رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با - دانلود رایگاندانلود رایگان تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنی

دانلود رایگان
رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوالعنوان تحقیق: رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهبود کیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 201
شرح مختصر:
تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر ساخت های مناسبی برای گسترش فرآیندهای اقتصادی است.هنگامی که از پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با امورمختلف صحبت میکنیم، پیوند میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری یکی از ملموس ترین و بدیهی ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می شود.این تحقیق نیز بطورموردی به رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت خدمات بانکی مبینی برالگوی سروکوال در شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر قم می پردازد:برای انجام این تحقیق در ابتدا سعی بر این شدکه مفاهیم کلیدی همچون بهبودکیفیت خدمات، فناوری اطلاعات و ارتباطات ،مدل سروکوال تبیین شود
این مقیاس دارای 5 بعد (شامل عوامل محسوس، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی )است، که مجموعا شامل 30مولفه (شاخص)میباشد.
برای بررسی سوالات مربوطه با توجه به مدل مفهومی ارائه شده از روش تحقیق همبستگی-پیمایشی وروش نمونه گیری تصادفی طبقاتی بهره گیری شد. به منظور جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه به نظر سنجی از مشتریان بانک مهر ایران پرداخته شد.پس از بررسی ادبیات موضوع، پرسشنامه سروکوال بین 185نفراز مشتریان بانک مهر ایران در شهر قم توزیع شد.در نهایت160 پرسشنامه به دست محقق رسید و کار تحلیل شروع و نتایج استخراج شد.
در ارتباط با آزمون سوالات تحقیق از آزمون anova برای میانگین یک جامعه آماری و آزمون دانکن بهره گیری و تمامی محاسبات آماری تحقیق توسط محقق ومشاور آماری و بوسیله نرم افزار spss excel انجام گرفت. نتایج به دست آمده ازآمارتوصیفی بدین صورت می باشد که 9/71 %ازجامعه ی آماری این تحقیق رامردان، 45 % افراد دارای تحصیلات لیسانس ،25 %ازافرادجامعه کارمند بخش دولتی وبیشترین گروه سنی بین گروه 25 تا35 سال بودند. نتایج به دست آمده از آماراستنباطی بدین صورت است که دربین ابعاد سروکوال بعد همدلی بالاترین رتبه رابه خود اختصاص داده است. دربررسی مقایسه ی مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات مولفه کامپیوتروخودپرداز در بعد پاسخگویی، پایانه ی فروش در بعد پاسخگویی،همدلی و اطمینان معنادار می باشند.
کلید واژه ها:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود کیفیت خدمات بانکی، الگوی سروکوال
فهرست مطالب
فهرست مطالب
چکیده فارسی1
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه3
1-1)بیان مسئله تحقیق5
1-2) اهمیت وضرورت6
1-3)اهداف تحقیق8
1-4)فرضیات تحقیق8
1-5)روش گردآوری اطلاعات9
1-6)قلمرو تحقیق9
1-7)تعریف برخی مفاهیم و واژه های تحقیق10
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه13
2-1)خدمات13
2-1-1)تعریف خدمات بانکی13
2-1-2)انواع خدمات بانکی14
2-1-3)اهمیت خدمات بانکی16
2-1-4)مفهوم جدید خدمت به مشتریان17
2-1-5)وجه تمایز خدمات باکالا18
2-1-6)ویژگی خدمات19
2-1-7)ویژگی های خاص خدمات بانک داری22
2-1-8)کانالهای توزیع خدمات بانکی23
2-1-9)استراتژی های بازار یابی بانکها24
2-2)مفاهیم کیفیت وکیفیت خدمات27
2-2-1)تعریف کیفیت27
2-2-2)کیفیت ازکدام دیدگاه29
2-2-3)ابعادکیفیت30
2-2-4)کیفیت خدمات بانکی31
2-2-5)اهمیت کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان31
2-2-6)هزینه های کیفیت خدمات33
2-2-7)مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر34
2-2-8)بهبودکیفیت خدمات بانک35
2-2-9)عوامل موثر برکیفیت خدمات بانکی37
2-2-10)موانع دستیابی به بهبودکیفیت خدمات بانکی38
2-2-11)اجزای تشکیل دهنده ی کیفیت خدمات39
2-2-12)ابعادکیفیت خدمات40
2-2-13)مدلهای کیفیت خدمات41
2-2-13-1)مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات41.
2-2-13-2)مدل تحلیل شکافهای پنجگانه کیفیت42
2-2-13-3)مدل تطبقی تکنولوژی اطلاعات44
2-2-13-4)مدل بانکداری اینترنتی45
2-2-13-5)مدل مبتنی برفناوری اطلاعات46
2-2-13-6)مدل کیفیت خدمات الکترونیکی48
2-3)فناوری اطلاعات و ارتباطات50
مقدمه50.
2-3-1)تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات50
2-3-2)اهمیت و لزوم فناوری اطلاعات و ارتباطات51
2-3-3)ویژگی های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات52
2-3-4)ارکان اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات53
2-3-5)نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان56
2-3-6)آمارهایی از آخرین وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران58
2-3-6-1):تصویر اجمالی وضعیت موجود58
2-3-6-2):جایگاه ایران در میان شاخص های فناوری اطلاعات58.
2-3-6-3):میزان دسترسی به ICT در ایران در مقایسه با جهان59.
2-3-6-4):میزان استفاده ازICT در ایران در مقایسه با جهان59
2-3-6-4-1)اقتصاد دیجیتالی61
2-3-6-4-2)وضعیت دولت الکترونیک61
2-4)تجارت الکترونیک62
2-4-1)تاریخچه مختصر تجارت الکترونیک62
2-4-2)تعریف تجارت الکترونیک62
2-4-3)سازمان های تجارت الکترونیک63
2-4-4)مدل های تجارت الکترونیک63
2-4-5)نقش بانکها در تجارت الکترونیکی65
2-4-6)فواید تجارت الکترونیکی برای بانکها66
2-5)بانکداری الکترونیک66
2-5-1)سطوح بانکداری الکترونیک68
2-5-2)مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی69
2-5-3)فناوری های بانکداری الکترونیکی70
2-5-3-1)بانکداری موبایل70
2-5-3-2)بانکداری اینترنتی70
2-5-3-3)ماشین خودپرداز71
2-5-3-4)بانکداری بر اساس پایانه فروش72
2-5-3-5)بانکداری تلفنی72
2-5-3-6)بانکداری خانگی و اداری73
2-5-4)ابزارهای پرداخت در دنیای الکترونیک74
2-5-5)ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی مناسب75
2-5-6)اجزای بانکداری الکترونیک در ایران75
2-5-7)مشکلات و موانع گسترش بانکداری الکترونیکی درایران77
2-6)مدل سروکوال78
2-7)پیشینه پژوهش83
2-7-1)مطالعات داخلی83
2-7-2)مطالعات خارجی88
2-7-3)تحلیلی گذرا برپیشینه تحقیقات89
2-8)شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات90
2-9)نتیجه گیری فصل دوم و ارائه مدل نظری پژوهش91
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه93
3-1)روش تحقیق93
3-2)جامعه آماری94
3-3)نمونه آماری و شیوه ی نمونه گیری94
3-4)حجم نمونه95
3-5)ابزار و روش جمع آوری اطلاعات95
3-6)روایی و پایایی ابزار سنجش96
3-7)مراحل انجام تحقیق97
3-8)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات99
3-9)تحلیلی گذرا بر فصل سوم99
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات ویافته ها
مقدمه101
4-1) بخش اول تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها101
4-1-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت101
4-1-2)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات102
4-1-3)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب شغل103
4-1-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن104
4-2) تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها105
4-2-1) بررسی میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات از دیدگاه مشتریان105
4-2-2)بررسی مقایسه مولفه های فناوری اطلاعات وارتباطات با ابعاد سروکوال107
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1)نتیجه گیری از یافته های پژوهش140
5-1-1) نتایج بدست آمده ار آمار توصیفی140
5-1-2)نتایج بدست آمده از آمار استنباطی141
5-1-2-1)بررسی مقایسه مولفه های ICT با ابعاد سروکوال142
5-2)مشکلات ومحدودیتهای پژوهش147
5-3)پیشنهاد های تحقیق147
5-4)پیشنهادها برای تحقیق های بعدی148
.فهرست جداول:
جدول(2-1): تفاوت کالاها و خدمات19
جدول(2-2): ابعاد کیفیت30
جدول(2-3) : مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی69
جدول(2-4) : شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات90
جدول(4-1) :توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس جنس101
جدول (4-2): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس میزان تحصیلات102.
جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس شغل103
جدول (4-4): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس گروههای سنی104
جدول(4-5): میانگین و انحراف معیار فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات بانکی توسط نمونه های تحت پژوهش105
جدول(4-6): توزیع فراوانی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات بانکی توسط نمونه های تحت پژوهش106
جدول (4-7): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی107
جدول (4-8): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات108
جدول(4-9): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی109
جدول(4-10): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان110
جدول (4-11): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین111
جدول (4-12): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی113
جدول(4-13): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات114
جدول(4-14): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی115
جدول(4-15): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان116
جدول (4-16): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین117
جدول (4-17): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی119
جدول (4-18): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات120
جدول (4-19): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی121
جدول (4-20): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان122
جدول (4-21): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین123
جدول(22-4)مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی124
جدول 23-4)): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات125
جدول(4-24): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی127
جدول(4-25): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان128
جدول (4-26): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین129
جدول 27-4)): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی130
جدول (4-28(: مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات132
جدول (29-4): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی133.
جدول 30-4)): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان134
جدول (431-): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین136
جدول(4-32): میانگین و انحراف معیار ابعاد رضایتمندی بر اساس الگوی سروکوال از دیدگاه نمونه های تحت پژوهش بر اساس 100 نمره137
جدول (4-33): میانگین و انحراف معیار ساده سازی و روان سازی خدمات بانکی از دیدگاه نمونه های تحت پژوهش بر اساس 100 نمره138
جدول (4-34): میانگین و انحراف معیار ابعاد رضایتمندی بر اساس الگوی سروکوال از دیدگاه نمونه های
تحت پژوهش138
فهرست نمودارها:
نمودار(4-1): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس جنس102
نمودار (4-2): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس میزان تحصیلات103
نمودار (4-3): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس شغل104
نمودار(4-4): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس گروههای سنی105
نمودار(4-5): توزیع فراوانی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات بانکی توسط نمونه های تحت پژوهش106
نمودار(4-6): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی108
نمودار(4-7): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات109
نمودار (4-8): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی110
نمودار (4-9): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان111
.نمودار(4-10): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین112
نمودار(4-11): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی113
نمودار(4-12): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات114
نمودار(4-13): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی115
نمودار (4-14): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان117
نمودار (4-15): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین118
نمودار(4-16): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی119
نمودار(4-17): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات120
نمودار (4-18): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی121
نمودار(4-19): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان122
نمودار(4-20): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین123
نمودار (4-21): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی125
نمودار(4-22): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات126
نمودار(4-23): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی127
نمودار(4-24): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان128
نمودار(4-25): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری دستگاه خودپرداز در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین130
نمودار(4-26): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی131
نمودار(4-27): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات132
نمودار(4-28): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی134
نمودار(4-29): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان135
نمودار(4-30): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری پایانه فروش یا دستگاه کارت خوان بانکی در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین137
فهرست اشکال
شکل(2-1):تعریف کیفیت از دید هانسن29
شکل(2-2): زنجیره واکنشی بهبود کیفیت35
شکل( 2-3 ):مدل عملیاتی/فنی کیفیت خدمات42
شکل(2-4): مدل تحلیل شکاف های پنج گانه کیفیت خدمات43
شکل(2-5)مدل تطبیق تکنولوژی اطلاعات 45
شکل(2-6): مدل بانکداری اینترنتی46
شکل(2-7) :مدل مبتنی بر فن آوری اطلاعات48
شکل(2-8):مدل کیفیت خدمات الکترونیکی49
شکل(2-9): میزان استفاده ازICT در ایران در مقایسه با جهان60
شکل(2-10): نقش بانک در تجارت الکترونیک65
شکل(2-11):مدل مفهومی تاثیرICT دربهود کیفیت خدمات بانکی براساس الگوی سروکوال91
ضمائم:
پرسشنامه149
منابع وماخذ:
منابع فارسی153
منابع انگلیسی158
سایت های مورداستفاده160
چکیده انگلیسی161دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
فناوری اطلاعات و ارتباطات


بهبود کیفیت خدمات بانکی


الگوی سروکوال


خدمات


خدمات بانکی


مشتریان


تمایز خدمات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فناوری اطلاعات - فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست

در بخش اول این مقاله به منظور آشنائی با ابعاد متفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات به طرح ...

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ایران ...

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، …

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، بهبود فرایند یاددهی یادگیری و سواد ...

سیر تحول دولت الکترونیک - modiryar.com

سیر تحول دولت الکترونیک سارا طبسی. چکیده: اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با ...

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران 01 تا 02 اسفند ماه 1395

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و …

دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات - آپا 2 18 تا 19 اسفند ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و …

در این مقاله سعی شده است با بررسی اوضاع بانکها و خدمات بانکی در عصر حاضر، راهکارهای ...

نکاتی قابل توجه در طراحی غرفه نمایشگاهی | گروه …

نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه مالکین و همکاران محترم: نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه مالکین و همکاران محترم: نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

🔷محاسبه میزان مصالح مصرفی جهت دیوارهای آجری با آجر فشاری و ماشینی به ضخامت تا ۲ آجر

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ...

الف - برای ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری، دولت …

یعنی شما با فقط یک اظهار نظر یک بازیگر یک همچین نتیجه کلی ای را گرفتید؟ من خودم و ...

فناوری اطلاعات - فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست

در بخش اول این مقاله به منظور آشنائی با ابعاد متفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات به طرح ...

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات

انستیتو تحقیقات و توسعه قلم - فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ایران ...

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، …

تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان یادگیری، بهبود فرایند یاددهی یادگیری و سواد ...

سیر تحول دولت الکترونیک - modiryar.com

سیر تحول دولت الکترونیک سارا طبسی. چکیده: اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با ...

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران 01 تا 02 اسفند ماه 1395

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و …

دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات - آپا 2 18 تا 19 اسفند ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و …

در این مقاله سعی شده است با بررسی اوضاع بانکها و خدمات بانکی در عصر حاضر، راهکارهای ...

نکاتی قابل توجه در طراحی غرفه نمایشگاهی | گروه …

نمایشگاه پدیده ای بر آمده از دوران مدرن است که بنا به ضرورت تولید وعرضه ی انبوه کالا ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه مالکین و همکاران محترم: نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)