مقايسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گياه فانروفيت - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به مقايسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گياه فانروفيت Zataria multiflora boiss بر ميکرو ارگانيسم های بيماری زا می پردازد

دانلود رایگان
مقايسه ی حداقل غلظت مهاری اسانس گياه فانروفيت Zataria multiflora boiss بر ميکرو ارگانيسم های بيماری زا چکیده
آویشن شیرازی یکی از گیاهان فانروفیت و متعلق به خانواده نعناع ) Labiatae ( می باشد که طبق تحقیقات اخیر دارای اثرهای ضدعفونی کننده و به طور قابل ملاحظه ای گندزدا است. هدف از این مطالعه، ارزیابی خاصیت میکروبی اسانس حاصل از اندام هوایی گیاه بر طیفوسیعی از باکتریهای گرم منفی و مثبت و مخمر با تعیین قبلی بازده و شمارش تعداد میکروب های رشد یافته در شرایط in vitro بوده است.این یک مطالعه تجربی است که به مدت دو سال و به منظور بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاه انجام گرفت. استخراج اسانس از اندامهایهوایی در مرحله گلدهی کامل از سرشاخه های برگ دار و گل دار، باروش تقطیر با آب ) Hydro-distillation ( و با بکارگیری دستگاه کلونجر ( Clevenger ( انجام شد. خواص ضد میکروبی اسانس گیاه با استفاده از روش رقت سریالی (Hydro - distillation) و تهیه ی غلظتی برابر نیم ) 5 / 0( مک فارلند ) (Mac Farland از هفت میکروب پاتوژن و بررسی کدورت لوله هاوسپس کشت در محیط نوترینت آگار به طریقه ی استریک پلیت ) streak plate method ( مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بازده اسانس گیاه مورد مطالعه 976 / 0 در صد می باشد و اسانس گیاه بیشترین اثر ضد میکروبی را بر روی میکروارگانیسم هایاشرشیاکلی Escherichiacoli) (، انتروباکتر ائروژنس (Entrobacter aerogenes) ، استرپتوکوکوس نومونیا Streptococcus pneumoniea) (، استافیلوکوکوس ارئوسStaphylococcus aureus) (، انتروکوکوس فیکالیس Entrococcus fecalis) ( و کاندیداآلبیکنس ) Candida albicans ( و کمترین اثر را بر باکتری پسودوموناس ائروژینوزا aerogenes) (Pseudomonas نشان داد. بررسی حاصل از کدورت لوله ها نشان داد که اسانس گیاه بر شش میکرو ارگانیسم اول صد درصد اثر مهارکنندگی داشته است.به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس این گیاه می تواند به عنوان یک ماده آنتی سپتیک درصنایع داروسازی ، غذایی و بهداشتی مورد توجه و بررسی بیشتری قرار گیرد.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
داروسازی


فانزوفیت


میکروارگانیسم


غلظت مهاری اسانس گياه فانروفيت


Zataria multiflora boiss


ميکرو ارگانيسم های بيماری زا


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه