شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری - دانلود رایگاندانلود رایگان از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار ای

دانلود رایگان
شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشانعنوان تحقیق: شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 117
شرح مختصر:
از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهاي لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .
این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال 1392 انجام گرفته است . جامعةپژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری tتک نمونه و ANOVAاستفاده شده است .
میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی 3.1 ، فرآیندی 3.3 ، منابع انسانی 2.8 ، فنی 3.2 ، قوانین و مقررات 3 و حسابداری مدیریت 2.9 می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .
كليد واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، موانع استقرار
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول: کلیات
مقدمه :3
1-1 : بيان مسأله4
1-2 : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش6
1-3 : وجوه تمایز پژوهش7
1-4 : اهداف پژوهش8
1-5 : سوالات پژوهش9
1-6 : فرضيه‏هاي پژوهش9
1-7 : دامنه پژوهش10
1-7-1 : دامنه زمانی10
1-7-2 : دامنه مکانی10
1-7-3 : دامنه موضوعی10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه :13
2-1 :پیشینه پژوهش در جهان14
2-1-1 :پیشینه موضوعی پژوهش در جهان14
2-1-2 :پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان22
2-2 :پیشینه پژوهش در ایران23
2-2-1 :پیشینه موضوعی پژوهش در ایران23
2-2-2 :پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران30
2- 3 : مبانی نظری پژوهش31
2-3-1 : دانش و سيستم حسابداري31
2-3-2 : انواع حسابداری33
2-3-3 : مبناهای حسابداری35
الف – مبنا نقدی 35
ب – مبنا نقدی تعدیل شده37
ج –مبنا تعهدی39
د – مبنا نیمه تعهدی 44
ه -مبنا تعهدی تعدیل شده46
2-4 : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش52
2-5 : حسابداری کمرال57
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه :62
3-1 : نوع پژوهش62
3-2 : جامعه پژوهش62
3-3 : نمونه پژوهش63
3-4 : متغیرهای پژوهش63
3-5 : ابزار گردآوری داده ها63
3-6 : روایی و پایایی ابزار64
3-7 : روش گردآوری داده ها64
3-8 : ابزار و روش تحلیل داده ها65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه :67
4-1 : آمار توصيفي67
4-1-1 : آمار توصيفي مقطع تحصیلی67
4-1-2 : آمار توصيفي رشته تحصیلی67
4-1-3 : آمار توصيفي محل خدمت68
4-1-4 : آمار توصيفي سابقه کار68
4-2 : تحليل داده ها68
4-2-1 : اعتبار داده ها68
4-2-2 : تجزیه و تحلیل داده ها69
4-2-2-1 : موانع مدیریتی69
4-2-2-2 : موانع فرآیندی70
4-2-2-3 : موانع مربوط به منابع انسانی71
4-2-2-4 : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم73
4-2-2-5 : موانع مربوط به قوانین و مقررات74
4-2-2-6 : موانع حسابداری مدیریت75
4-2-2-7 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل76
4-2-2-8 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه77
4-2-3 : آمار استنباطی78
4-2-3-1 : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی78
4-2-3-2 : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی 78
4-2-3-3 : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی79
4-2-3-4 : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی79
4-2-3-5 : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی 80
4-2-3-6 : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی80
4-2-3-7 : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف82
4-2-3-8 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت82
4-2-3-9 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی83
4-2-3-10 : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی83
فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه :85
5-1 : جمع بندی مطالب85
5-2 : بحث و تفسیر یافته ها87
5-2-1 : بحث در مورد فرضيه فرعی اول .87
5-2-2 : بحث در مورد فرضيه فرعی دوم88
5-2-3 : بحث در مورد فرضيه فرعی سوم88
5-2-4 : بحث در مورد فرضيه فرعی چهارم89
5-2-5 : بحث در مورد فرضيه فرعی پنجم .90
5-2-6 : بحث در مورد فرضيه فرعی ششم91
5-3 : نتيجه گيري92
5-4 : پيشنهادهای پژوهشگر92
5-5 : محدودیت های پژوهش93
5-6 : پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي94
فهرست منابع95
منابع فارسی100
پیوست ها98
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول2-1 : پذیرش حسابداری تعهدی به عنوان مبنای گزارش های مالی. 17
جدول 2-2 : اساس گزارشگری مالی. 19
جدول2-3 : گروهحسابهاوحسابهايکل. 27
جدول2-4 :تأثیرمبانیحسابداریدرتحققاهدافگزارشگریمالی. 48
جدول3-1 : متغیرهای پژوهش.. 63
جدول4-5 : آزمون اعتبار داده هاي بدست آمده69
جدول4-6 : آمار توصیفی عوامل مدیریتی در آزمودنی ها70
جدول4-7 : آمار توصیفی عوامل فرآیندی در آزمودنی ها71
جدول4-9 : آمار توصیفی عوامل فنی سیستم در آزمودنی ها73
جدول4-10 : آمار توصیفی قوانین و مقررات در آزمودنی ها74
جدول4-11 : آمار توصیفی حسابداری مدیریت در آزمودنی ها75
جدول4-12 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها76
جدول4-13 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه77
جدول4-14 : آمار استنباطی متغیرهای پژوهش در آزمودنی ها81
جدول4-1 : اطلاعات توصيفي بر حسب مقطع تحصیلی كاركنان. 98
جدول4-2 : اطلاعات توصيفي بر حسب رشته تحصیلی كاركنان. 98
جدول4-3 : اطلاعات توصيفي بر حسب محل خدمت كاركنان. 98
جدول4-4 : اطلاعات توصيفي بر حسب سابقه کار كاركنان 99


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سیستم حسابداری تعهدی


حسابداری


سیستم حسابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی وضعیت ...

تجارت الکترونیک و موانع رشد آن در ایران - حق

تجارت الکترونیک و موانع رشد آن در ایران - حق - . - حق

University of Sistan & Baluchestan

کسب رتبه اول دوره تحصيلي دکتری مدیریت دولتی گرایش سياستگذاری عمومی

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم تربيتي | بانك …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان; بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس ...

مهندسی صنایع - مهندسی صنایع بهترین شغل مهندسی

با سلام این وبلاگ برای آشنایی بیشتر دوستان با رشته مهندسی صنایع و زیر شاخه های آن و آشنایی ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

هدف ما به هیچ وجه نگارش پایان نامه و ... نیست. مطالب ذکر شده در این صفحه با هدف کمک به ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های علمی ...

مرکز پژوهشها - قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱ ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - مقالات حسابرسی

عنوان مقاله: حسابرسی عملکرد و عملیاتی. مولف/مترجم: افشین نخبه فلاح موضوع: حسابرسی

مرکز پژوهشها - قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱ ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - مقالات حسابرسی

عنوان مقاله: حسابرسی عملکرد و عملیاتی. مولف/مترجم: افشین نخبه فلاح موضوع: حسابرسی

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

سیر تحول دولت الکترونیک - modiryar.com

سیر تحول دولت الکترونیک سارا طبسی. چکیده: اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه تخصصی ...

همایش های تیر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی به ...

پیشنهادهای تایید‌شده - fad.tehran.ir

مرحله چهارم نامه شماره 606446 مورخ 95/05/17: ردیف: كد پيشنهاد: عنوان پيشنهاد: امتياز پيشنهاد

اداره آموزش - region16.tehran.ir

اخبار اداره آموزش چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني معاون توسعه منابع انساني ...

استخدام شرکت نفت در سال 96 | «ای استخدام»

ای استخدام معتبرترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت‌های دولتی، خصوصی و ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و برنامه ریس ...

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

اداره آموزش - region16.tehran.ir

اخبار اداره آموزش چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني معاون توسعه منابع انساني ...

استخدام شرکت نفت در سال 96 | «ای استخدام»

ای استخدام معتبرترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت‌های دولتی، خصوصی و ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

با سلام و احترام و تبریک انتخاب جنابعالی به راس قویه مجریه/عرض کنم یکی از شعار و برنامه ریس ...

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌ اجتماعی‌ و

قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه ‎اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری ‎اسلامی‌ ایران‌

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find رو ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی …

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه گسترش ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مشاوره در انجام پایان نامه ها در واقع یکی از موثرترین و مهمترین اقدامات دوران تحصیل می باشد ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf