بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی می پردازد

دانلود رایگان
بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی چکیده
در سالهای اخیر به دلیل استفاده نادرست و بیرویه از آنتیبیوتیکها، مقاومت باکتریها به عوامل ضدمیکروبی مرسوم افزایش یافته است که به عنوان یک چالش و مشکل در سیستم بهداشتی مطرح میباشد. بر همین اساس در این پژوهش اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسیدمس، اکسید منیزیم به صورت توأم بر روی فعالیت ضد میکروبی آنتی بیوتیک های پنیسیلین، تتراسایکلین و آمپیسیلین بررسی شد.روش بررسی: در این پژوهش ابتدا اثر نانوذرات اکسید مس و منیزیم به صورت توام علیه باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس و اشیرشیاکلی بررسی شد. سپس اثر نانوذرات اکسید مس و منیزیم به صورت توام و در ترکیب با آنتیبیوتیکهای پنیسیلین، تتراسایکلین و آمپیسیلین به روش انتشار در آگار علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج: این پژوهش نشان داد که نانوذرات اکسید مس و اکسید منیزیم به صورت توام دارای خاصیت ضدمیکروبی هستند و آنها دارای رفتار سینرژیسم هستند. نتایج نشان داد استفاده همزمان هر کدام نانوذرات اکسید مس و یا اکسید منیزیم به تنهایی همراه با آنتی بیوتیک های مورد آزمایش باعث تقویت عملکرد آنتی بیوتیک ها می شود اما زمانی که این نانومواد بهصورت توأم با آنتی بیوتیک ها علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی به کار برده میشوند، اکثرا بر فعالیت آنتی بیوتیک ها بی تاثیر هستند و حتی گاهی اثر انتاگونیسم نشان دادند. همپنین نتایج نشان داد که نانوذرات اکسید مس نسبت به اکسیدمنیزیم اثر تقویت کننده بهتری روی فعالیت آنتی بیوتیک های مورد آزمایش دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد استفاده از نانوذرات بهصورت منفرد با آنتیبیوتیکها میتواند به عنوان یک روش امیدوار کننده در جهت تقویت اثر آنتیبیوتیکها و کاهش اثرات سمی هر دو ترکیب مورداستفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پزشکی


بیولوژیکی


آنتی بیوتیک


نانوذرات اکسید مس


اکسید منیزیم


باکتری


استافیلوکوکوس اورئوس


اشرشیاکلی


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی ...

مقاله بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها
علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی, در سومین کنفرانس بین ...

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و ... - سیویلیکا

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺍﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ، ﺍﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻭ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮﺱ.
ﺍﻭﺭﺋﻮﺱ ﻭ ﺍﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ (ﺳﺎﻝ:1395). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ
ﺍﺻﻞ ...

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و ... - هاست فایل

4 آگوست 2016 ... بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه
باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی - هاست فایل -

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی ...

11 جولای 2016 ... بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه
باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی ...

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و ... - کتاب

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه
باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی. در سالهای اخیر به دلیل استفاده
...

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و ... - داک لینک

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه
باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی. در سالهای اخیر به دلیل استفاده
...

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید ... - loxblog.Com

22 سپتامبر 2016 ... بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه
باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی - دانلود فایل ...

فروش پرفروش ترین فایل ها » آرشیو بررسی اثر ترکیبی نانوذرات ...

بررسی اثر ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه ...
بر همین اساس در این پژوهش اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسیدمس، اکسید منیزیم به ...

اینجا

ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﮐﺴﯿﺪ روي آﻻﯾﯿﺪه ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻞ در درﺻﺪ. ﻫﺎي ﻣﻮﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﮐﺴﯿﺪ روي و. اﮐﺴﯿﺪ ﻗﻠﻊ. arakutP41T4. ٢٨. ﭘﻮﺳﺘﺮ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ژل آﻟﻮﺋﻪ. ورا
روي ﺟﺬب آب ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف ﮐﯿﺘﻮﺳﺎن. arakutP45T9. ٢٩. ﭘﻮﺳﺘﺮ. ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي
ﻣﺲ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت. آﻣﺎري ... ﺣﺬف ﺑﻮر از آب ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮذره اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ. ( MgO ).

Antimicrobial effects of magnesium oxide nanoparticles and ε-poly-L ...

24 جولای 2016 ... بررسی. اثر. ضد. میکروبی. نانو. ذرات. اکسید. منیزیم و. پپتید. پل. ی. ال. ال. یزین
... ترکیب نانوذرات اکسید منیزیم. با پلی .... مس سمي نيست و مي.

ردﯾﻒ ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﮫﺎﯾﯽ 1 1IACSP191 Oral 2 1IACSP171 Ora

بررسی اثر نانوذرات اکسید مس در عملکرد و خصلت ضدگرفتگی غشاءهای
اولترافیلتراسیون ... بررسی فعالیت کاتالیزوری نانو ذرات منگنز دی اکسید سنتز
و تثبیت شده بر روی ..... بهینه سازی یک فرآیند اکسایش پیشرفته ترکیبی بر
اساس هزینه عملیاتی .... سنتز و بررسی رفتار رهایش کود هیدروژل نانوکامپوزیتی
سدیم آلژینات.

همايش های اخير ليست مقالات همايش اولین همایش نانو فناوری و کاربردهای ...

2, بررسی اثر دما بر خواص مکانیکی گرافن چند لایه با استفاده از روش دینامیک ... 19
, بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات اکسید روی آلاییده با نیکل در ...
35, حذف بور از آب به وسیله نانوذره اکسید منیزیم ( MgO )_ مقاله پوستری, بيشتر ...
50, سنتز,شناسایی و بررسی خواص فوتوکاتالیستی و مغناطیسی فریت مس با ...

اکسید مس - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از این میان ترکیب (Zr0.8Sn0.2)TiO4 به عنوان ماده‌ای با خواص بسیار مناسب شناخته
شده است ... بررسی هدایت گرمایی، ویسکوزیته و اثر ترمیمی نانو ذرات مس، اکسید مس
و اکسید .... مطالعه و ساخت باتری اکسید مس - سدیم با استفاده از الکترولیت های آلی
...

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو سیاالت اکسیدآلومینیوم و کربنات ...

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو سیاالت اکسیدآلومینیوم و کربنات کلسیم در تغییر
. ترشوندگی سنگ ... نهایتـاً اگـر سـیاالت حـاوی نانـو ذرات اکسـید آلومینیـوم و
کربنـات. کلسـیم را بـا .... درصـد وزنـی، نانـو ذرات بـا تشـکیل یـکالیـه ترکیبـی
با مـاده ی فعال. سـطحی در ... همچنین نانو ذره ی اکسید مس را به همراه گاز دي اکسیدکربن
به مغزه.

Evaluation the in-vitro magnesium oxide nanoparticles effect on ...

بررسی. ات. ثیر نانو. ذره اکسید. منیزیم بر تغییرات مرفولوژی. سلول. های. پ.
نوموسیت .... ه به همین مس. له،أ ... ها با نانوذره اکسید. منیزیم مواجهه داده شد. و اثرات. آن بر
مو. رفولوژی سلولی مورد بررسی قرار گرفت ..... ترکیب شیمیایی نانوذره در اینکه
فلز.

بررسی اثر سینرژیستی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی تجاری علیه ...

هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین فعالیت ضدباکتری نانو ذرات اکسید روی و اکسید مس در
حالت منفرد و ترکیبی علیه باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی بود. روش بررسی: در ...

جستجو برای: منیزیم اکسید - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

پراش پرتو X نشان داد که نانوذرات اکسید منیزیم و نقره دارای ساختار مکعبی هستند.
... زیرکن (سیلیکات زیرکونیم) یکی از مواد مصرفی در ترکیب لعاب سرامیک برای
... هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر جایگزینی سیلیکات آلومینیوم (ضریب ... ی فاز
جامد برای استخراج و پیش تغلیظ یون های مس، نیکل و کادمیوم استفاده شده است.

Synthesis of Copper Oxide (CuO) Nanoparticles and Surveying Its ...

سنتز نانو ذرات اكسيد مس و بررسی خصوصيات باكتري كشی آن بر روي باكتري.
آئروموناس هيدرو ف ... همچنین اثرات باکتري کشی نانو ذرات اکسید مس بر روي
باکتري ).

مقالات حاوی کلیدواژه "اکسید منیزیم" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

مقالات حاوی کلیدواژه "اکسید منیزیم" کلیدواژه های هم استفاده :نانوذرات, ... بررسی اثر
ترکیبی نانوذرات اکسید مس، اکسید منیزیم و آنتی بیوتیک ها علیه باکتری های ...

( 16 ﯾﮏ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازه ) Synthesis of ZnO nanoparticles using an ionic ...

ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ روي ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ روي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ دارﻧﺪ، اﻣﺎ در. ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮي ﺑﯽ
... ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ واﮐﻨﺶ اﺳﺘﺎت روي و ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ در ﻣﺎﯾﻊ ﯾﻮﻧﯽ. -1. ﺑﻮﺗﯿﻞ. -3 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . ﺳﻄﺢ
وﯾﮋه و ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن. BET. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ... اﮐﺴﯿﺪ روي. و.
ﻣﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ... ﻃﺮاﺣﯽ روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺳـﻨﺘﺰ در ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿـﺐ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد
اﺳﺘﻔﺎده ...

اکسید - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

4 - بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی
ماهی .... 46 - سنتز نانو ذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی
خواص ... 63 - اثر ترکیب حمام تولید پودر روی الکترولیتی بر خصوصیات تخلیه
باطری ...

پروژه ها و مقالات علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران -

بررسی مکانیزم تشکیل ترکیب بین فلزی آلومیناید تیتانیم گاما از طریق احیاء ...
بررسی مکانیزم سنتز شیمیائی و زینترینگ پودرهای نانو ساختار مس-تنگستن و مس
..... حامد خانه پز،مهدی دیواندری، و محمد شاهمیری, "بررسی اثر اکسید سطحی مغزه در ...
رضایی, "سنتز نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت حاوی نقره به روش سل - ژل و بررسی ...

مقالات [بایگانی] - باشگاه مهندسین مواد ایران

مقاله شماره 4: بررسی خواص نورتابی نانوذرات رنگدانه Y2O3:Eu سنتز شده به وسیله
... مقاله شماره 28: تولید کامپوزیت Al-SiC به روش ریخته گری همزدنی و تأثیر منیزیم
بر ... 84: بررسي اثر تركيب بر رفتار زينتر پذيري، تبلور و خواص مكانيكي
شيشه ... 105: بررسی تاثیر افزودنی اکسید مس بر روند زینترینگ ، ریز ساختار و
هدایت ...

مس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مس نام یک عنصر جدول تناوبی با نماد شیمیایی Cu (برگرفته از واژهٔ لاتین ... در نگاه
ماکروسکوپیک به شبکهٔ بلوری مس، در می‌یابیم که سختی آن زیر اثر یک تنش ...
نشانه‌هایی مبنی بر ذوب و خالص کردن مس از اکسیدهای آن مانند مالاکیت و آزوریت تا سال
.... برای رفع کمبود مس از سولفات مس به تنهایی و گاهی مخلوط با آهک (به نام ترکیب ...

مقالات - انجمن نانو فناوری ایران

در این تحقیق به صورت تجربی تاثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید مس با قطر
متوسط50 . ... سنتز نانوذرات Cu0.5Mg0.5Fe2O4 به روش رسوب دهی مستقیم و بررسی
تاثیر افزایش دمای کلسینه ... در این پژوهش نانو ذرات فریت منیزیم- مس به روش هم
رسوبی تهیه شد. ... ساخت نانو ساختارهای دی اکسید تیتانیوم در فاز ترکیبی
روتایل-آناتاس.

ﮐﺎرﮔﯿﺮي رﺳﻮﺑﯽ و ﺑﻪ روش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻫ

ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ دﻣﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ ذرات ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه، اﻓﺰودن ﻋﺎﻣﻞ رﺳﻮب. دﻫﻨﺪه در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. 40. ،. 60. و ...
ﺑﻪ. ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، دﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ. ﺳﺪﯾﻢ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻓﺰوده ﺷﺪ . در
... ذرات ﻓﺮﯾﺖ ﻣﺲ و ﺑﺮﻣﯿﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴ. ﺒﺖ وزﻧﯽ. 15. : 1. ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻧﺪ
... ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ و ﻓﺎز آﻟﻔﺎي اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ. ﻣﻮﺟﻮد. در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﻠﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺶ. ﺗﺮي. از ﻓﺮﯾﺖ. ﻣﺲ ﺑﻪ.

بررسی ویژگی های نانو ذرات روی و کادمیم اکسید به عنوان کاتالیست ...

در این پژوهش نانو ذرات روی وكادمیم اكسید با استفاده از روش الگوسازی پلی اتیلن
گلیکول و روشی ساده تهیه ... مانند روی اكسید، مس اكسید، آلومینیم اكسید و. ... واكنش
های چند جزئی امکان تركیب بیش از دو ماده را می دهند. ... در این پژوهش به منظور بررسی
اثر اندازه كاتالیست در بازده ... 7 موالر از/استات دوآبه و 7 گرم سدیم هیدروكسید، محلول
5.

مقالـه - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

TiO( ، که در بانک2در این مقاله، به بررسی پایان نامه های مرتبط با دی اکسید
تیتانیوم ) ... نمایی، فیلم کوتاه، تصویر سازی رایانه ای و در بخش جنبی شامل آثار.

تولید و بررسی خواص نوری نانو ذرات اکس ید روی خالص و آالئیده با ...

شناس ایی خواص فيزیكی نانو ذرات هس تند كه تحت تاثير روش توليد می باشند.
نانو ذرات اكسيد ... تولید و بررسی خواص نوری نانو ذرات اکسید روی خالص و آالئیده با
منگنز. 54 ... بوتانول با نسبت 0/4 آبPVPحجم برابر امولسيون آب در روغن (تركيب
امولسيون به صورت آب، ... خواص نوری با اندازه ذرات ارتباط مس تقيمی دارند.

1390 7 11 11 0 بررسی تاثیر آهن و منگنز بر خواص مکانیکی و سایشی ...

بدین منظور مقادیر مختلف آهن شامل 7/0، 2/1 و 8/1 درصد به ترکیب آلیاژ پایه افزوده ...
آنالیز XRD بر تشکیل نانو ساختار مس، اکسید مس، نیکل و اکسید نیکل دلالت دارد.
... 2 - 39 43 نانوذرات مس-نیکل RF-PECVD AFM و XRD بررسی ساختاری و خواص ...

اصل مقاله (677 K)

حاوي نانوذرات. رس آلی و اصالح شده و نانوذرات فلزي نقره، مس و اکسيد روي ....
ضدمیکروبی حاوی نانوذرات نقره و اکسید روی بررسی کردند و. نشان دادند که مقدار ...
اثر. بسته. بندی. های. نانوکامپوزيتی. حاوی. اکسید. روی. بر. خصوصیات ... های مس و
نقره( در ترکیب فیلم. های. بسته ...... اکسید منیزيم گزارش کردند که اين سه اکسید
فلزی قدرت.

بررسی تجربی رفتار ضریب هدایت گرمایی نسبی نانوسیال ترکیبی ...

12 دسامبر 2016 ... مدل ارائه شده شامل اثرات ضریب هدایت حرارتی نانوذره و سیال پایه، تأثیر ... هدایت
گرمایی، نانو لوله های کربنی و نانو – سیال جدید و پرکاربرد اکسید مس آب ...
نانوسیال ترکیبی اکسید منیزیم و نانو لوله کربنی در مخلوط هیبریدی آب و

بررسی تجربی پایداری نانو سیال اکسید مس بر پایه آب یون زدایی شده ...

که استفاده از ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات با غلظت وزنی 0/1 درصد، یک
ساعت موج دهی فراصوت با استفاده از ... اثر کیفیت امواج را بر روی پایداری نانوسیال
بررسی کردند. ... در مطالعه خواص حرارتی نانوذرات اکسید مس بر پایه ترکیب آب/
اتیلن.

نقش ‌مقیاس نانو در نانومواد لیتیم فعال مورد استفاده - ستاد ویژه توسعه ...

بنابراین مواد نانوساختار به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته‌اند زیرا نانومواد
می‌توانند با ... Delams و همکارانش پیشنهاد کردند که در مورد نانوذرات فسفات‌آهن‌لیتیم
، سرعت ... برای تدوین راهبردهای جدید مورد نظر باید درک صحیح و جامعی از اثرات نانو
سایز وجود داشته باشد. ... به این دلیل مواد اسپینل اکسید منگنز لیتیم سنتز شده
است.

بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی و دی اکسید تیتانیوم بر خواص ضد ...

27 مه 2013 ... هدف از این پژوهش بررسی اثر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و نانومیله های .... بررسی
اثر شرایط استخراج بر روی ترکیب شیمیایی و مواد موثر برخی گونه های گیاهی .....
بررسی اثر محلول پاشی اسید سالسیلیک و سیلیکات سدیم برکاهش ...

اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی - Symposia.ir

ساخت نانوذرات فریت منیزیم - مس و منیزیم - کبالت Mg0.8M0.2Fe2O4) به روش سل -
ژل ... سنتز نانوذرات اکسید نیکل به روش ترسیب شیمیایی و بررسی کارایی این ...
اثر زمان ماندگاری سل برخواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک دی اکسید قلع تهیه
شده ... حذف فلز کادمیم با استفاده از ترکیب نانوذره و نانولوله با پوست سبز پسته.

ﺗﺎ اراﺋﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ F108 F1 F-1

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺗﺼﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ. ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن. 304 ... اﺛﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮآوري
ﻫﻤﺰن اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﺑﺮ. رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﻫﻤﺰده در آﻟﯿﺎژ. AZ31. ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ. ﻣﺤﻤﺪ ﻇﻬﯿﺮي. ﺳﺒﺰوار،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ....
ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﯿﻮﯾﻨﯽ. ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﯿﺘﯿﻢ. آﻫﻦ ..... ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ ﺑﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ. اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ در
زﻣﯿﻨﻪ ...

سامانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان | افشين ملكي

بررسي تخريب فتوكاتاليستي رنگزاي آلي توسط نانو ذرات اكسيد روي دوپ شده ...
بررسي تاثير عوامل موثر بر كارايي فيلتر با ماتريس آهن در جذب آرسنيك از آب ...
بررسي حذف آرسنيك از آب با استفاده از جاذب تركيبي كيتوزان/خاكستر استخوان/
كلريد آهن ... بررسي اثرات همزمان نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم و مس بر آسيب شناسي
بافتي ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮ ذره آﻫﻦ ﺻﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ...

2 نوامبر 2013 ... در ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از. ﻧﺎﻧﻮذرات. ﻓﻠﺰی و. اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی. ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ. )2(. ، ﻣﺲ. )3(. و
. ﻧﻘﺮه. )7-4( ... ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻧﺎﻧﻮذرات در زﻣﺎن. 30. دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺎده، ﻏﻠﻈﺖ .... ی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ آﮐﺮﯾﻠﯿ. ﮏ اﺳﯿﺪ، اﺳﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻦ.

های اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی نانوذرات حاوی کمپوست ...

منظور بررسی تأثیر. ورمی. کمپوست. حاوي. نانوذرات. اکسید مس و اکسید روي بر
لوبی. ا. چیتی ... گیاهی و نوع، اندازه، ترکیب شیمیايی، ساختمان و استحکام. نانوذرات
.... مصرفی. هدايت الکتريکی. اسیديته. سديم. پتاسیم. کلسیم. مس. روي. کربن آلی.

دانشکده بهداشت - طرح تحقیقاتی

بررسی کارایی فرآیند نانوفتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی و پرتو فرابنفش
در ... بررسی تولید بیوسورفکتانت در فاز مایع و تأثیر آن بر میزان حذف فنانترن.
10 ... ارزیابی عملكرد سيستم اکسیداسیون پیشرفته (پراکسید هیدروژن و سدیم ...
حذف و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي توسط بيومس غيرفعال جلبك قهوه اي
سارگاسوم.

باسمه تعالی از - پنجمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

کشاورز. پوستر. 3012. سنتز نانو ساختارهای هیدروکسید دوگانه الیه. ای منیزیم. -.
آلومینیوم ... بررسی اثر افزودن ناخالصی کبالت به کاتد مس سولفید در سلول های.
خورشیدی ... بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص خود تمیز شوندگی نخ
پشمی. رنگرزی شده با ... درک پایه ای اصول ترموکرومیک ناپایدارهای فازی در ترکیب
ماده. سمی.

فروش نانو اکسید منیزیم - صفحه اول

سنتز نانو ذرات اكسيد منيزيم و بررسي آن در رفع آلاينده هاي زيست محيطي ... تولید
نانو پودر فلورید منیزیم و بررسی تاثیر پارامتر هاي مختلف در فرآیند تولید آن ...
همچنین با استفاده از آنالیزهاي XRD براي بررسی ترکیب و خلوص پودر هاي تولیدي از
آنالیز اندازه وشکل پودرها مورد بررسی قرار گرفت .... مشخصات نانو اکسید مس.

به همراه نانوذرات رابر مقایسه رفتار خوردگی پوشش اپوکسی با استایرن ...

و4. 6%. وزنی. نانو ذرات پودر. اکسید مس. بودند. بر روی سطح فوالد پوشش داده شد. ند .
برای بررسی. خواص ... اثر حضور نانو ذرات در برابر خوردگی پوشش اپوکسی و. SBR
.... با یکدیگر ترکیب و به مدت. 5. دقیقه در دما ..... محلول کلرید سدیم. 3/5. %. در شکل
.

در یک کارخانه اکسید آلومینیوم

اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﻤﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ، اﮐﺴﯿﺪ ﺳﯿﻠﺴﯿﻢ، اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم، اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ،. اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ... از نانوذرات اکسید آلومینیوم به عنوان سوخت جامد در موشک ها
استفاده می شود. ... اطلاع رسانی قیمت های روزانه فلزات آلومينيوم ، مس ، سرب و روی ،
قلع و نيكل و همچنين ... کارخانه ... بررسی اثر بازدارندگی اسید های آمینه در خوردگی
آلومینیوم در ... .

نانو ذرات آنتی باکتریال و کاربردهای آن ها در بخش تولیدات گوشتی ...

31 ژانويه 2016 ... کلر با مواد آلی ترکیب شده و ترکیبات باثباتی ایجاد می کند. ... با افزودن کربنات
سدیم و قلیایی کردن محیط میتوان بر قدرت اثر آنها افزود. ..... نانوذرات اکسید مس به
علت قیمت کمتر و توانایی ضد قارچی خوب و پایداری مناسب میتواند ...

مطالعه آزمایشگاهی لزجت نانو سیال هیبریدی اکسید منیزیم و نانولوله ...

... انتقال حرارت و انرژی اهمیت زیادی دارد، در این مطالعه بررسی آزمایشگاهی اثرات
کسرحجمی و دما بر روی لزجت دینامیکی نانوسیال ترکیبی اکسید منیزیم و نانو ...
اکسید مس پرداختند در این آزمایش رابطه لزجت برای کسر حجمی نانو ذرات تا محدوده
دمایی و تا ...

دریافت فایل محل ارائه پوستر

6, 5, بررسی اثر افزودن نانو ذرات خاک رس بر خواص فيزيکو شيميايی فيلم های
کفيران .... 43, 42, اثر بسته بندی فعال حاوی نانوذرات اکسيد روی و اکسيد مس بر
ميکرو ... ترکیب پودر TiH2 و Al2O3 بر میزان تخلخل در فوم نانو کامپوزیت پایه
منیزیم ...

ارزیابی اثر بسته‌بندی‌های نانوکامپوزیتی حاوی نقره و اکسید روی بر ...

ﻫﺎي ﭘﻠﻴﻤﺮي ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه و اﻛﺴﻴﺪ روي در ﻧﮕﻬﺪاري آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎزه ﺑـﻪ. ﻋﻨﻮان رو ... ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮل
ﻋﻤﺮ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺎزه را ﺑﺪون ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎي ... ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﻧﻮ .....
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻌـﺪاد. ﻛﻠﻨﻲ در ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ. ( log cfu/ml. ) ﻛﭙﻚ و ﻣﺨﻤﺮ و ﺑـﺎﻛﺘﺮي. ﻫـﺎ ..... ﻫﺎي
اﻛـﺴﻴﺪ روي، اﻛـﺴﻴﺪ ﻣـﺲ و اﻛـﺴﻴﺪ .... Magnesium, Manganese, Silver and Zinc in water.

نانو مواد و تصفیه آب : فرصت ها و چالش ها - شرکت فاضلاب تهران

این مقاله به بررسی امکان استفاده از نانومواد در تصفیه آب می پردازد و تمرکز بیشتر
..... ]5[ جذب سرب دو ظرفیتی (II)Pb، مس دوظرفیتی(II)Cu و کادمیوم دو ظرفیتی (II)Cd
را بر روی .... ]20[ جاذب های معدنی- آلی ترکیبی را توسط اختلاط سولفات سدیم دودسيل
... با افزودن نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به آبهای آلوده و در حضور نور ماوراء بنفش ...

مقالات

در این تحقیق به صورت تجربی تاثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید مس با قطر
متوسط50 ... در این پژوهش نانو ذرات فریت منیزیم- مس به روش هم رسوبی تهیه شد. ...
نظریه تابعی چگالی برای بررسی اثر جایگزینی اتم Mn بر خواص ساختاری، ... در
این پژوهش نانوکامپوزیت اکسیدروی و منیزیم با غلظت‌ 1 مولار و ترکیب درصدهای
مختلف عناصر ...

Resume - انجمن فیزیک ایران

1 فوریه 2011 ... و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن. "ﻫﺎ ... ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ در دﻣﺎﻫﺎي. 300K. و ..... ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻓﻴﺰﻳﻚ
اﻳﺮان،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﻤﺪان، .1389 . 97. " ﺳﺎﺧﺖ. ﻧﺎﻧﻮذرات. اﻛﺴﻴﺪ. ﻣﺲ. ﺑﻪ. روش.

فایل کامل مقاله (PDF) - انجمن خوردگی ایران

... سایر نمونه ها از خود نشان دادند. (، نانو ذرات اکسید مس؛SBRخوردگي، رزین اپوکسی،
رزین استایرن بوتادین رابر) کلمات کليدي: .... ]16[ به بررسی اثر ذرات و نانو ذرات
بر خواص پوشش های ... )پلی آمین هاردنر( با نسبت 2:1 با یکدیگر ترکیب و B ( و
جزءA. اسیدی ضعیف .... در زمان 30 روز غوطه وری در محلول کلرید سدیم SBR و. در شکل 8
و 12 ...

معرفی ماده‌ نگهدارنده‌ مواد غذایی ضدمیکروب از سوی محققان کشور - ایسنا

2 آگوست 2016 ... همچنین اثر ترکیب نانوذرات اکسید منیزیم و نیزین بر این باکتری‌ها به‌صورت توأم
در محیط شیر به روش کلنی کانت مطالعه شده است. در نهایت اثر مواد ...

مجموعه مقالات دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ...

2 مارس 2010 ... 10- حذف منگنز از الكترولیت كارخانه لیچینگ مجتمع مس سرچشمه ... 17- بررسی اثر
تغییرات دما و زمان پیرسازی بر خواص مکانیکی آلیاژ T6- 6101 ... 34- اثرافزودن
آلومینیوم بر تشکیل ترکیب بین فلزی Ni-Ti به روش آلياژ سازي مکانیکی 35- اثر
... 65- تهیه و سنتز نانو ذرات دی اكسید تیتانیم به روش Sonochemical

تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و ...

تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن ...
نیمه‌هادی بود که منجر به افزایش شدید تعداد نانوذرات اکسید فلزی و نقاط کوانتومی
گردید. ... با توجه به ساختارهاي عنوان شده براي نانو فناوری ، تأثير متقابل آنها بر
يكديگر و .... اکسیدی مانند اکسید روی، اکسید تیتانیوم، اکسید منیزیم، اکسید
قلع و …

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا ...

بررسی اثر توان پلاسما و زمان بر خواص اپتیکی واندازه نانو ذرات اکسید روی بر روی
... بررسی و مقایسه رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم AZ91 و مس نانوساختار تولیدی به
روش ... سنتز نانوذرات کاتالیستی آلومینات روی به شکل کروی با استفاده از
ترکیب ...

کاربردهای ویژه نانو اکسید تیتانیوم - مهرگان شیمی

20 فوریه 2016 ... کاربردهای ویژه نانو اکسید تیتانیوم مواد پوششی با Tio2 تاکنون برای ... ترکیب
این دو نقش ابداعات مختلفی از کاربرد Tio2 در زمینه های گوناگون را به وجود آورده است.
... به نام تجزیه فوتوکاتالیستی بر پایه نانو ذرات Tio2: تخریب ترکیبات ...
فوتوکاتالیست های نیمه هادی ترکیباتی هستند که در اثر تابش نور، ...

نتیجه جستجو - اکسید روی - کتابخانه مرکزی - دانشگاه صنعتی شریف

اکسید روی - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو. ... 2, پایان نامه
, بررسی استفاده از نانوذرات ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی یک آلاینده آلی Study ...
جهت گلسنگ زدایی از سطوح سنگی آثار تاریخی Applacation of Zinc Oxide
Nanoparticles in ... تزریق حفره Hole Injection / اکسید روی منیزیم Magnesium
Zinc Oxide.

Increasing the yield of erythromycin fermentation using iron-oxide ...

در این پژوهش نانو ذرات مغناطیسی آهن اكسید به روش هم رسوبی تولید شده و اثر افزودن
غلظت های متفاوت این نانوذرات در محیط چکیده: ... مربوط به این گروه از دارو ها از جمله
بررسی فرایند های تولید. و مشخص كردن نقش ... جمله این شرایط، می توان به تركیب
های محیط كشت اشاره كرد .... كلسیم كربنات، آمونیم سولفات، سدیم كلرید، آگار، مس
سولفات،.

بانک اطلاعات عمومی-مواد-متالورژی-جوشکاری - آشنايى با نانو ذرات مس و ...

23 ژانويه 2013 ... اثرات كاتاليستي نانومس در واكنش كوپل شدن. ،(nm فنيل يديد در ... اپوكسي الكليل
هاليدها و همچنين بررسي شده. كه اين نانوذرات م ... ب هعنوان مثال. يكي از كاربردهاي
نانوذرات اكسيد مس استفاده .... ماهنامه تخصصى. ساختار دروني و تركيب شيميايي آ نها
ب همنظور به .... هيپو فسفات سديم و اتيلن دي آمين تترا. استيك اسيد ...

سراميست - بررسي فرمولاسيون و خواص لعابهاي کريستالين بوسيله ...

هدف از اين تحقيق بررسي تاثير جوانه زاي داراي اندازه نانو در مقايسه با جوانه زا هاي ... زا
(اکسيد روي ودي اکسيد تيتانيم) و اکسيد رنگي مس در اندازه نانومتر و ميکرومتر
استفاده شد. ... معمولا اکسيد تيتان و اکسيد روي در اندازهاي ميكروني به عنوان عوامل
جوانه زا جهت ... اكسيد سيليسيم ، اكسيدآلومينوم، اكسيد كلسيم و اكسيد منيزيم در
ترکيب ...

مقالات کنفرانس بین المللی | شرکت آبکار عیار سنج سپاهان

در این تحقیق به بررسی رفتار اکسیداسیون آلیاژ منیزیم AZ91C بدون پوشش و نیز
... واژه‌های کلیدی: قالب ریخته گری مداوم، مس، پوشش الکترولس، پوشش کروم سخت، ...
در این تحقیق اثر ترکیب حمام و شرایط آنالیز روی بازده جریان رسوب کروم مطالعه شد.
... بررسی ساختار نانو ذرات اکسید پوشش الکترولس Ni-B در آزمون اکسیداسیون در ...

نانوسیال - مهندسی مکانیک مدرس - فهرست مقالات

بررسی عددی اثر نانوسیال بر انتقال حرارت در لوله‌ی حاوی ماده متخلخل جزئی با جریان
... مطالعه آزمایشگاهی لزجت نانو سیال هیبریدی اکسید منیزیم و نانولوله کربنی در
سیال ... مؤثر نانوسیال: تاثیر لایه بین سطحی و توزیع غیر یکنواخت اندازه نانوذرات
... مطالعه عددی حل تشابهی جریان لایه مرزی جابجایی ترکیبی برای نانوسیال آب- مس از
...

بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین با ...

5 جولای 2016 ... ﻧﺎﻧﻮذره. اﮐﺴﯿﺪ. ﻣﺲ. ،. ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. 7. و. 07. 0/. ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ. ﺑﺪﺳﺖ. آﻣﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ...
يﺎ. ﮐﻠﯿﺪي: ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ، ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ،. ﻧﺎﻧﻮ. ذره. اﮐﺴﯿﺪ. ﻣﺲ،. آﻧﺘﯽ. ﺑ. ﯿﻮﺗﯿﮏ. -1. داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ....
ﻧﺎﻧﻮ. ذرات. اﮐﺴﯿﺪ ﻣﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن. ﺳﻄﺢ. ﻣﺆﺛﺮ. وﺳﯿﻊ و. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪازه ﮐﻮاﻧﺘﻮ. ﻣﯽ. آن. ﻧﺴﺒﺖ .....
ﻓﻠﻮﺋﻮر در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ. آﻧﺘﯽ. ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ. ﻫﺎ .... اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ.

Sustainable Development

4, 564939403262, بررسی اثرات PM2.5 و NO2 بر غلظت 8- ایزوپروستان و .....
فرایند اکسیداسیون فتوکاتالتیکی UVA/ نانوذرات اکسید منیزیم در حذف رنگ ....
تلفيقی سونوالکتروکوآگولاسيون با استفاده از الکترودهای ترکيبی آهن و مس, S10
, P.

Sheet1

22, مقایسه اثر پوشش اکسید تیتانیوم در بازدهی فتوولتائیک سلول¬های ... 39,
بررسی خوردگی سایشی شوتهای مورد استفاده در واحد انتقال مواد ذوب مجتمع مس ... 44,
تأثیر دمای تکلیس در سنتز نانوذرات فریت لیتیم منگنز, aut-2016045, چنگیزی,
مهسا ... 54, بررسی مورفولوژی نانو ترکیب جدید به عنوان جایگزین بلور کوارتز در
گیت ...

بررسی تأثیر دهانشویه های نانو بر تغییر رنگ دندان و کامپوزیت

بررسی تأثیر دهانشویه های نانو بر تغییر رنگ دندان و کامپوزیت ... رنگ دندان ها و طعم
ناخوشایند دهانشویه کلرهگزیدین و اثر نامطلوب دهانشویه های سدیم فلوراید ... استفاده
از Real-Time PCR مواد و روش نانو ذرات اکسید روی، اکسید مس، اکسید تیتانیوم و ...
هم چنین میزان تغییر رنگ در دهانشویه حاوی نانو ذرات اکسید تیتانیوم به طور قابل ...

1391 ﺗﯿﺮﻣﺎه -22 ﻣﻼﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه - ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد ﭘﺬﯾ - پورتال دانشگاه ملایر

ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮدر اﮐﺴﯿﺪ روي دوپ ﺷﺪه ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﯿﺴﻤﻮت ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ورﯾﺴﺘﻮرﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪ روي. 1039 ... ﺑﺮرﺳﯽ
آﻧﺘﺎﻟﭙﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰي. CoAl. ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻟﯿﺎژﺳﺎزي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ. 1064. ﭘﻮﺳﺘﺮ. ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮ
ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﺰش ﻓﺮوروﻧﺪﮔﯽ آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ... آﻣﻮرف ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺲ.

مقاله سنتز و شناسايي نانو ذرات اکسيد روي (ZnO) تحت word - رز بلاگ

1 دسامبر 2016 ... ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﻛﺴﻴﺪ روي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ آﺑﻲ ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ دﻣﺎي ﺗﻜﻠﻴﺲ ﺑﺮ. اﻧﺪازه ذرات ...
ﺳﻨﺘﺰ و ... سنتز نانوذرات اکسید مس - مقاله ISI ، آرتمیسینین مشتق شده استرهای . ...
نظیر Ni/Al٢O٣ و Cu/ZnO که با ترکیب اولیه عناصر شناخته می شوند، . .... دانلود مقاله
سنتز نانوذرات زينک اکسيد، منيزيم اکسيد،منيزيم اکسيد، نانو .

ليست کل پايان نامه هاي ارشد و کارشناسي.xlsx - دانشگاه پیام نور مرکز ...

20, 16, بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید منیزیم بر آنزیمهای sgot-sgot-alp سرم وبافت
... ( پلی پیرول /کرومیم مس اکسید) و( پلی پیرول / اسپینل کرومیت روی / روی اکسید
) ..... بررسی کاربردهای ترکیب چوب و شیشه همراه با تحولات نقوش سنتی وهندسی در ...

رزومه فارسی - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی همدان

اﮐﺴﯿﺪ. ﻣﺲ،وﺗﻠﻔﯿﻖ. آﻧﻬﺎ. ﻋﻠﯿﻪ. ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي. ﻋﺎﻣﻞ. ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ. 1389. 6. ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات. Fe3O4 ...
ﺣﺬف ﭘﻨﺘﺎ ﮐﻠﺮوﻓﻨﻞ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﺑﯽ. 14. ﺑﺮرﺳﯽ. ﮐﺎراﯾﯽ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ. ﻧﺎﻧﻮ. ذرات. اﮐﺴﯿﺪ. روي. ﻧﺸﺎﻧﺪه.
ﺷﺪه. ﺑﺮ. روي. ﮐﺮﺑﻦ ... ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. ﻣﺮﮐﺰي. 1394. ﺟﺪول ﻣﺸﺎوره. ي ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. :ﻫﺎ. ردﯾﻒ. ﻋﻨﻮان. ﺳﺎل. 1.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐ. ﺎراﯾﯽ دو روش .... ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و آﻫﻦ در ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت. درﺣﻀﻮر اﺷﻌﻪ
...

مس و آلیاژهای آن | سیدحمید دانشمند

نشانه‌هایی مبنی بر ذوب و خالص کردن مس از اکسیدهای آن مانند مالاکیت و آزوریت تا سال
۵۰۰۰ ... در شرایط غیرآلیاژی، این فلز ترکیب خارق العاده ای از خواص دارد که آن را
بصورت ماده ای ... خوردگی مس در برابر اسیدها معمولاً از دو جنبه مورد بررسی قرار می
گیرد: ... تاثیر بازهای مانند هیدرو اکسید سدیم وهیدرو اکسید پتاسیم بر مس مورد توجه
قرار ...

تولید نانو ذرات اکسید روی با اثر ضد باکتریایی در کشور | ایران توانا

19 ا کتبر 2014 ... محققان دانشگاهی با تولید نانو ذرات اکسید روی به بررسی اثر ضد ... وی افزود: در
مطالعات اخیر، خواص ضد میکروبی روی و مس و مشتقات آنها در مقابل ...

دیده بان علم ایران – Iran Science Watch » مقالات کنفرانس بین المللی ...

22 ژوئن 2016 ... بررسي تجربي اثر تغيير زاويه حمل بر موقعيت تشكيل و فروپاشي كه داده هاي جريان
... توليد لوله هاي فوق مستحكم بدون درز آلياژ منيزيم AZ91 با استفاده از فرآيند ...
تحليل عددي تاثير افزودن نانو ذرات اكسيد آلومينيوم AL2O3 و اكسيد آهن ... ذرات در
ضريب انتقال حرارت جابجايي و افت فشار نانو سيال آبي – اكسيد مس

نشريه مهندسي شيمي ايران - نشریه مهندسی شیمی ایران

مروری بر روش‌های سنتز و مشخصه‌یابی نانو ذرات تیتانیم اکسید متخلخل ... بررسی
تأثیر بهینه اسیدکاری ماتریسی در انگیزش مخازن کربناته سازند داریان میدان ....
مطالعه دقیق فرایند ترکیب مجدد نفت فرار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
.... استفاده از دولومیت تکلیس شده برای استحصال منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه.

Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences - دانشگاه علوم ...

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر دیالیز خونی بر تغییرات عناصر فلزی روی، مس، ...
level variations of Zinc, Copper, Selenium, Magnesium and the two heavy metals,
..... ١ میلی گرم، گروه دوم 5/0 میلی گرم روی، گروه سوم ترکیبی از 1 میلی گرم کادمیوم
و .... نانوذرات اکسید روی در پزشکی، بررسی اثرات جانبی آنها بر جانداران اهمیت دارد.

نانو اکسید آلومینیوم گاما | موادشیمیاییِ با کیفیت با قیمیت مناسب ...

2 نوامبر 2015 ... مرطوب بودن ماده روي عملکرد آن تاثير مي گذارد بنابراين نانو پودر آهن بايد در خلاء
بسته ... مس سولفات یا؛گوهر آبی ؛ ویا؛زاج كبود؛یك تركیب شیمیایی است كه در
گستره ... سود پرک يا سديم هيدروکسيد Sodium hydroxide – شرکت مهرگان شیمی .....
متوسط اندازه ذرات نانو ذرات اکسيد آلومينيوم گاما : ۲۰ nm; خلوص نانو ذرات ...

مقالات محور آب و فاضلاب هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - موژ

بررسی تاثیر ریز گرد ها بر سلامت انسان ها - نویسندگان مقاله : فرزان عضدی* ...
بررسی تغییرات غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد در هوای تنفسی شهر شیراز در فاصله
سالهای .... فرایند ازن زنی کاتالیزوری غیرهمگن با کاتالیست نانوذرات اکسید منیزیم
جهت حذف ... بررسی کارایی پامیس دوپ شده با مس درحذف تتراکلرواتیلن از محلولهای
آبی ...

مقالات پذيرفته شده - هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی ...

تعیین غلظت آنتی بیوتیک سفازولین سدیم در فاضلاب بیمارستان نکویی هدایتی
... بررسی تاثیر همزمان نانوذرات اکسید آهن( Fe2O3 ) و گیاه یونجه بر بافت کبد ...
تأثیر نوع استفاده از زمین بر توزیع فرم¬های شیمیایی مس و کبالت و ارزیابی ......
مدل سازی ریاضی و طراحی فرایند زیست پالایی درجای خاک های آلوده به ترکیب های
نفتی.