بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی - دانلود رایگاندانلود رایگان آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می‌باشد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی A

دانلود رایگان
بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزنعنوان تحقیق: بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 73
شرح مختصر:
آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می باشد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ACE وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن بود. آزمودنی های این پژوهش شامل 14 زن دارای اضافه وزن (50- 20 ساله) بود. سطوح پلاسمایی، شاخص های پیکرسنجی، اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پیش و پس از دوره ی تمرینی ارزیابی شد. برنامه ی تمرین هوازی در هفته اول با شدت 45-40 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود و به تدریج در هفته هشتم به 80-70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره رسید. پس از 8 هفته تمرین هوازی سطوح پلاسمایی ACE به طور معناداری در آزمودنی ها افزایش یافت. تمرین هوازی همچنین منجر به کاهش معنادار درصد چربی و دور کمر و عدم تغییر گلوکز، انسولین، مقاومت انسولینی، وزن، BMI، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، Vo2max و همچنینارتباط معنادار منفی بین وزن و ACE شد. در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی منجر به افزایش سطوح پلاسمایی ACE در زنان دارای اضافه وزن، بدون تغییرات معنادار در ترکیب بدنی و فشار خون آن ها شد. مطالعات بیشتر با تعداد آزمودنی های زیادتر به منظور تائید این نتیجه ضرورت دارد.
واژگان کلیدی:آنزیم مبدل آنژیوتانسین، تمرین هوازی، فشار خون، درصد چربی، ترکیب بدن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- مقدمه و طرح پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسئله3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش6
1-4- اهداف پژوهش7
1-4-1- هدف کلی7
1-4-2- اهداف جزیی7
1-5- فرضیه­های پژوهش7
1-6- محدودیت­های پژوهش8
1-7- تعریف واژه­ها و اصطلاحات پژوهش9
فصل دوم- پیشینه نظری پژوهش 10
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری پژوهش11
2-2-1- اضافه وزن11
2-2-2- سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون12
2-2-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین15
2-2-3-1- ساختار آنزیم مبدل آنژیوتانسین16
2-2-3-2- پلی مورفیزم آنزیم مبدل آنژیوتانسین17
2-2-3-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد استقامتی18
2-2-3-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد قدرتی19
2-2-3-5- مطالعاتی که ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد جسمانی را نشان نمی دهند20
2-2-3-6- بیان آنزیم مبدل آنژیوتانسین در بافت ها20
2-2-3-7- تنظیم آنزیم مبدل آنژیوتانسین21
2-2-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری ها22
2-2-4-1- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیابت22
2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری های قلبی23
2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فشار خون24
2-3-ادبیات پیشینه 24
2-3-4-2- اثرتمرینات ورزشی بر آنزیم مبدل آنژیوتانسین24
2-4-جمع بندی و نتیجه گیری کلی 25
فصل سوم- روش­شناسی پژوهش 27
3-1- مقدمه 28
3-2- طرح پژوهش28
3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش28
3-4- متغیرهای پژوهش 29
3-4-1- متغیر مستقل29
3-4-2- متغیرهای وابسته29
3-4-3- متغیرهای کنترل29
3-5- برنامه تمرینی آزمودنی ها29
3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها30
3-7- روش گردآوری اطلاعات31
3-8- روش های آزمایشگاهی و اندازه گیری آنالیت ها33
3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها34
فصل چهارم- یافته­های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده­ها 35
4-1- مقدمه 36
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها36
4-2-1- تغییرات شاخص های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی36
4-2-2- تغییرات فشار خون آزمودنی ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی37
4-2-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی38
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده­ها38
4-3-1- فرضیه اول38
4-3-2- فرضیه دوم39
4-3-3- فرضیه سوم39
فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری 42
5-1- مقدمه 43
5-2- خلاصه پژوهش43
5-3- بحث در خصوص نتایج پژوهش44
5-3-1- تغییرات سطوح پلاسمایی ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین در پاسخ به تمرینات هوازی44
5-3-2- تغییرات مقاومت انسولین در پاسخ به تمرینات هوازی47
5-4- نتیجه گیری 50
5-5- پیشنهادات 50
پیوست 1- رضایت آگاهانه51
پیوست 2- پرسش نامه ی پیشینه ی تندرستی56
منابع و مآخذ 60
فهرست شکل­ها
عنوان صفحه
شکل2-1- طرح کلی از سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون14
شکل2-2- وظایف کلی ACE و ACE216
شکل 2-3-طرحی کلی از ژنوتیپ ACE19
فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- مراحل اجرای طرح پژوهش30
جدول 4-1- تغییرات شاخص های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی37
جدول 4-2- تغییرات فشار خون آزمودنی ها آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی38
جدول 4-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی ها آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی38
جدول 4-5- تغییرات آنزیم مبدل آنژیوتانسین آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین39
جدول 4-6- تغییرات شاخص HOMA آزمودنی ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین39
جدول 4-7- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات مقاومت انسولینی39
جدول 4-8- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات فشار خون40
جدول 4-9- نتایج آزمون، بین تغییرات سطوح پلاسمای ACE با تغییرات آنتروپومتریکی و توان هوازی40


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آنزیم مبدل آنژیوتانسین


تمرین هوازی


فشار خون


درصد چربی


ترکیب بدن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران

مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی و تغذیه و سلامت و جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این ...

27 . ZUMS Journal - مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم …

تاثیر 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح il-6، il-10 و حافظه‌ی میان مدت زنان 50 تا 65 ...

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران

مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی و تغذیه و سلامت و جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این ...

27 . ZUMS Journal - مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم …

تاثیر 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح il-6، il-10 و حافظه‌ی میان مدت زنان 50 تا 65 ...

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ایران

مقالات فیزیولوژی ورزشی و تندرستی و تغذیه و سلامت و جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در این ...

27 . ZUMS Journal - مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم …

تاثیر 12 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح il-6، il-10 و حافظه‌ی میان مدت زنان 50 تا 65 ...