بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه - دانلود رایگاندانلود رایگان پوکی استخوان یک مشکل جدی برای سلامت عموم جامعه است که کیفیت زندگی افراد جامعه، بویژه زنان میانسال را تحت تأثیر قرارمیدهد. پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است

دانلود رایگان
بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومیعنوان تحقیق: بررسی تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 140
شرح مختصر:
پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است کهدرآن قدرت مکانیکی استخوان کاهش یافته و منجر به شکستگی استخوان می شود، لذا توجه به روش هایی برای حفظ استحکام استخوان و مهار پوکی استخوان مهم تلقی می شود. هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر ویبراسیونکل بدن با فرکانس و دامنه ی متفاوت بر مقاومت مکانیکی، تراکم یونکلسیم و هیستومورفومتری استخوان ران و درشت نی در رت اوراکتومی بود. تعداد 41 سر رت اوراکتومی پس از گذشت سه ماه بطور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند: گروه فرکانس بالا، دامنه بالا (9 (n=، گروه فرکانس بالا، دامنه پایین(9 (n=،گروه فرکانس پایین، دامنه بالا(9 (n= ،گروه فرکانس بالا، دامنه بالا(9 (n= و گروه Sham (5(n= . 6 سر رت سالم بدون جراحی اوراکتومی نیز در گروه کنترل جای گرفتند. گروه های تمرینی 3 بار در هفته بمدت 8 هفته روی دستگاه ویبره با زمان پیشرونده قرار گرفتند. گروه Sham با همین پروتکل روی دستگاه خاموش قرار بودند. در پایان هفته هشتم، حیوانات توسط استنشاق دی اتیل اتر قربانی شدند و استخوان ران و درشت نی رت ها جدا شد. استخوان ران و درشت نی راست برای انجام تست مقاومت خمشی سه نقطه به آزمایشگاه بیومکانیک منتقل شد. از شاخص های استرس، سفتی، انرژی جذب شده و جابجایی استخوان بعنوان ملاک سنجش مقاومت مکانیکی استخوان استفاده شد. تراکم یون کلسیم در استخوان درشت نی چپ بوسیله ی جذب اتمی شعله ای( اسپکتروفتومتری) مورد ارزیابی قرار گرفت. استخوان ران چپ برای بررسی هیستومورفومتری، به روش متداول لام اماده و با هماتوکسلین و آئوزین رنگ آمیزی شد. یافته ها نشان داد هشت هفته تمرینات ویبراسیون توانست تاثیر معنی داریبرمقاومتمکانیکیاستخوان داشته باشد وپارامتر های بیومکانیکی استخوان در رت اوراکتومی را به سطح استخوان سالم برساند. در بین گروه های تمرینی، گروهHFLA افزایش بیشتری در مقاومت مکانیکی استخوان نسبت به گروه های دیگر تمرینی نشان داده است و مقاومت مکانیکی استخوان در دو گروه تمرینی HFLA و LFHA که هر دو گروه از شدت تمرینی تقریبا یکسانی برخوردار بودند ولی نتایج پارامترهای بیومکانیکی در گروه تمرینی HFLA بطور چشمگیری بهتر از گروه LFHA بود. رت ها بعد از اوراکتومی، استخوان درشت نی بهتر به تمرینات WBV جواب داده است. تمرینات WBV روی تراکم یون کلسیم در تمامی گروه های تمرینی افزایش داشته و به سطح نرمال در گروه کنترل (سالم)رسیده و در گروه شم کمتر از بقیه گروه ها می باشد هر چند اختلاف معنی دار نیست. درهر دو استخوان متراکم و اسفنجی گروه فرکانس بالا، دامنه پایین (HFLA) بیشترین افزایش مساحت را نسبت به گروه های تمرینی دیگر داشت. بین شاخص های مقاومت مکانیکی استخوان و شاخص های هیستومورفومتری استخوان هماهنگی وجود دارد.
واژه های کلیدی: ویبراسیون کل بدن، مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم، هیستومورفومتری، رت اوراکتومی
فهرست مطالب
فصل اول: طرح پژوهش
1-1-مقدمه2
1-2-بیان مسئله3
1-3-ضرورت تحقیق7
1-4-اهداف تحقیق..9
1-4-1-هدف کلی9
1-4-2-اهداف اختصاصی9
1-5 -فرضیات تحقیق10
1-6-قلمرو تحقیق..10
1-7- محدودیت های تحقیق11
1-8- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق11
1-8-1- متغیرمستقل11
1-8-2- متغیرهای وابسته12
فصل دوم: کلیات پژوهشی
مقدمه14
2-1- اساس ارتعاشات مکانیکی14
2-2- ارتعاشات کل بدن16
2-3- نیروهای وارد بر استخوان18
2-4- مقاومت مکانیکی استخوان21
2-4-1- بازسازی استخوان21
2-4-2- سازوکار بروز پوکی استخوان21
2-4-3- پاسخ استخوان نسبت به بارگذاری23
2-4-4- مکانیسم انطباق مکانیکی استخوان25
2-4-5- پاسخ عضله به بارگذاری30
2-4-6- تست مکانیکی استخوان31
2-5- ساختمان میکروسکوپی استخوان34
2-5-1- سلول های پوششی استخوان36
2-5-2- ترکیب استخوان37
2-6- ساختمان ماکروسکوپی استخوان39
2-6-1- استخوان متراکم و اسفنجی39
2-6-2- استخوان از لحاظ تکاملی40
2-7- کلسیم41
2-8- پیشینه تحقیق..42
2-8 - جمع بندی. 49
فصل سوم: تبیین پژوهش
مقدمه52
3-1- تهیه و نگهداری رت52
3-1-1- نمونه مورد مطالعه52
3-1-2 - قفس رت ها53
3-1-3 - خوراک رت ها53
3-1-4 - سیستم روشنایی و تهویه54
3-1-5- رطوبت و دمای محیط54
3-2-1- بیهوشی رت54
3-2-2- اجرای جراحی55
3-3- تحریک مکانیکی56
3-3-1 - دستگاه تحریک مکانیکی استخوان56
3-3-2- روش اجرا58
3-3-3- نمونه برداری61
3-4- ارزیابی استخوان62
3-4-1- ارزیابی خمشی استخوان62
3-4-2- ارزیابی تراکم یون کلسیم65
3-4-3- ارزیابی هیستومورفومتری استخوان67
3-5- روشتجزیهوتحلیلآماریدادهها69
فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش
مقدمه71
4-1- آمار توصیفی.72
4-2- آمار استنباطی73
4-3- وزن بدن74
4-4- مقاومت خمشی76
4-4-1 - استرس76
4-4-2 - سفتی79
4-5-3- انرژی جذب شده84
4-5-4- جابجایی88
4-5-5- جمع بندی91
4-6- تراکم یون کلسیم91
4-7- هیستومورفومتری استخوان متراکم و اسفنجی93
4-7-1 - جمع بندی96
فصل پنجم: استنباط و نتيجه گيري
مقدمه103
5-1- خلاصه تحقیق103
5-2- بحث104
5-3- نتیجه گیری116
5-4- پیشنهاد های تحقیق116
5-4-1- پیشنهادکاربردی116
5-4-2- پیشنهادپژوهشی116
منابع118
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1- مشخصات گروه ها60
جدول3-2- پروتکل انجام ویبراسیون61
جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار گروه ها در استخوان ران(Mean±SE) 72
جدول 4-2 - میانگین و انحراف معیار گروه ها در استخوان درشت نی.(Mean±SE)73
جدول 4-3- نتایج بدست آمده از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف (05/0P˃)73
جدول 4-4- نتایج آزمون لون درمراحل پیش آزمون وپس آزمون(05/0P˃)74
جدول4- 5- مقایسهمیانگینوانحرافمعیاروزنبدن(Mean±SD) در گروههای مختلف.75
جدول 4-6 -آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استرس در استخوان فمور78
جدول4-7- نتایج آزمون توکی در شاخص استرس استخوان فمور78
جدول4-8- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استرس در استخوان تیبیا80
جدول 4-9- نتایج آزمون توکی در شاخص استرس استخوان تیبیا.80
جدول 4-10- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سفتی استخوان فمور.82
جدول 4- 11- نتایج آزمون توکی در شاخص سفتی استخوان فمور.82
جدول 4- 12- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه سفتی استخوان تیبیا.84
جدول 4-13- نتایج آزمون توکی در شاخص سفتی استخوان تیبیا.84
جدول 4- 14- آزمون تحلیل واریانس یکسویه استخوان فمور در شاخص انرژی جذب شده86
جدول 4- 15- آزمون تحلیل واریانس یکسویه انرژی جذب شده در استخوان تیبیا.87
جدول 4- 16- نتایج آزمون توکی در شاخص انرژی جذب شده استخوان تیبیا.87
جدول4- 17- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه جابجایی در استخوان فمور89
جدول4-18- آزمون تحلیل واریانس یک سویه جابجایی در استخوان تیبیا 90
جدول 4- 19- آزمون تحلیل واریانس یک سویه تراکم یون کلسیم در استخوان تیبیا92
جدول 4-20- آزمون تحلیل واریانس یک سویه مساحت استخوان متراکم در استخوان فمور94
جدول 4- 21- آزمون تحلیل واریانس یک سویه مساحت ترابکولا در استخوان اسفنجی فمور96
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل2-1- موج سینوسی در حرکات ارتعاشی15
شکل2- 2- تعیین شماتیک دامنه ارتعاشات16
شکل2-3- شکل شماتیک انتقال انرژی توسط دستگاه ویبراسیون18
شکل 2- 4- نیروهای وارد بر استخوان19
شکل 2-5- رفتار آنیزوتروپیک استخوان. 20
شکل2 -6- مراحل بازسازی استخوان22
شکل2-7- مقایسه استخوان در حالت سالم و پوکی استخوان23
شکل 2- 8-نظریه فراست26
شکل2-9- استرس هیدروستاتیک (فشاری یا کششی).28
شکل 2-10- درزهای استخوانی شامل کانالیکول ها و لاکونای استخوانی29
شکل 2-11- اهمیت بارگذاری متناوب مدل مکانیکی- بیولوژی 29
شکل2- 12- شکل شماتیک نحوه انجام تست خمش سه نقطه.32
شکل 2-13- نمودار استرس-استرین استخوان.33
شکل 2 -14- منشا یکسان سلول های استئوسیت و استئو بلاست36
شکل2-15- اجزا میکروسکوپی استخوان38
شکل2 -16- استخوان بلند..39
شکل 3-1- محل نگهداری رت53
شکل3-2- قفس رت53
شکل3 -3- رت جراحی شده55
شکل 3-4- نمای کلی دستگاه ویبراسیون57
شکل 3-5- قرار گرفتن رت در داخل دستگاه ویبراسیون57
شکل 3-6- سسیتم پیچ و فنر برای تغییر ات دامنه57
شکل 3-7- موتور ایجاد ارتعاش در زیر صفحه آلومینیمی57
شکل 3-8- نمایشگر زمان و فرکانس دستگاه58
شکل 3-‏9‑ دستگاه Zwick مدل 477514جهت انجام تست بیومکانیک استخوان.63
شکل 3-‏10‑ نحوه قرار گیری استخوان جهت تست خمش سه نقطه.63
شکل 3-‏11‑ دستگاه برش استخوان.64
شکل 3-‏12‑ نمونه ای از عکس های تهیه شده جهت اندازه گیری سطح مقطع استخوان.64
شکل 3-‏13‑ نمایی از بدست آمدن متغیرها با استفاده ار نمودار.65
شکل 3-14. نمودار غلظت استاندارد فلز کلسیم66
شکل 3-15- دستگاه اسپکتروفتومتری مورد استفاده.68
شکل 3-‏16‑ دستگاه Histo-Line جهت برش های بسیار نازک از استخوان68
شکل 4-1- تغییرات وزن حیوانات در گروههای مختلف(Mean±SD).76
شکل 4-2- میزان استرس در استخوان فمور77
شکل 4-3- میزان استرس در استخوان تیبیا.79
شکل 4-4- سفتی استخوان فمور.81
شکل4-5- سفتی استخوان تیبیا..83
شکل4-6- انرژی جذب شده در استخوان فمور...85
شکل4-7- انرژی جذب شده در استخوان تیبیا..86
شکل4-8- جابجایی استخوان فمور.88
شکل4-9- جابجایی استخوان تیبیا90
شکل 4-10- تراکم یون کلسیم در استخوان تیبیا..Error! Bookmark not defined.92
شکل4-11- مساحت استخوان متراکم فمور.93
شکل4-12- مساحت ترابکولا استخوان اسفنجی تیبیا.95
شکل 4-13- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه HFLA97
شکل4-14- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه HFLA97
شکل4- 15- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه HFHA98
شکل4- 16- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه HFHA98
شکل4- 17- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه LFLA99
شکل4- 18- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه LFLA99
شکل4- 19- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه LFHA100
شکل4- 20- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه LFHA100
شکل4- 21- ناحیه متراکم میانه استخوان فمور در گروه Sham101
شکل 3-22- ناحیه اسفنجی گردن فمور در گروه Sham 101


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ویبراسیون کل بدن


مقاومت خمشی


تراکم یون کلسیم


هیستومورفومتری


رت اوراکتومی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دسته‌بندی فرکانس بدن انسان The frequency of the …

رابطه دامنه فرکانس بدن ... با فرکانس بدن انسان و ... از انها با بررسی ها و ...

بررسی تاثیر جریانهای الکتریکی بر بدن انسان | …

بررسی تاثیر ... الکتریکی بررسی شده و پیرامون ... اثار متناسب با فرکانس، خطر جریان ...

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش …

بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش ... دانلود مقاله و پروژه بررسی ویژگی ... تماس با ما ...

اثرات تمرین کوتاه‌مدت با ویبره کل بدن بر فعالیت ...

اثرات تمرین کوتاه‌مدت با ویبره کل بدن بر ... و بررسی اثرات ... فرکانس 30 هرتز و دامنه ...

تاثیر تمرین ویبريشن(WBV)بر آمادگی جسمانی مرتبط با

شدت اين تمرين با فرکانس 40 هرتز و دامنه 10ميلی متر تنظيم گرديد. به منظور بررسی تاثیر تمرین wbv ...

بررسی عددی اثرات تغییر فرکانس و دامنه بر جریان …

بررسی عددی اثرات تغییر فرکانس و دامنه ... کل میدان جریان با ٥ ... فرکانس آن را تحت تاثیر ...

Modern Rehabilitation - mrj.tums.ac.ir

... ویبراسیون کل بدن ... با فرکانس 30 هرتز و دامنه 5 ... گردد و در نهایت تاثیر ...

مبانی نظری تفکر انتقادی

... می توانند با ثبت محصول و یا فروش ... و بازسازی و بررسی دقیق ... تأثیر اعتیاد ...

پاورپوینت جنبش فکری لویی کان و مکتب پست …

... می توانند با ثبت محصول و یا فروش محصولات ... زیل قابل بررسی ... کل نظرات : 67; افراد ...

مهارتهای تندخوانی در زبان انگلیسی - پروژه ها

جستجو در تک بوک با گوگل! مهارتهای تندخوانی در زبان ...

Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences

... هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتعاش کل ... کل بدن با فرکانس ... و سروتونین در مقایسه با ...

مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تاثیر ویبراسیون تراپی کل بدن برشدت درد ، دامنه حرکتی و ... بررسی آگاهی و نگرش ...

پایان نامه اثر یک دوره تمرینات ارتعاش کل بدن بر …

... مقابله با ترس و اضطراب در یکی از ... پروژه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ...

دامنه از صفحه نمایش ارتعاشی - سنگ شکن برای فروش

حجم صدا با دامنه سيگنال ... شده و دامنه ارتعاشي ... دامنه برحسب نسبت فرکانس برای ...