بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق حاضر تحت عنوان بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل س

دانلود رایگان
بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکیعنوان تحقیق: بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 129
شرح مختصر:
تحقیق حاضر تحت عنوان بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قمانجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل سازماني موثر بر فساد اداري و مشخص کردن رابطه عوامل سازماني موثر بر فساد اداري با فساد اداري در شعب مربوطه می باشد. به منظور سنجش فساد اداری و عوامل سازماني موثر بر آن از پرسشنامه مورد استفاده عباسپور (1385) بهره گرفته شده است.
روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گيري خوشه اي برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.
بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های شفافيت فرايندها و رويه های کاری وانحصار وظيفه در سازمان و حقوق و مزاياي پرداختي به کارکنان در سازمان بر فساد اداري تاثير دارند و از آنجایي كه مقدار0β < مي­باشد ،نوع تاثير منفی مي­باشد.
از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی منفی بین عوامل سازماني موثر بر فساد اداري با فساد اداري بود. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اصلی و هر 3 فرضیه ، تأیید شدند و بین همه مولفه ها همبستگی منفی وجود دارد.
واژگان کلیدی :
فساد اداري ،سيستم هاي کنترل و نظارت ،نظام حقوق و دستمزد ،فرايندها و شيوهاي انجام کار ، شعب منتخب بانک های استان قم
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
مقدمه 3
1-1- بيان مسأله 4
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-3- سئوال های تحقیق7
1-4- اهداف تحقیق 7
1-5- فرضیه های تحقیق 8
1-6- متغیرهای تحقیق8
1-7- مدل مفهومی تحقيق9
1-8- قلمرو تحقیق 9
1-8-1-قلمروموضوعي9
1-8-2 - قلمرو مكاني10
1-8-3 - قلمرو زماني10
1-9- تعریف واژگان کليدي تحقيق 10
فصل دوم : ادبیات نظری
مقدمه 14
2-1- سازمان و عوامل سازمانی14
2-1- 1- تعريف سازمان14
2-1- 2- سيستم هاي كنترل و نظارت.16
2-1- 3- اهميت کنترل16
2-1- 4- ماهيت كنترل 17
2-1- 5- ديدگاهها درباره انواع کنترل17
2-1- 6- ارکان كنترل19

2-1- 7- نظام حقوق و دستمزد 20
2-1- 8- هدف مديريت جبران خدمت22
2-2- فساد اداری23
2-2- 1- تعريف فساد27
2-2- 2- سطوح فساد29
2-2-3- انواع فساد29
2-2-4- 1- فساد سياسي31
2-2-4- 2- فساد اداري31
2-2-4- 3- فساد مالي (اقتصادي32
2-2-5 - مفهوم و تعريف فساد اداري32
2-2-6- تاريخچه فساد اداري34
2-2-7 - مبارزه با فساد در ايران35
2-2-8 - وضعيت فساد پس از پيروزي انقلاب اسلامي36
2-2-9 - انواع فساد اداري39
2-2-10 - تبيين علل موجبه فساد43
2-2-11 - رهيافت هاي تبيين فساد47
2-2-12 - تبيين علل فساد اداری49
2-2-13 - قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد52
2-2-14 - متغيرهاي تسهيل و تشويق كننده يا بازدارنده از فساد53
2-3- فساد اداری و رابطه آن با عوامل سازمانی56
2-3- 1- فساد و نظام حقوق و دستمزد56
2-3- 2- كنترل و نظارت و رابطه آن با فساد60
2-3- 3- فرايند هاي كاري و رابطه آن با فساد61
2-4- فساد اداری و رابطه آن با ساير عوامل اجتماعی62
2-4- 1- حكومت كارآمد و نقش آن در كنترل فساد62
2-4- 2- رابطه فساد و خدمات عمومي دولتي64
2-4- 3- بزرگي دولت و فساد64
2-4- 4- خصوصي سازي و رابطه آن با فساد65
2-4- 5- فساد و فقر66
2-4- 6- فساد و قوانين و مقررات67
2-4- 7- فساد و دستگاه قضايي67
2-4- 8- توسعه سياسي، دمكراسي و فساد68
2-4- 9- فرهنگ و فساد68
2-4- 10- فساد و جنسيت68
2-4- 11- فساد و برنامه هاي توسعه69
2-4- 12- سياست هاي اقتصادي و فساد69
2-4- 13- فساد و سرمايه گذاري70
2-4- 14- تسخير دولت و فساد ناشي از آن در اقتصادهاي در حال گذار70
2-4- 15- تحليل فساد در کشورهای جهان سوم72
2-4- 16- آثار و علل فساد در جهان سوم73
2-4- 17- شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد74
2-4- 18- سياست هاي كليدي در مبارزه با فساد76
2-4- 19-استراتژي مبارزه با فساد، جايگاه و نوع كاربرد آ نها77
2-5- پیشینه تحقیق77
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه 87
3-1- روش تحقیق 87
3-2 - چهارچوب مفهومی88
3-3 - جامعه آماري90
3-4- نمونه آماری92
3-5 - متغيرهاي تحقيق92
3-6- ابزار سنجش تحقیق93
3-7 -نحوه امتیاز بندی پرسشنامه93
3- 8- روایی پرسشنامه94
3-9- پايايي پرسشنامه94
3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها95
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه 98
4-1- آمار توصيفي 99
4-1-1- جنسيت 99
4-1-2- تحصیلات 100
4-1-3- سابقه کار101
4-1-4- وضعیت تأهل و تجرد102
4-1-5- نوع استخدام103
4-2- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها104
4-2-1- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف104
4-2-2-آزمون رگرسیون105
4-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق108
4-2-3-1- فرضیه فرعی اول108
4-2-3-2- فرضیه فرعی دوم110
4-2-3-3- فرضیه فرعی سوم111
4-2-3-4- فرضیه اصلی112
4-2-4- آزمون فریدمن114
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 117
5-1- نتایج حاصل از یافتههای تحقیق117
5-1-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی117
5-1-2- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف118
5-1-3- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق 118
5-1-3-1- نتایج حاصل از فرضیه اول118
5-1-3-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم119
5-1-3-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم120
5-1-3-4- نتایج حاصل از فرضیه اصلی121
5-1-3-5- نتایج کلی تحقیق 122
5-1-4- نتایج آزمون رگرسیون123
5-1-4- بحث درباره‏ي نتایج حاصل از آزمون فریدمن123
5-2- پيشنهادات 123
5-2-1- پيشنهادهاي کاربردی مبتنی بر نتايج به دست آمده از تحقيق123
5-2-2 - ارائه پيشنهادهايی برای تحقیقات آتی125
5-3- محدودیت های تحقیق....126
منابع 129
پیوست :پرسشنامه ها 136
جدول 1-1: متغیرهای تحقیق8
جدول 2- 1: استراتژيهاي کنترل19
جدول 3-1 : تعداد شعب در هر بانک90
جدول 3-2 : انواع بانک ها91
جدول 3-3 : متغیرهای پرسشنامه همراه با شماره سئوالات93
جدول 3- 4 : نحوه نمره دهی به سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق94
جدول4-1: توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت99
جدول4-2 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات100
جدول4-3 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار ..101
جدول4-4 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل102
جدول4-5 : توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب نوع استخدام 103
جدول4-6: نتایج مربوط به آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقیق104
جدول4-7: نتايج آزمون ANOVA...105
جدول4-8 : آزمون دوربین – واتسون..106
جدول4-9: نتايج آزمون رگرسيون106
جدول4-10 : نتايج آزمون رگرسيون ..107
جدول4-11 : نتايج آزمون رگرسيون 108
جدول4-12 : مقادیر ضریب همبستگی109
جدول4-13 : مقادیر ضریب همبستگی 110
جدول4-14: مقادیر ضریب همبستگی 111
جدول4-15 : مقادیر ضریب همبستگی 113
جدول4-16 : نتايج اجمالي آزمون فرضيه­ها113
جدول شماره 4-17 : نتایج آزمون فریدمن ......114
جدول شماره 4-18: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن115
جدول 5-1 : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی118
جدول 5-2 : نتایج آزمون فرعی اول119
جدول 5-3 : نتایج آزمون فرعی دوم119
جدول 5-4 : نتایج آزمون سوم120
جدول 5-5 : نتیجه فرضیه اصلی121
جدول5-6 : نتايج آزمون رگرسيون 123
جدول 5-6 : خلاصه نتایج آزمونفریدمن124
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقيق9
شکل 2-1: کل برنامه جبران خدمات که کارفرما براي يک شخص در قبال کار فراهم مي کند22
شکل 2- 2 : اهداف نظام جبران خدمات23
شکل 2-3: عوامل محيطي موجبه فساد52
شکل 2- 4: استراتژي هاي چند بعدي براي بهبود كارائي حكومت و مبارزه با فساد63
شکل 2- 5 : مدل مفهومی تحقيق85
شکل 5-1: مدل نهايي تحقیق 122
نمودار4-1: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت 99
نمودار4-2: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات100
نمودار4-3: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه کار101
نمودار4-4 : نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل و تجرد102
نمودار4-5: نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب نوع استخدام103


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سیستمهای کنترل و نظارت


نظام حقوق و دستمزد


فرایندها و شیوه های انجام کار


شعب منتخب بانک


عوامل سازمانی


فساد اداری


نظام بانکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقيق : بررسي مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدرسه

تحقيق : بررسي مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدرسه . فرمت : word. تعداد صفحه : 76. قیمت : مبلغ ۹ هزار ...

اعضاء هیئت علمی :: :: دانشگاه صنعتی شریف - …

دانشیار. مدیریت درآمد و قیمت گذاری پویا، مدیریت عملیات، مدلسازی ریاضی، تحقیقات بازاریابی

University of Sistan & Baluchestan

بررسي و رتبه بندي جايگاه ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت بحران بلاياي طبيعي ...

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

پروژه : بررسي انواع ومزاياي پرتال مقاله : نقش مديريت كيفيت جامع درعملكرد سازماني

الف - فساد؛ زمينه‌های بروز و شيوه‌های کنترل

فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. چنانچه بخواهيم فساد ...

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت مهدي تقوائي ﭼﻜﻴﺪه: پیشبرد اهداف سازمان ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

آيين نامه شماره 81 - centinsur.ir

آيين نامه شماره 81 : شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري ...

اداره آموزش - region16.tehran.ir

اخبار اداره آموزش چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني معاون توسعه منابع انساني ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه 8/48 ...

کمیته ها - erec.co.ir

رديف. نام کميته و کارگروه: رديف. نام کميته و کارگروه. 1. کميته بهبود بهره برداری : 2. کمیته ...

خبرگزاری فارس - متن كامل قانون مديريت خدمات كشوري

به گزارش خبرگزاري فارس، قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ ...

همایش های حقوق و امنیت : همایش ها ، کنفرانس ها و …

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران 01 تا 02 اسفند ماه 1395

فارغ التحصیلان کارشناسی روابط عمومی - نقش رسانه ها در ...

نقش رسانه ها در ارتباطات بین الملل. تهیه و تنظیم: حمیدرضا هنرجو. در این مجموعه ضمن، تعاریف و ...

www.hospitalhealth.blogfa.com

موضوع‌هاي مورد بررسي. رديف. موارد تجويز دارو يا هر مداخله اي 1. ذكر درمان استاندارد (روتين ...

تاريخچه روحانيت -لباس روحانيت | پرسمان دانشجويي …

«اگر گفتم سه هزار متر در اختیار امام بوده،منظورم این نبوده که منزل امام سه هزار متر بوده ...

صنایع شیر پاستوریزه صدرا - بررسی اخبار مرتبط …

در سال 1924 اولین قوانین مربوط به شیر پاستوریزه منتشر گردید ، بر اساس این قوانین حداقل دمای ...

جلال زراعت پیشه مدیرعامل توزیع برق شیراز شد

آقای صحراييان در جلسه توديع خودش عملکرد 10 ساله اش ( صرفأ آمارهای گزينشی ارائه داد) بر خلاف ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian farsi language in Internet and web free for all people

دانلود پرسشنامه عوامل فساد اداری

در نظام اداري ... پرسشنامه بررسي فساد اداري. ... دانلود مقاله شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی ...

SID.ir | بررسي عوامل مديريتي و سازماني موثر بر فساد اداري ...

... پژوهشی بررسي عوامل مديريتي و سازماني موثر بر فساد اداري ... و سازماني موثر بر فساد ...

روانشناسي - فساد اداري، عوامل بروز و راهكار‌هاي …

... فساد اداري، عوامل ... شد بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي ... و سازماني: چيزي كه در نظام ...

مدیریت و فرهنگ - تاثيرفرهنگ سازماني بر فساد اداري

تاثيرفرهنگ سازماني بر فساد اداري ... در فعاليتهاي نظام اداري ... بررسي عوامل موثر بر ...

دانلود پروژه مهمترین عوامل سازماني و مديريتي بر فساد اداري ...

... نظام در خصوص ... فساد اداری عوامل سازماني و مديريتي بر فساد اداري – مالي در ...

بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در ادارات …

عنوان : بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در ادارات دولتي شهرستان شاهرود

پورتال مقالات مدیریت - تاثيرفرهنگ سازماني بر فساد اداري

تاثيرفرهنگ سازماني بر فساد اداري. ... در فعاليتهاي نظام اداري ... بررسي عوامل موثر بر ...

دانلود پرسشنامه در مورد فساد اداری : پرسشنامه …

دانلود پرسشنامه بررسي فساد اداري ... عوامل موثر بر فساد ... مؤثر بر کاهش فساد در نظام ...

دانلود پایان نامه، مقاله و پروژه - پایان نامه مبارزه با ...

توضیحی مختصر از متن فایل : پایان نامه بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی ...

8 . فكرآفرينان فردا - فساد اداری(مقاله)

... ايجاد فساد در نظام اداري ... عوامل موثر بر ايجاد فساد در نظام اداري. الف) عوامل سازماني ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های