مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله ای که در زیر ارائه شده تحت عنوان مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی که با استفاده از نرم اقزار متلب انجام گرفته است.

دانلود رایگان
مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی


پایان نامه کارشناسی


مهندسی شیمی


مدلسازی ترمودینامیکی


مدلسازی متلب


آسفالتین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی ...

9 ژانويه 2017 ... مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی. مقاله ای که در
زیر ارائه شده تحت عنوان مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب ...

مدل سازی ترموديناميکی و آناليز حساسيت تشکيل رسوب آسفالتين در ...

در اين مقاله براي پيش بيني رسوب آسفالتين از دو روش. استفاده گرديد. در روش اول،
تئوري پليمري فلوري-هاگينز. و در روش دوم مدل رسام دانا و همکاران به عنوان مدل پايه.

ﻣﺪل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺳﻮب آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ در ﻣﺨﺎزن زﯾ - Sid

ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﻨﮓ راﺑﯿﻨﺴﻮن وﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻓﺘﺎر ﻓﺎزی ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎ و ﺗﺌﻮری ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭼﻨﺪ
ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻓﻠﻮری ﻫﺎﮔﯿﻨﺰ در. ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ، اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
رﺳﻮب آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ و ﺗﺴﺖ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه .... ﻣﺪﻟﺴﺎزی (ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﻘﺪار
ﺟﺎﻣﺪ).

SID.ir | مدل سازي رسوب آسفالتين بر اساس معادله حالت SRK و بررسي ...

به منظور پيش بيني شرايط تشکيل رسوب آسفالتين مدل سازي رياضي با لحاظ كردن
پديده ترموديناميکي شرايط تشكيل رسوب لازم و ضروري است. لذا در اين پژوهش، ...

مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی ...

12 سپتامبر 2016 ... اندازهگیری و مدلسازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن، تولید وتزریق امتزاجی گاز ...
مدل ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن زیر ...

مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی

8 مه 2015 ... مقاله ای که در زیر ارائه شده تحت عنوان مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب
آسفالتین در مخازن نفتی که با استفاده از نرم اقزار متلب انجام ...

مدلسازی رسوب آسفالتین در اثر تزریق گاز - نفت و گاز پارس

در ش رايط ترموديناميکي مخلوط نفت خام ممکن. است مخدوش شود. ... براي انجام پيش
بيني هاي مربوط به رسوب Prop. آسفالتين استفاده مي ... مدل سازي رسوب آسفالتين.

پیش بینــی رســوب آســفالتین بــا اســتفاده از ... - اکتشاف و تولید

رسوب آسفالتین، مدل های ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین است. در این
پژوهش از .... مدل سازی آسفالتین از نفت خام مُرده ي رقیق شده با نرمال. آلکان های مختلف
...

مدل‌سازی ترمودینامیکی و آنالیز حساسیت‌ تشکیل رسوب آسفالتین در ...

در این مقاله برای پیش‌بینی رسوب آسفالتین از دو روش استفاده گردید. در روش اول،
تئوری پلیمری فلوری-هاگینز و در روش دوم مدل رسام‌دانا و همکاران به عنوان مدل پایه مورد
...

مدل سازی و پیش بینی رسوب آسفالتین در نفت خام با استفاده از ...

مدل سازی و پیش بینی رسوب آسفالتین در نفت خام با استفاده از شبکه‌های ...
آسفالتین ترکیباتی است سنگین الی که این ترکیبات سبب ایجاد مشکلاتی ...
بدین منظور پس از معرفی مدلهای موجود ترمودینامیکی، مدلسازی ترمودینامیکی رسوب
آسفالتین ...

مدل ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفاتین در مخازن زیرزمینی نفت

رسوب آسفالتین یک معضل مهم در تولید و بازیافت نفت خام هست تجمع آسفالتین ها ...
مدلسازی سیستم‌های اسمز معکوس در حالت ویژه جذب موثر غشاء- حل شوندهیک مدل ... یک
مدل ترمودینامیکی در توصیف و پیش بینی تشکیل رسوب و تست مدل با سیالات ...

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از زداﯾﯽ آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎزي ﺗﺮ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ رﺳﻮب آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ ﻣﺪل. PC-SAFT
. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮاف. 05. 4/. ﺗﺎ. 17. 6/. درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻗﺖ را در ﻣﯿﺎن ﻣﺪل. ﻫﺎ در. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ...

مقاله مدل سازی تشکیل رسوب آسفالتین در اثر کاهش فشار و تزریق گاز ...

مدل سازی تشکیل رسوب آسفالتین در اثر کاهش فشار و تزریق گاز دی اکسید ... آن در
مدل ترمودینامیکی جامد، جهت پیش بینی مقدار تشکیل رسوب آسفالتین استفاده شده ...

معرفی و دانلود فایل مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب ...

3 آگوست 2008 ... نام این فایل : مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی.
موضوع فایل: مهندسی شیمی. موضوعات دیگر پیشنهادی برای فایل: ...

دنیای فیزیک - مدل ترموديناميكي رفتار فازي رسوب «آسفالتين» در ...

مدل ترموديناميكي رفتار فازي رسوب «آسفالتين» در چاه‌هاي نفت ارائه شد ... يك معادله‌
جديد و توسعه مدل ترموديناميكي پيش‌بيني رفتار فازي رسوب آسفالتين شدند. ... در
دو بخش مدلسازي و آزمايشگاهي به بررسي رسوب آسفالتين پرداخته است درباره اين ...

مدل ترمودینامیکی رفتار فازی رسوب «آسفالتین» در چاه‌های نفت ارائه شد

در مرحله بعد و در بخش مدلسازی با ارائه یک معادله حالت جدید و توسعه یک مدل
ترمودینامیکی رفتار فازی رسوب آسفالتین پیش‌بینی و با مقادیر تجربی مقایسه
شد.

رسوب آسفالتین - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بنابراین برای پیش بینی رسوب آسفالتین دو مدل ترمودینامیکی و مقیاس گذاری در
مطالعات مختلف ... مدلسازی کاهش نفوذپذیری در محیط متخلخل در اثر رسوب آسفالتین
...

آزمایشگاه تحقیقاتی - دانشگاه علم و صنعت ایران - پژوهشگاه علم و ...

مدل سازی ترمودینامیکی جهت پیشبینی رسوب واکس و آسفالتین. توسعه معادله حالت
... مدلسازی ترمودینامیکی تعادل جامد- مایع برای محلول های پلیمر حلال. اصلاح عملکرد ...

پیش بینی رسوب - خانه متلب

24 دسامبر 2015 ... پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از مدل ترمودینامیکی جدیدFulltext ... مدل
سازی و پیش بینی پدیده رسوب آسفالتین در یکی از مخازن نفتی ...

مروری بر آسفالتین و کاربردهای آن و ارائه مدلی برای پیشبینی رسوب ...

مروری بر آسفالتین و کاربردهای آن و ارائه مدلی برای پیشبینی رسوب آسفالتین ...
مدل سازي رفتار فازي و رسوب آسفالتین با استفاده یک مدل ترمودینامیکی است.

علیرضا سلیمانی نظر - دانشگاه اصفهان

9- Solaimany-Nazar, A. R., Zonnouri, A., “Modeling of asphaltene deposition in oil
..... "بررسي مدلسازي ترموديناميكي پيشگويي رفتار فازي آسفالتين ارزيابي و
..... 3- پيش‌بيني رسوب آسفالتين در مخازن نفتي، استاد راهنما، گروه مهندسي شيمي ...

مدلسازی ترمودینامیکی تشکیل رسوب آسفالتین در نمونه های نفت ایران

مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی راکتورهای کروی بستر ثابت با جریان محوری و ...
رسوب آسفالتین بر روی ویسکوزیته نفت و ارائه مدل ترمودینامیکی پیش بینی ...

زینب طاهریان - دانشگاه تربیت مدرس

20 جولای 2016 ... عنوان: مدل سازي ترمودیناميکي رسوب آسفالتين همراه با تزریق امتزاجي ... در پیش
بینی رفتار سیالات پیچیده دارد، از طرف دیگر آسفالتین از جمله ...

ارائه‌ی مدل ترمودینامیکی رفتار فازی رسوب «آسفالتین» در چاه‌های ... - رشد

29 ژانويه 2009 ... در مرحله‌ی بعد و در بخش مدلسازی با ارائه‌ی یک معادله‌ی حالت جدید و توسعه‌ی یک مدل
ترمودینامیکی رفتار فازی رسوب «آسفالتین» پیش‌بینی و با ...

مدلسازی تعیین نقطه آستانه تشکیل رسوب آسفالتن با استفاده از ...

ارائه مدل ریاضی برای پیش‌بینی سینتیک آزادسازی همزمان دارو با تغییر حجم از ... با
لحاظ نمودن پدیده ترمودینامیکی تشکیل رسوب آسفالتین لازم و ضروری هست.

بررسی و مدل سازی رفتار فازی تشکیل رسوب آسفالتین با استفاده از ...

بررسی و مدل سازی رفتار فازی تشکیل رسوب آسفالتین با استفاده از داده‌های
آزمایشگاهی مخازن ... میزان، نقطه شروع و واقعیات تشکیل رسوب آسفالتین را
پیش‌بینی می‌نمایند. ... تحلیل ترمودینامیکی سیستم جدید تولید همزمان قدرت،
سرمایش و گرمایش ...

پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از مدل ترمودینامیکی جدید

پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از مدل ترمودینامیکی جدید ... آسفالتین ها
یکی از مهمترین مشکلات پیرامون مطالعه مخازن نفتی ، بازیابی نفت های ... بررسی
تجربیو مدلسازی جریان سیال در فرآیند فیلتراسیون غشایی به روش عددی المان های
محدود

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﻲ

اﻏﻠﺐ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ ﻏﺮب ﻛﺸﻮر داراي ﻣﺸﻜﻞ رﺳﻮب آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ درون ﺳﺘﻮن ﭼﺎه. ،. دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ... در ﺑﺤﺚ ﻣﺪل
ﺳﺎزي ﺗﺮﻣ. ﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮﺑﺎت، ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد . ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ رﺳﻮﺑﺎت در دو ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . -6.

اندازه گيري و مدل سازي رسوب آسفالتين در شرايط مخزن ٬ توليد و تزريق ...

اندازه گيري و مدل سازي رسوب آسفالتين در شرايط مخزن ٬ توليد و تزريق امتزاجي گاز.
در اين بخش نتايج مربوط به مدل تهيه شده جهت پيش بيني رفتار فازي آسفالتين در ...
بر هم خوردن تعادل ترموديناميكي جزء آلي موجو در تركيبات نفتي در اثر تغيير ...

دکتر علیرضا فضلعلی - resume - گروه مهندسی شیمی - دانشگاه اراک

ترموديناميک تعادلی; مدلسازی رسوب آسفالتين در نفت خام; پيش بينی خواص و
رفتار سيالات نفتی; ترموديناميک سيکلهای قدرت و تبريد; تعادلات فازی; مدلسازی
...

دانلود مقاله مقایسه معادله حالت های مختلف برای پیش بینی رسوب ...

همچنین پیش بینی رفتار فاز آسفالتین از طریق مدلسازی ترمودینامیکی، به ما کمک
می کند که رسوب آن را کنترل کنیم و مشکلات مربوط به آن را کاهش دهیم. در این مطالعه ...

دانلود مقاله مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین فقط ... - دانشجو یار

16 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین فقط براساس ... رسوب آسفالتین
یک مدل جهت پیش بینی رسوب آسفالتین تحت شرایط مخزن ...

مدلسازی ترمودینامیکی فرآیند آسفالتین زدایی از نفت خام با استفاده ...

همچنین مدل جامد با میزان انحراف 03/10 تا 30/21 پایین ترین دقت را در میان مدل‌های مورد
مطالعه در پیشبینی رسوب آسفالتین دارا می‌باشد. دقت مدل Flory- Huggins در پیش ...

دانلود مقاله مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین فقط براساس ...

21 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین فقط براساس ... رسوب آسفالتین
یک مدل جهت پیش بینی رسوب آسفالتین تحت شرایط مخزن ...

دانلود فايل - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

برای تعیین کمي مقدار آسفالتین و شرايط تشکیم اين پديده حرارتي. ناخواسته همواره
مدل. های ترمودينامیکي و سنتیکي م تلفي طراحي ... رسوب آن. افزايش مي. يابد برای
کمّي کردن همه اين. متغیرها. بايد مدل پیش. بیني کننده ... نیز برای مدل سازی ر.

پایان نامه رسوب آسفالتين در نفت خام داخل مخزن - تمام حقوق اين وب ...

فصل اول- مدل سازي رسوب/ آسفالتين در اثر تزريق گاز. چكيده. مقدمه. رفتار
آسفالتين درنفت خام با توجه به تغييرات شراي ترموديناميكي. تغييرتركيب
شيمیايي ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc.” مهندسی شیمی ...

25 نوامبر 2014 ... 2-1- رفتار آسفالتین در نفت خام با تغییر شرایط ترمودینامیکی................................
.................................... 22. 2-1-1- اثر ... 2-2- مدل های پیش بینی کننده میزان رسوب
آسفالتین. ..... شده و الگوریتم ژنتیک.. 65. مدلسازی و بررسی نتایج.

پروژه‌ های پژوهشی | شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC

20 نوامبر 2011 ... ۳, مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی تشکیل رسوب آسفالتین در محیط ... نرم افزار جامع
بررسی و مقایسه روابط ترمودینامیک مختلف در پیش بینی عملکرد ...

مرکز فناوری مپصا - Mapsa

استفاده از روابط تجربی و معادالت ترمودینامیکی جدید، در کنار محیط ... نمونه ای از
نمودار گستره فازی پیش بینی شده برای نمونه سیال گاز میعانی یکی از مخازن پارس
جنوبی ..... جهت مدلسازی رسوب آسفالتین چهار مدل مبتنی بر تئوری محلول های پلیمری
و.

4 . srbiau.ac.ir - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مطالعه رسوب آسفالتين تحت فرآيند تزريق گاز به مخازن نفتي/ ميرسعيد صفوي. ...
تعيين ميزان بازيافت ميعانات گازي با استفاده از مطالعه خواص ترموديناميکي
سيالات .... شبيه سازي يک مخزن نفتي شکاف دار در غرب ايران جهت انتخاب سناريوي
بهينه توليد/ .... پيش بيني نفوذپذيري با استفاده از روش رگرسيون چندمتغيره (
MIRA) با ...

دانشکده مهندسی نفت اهواز

بررسی آزمایشگاهی میزان رسوب گزاری آسفالتین و تعیین توزیع اندازه ذرات آن در
نمونه های نفتی. امیر حسین پریزاد ... بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی سنیتیکی
فرایند تشکیل هیدرات گازی. پیمان حسنی نژاد .... اندازه گیری آزمایشگاهی و مدلسازی
ترمودینامیکی تجزیه هیدرات Co 2 ... بررسی و پیش بینی رسوب آسفالتین در ناحیه
ته چاه.

اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تخمین و مدلسازی حجم ذخایر و ضریب بازیافت مخازن نفتی ماسه سنگی و کربناته ....
بررسی مدل ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از تئوری ...

1-3-روشهاي تجربي در اندازه گيري نقطه انعقاد (onset)

از آنجائيكه رسوب آسفالتين ممكن است در مخازن نيز اتفاق بيافتد تزريق عوامل
تعليق .... توزيع نيمه لگاريتمي و پيكي را براي آسفالتين پيش بيني كردند. ...
ذرات آسفالتين در نفت خام را يك پديده ترموديناميك تعادلي در نظر گرفت و در
مدلسازي آن از ...

دانلود مقاله بررسی مدل ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین با ...

11 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسی مدل ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین با ... دانلود مقاله
مدلسازی ریاضی تولید آب شیرین از پساب فایل ورد (word) · دانلود ...

Contents > مشكلات رسوب آسفالتين در مراحل مختلف صنعت نفت و ...

رسوب آسفالتين در برخي ميادين نفتي نقاط مختلف جهان در خلال توليد و فراورش نفت
از .... گاز به عنوان حلال تشكيل دهنده رسوب ، عامل بر هم زننده تعادل ترموديناميكي ...
ولي قادر نيستند با توجه به مقدار و طبيعت ذرات رسوب ، پيش بيني كنند حركت نفت
... به كمك اين مدل ، سيستم توسط يك برنامه قابل انعطاف رايانه اي شبيه سازي مي گردد
.

خطر آفريني رسوب آسفالتين: : دانش و تکنولوژی : : انرژی و تکنولوژی ...

30 سپتامبر 2013 ... مي تواند عامل جابجايي تعادل ترموديناميكي و مسبب تشكيل رس. ... ولي قادر نيستند
با توجه به مقدار و طبيعت ذرات رسوب ، پيش بيني كنند حركت نفت ... كمك اين مدل ،
سيستم توسط يك برنامه قابل انعطاف رايانه اي شبيه سازي مي گردد .

پروژه* رسوب آسفالتین در نفت خام داخل مخزن :: رز فایل <فایل های مورد ...

فصل سوم-پیش بینی میزان ته نشینی رسوبات آسفالتین از طریق ترکیب ... مدل های
ترمودینامیکی که بای مطالعه تجمع ملکولی به کار می رود، می تواند برای مدل سازی ...

دانلود مقاله مقایسه معادله حالت های مختلف برای پیش بینی رسوب ...

همچنین پیش بینی رفتار فاز آسفالتین از طریق مدلسازی ترمودینامیکی، به ما کمک
می کند که رسوب آن را کنترل کنیم و مشکلات مربوط به آن را کاهش دهیم. در این مطالعه ...

ﺣﺬﻑ ﺭﺳﻮﺏ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻭﺵ Ultrasonic Cavitations

ﺭﺳﻮﺏ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻧﻔﺘﻲ ، ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﻣﺨﺎ. ﺯﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﺭﺳﻮﺏ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ. ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ...

پژوهشکده بالادستی نفت شریف - اعضای هیئت علمی

زمینه پژوهشی: مدل سازی و مطالعات مخازن شکاف دار، مطالعات روش های ازدیاد برداشت، ...
مختلف مخازن نفتی، پیش بینی رفتار فازی سیالات نفتی و مطالعات آسفالتین،
زمینه حفاری، ... زمینه پژوهشی: تهیه مواد شیمیایی، افزودنی ها، ممانعت کننده های رسوب
آسفالتین .... زمینه پژوهشی: انتقال حرارت ،سیالات و ترمودینامیک ، جریانهای چند
فازی ...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

تهيه نرم افزار شبيه سازي ترموديناميکي و ترموفيزيکي تركيبات موجود در خطوط
فلر ... بررسي آزمايشگاهي، مدل سازي و پيش بيني رسوب گذاري در خطوط انتقال نفت،
پمپ، ... شکست زيستي آسفالتين جهت كاهش جرم مولکولي و گرانروي نفت خام سنگين
.

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و ...

شبيه سازي و تعيين ميزان بهينه ي نرخ و غلظت تزريق مواد فعال سطحي در مخازن
شكافدار ..... بررسي مدل ترموديناميكي پيش بيني رسوب آسفالتين با استفاده از
تئوري ...

بررسی - شرکت پندار اندیش رهپو

های حل تحلیلی عددی قادر به پیش. بینی. مدل می ... مدلسازی ارایه شده و بایکدیگر
مقایسه گردیده است . نتایج حاکی از دقت ... مواجه است و تاثیر مشکالت رسوب
آسفالتین در سال های اخیر به طور قابل مالحظه ای افز ... ی ترمودینامیکی پیش بینی
گمراه. کننده.

انجمن علمی مهندسی شیمی

29 ا کتبر 2012 ... مطالعه مدل های ترمودینامیک جهت پیش بینی رفتار فازی آسفالتین ... رسوب و ته
نشینی آسفالتین در مراحل مختلف تولید نفت خام، سبب تخریب ... در سیستم های
نفتی، نیازمند توانایی مدل سازی رفتار فازی آن به صورت تابعی از دما، [.

تزریق گاز به مخازن نفت جهت ازدیاد برداشت - انجمن مهندسان نفت ایران

15 ژوئن 2014 ... مي توانند عامل جابجايي تعادل ترموديناميكي و مسبب رسوب آسفالتين شناخته شوند .
... ولي قادر نيستند با توجه به مقدار و طبيعت ذرات رسوب پيش بيني كنند ... مدل ،
سيستم توسط يك برنامه قابل انعطاف رايانه اي شبيه سازي مي گردد .

دانلود پایان نامه بررسي و مقایسه مدلهاي مختلف براي رسوب ذرات ...

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه مدلهای مختلف برای رسوب ذرات آسفالتین در چاه. ... 3
فصل سوم مدلسازي ترمودینامیکي تشکیل رسوب آسفالتین . . .. ................................ ...
............................. 20 3 . 1 مقدمه. ..... 81 4 . 1 . 1 . 8 پیشبیني رسوب آسفالتین .

صفحه شخصی زینب حسینی دستگردی - دانشگاه صنعتی ارومیه ...

27 سپتامبر 2016 ... B.S. Thesis: Modeling of fluidized bed driers. ... مدل های ترمودینامیکی جهت پیش
بینی رفتار فازی آسفالتین،سومین کنفتنس تخصصی ترمودینامیک، گیلان،
1389. مروری بر مطالعات تاثیر آسفالتین بر رسوب واکس، چهارمین کنگره ...

MPCI آسفالتين

رفع رسوبات آسفالتین در سازندهای تولید کننده نفت و سیستمهای تولیدی طی سالها
یکی از ..... مسائل ناشی از حضور آسفالتین که سر راه تولید قرار دارند را پیش بینی
کند . .... گاز به عنوان حلال تشکیل دهنده رسوب ، عامل بر هم زننده تعادل ترمودینامیکی
..... [۶] Burke, N.E., Hobbs, R.E. and Kashou, S.F., Measurement and Modeling of
...

سامانه پژوهش و فناوری - وزارت نفت

۱۰۱۰۲۰۱۰۶, مدل سازي جامع استاتيك مخازن (ساختماني شكستگي و رسوب شناسي و زمين
امار) ... ۱۰۱۰۲۰۶۰۱, خواص ترمودینامیکی سیالات مخازن گازی و نفتی. ۱۰۱۰۲۰۶۰۲,
رسوب واکس و آسفالتین .... ۱۰۱۰۵۰۱۰۱, عوامل موثر در انحراف پیش بینی تولید از
مخازن نفت و گاز ...

ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺘ ﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺎﺯ ﻲ ﺑﺮﺭﺳ

ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻼﻟﻬﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ. ﺭﻭﺵ ﻭ ... ﺍﻳﻦ
ﮐﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ ﻭ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺳﻮﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﺗﺮﻣﻮﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ..... S.
Malanowski, A. Anderko, Modeling Phase Equilibria, Second Edition, New York,
John.

Resume (CV) of MR. Doctor Shahriar Asfoori

5, ارائه یک مدل جدید ترمودینامیکی برای پیشبینی شرایط تشکیل هیدرات دیاکسید
... 32, مدلسازی و شبیهسازی رسوب آسفالتین برای یک میدان نفتی جنوب غرب ایران ...

آناليز CFD مبدل كاتاليستي با نرم افزار فلوئنت براي كاهش آلودگي هوا ...

... پارامترهاي تعادلات چند فازي بخار – مايع – چند جامدي (Multi-solid) جهت مدلسازي
رسوب واكس ... پيش بيني تغييرات چگالي و گرانروي سيالات مخزن در اثر تزريق دي
اکسيد ... مدل‌سازي‌ رسوب آسفالتين در مخازن نفت; بهبود خواص رئولوژيکي گلهاي
حفاري با ... ارائه يك مدل جديد ترموديناميكي براي پيشبيني شرايط تشكيل هيدرات
دياكسيد ...

دانلود مقاله مدلسازی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین فقط براساس ...

2 ژانويه 2016 ... رسوب آسفالتین در مخازن نفتی یکی از مشکلات بسیار مهم در تولید از مخازن ... رسوب
آسفالتین یک مدل جهت پیش بینی رسوب آسفالتین تحت شرایط ...

دانلود مجموعه مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی - سایت نواندیشان

بهینه سازی ساختار (فلوشیت) فرایندها به روش اجتماع مورچگان; مدلسازی و بهینه .....
پیش بینی تشکیل رسوب در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی ایران; ارزیابی ...
معادله ترمودینامیکی مناسب برای شبیه سازی برجهای تفکیک کننده واحد .... و مدل
سازی آن به کمک منطق فازی; حذف رسوب آسفالتین توسط روش Ultrasonic ...

مقالات فارسی مهندسی شیمی [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

... مقاله مدل سازي حذف سولفيد هيدروژن توسط كاتاليست محلول كيلات آهن در برج جذب
.... مقاله بدست آوردن توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين نفت خام بنگستان با استفاده از
روش ... مقاله پیش بینی تشکیل رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران;
مقاله ... و بهینه سازی هیدروژن با ابزار شبیه سازی; مقاله مدلسازی ترمودینامیکی محلول
های ...

ی ت ﺗﮑ ﯿ ﯽﯽ ﯿﻼت وژه ی ﻮط ﺮﭘو ﮋﭘو ﯽ ﺖ ی ﮋﭘو ﻌﺎ

15 ژوئن 2013 ... ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻚ ﻣﺤﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺣﻔﺎري و. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ ... ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻫﻨﺪﺳﻲ
ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻜﺎف ﻫﺎ ...... ﻳﻚ ﻣﺪل ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ رﺳﻮب آﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در.

مطالعات PVT و آسفالتین - MAPSA Technology Center

متخصصان MTC برپایه درک عمیق خود از ترمودینامیک میتوانند آزمایشهای متنوع ... مدل
سازی آسفالتین PVT Pro ابزار قدرتمندی برای پیش بینی رسوب اسفالتین را ...

ارزيابي روشهاي موجود تشكيل رسوب واكس و ارائه ي يك روش بهبود يافته ...

با توجه به توضيحات ياد شده، پيش بيني دماي تشكيل رسوبات واكس و در نظر
گرفتن اين دما در ... مدل سازي ترموديناميكي، يكي از راههاي بررسي اين پديده است.[1-6]
..... در این مدل فرض بر این است که آسفالتين ها به صورت محلول در نفت در حالت واقعی
مایع ...

" ﺑﺎ ﻪ ﻌﺎﯽ "

ﻣﺤﺴﻦ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮزاده. ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻏﺸﺎءﻫﺎ. 6. 10:30 ... ﺎزي ﭘﺪﯾﺪه رﺳﻮب آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ در. ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﭘﺮوﺳﻪ ... ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﮔﺎز ﻫﺎي اﺳﯿﺪي. در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آﻣﯿﻦ. 15.

۱۲۸۹ (بدون عنوان) - دومین کنفرانس ملی توسعه میادین نفت و گاز

۵۱۲۸, ارائه نرم افزار RFT Piping به منظور پیش بینی خواص ترمودینامیکی ... ۵۱۶۰,
مدل سازی دینامیکی رسوب آسفالتین در مخازن نفتی در حالت سه فازی نفت، گاز و ...

مجموعه مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی دانلود كتاب آموزش ...

1 مارس 2015 ... ... مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه .....
مدلسازی ترمودینامیکی تعادل بخار – مایع در فرایند تقطیر استخراجی ... بررسی
پتانسیل ایجاد رسوب آسفالتین در نفتهای سبک و سنگین، در دوره تولید ...

ارتقاء و ازدیاد برداشت نفت سنگین با نانوذرات؛ فرصت ها و چالش ها مقـاالت

و به دنبال 1بازدارنده برای جلوگيری یا به تأخير انداختن رسوب آسفالتين. آن افزایش
بازیابی ... پیش بینی کرده اســت که تا سال 2030 5(IEA) .... پايداری ترمودينامیکی
و نیمه شفافی که می توان. در برنامه .... که مدل سازی رياضی از جمله فرآيندهای بسیار.

مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب آسفالتین در

مقاله ای که در زیر ارائه شده تحت عنوان مدلسازی ترمودینامیکی پیش بینی رسوب
آسفالتین در مخازن نفتی که با استفاده از نرم اقزار متلب انجام گرفته است.

Sheet1

15 ا کتبر 2015 ... 9, آرش اعتمادی, مدل سازی فرآیند تزریق آب با شوری کم در مغزه های ماسه سنگی ... 18,
سیاوش اصغری رودسری, کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی فازی – عصبی در پیش
بینی درجه ... 54, سامان محمد زاده عاملی, مدلسازی ترمودینامیکی شرایط تشکیل هیدرات
... 101, علیرضا منصوری, بررسي اثر رسوب آسفالتين بر تراوایی و ...

رﺷﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ/رد داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﯾ

ﻣﺪل ﺳﺎزي رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮏ، ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﯿﺎﻻت. ﻧﻔﺘﯽ درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﮐﻮره ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﺷﯿﻤﯽ. اﺻﻔﻬﺎن. رد. رد. ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺳﻮب
آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ.

شماره 449 - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

رﺳﻮب و ﻣﻘﺪار ﺁن و ﮐﺎرﺑﺮد ﺁن در ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ، ﻳﮏ ﻣﺪل ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺌﻮري ﺁﻣﺎري ﺳﻴﺎل ﺗﺠﻤﻌﻲ.
(. SAFT ... زي ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دو ...

پایان نامه پروژه - پایان نامه های مهندسی شیمی

مدلسازي خواص ترموديناميكي سيالات گاز ميعاني با استفاده از توابع توزيع براي
مشخص ... بررسي كاهش تراوايي چاه بدليل رسوب آسفالتين در پروسه تزريق حلال ...
توسعه مدلNRTL-NRF بر ميناي مشاركت گروهي براي پيش بيني خواص تعادلي محلولها
.

نشريه مهندسي شيمي ايران - نشریه مهندسی شیمی ایران

ارائه مدل ترموديناميکي به‌منظور پيش‌بيني دماي نقطه ابري شدن واکس ... مدلسازی و
شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت .....
بررسي تجربي عملکرد روغن‌هاي گياهي بر کنترل ته‌نشيني رسوب آسفالتين دو نمونه
...

مرجع مهندسی نفت - راهنمای نرم افزار شبیه سازی ........ CMG

... جهت بهبود بخشی پیش بینی معادله حالت با توجه به داده های آزمایشگاهی، رسم نمودار
فازی، مدل سازی رسوب آسفالتین و واکس،انجام آزمایش های گوناگون، و ... اشاره نمود.

موضوعات پیشنهادی دپارتمان مهندسی شیمی - موسسه علمی پژوهشی نصیر

... مدل جدید ترمودینامیکی برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات دیاکسید کربن و
گاز ... anfis جهت مدلسازی حذف رنگزای اسیدی توسط فرآیند ازن زنی در راکتور
ایرلیفت ... اندازه گیری ومدل سازی رسوب آسفالتین در شرایط مخزن، تولید و تزریق
امتزاجی ...