ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C 262Tو SOD1 A251G با خطر - دانلود رایگاندانلود رایگان استرس های اکسیداتیو با پیشرفت بسیاری از بیماری ها رابطه ی مستقیم دارند. گونه های فعال اکسیژن (ROS) بسیار ناپایدارند و باعث آسیب ماکرومولکول ها از طریق اکسی

دانلود رایگان
ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معدهعنوان تحقیق: ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262TوSOD1 A251Gبا خطر ابتلاء به سرطان معده
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 56
شرح مختصر:
استرس های اکسیداتیو با پیشرفت بسیاری از بیماری ها رابطه ی مستقیم دارند. گونه های فعال اکسیژن (ROS) بسیار ناپایدارند و باعث آسیب ماکرومولکول ها از طریق اکسیداسیون می شوند. استرس اکسیداتیو می تواند در شرایط ازدیاد غلظت ROS و کمبود ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن اتفاق افتد. مسیرهای آنزیم های آنتی اکسیدان از مهم ترین مسیرهای درگیر در سم زدایی گونه های فعال اکسیژن(ROS) و جلوگیری از صدمات ناشی از این گونه های فعال اکسیژن می باشند. ژن های کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز1 از جمله مهمترین مکانیسم های دفاعی در برابر استرس های اکسیداتیو می باشند. بنابراین ممکن است بین چند شکلی های این ژن ها با انواع بیماریها مانند سرطان معده ارتباط وجود داشته باشد. دراین مطالعه مورد شاهدی 160 فرد مبتلا به سرطان معده و241 فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ژنوتیپ های چند شکلی تک نوکلئوتیدی CAT C-262T و SOD1 A251G با روش PCR-RFLP مشخص گردیدند. تفاوت در فراوانی های گروه شاهد و بیمار را با آزمون کای2 و میزان خطر، نسبت شانس (OR) و فاصله اطمینان 95% با کمک رگرسیون لجستیک به دست آوردیم. پس از انجام آنالیز ارتباط معناداری بین چند شکلی ژنتیکیCAT C-262T و سرطان معده مشاهده نشد (304/0=P ،23/1-52/0=­CI 95% ،80/0=OR). اما رابطه ی معناداری با ژنوتیپ AG (026/0= P،91/0-24/0=­CI 95% ،47/0=OR)و AG+GG (021/0= P،88/0-23/0=­CI 95%،45/0=OR)ژن SOD1و سرطان معده مشاهده شد بطوری که آلل G خطر ابتلاء به سرطان معده را کاهش می دهد (021/0= P،89/0-24/0=­CI 95%،46/0=OR).
کلید واژه:ROS، چند شکلی های ژنتیکی، ژن های آنتی اکسیدان، سرطان معده
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- مقدمه بر سرطان معده2
1-2- عوامل خطر سرطان معده3
1-2-1-جنسیت و سن3
1-2-2- قومیت و توزیع جغرافیایی3
1-2-3- عفونت هلیکوباکترپیلوری3
1-2-4- تغذیه 4
1-2-5- مصرف سیگار5
1 -2-6- گروه خونیA5
1-2-7- سابقه خانوادگی 5
1-2-8-ناپایداری های ژنتیکی6
1-2-9- تغییرات اپی ژنتیکی7
1-3- اپیدمیولوژی سرطان معده7
1-4- سرطان معده در ایران8
1-5- ژن کاتالاز 8
1-6- ژن سوپر اکسید دیسموتاز110
1-7- هدف 12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مطالعات انجام شده بر روی ارتباط چند شکلی ژنتیکیC-262T
در ژن کاتالاز و ارتباط آن با چندین بیماری 14
2-2- مطالعات انجام شده بر روی ارتباط چند شکلی ژنتیکیA251G
در ژن سوپر اکسید دیسموتاز یک و ارتباط آن با چندین بیماری16
2-3- فرضیه 17
فصل سوم: روش انجام کار
3-1- نمونه گیری 19
3-2- وسایل مورد نیاز19
3-3- مواد مورد نیاز 20
3-3-1- محلول های لازم جهت استخراجDNA 20
3-3-2- مواد لازم جهت انجام PCR 20
3-3-3-موادلازم جهت انجام الکتروفورز21
3-3-4- مواد لازم جهت اثر دادن آنالیز محدودکننده21
3-4-استخراجDNA از خون محیطی به روش جوشاندن(Boiling21
3-5- واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR 22
3-6- تعیین ژنوتیپ 23
3-6-1- تعیین ژنوتیپ ژن کاتالاز 23
3-6-2- تعیین ژنوتیپ ژن SOD1 24
3-7- الکتروفورز 26
3-8- رنگ آمیزی ژل27
3-9- تحلیل آماری 28
فصل چهارم نتایج
4-1- مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه 30
4-2- بررسی عوامل خطر دخیل در سرطان معده 31
4-3- بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت32
4-4- مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه شاهد و بیمار33
4-5- ارتباط سرطان معده با اثر همزمان چند شکلی های ژنتیکی ژن های
سوپر اکسید دیسموتاز یک و کاتالاز34
4-6- بررسی ارتباط ژنوتیپ های ژن های سوپر اکسید دیسموتاز یک
و کاتالاز و برخی از عوامل خطر سرطان معده35
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و نتیجه گیری38
5-2- پیشنهادات 42
فهرست منابع و مآخذ 43
فهرست جدول ها
جدول3-1- مواد مورد نیاز برای تهیه مخلوط واکنش PCR22
جدول3-2- برنامه تنظیم شده برای واکنشPCR جهت تکثیر ژن کاتالاز23
جدول3-3- قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های چند شکلی
ژنتیکی C-262T در ژن کاتالاز24
جدول 3-4- برنامه تنظیم شده برای واکنش PCR جهت تکثیر ژن SOD125
جدول3-5- قطعات حاصل از هضم آنزیمی برای ژنوتیپ های چند شکلی
ژنتیکی A251Gدر ژن SOD126
جدول4-1- مشخصات جمعیت مورد مطالعه30
جدول4-2- بررسی عوامل خطر دخیل در سرطان معده 31
جدول4-3- فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کاتالاز در گروه های شاهد و بیمار32
جدول4-4- فروانی آللی و ژنوتیپی ژن SOD1 در گروه های شاهد بیمار32
جدول4-5- آنالیز توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژن کاتالاز بین دو گروه شاهد و
بیمار 32
جدول4-6- نتایج توزیع فراوانی های ژنوتیپی و آللی در ژنSOD1 بین دو گروه
شاهد و بیمار 34
جدول4-7- ارتباط سرطان معده با اثر همزمان چندشکلی ژنتیکی
ژن های SOD1 و کاتالاز 35
جدول4-8- ارتباط ژنوتیپ های ژن CAT با سرطان معده پس از
تعدیل سابقه خانوادگی به عنوان عامل خطر35
جدول4-9- ارتباط ژنوتیپ های ژن CAT با سرطان معده پس از
تعدیل مصرف دخانیات به عنوان عامل خطر36
جدول4-10- ارتباط ژنوتیپ های ژن SOD1 با سرطان معده پس از
تعدیل سابقه خانوادگی به عنوان عامل خطر36
جدول4-11- ارتباط ژنوتیپ های ژن SOD1 با سرطان معده پس از
تعدیل مصرف دخانیات به عنوان عامل خطر36
جدول5-1- فراوانی آللT چند شکلی ژنتیکی C-262T ژن کاتالاز در
جمعیت های مختلف 39
جدول5-2- فراوانی آلل G از چند شکلی A251G ژنSOD1 در
جمعیت های مختلف 41
فهرست شکل ها
شکل1-1- ساختار ژن CAT و چند شکلی ژنتیکی CAT C-262T10
شکل1-2-ساختار ژن سوپر اکسید دیسموتاز1 و چند شکلی ژنتیکی SOD1 A251G12
شکل3-1- تعیین ژنوتیپ چند شکلی ژنتیکی ژن کاتالاز 27
شکل3-2- تعیین ژنوتیپ چند شکلی ژنتیکی ژن سوپر اکسید دیسموتاز127دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
چند شکلی


ژنتیکی


ژن های آنتی اکسیدن


سرطان معده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)