بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف کلی پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری(نفوذ) آنان بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل 119 نفر از مدیران مالیاتی و غیر مالیاتی شاغل

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارسعنوان تحقیق: بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 121
شرح مختصر:
هدف کلی پژوهش، بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری(نفوذ) آنان بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل 119 نفر از مدیران مالیاتی و غیر مالیاتی شاغل در ادارۀ کل امور مالیاتی استان فارس در سال 1389بود که تعداد92 نفر از آنها به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامة تعیین جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982) بود. برای سنجش روایی، روش تحلیل گویه و برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد کهجو غالب بر فضای روابط کارکنان از دیدگاه مدیران جو ملاحظه گری و وجه غالب فنون نفوذ مدیران، فن نفوذ استدلال می باشد. یافته ها همچنین نشان داد که بین ادراک مدیران از رابطه بین جو سازمانی و فنون نفوذ مورد استفاده آنان بر حسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت، تفاوت معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: ادراک، جو سازمانی، فنون رهبری، مدیران
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه
1 - 2- بیان مسأله 3
1 -3 - ضرورت و اهميت پژوهش6
1 -4- اهداف پژوهش9
1 - 5- پرسش ها ی پژوهش9
1 - 6 - تعاریف مفهومی 10
1-6- 1 - نفوذ سازمانی10
1- 6- 2 – رهبری 10
1- 6 - 3- فنون نفوذ سازمانی11
1 - 6 - 4 - جو سازمانی 12
1- 7- تعاریف عملیاتی14
1- 7- 1- مدیران اداره کل امور مالیاتی 14
1- 7 - 2- فنون نفوذ سازمانی14
1- 7- 3- جو سازمانی 14
فصل دوم : پیشینه پژوهش
2 - 1- مباني نظري پژوهش16
2-1-1- مقدمه 16
2-1-1-1- تاریخچه شکل گیری نظام مالیه در ایران17
2-1-2- جو سازمانی 17
2-1-2-1- تاریخچه پیدایش جو سازمانی 17
2-1-2-2- تعریف جو سازماني18
2-1-2- 3- رویکردهای جو سازمانی22
2-1-2- 4 - ابعاد جو سازمانی23
2-1-2- 5 - انواع جو سازمانی 24
2-1-2- 6 - نتیجه گیری26
2-1-3- نفوذ سازمانی 26
2-1-3-1- تعریف نفوذ سازمانی26
2-1- 3 - 2 - تعریف فنون نفوذ سازمانی 28
2-1- 3 - 3 - انواع فنون نفوذ سازمانی 29
2-1- 3- 4- طبقه بندی فنون نفوذ سازمانی30
2-1- 3- 5 – رهبری و ارتباط آن با نفوذ سازمانی 31
2-1- 3- 6 - قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی32
2-1- 3- 6- 1- تعریف قدرت32
2-1- 3- 6- 2- انواع قدرت34
2-1- 3- 6 - 3-رابطه قدرت و نفوذ سازمانی36
2-1- 3- 6 - 4 - مقایسه قدرت و نفوذ سازمانی38
2-1-3-6-5- نتيجه گيري 38
2-2- پیشینة پژوهشی 39
2-2-1- پژوهشهای خارجی39
2-2-1- 1- جو سازمانی39
2-2-1-2-فنون نفوذ سازمانی40
2-2-1-3- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ43
2-2-2- پژوهشهای داخلی44
2-2-2-1- جو سازمانی44
2-2-2-2-فنون نفوذ سازمانی45
2-2-3- نتیجه گیری45
2-2-4- مدل مفهومي پژوهش46
2 -2- پیشینه پژوهشی46
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3 - 1 – روش شناسی پژوهش48
3 - 2- جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری48
3 - 3 - ابزار پژوهش 50
3 -3 - 1 - پرسشنامة تعیین جو سازمانی 50
3- 3 - 2 - پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی50
3-4 - روايي 51
3-4-1-روايي پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (196351
3 -4-2- روايي پرسشنامه نیمرخ سنجش نفوذسازمانی کپنیس و اسمیت (1982... 51
3-5- پایائی 52
3-5-1پایائی پرسشنامه جو سازماني53
3-5-2 -پایائی پرسشنامه فنون نفوذ سازماني 53
3 - 6- روش گرد آوری اطلاعات54
3 - 7- روشهای آماری54
فصل چهار : یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 56
4-2- تحلیل داده ها56
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 70
5-2- بحث و نتیجه گیری70
5 - 3 - نتیجه گیری کلی88
5- 4 - محدودیتهای پژوهش90
5-4- 1 - محدودیتهای اجرائی90
5- 4 - 2 - محدودیتهای پژوهشی91
5- 5 - پیشنهادات پژوهش91
5-5- 1- پیشنهادات کاربردی91
5-5- 2 - پیشنهادات پژوهشی94
فهرست منابع و ماخذ96
پیوست
فهرست جداول
جدول شماره 1 : فراواني و درصد متغير تحصيلات مديران48
جدول شماره 2 : فراواني و درصد متغير سابقه خدمت مديران49
جدول شماره 3 : فراواني و درصد متغير جنسیت مديران49
جدول شماره 4 : طيف ضرائب همبستگي گویه ها با نمره كل ابعاد پرسشنامه
جو سازماني 51
جدول شماره 5 : طيف ضرائب همبستگي گویه ها با نمره كل ابعاد پرسشنامه فنون نفوذ سازماني 52
جدول شماره 6 : . ضريب آلفاء كرونباخ ابعاد پرسشنامه جو سازماني53
جدول شماره 7.: ضريب آلفای كرونباخ ابعاد پرسشنامه فنون نفوذ سازماني53
جدول شماره 8 : ترتيب انواع جو سازماني به عنوان جو غالب56
جدول شمارة 9 : آزمون تعقيبي بونفرونی- مقایسه زوجی انواع مختلف جو سازمانی 57
جدول شمارة 10 : مقایسه فنون نفوذ سازماني مدیران اداره کل امور مالیاتی58
جدول شمارة 11 : آزمون تعقيبي بونفرونی- مقایسه زوجی فنون مختلف نفوذ مدیران 59
جدول شماره 12 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران بر اساس جو سازمانی ادراک شده.61
جدول شماره 13 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارا مدرک تحصیلی کاردانی و پایین تر بر اساس جو سازمانی ادراک شد63
جدول شماره 14 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بر اساس جو سازمانی ادراک شده64
جدول شماره 15 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران کم سابقه بر اساس جو سازمانی ادراک شده66
جدول شماره 16 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران دارای سابقه متوسط بر اساس جو سازمانی ادراک شده 67
جدول شماره 17 : تحليل رگرسيون انواع فنون نفوذ سازماني مدیران با سابقه بر اساس جو سازمانی ادراک شده 68دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ادراک مدیران


جو سازمانی


فنون رهبری


ادراک


مدیران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

Brannen, P., Batstone, E., Fatchett, D., and ... - isihome.ir

... امّا مدیران با افراد از ... آن با جوّ سازمانی در بین ... بررسی رابطه جوّ سازمانی ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر …

با راه اندازی بخش پرسشنامه های سایت، امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بانک رفاه و ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیران آموزشی Educational Administrators

به اطلاع می رساند گروه پژوهشی مدیران آموزشی قصد دارد، بزرگترین و کامل ترین پایگاه ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

مفتخریم که برنده رضایت مشتری هایمان هستیم، رضایتی که بیش از درآمد برایمان ارزش دارد.

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1395 مصادف با سه دهه فعاليت مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد. فعاليتي كه از ...

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

سال 1395 مصادف با سه دهه فعاليت مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد. فعاليتي كه از ...

تئوری های انگیزش در نیروی انسانی - من و تنهایی

نیاز. تعریف. تحمل. قبول تنبیه و شماتت و از درد وناراحتی لذت بردن. موفقیت. انجام وظایف ...

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی …

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

| دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود مقاله,مدیریت

چکیده:در تحقیق حاضر به بررسی اثر شخصیت خرده فروش بر وفاداری مشتریان به خرده فروش با ...

مدیریت آموزشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت آموزشی به کاربرد مدیریت در محیط‌های آموزشی اشاره دارد و از نظر ماهیت رشته‌ای ...

پرسشنامه - پرسشنامه، تست و آزمون‌های روان‌شناسی

این پرسشنامه در سال 1390 ساخته شد که 12 عامل از ویژگی‌‏های روانی دوران نوجوانی را می ...

پرسشنامه هوش معنوی - پرسشنامه، تست و آزمون‌های …

پرسشنامه هوش معنوی. معرفی. هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در ...

پایگاه تحلیلی سیاسیون ایران

بسم الله الرحمن الرحیم درود بر شما..... این پایگاه مكاني تحلیلی،خبری وصرفا ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه …

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ، سال 1391

الف - بانک‮ ‬ها‮ ‬بستر‮ ‬فساد‮ ‬اقتصادی‮ ‬در‮ ‬کشور‮ ‬هستند

با سلام به قول نويسنده محترم از فاسد كرسنت بگذريم پس از فساد اقا زاده ها بگذريم از ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 6/19 ...

بررسی مطالب کتاب علوم تجربی

•آشنایی با آنفولانزایی خوکی n1h1 • شیوه صحیح مطالعه و درس خواندن • مراحل توليد مثل در ...

سوالات فلسفه ی پیش دانشگاهی با جواب - درس دین …

سوالات و پاسخنامه تشر یحی فلسفه پیش دانشگاهی. تالیف وتنظیم: حسن زرین کلاه آموزش ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله شيوه هاي اعجاب انگيز براي از ميان بردن حالات بد. مقاله شيوه هاي اعجاب انگيز براي ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

آریا مارکتینگ، مجله آنلاین بازاریابی،فروش،کسب و …

کتاب شامل 25 فصل است که در هر بخش به یکی از تفاوت‌های بین مدیران و بازاریابان با ...

"دبير فيزيك رضاقلي زاده" - چگونه مدرس ای با نشاط …

- تبادل تجربیات موفق مدیران در رابطه با شادسازی مدارس - تغییر در وضعیت فیزیکی مدارس و ...

" نكته ها و نوشته ها " - آسیب شناسی حراست ها و …

www.yaghma.iar.ir. آسیب شناسی حراست ها و راههای پیشگیری و درمان عناوین و موضوعات: تأثیر منفی ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مشاوره در انجام پایان نامه ها در واقع یکی از موثرترین و مهمترین اقدامات دوران تحصیل ...

صفحه کارگروهی خلاقیت - fekreno.org

تد لئونهارت (مشاور و مدیرعامل شرکت طراحی Leonhardt Group) همیشه قبل از ملاقات با یک مشتری ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)