بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های - دانلود رایگاندانلود رایگان مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه

دانلود رایگان
بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکانعنوان تحقیق: بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش­های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 125
شرح مختصر:
مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود. به این منظور تعداد234 نفر از مادران کودکان 6 ساله (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تفکر نوع دوم مادران ، به ویژه سبک تفکر محافظه کار به شکل مثبت اضطراب کودک را پیش بینی می کند. انتظارات نامناسب از کودک و فقدان همدلی نسبت به نیازهای کودک نیز اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی می کند. ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک، اضطراب را به شکل بهتری پیش بینی می کند.
کلید واژه: 1-سبک های تفکر 2-نگرش های فرزند پروری 3- اضطراب کودکان
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- کلیات 2
2-1- بیان مسئله 6
3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق9
4-1-اهداف پژوهش 10
5-1-پرسش ها و فرضیه های پژوهش10
1-5-1-پرسش های پژوهش10
2-5-1-فرضیه ها 10
6-1- متغیرهاي پژوهش11
1-6-1- نگر ش های فرزندپروری 11
2-6-1- سبک های تفکر13
3-6-1- اضطراب 17
فصل دوم
2-پیشینه پژوهش 20
1-2-مقدمه 20
2-2-بخش اول : عامل های خانوادگی20
1-2-2- وراثت و ژنتیک21
1-1-2-2- بازداری رفتاری22
2-1-2-2-خلاصه و نتیجه گیری22
2-2-2- دلبستگی 23
3-2-2-روابط خانوادگی23
1-3-2-2- نزاع زناشویی23
2-3-2-2-کیفیت ازدواج24
3-3-2-2- هم والدینی25
4-3-2-2-تاثیر سازگاری زناشویی بر فرزند پروری و اضطراب کودک27
5-3-2-2- اندازه خانواده، ترتیب تولد و تسلط خواهر و برادری28
4-2-2- الگوبرداری والدین29
5-2-2- فرزندپروری 30
1-5-2-2-الگوی تربیتی استبدادی31
2-5-2-2-فرزند پروری مقتدرانه32
3-5-2-2-الگوی تربیتی سهل گیر32
6-2-2-رفتارهای خاص فرزند پروری34
7-2-2- شناخت و عقاید والدین34
1-7-2-2- عقاید و شناخت در مورد رفتار اضطرابی35
2-7-2-2- ادراک والدین از کنترل شخصی36
3-7-2-2- شناخت به عنوان واسطه ی فرزند پروری و اضطراب38
3-2- بخش دوم:سبک های تفکر38
1-3-2-نظریه های سبک های هوش39
2-3-2-نظریه خود مدیریتی ذهنی40
3-3-2-متغیر های موثر درشکل گیری سبک های تفکر40
1-3-3-2-فرهنگ 41
2-3-3-2-جنسیت 41
3-3-3-2-سن 41
4-3-3-2-سبکهای تفکر والدین42
5-3-3-2-مدرسه و شغل42
4-2-2-پژوهش ها مربوط به سبک تفکر 44
5-2-2-نگرش های فرزند پروری45
1-5-2-2-انتظارات نامناسب والدین از کودکان45
2-5-2-2-فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک46
3-5-2-2-عقیده ی قوی والدین در استفاده از تنبیه بدنی47
4-5-2-2-معکوس شدن نقش­های والد- فرزند48
5-5-2-2-اجحاف در توان واستقلال کودک 48
فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه 52
2-3- روش 52
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری 52
4-3- ابزار تحقیق 54
1-4-3- پرسش نامه ی سبک های تفکر استرنبرگ55
1-1-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر56
2-4-3- پرسش نامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-256
1-2-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)... 58
2-2-4-3-تهیه پرسش نامه ی نگرش های فرزند پروری58
3-2-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه ی نگرش های فرزند پروری بزرگسال-
نوجوان (AAPI-259
3-4-3-مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین(SCAS-P60
1-3-4-3-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین(SCAS-P).. 61
2-3-4-3- تهیه پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P62
3-3-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد. 62
5-3- روش جمع آوری داده ها63
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها64
فصل چهارم : نتایج
1-4- مقدمه 66
2-4- شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش 66
3-4-روایی پرسشنامه ی نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال(AAPI-269
1-3-4-تحلیل عاملیAAPI-269
2-3-4-همبستگی زیر مقیاس های AAPI-2 با یکدیگر و مقیاس کلی72
4-4- پایایی پرسشنامه نگرش های فرزند پروری نوجوان-بزرگسال AAPI-273
1-4-4-همسانی درونی AAPI-273
2-4-4-ضریب پایایی به روش تصنیف 73
5-4-نتایج تعیین روایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد SCAS-P74
1-5-4-همبستگی گویه ها با مقیاس کلی 74
2-5-4-همبستگی زیر مقیاس های آزمون با یکدیگر و مقیاس کلی77
6-4-پایایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P78
1-6-4-همسانی درونی SCAS-P 78
2-6-4-پایایی به روش تصنیف برای(SCAS-P) 78
7-4-یافته های استنباطی79
1-7-4-سبک های تفکر و اضطراب79
2-7-4-نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب کودک80
3-7-4-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر 81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5-مقدمه 83
4-5- سبک های تفکر مادران و اضطراب کودک 83
1-4-5- نتیجه گیری85
5-5- نگرش های نا مناسب فرزند پروری مادران و اضطراب کودکان87
1-5-5-انتظارات نا مناسب و اضطراب 87
2-5-5- فقدان همدلی و اضطراب87
5-5-ترکیب نگرش های فرزند پروری با سبک های تفکر مادران در پیش بینی اضطراب
کودک 89
6-5-نتیجه گیری 90
7-5-نتیجه گیری نهایی 90
8-5-پیشنهادات 91
منابع 93
پیوست ها 94
فهرست جدول ها
جدول شماره 1-3: سن مادر
جدول شماره 2-3: جنس کودک
جدول شماره 3-3: تحصیلات مادر
جدول شماره 4-3: وضعیت اشتغال
جدول شماره 5-3: وضعیت اقتصادی
جدول شماره 1-4: میانگین و انحراف استاندارد سبک های تفکر
جدول شماره 2-4: میانگین و انحراف استاندارد نگرش های نامناسب فرزند پروری و اضطراب کودک
جدول شماره 3-4: همبستگی متغیرهای پژوهش
جدول شماره 4-4: همبستگی زیر مقیاس ها با یکدیگر
جدول 5-4: تحلیل عاملی پرسش نامه ی (( AAPI-2
جدول 6-4: همسانی درونی (آلفای کرونباخ) زیر مقیاس ها و مقیاس کلی پرسش نامه ی AAPI-2
جدول شماره 7-4: ضریب پایایی همبسته اسپیرمن- برون برای پرسش نامه ی AAPI-2
جدول شماره 8-4: همبستگی گویه ها با مقیاس کلی پرسش نامه اضطراب کودک
جدول شماره 9-4: ماتریس همبستگی زیر مقیاس ها
جدول شماره 10-4: ضریب پایایی همبسته برای زیر مقیاس ها و مقیاس کلی
جدول 11-4 : ضرایب آلفای کرونباخ، مقیاس کلی و زیر مقیاس های پرسش نامه ی (SCAS-P)
جدول شماره 12-4: تحلیل رگرسیون سبک های تفکر مادران و اضطراب کودک
جدول شماره 13-4: تحلیل رگرسیون نگرش های فرزند پروری مادران و اضطراب کودک
جدول 14-4: تحلیل رگرسیون نگرش های فرزند پروری و سبک های تفکر


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سبکهای تفکر


نگرش های فرزند پروری


اضطراب کودکان


اضطراب


فرزندپروری


کودکان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ssu.ac.ir

Sheet 1 بررسی عوامل مرتبط با تمایل به رعایت اخلاق پرستاری بر اساس نظریه رفتار منطقی در روان¬پرستاران

نقش و اسطوره در فرش دستباف ایران | سایت علمی …

سید ایمان نعیمی با نظارت و کنترل عبد الله احراری نقش و اسطوره در فرش دستباف ایران واژگان کلیدی : فرش دستباف ، طرح ، نقش ...

عنوان مقاله: نقش ورزش در رشد شخصیت – فدراسیون …

مولف: سمیه زارع ، محمدصادق زارع تاریخ تالیف: ۱۳۹۰/۰۲/۰۱. مقدمه. امروزه با پیشرفت علوم زیستی و روانشناسی کاملاً مشخص شده ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; 1: تحلیل سیال غیرنیوتنی در نازل با ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و

کنفرانس های جغرافیا و زمین شناسی سال 1395 - کنفرانس های جغرافیا و زمین شناسی سال های گذشته - اطلاع رسانی آخرین همایش های ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

ليست برخی از پروژه های موجود رشته الكترونيك 1.اسیلوسکوپ با قابلیت اتصال به رایانه 2.دفتر تلفن به همراه تقويم وساعت با ts12864a

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت منابع انسانی در کنفرانس سالانه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید. برای دریافت اکانت (یوزر و پسورد ...

اخبار،اخبار هنرمندان،اخبار بازیگران،خبرهای دنیای فرهنگ و هنر،سینما و ...

اخبار فرهنگی،بازیگران هالیوود،اخبار هنرمندان,بازیگران،سریال،فیلم،اخبار بازیگران،صدا و سیما،فرهنگ و هنر,بازیگران

سینا تهرانی بایگانی | تنها سایت رسمی درس زندگی

خبرگزاری مهر: این روزها شبکه های مختلف تلویزیونی تبدیل به جولانگاهی برای تبلیغات گسترده بسته های آموزشی کنکور یا همان ...

سینا تهرانی بایگانی | تنها سایت رسمی درس زندگی

خبرگزاری مهر در گفتگو با آقای وحید بالازاده از رتبه های تک رقمی کنکور و از دستیاران ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

همایش های معماری و عمران : همایش ها ، کنفرانس ها و

سومین همایش ملی مدیریت و مهندسی تالاب ها 19 تا 20 ارديبهشت ماه 1396 محورهای همایش :

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - مددکار اجتماعی - پزشک و

مقدمه: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ، روانی و اجتماعی نیازمند دارا ...

نقد شبهات مطرح شده از سخنرانی سید حسن آقامیری » …

جدیدا کلیپ هایی از سخنرانی یک طلبه جوان ( سید حسن آقامیری ) در فضای مجازی و موبایل ها پخش است ...

تئاتر دانشگاهی

حمید پورآذری، از برخورد شخصی و سلیقه‌ای مسئولان با تاریخ‌های تقویمی تئاتر کشور و معرفی ...

آموزش و پرورش ایران وجهان

معاون حج و عمره رییس سازمان حج و زیارت اعلام کرد که نام نویسی در کاروان های عمره مفرده امسال ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

چکیده هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی(dbt) در کاهش نشانه‌های adhd و ...

پنج راه آسان برای سفت شدن سینه‌ ها در عرض یک ماه …

آیا شما نیز مایل به دانستن این هستید که چطور سینه‌های خود را سفت کنید؟ آیا از اینکه سینه ...

کبود راهنگ بزرگترین شهرستان استان همدان در قاب …

با حکم استاندار همدان مهندس نیکبخت و با پیشنهاد معاونت هماهنگی عمرانی , آقای سید حسین جعفری ...

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - حمیدرضا چزانی

گاز fm200 به عنوان جایگزین هالونها در صنعت اطفا حریق عرضه شد و مشکلاتی را که هالونها برای محیط ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

چکیده هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی(dbt) در کاهش نشانه‌های adhd و ...

پنج راه آسان برای سفت شدن سینه‌ ها در عرض یک ماه …

آیا شما نیز مایل به دانستن این هستید که چطور سینه‌های خود را سفت کنید؟ آیا از اینکه سینه ...

کبود راهنگ بزرگترین شهرستان استان همدان در قاب …

با حکم استاندار همدان مهندس نیکبخت و با پیشنهاد معاونت هماهنگی عمرانی , آقای سید حسین جعفری ...

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - حمیدرضا چزانی

گاز fm200 به عنوان جایگزین هالونها در صنعت اطفا حریق عرضه شد و مشکلاتی را که هالونها برای محیط ...