویسنده کتاب «ارزنده
ترین ... می دهند و بررسی آثار و نقوش بدست آمده از دوران باستان فتح بابی در این
موضوع است. ... حریم، حد، تبریج، خمار، جیب و جلباب با تکیه بر آیات قرآن و دیدگاه
های مفسران و مورخان .... آیا در استان هرمزگان پایان نامه ای راجع به موضوع حجاب سراغ
دارید؟

اصل مقاله

ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺳﻨﺖ ﻳﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﺩﺭ ﻫﻨﺮ: ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺣﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ... ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺮﻡ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﻲ (ﻉ)، ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺭﻱ، ﮔﻨﺠﻴﻨﺔ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ... ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻴﮑﺮﻩ ﻫﺎﻱ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻃﺮﺡ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .... ﻟﻴﮑﻦ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺸﻦ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﮕﻲ
ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ..... ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﺔ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ، ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﮐﺮﻳﻤﻴﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﺓﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﻮﺵ ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ
ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ.

نقاشی های شمایلی-ICON - مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

13 ا کتبر 2012 ... شمایل های روسی که در اغلب موارد با اسلوبِ خاصی بر روی تکیه گاه چوبی به ... شمایل
های قدیسین قرار می دادند و در روزی خاص برای معتقدینشان جشن می گرفتند. ... -لالانی
، زهرا، پایان نامه کارشناسی، بررسی آسیب شناسی و حفاظت و مرمت ...

بررسي رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستي اینترنتي با ...

با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان با تکیه بر دیدگاه
های گیدنز است. روش پژوهش پیمایشی و داده ها از طریق پرسش نامة محقق ساخته گردآوری
شده است. ... در مجموع، با توجه به دیدگاه های گیدنز، گسترش کاربرد اینترنت به ....
باستانی )1386(، در مقاله ای به این نتیجه رسید که جنسیت بر میزان استفاده از ...

بررسي تحوالت سیاسي داخلي حكومت ساسانیان ها ها و کتیبه ش برجسته ...

... به دنبال بررسـی. رویدادهای سیاسی داخلی ساسانیان با تکیه بر نقش برجسته ... در
ا. یران باستان دیواره صخره و کوه. ها، جلوگاه دیرین هنر حجاری بوده و یادمان. های. صخره.

سامانه اطلاع رسانی پرتال امام خمینی (س)

پرتال امام خمینی( س) با هدف ترویج سیره نظری و عملی امام (ره) در عرصه شبکه جهانی ...
نقش جدید مطبوعات در این زمان ایفا شد و نقطه اوج آن اعتصاب سیاسی روزنامه های ... مردم
انقلابی از رهبر خویش را در خود داشت، روزی که به 15 سال انتظار پایان داد و. ... ایران که
از قیام 15 خرداد تا به امروز همواره مورد تأکید ایشان و مردم بوده است، تکیه می کنند.