بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد - دانلود رایگاندانلود رایگان بی‌تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه به شمار می‌رفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است

دانلود رایگان
بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمانعنوان تحقیق: بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 163
شرح مختصر:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیرتوانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران، کارشناسان دوایر شعب شمال بانک سامان استان تهران (با در نظر گرفتن سوابق و تجارب مرتبط و سطح تحصیلات) تعداد آنها 360 نفر بوده که از این تعداد طبق جدول مورگان 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی، پرسشنامه بین آنها توزیع و داده ها جمع آوری گردید.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی نشان دهنده این موضوع است که دانش و مهارت، اعتماد، ارتباطات و انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیرگذارند. بنابراین با توجه به این موضوع، لازم است در حوزه درمان و توانمندسازی منابع انسانی، به این عوامل در سازمان توجه گردد.
کلیدواژه: توانمندسازی منابع انسانی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1- بیان مسأله 2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
1-3- مدل مفهومی تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 6
1-4-1- هدف اصلی تحقیق.. 6
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 6
1-5- سوالات / فرضیه های تحقیق 7
1-5-1- سوالات تحقیق.. 7
1-5-2- فرضیه های تحقیق.. 7
1-5-2-1- فرضیه اصلی.. 7
1-5-2-2- فرضیه های فرعی 7
1-6- قلمرو تحقیق.. 8
1-7- تعاریف مفهومی/ عملیاتی متغیرها8
1-7-1- تعاریف نظری تحقیق 8
1-7-2- تعاریف عملیاتی تحقیق.. 10
1-8- خلاصه فصل 11
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- بخش اول: مبانی نظری 13
2-1-1- مقدمه. 13
2-1-2- توانمندسازی چیست؟. 14
2-1-2- 1- توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت.. 16
2-1-2-2- توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی.. 16
2-1-3- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی 18
2-1-4- توانمندسازی در سازمانهای قدیمی و جدید19
2-1-5- دلایل توانمندسازی 20
2-1-6- اهداف توانمندسازی کارکنان.. 21
2-1-7- انواع توانمندسازی.. 22
2-1-8- مدل ها ی توانمندسازی.. 23
2-1-8-1- تشریح یکی از مدل های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر)24
2-1-9- ابعاد توانمندسازی.. 25
2-1-10- اصول توانمندسازی کارکنان.. 27
2-1-9- ابزارهای توانمندسازی 28
2-1-11-1- آموزش، ابزاری در خدمت توانمندسازی.. 30
2-1-11- 2 - آموزش مهارت های توانمندسازی کارکنان.. 31
2-1-12- رویکردهای توانمندسازی.. 34
2-1-13- استراتژی های توانمندسازی.. 37
2-1-14- شرایط اجرای توانمندسازی.. 39
2-1-15- مراحل توانمندسازی.. 40
2-1-16- روش های توانمندسازی 41
2-1-17- توانمندسازی و تغییر سازمانی 42
2-1-18- توانمندسازی و ارتباط آن با فرایند تصمیم گیری.. 44
2-1-19- تاثیر توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره46
2-1-20- نقش توسعه ظرفیت، توانمندسازی و پیشرفت کارکنان در حفظ و نگهداری کارکنان.. 48
2-1-21- تاثیر توانمندسازی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان.. 51
2-1-22- ویژگی های کارکنان توانمند. 53
2-1-21- فرایند توانمندسازی.. 56
2-1-22- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی.. 58
2-1-23- عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی.. 61
2-1-24- سبک مدیریت و تاثیر آن بر توانمندسازی.. 63
2-1-25- نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان.. 64
2-1-26- مزایای توانمندسازی منابع انسانی.. 73
2-1-27- موانع و چالش های اجرای برنامه های توانمندسازی.. 74
2-1-28- انواع فضاهای سازمانی موثر در تغییر رفتار کارکنان.. 76
2-1-29- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان.. 77
2-1-30- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی.. 80
2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق.. 82
2-2-1- مقدمه. 82
2-2-2- گفتار اول.. 82
2-2-2- 1- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی.. 82
2-2-3- گفتار دوم. 88
2-2-3- 1- مروری بر مطالعات و تحقیق های مشابه خارجی.. 88
2-2-4- جمع بندی.. 94
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه. 98
3-1- روش تحقیق.. 98
3-2- جامعه آماری.. 99
3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری.. 99
3-4- ابزار جمع آوری داده ها99
3-5- چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق 100
3-5-1- تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده100
3-5-2- تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده101
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها101
3-7- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف.. 102
3-7- 1- آزمون فریدمن.. 102
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها103
مقدمه. 104
4-1 – تجزیه و تحلیل آمار توصیفی.. 104
4-1-1- تعاریف آماری.. 104
4-1-2- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه. 105
4-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی.. 133
4-2-1- پاسخ به فرضیه های تحقیق 133
4-2-2- اولویت بندی فرضیه های پژوهش 139
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه. 142
5-1- مروری بر بیان مساله، اهداف تحقیق و چگونگی روش انجام کار142
5-2- نتایج آزمون ها144
5-3- نتیجه گیری.. 144
5-4- بحث و مقایسه با تحقیقات دیگر. 145
5-5- محدودیت های و مشکلات تحقیق.. 146
5-5-1- محدودیت های تحت کنترل محقق.. 146
5-5-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق.. 146
5-6- پیشنهادهای تحقیق.. 147
5-6-1- پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی تحقیق147
5-6-2- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق (به تفکیک فرضیه های تحقیق147
5-6-3- توصیه هایی برای محققان آتی.. 149
منابع و ماخذ. 150
پیوست ها152
چکیده انگلیسی 155
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1- مدل توانمندسازی چهارعاملی ملهم(2004). 6
نمودار 2-1- مدل توانمندسازی باون و لاولر (ابطحی و عابسی، 1386). 25
نمودار 2-2- ساختار آموزشی سه مرحله ای نیکولاس.... 33
نمودار 2-3- اجزای محیط کاری توانمند.. 40
نمودار 2-4- فرایند توانمندسازی(cook, 1994). 43
نمودار2-5- درجه همکاری افراد در فرایند تصمیم گیری (دمیرسی و همکاران، 2010). 45
نمودار 2-6- مدل احتمالی از عملکرد تیم مجازی (کرکمن و همکاران، 2004). 47
نمودار 2-7- عوامل موثر در حفظ و نگهداری نیروی انسانی(گول و همکاران، 2011). 51
نمودار2-8- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی (کینلا، 2005). 56
نمودار 2-9- مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی (طالبیان و همکاران، 1388). 58
نمودار 2-10- مدل مفهومی seidu)، 2011(61
نمودار2-11- تاثیر سبک مدیریت بر توانمندسازی کارکنان (Weiss, 1996). 64
نمودار2-12- الگوی توانمندسازی رابینز و همکاران.. 90
نمودار 4-1- آمارتوصیفی جنسیت افراد. 106
نمودار 4-2- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد 106
نمودار 4-3- آمار توصیفی سن افراد 107
نمودار 4-4- آمارتوصیفی تحصیلات افراد. 108
نمودار 4-5- آمارتوصیفی سابقه افراد. 108
نمودار 4-6- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال1 پرسشنامه. 110
نمودار 4-7- نمودار توزیع فراوانی مربوط به سئوال2 پرسشنامه. 111
نمودار 4-8- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال3 پرسشنامه. 111
نمودار 4-9- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال1 پرسشنامه. 112
نمودار 4-10- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال5 پرسشنامه. 113
نمودار 4-11- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال6 پرسشنامه. 114
نمودار 4-12- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال7 پرسشنامه. 115
نمودار 4-13- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال8 پرسشنامه. 116
نمودار 4-14- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال9 پرسشنامه. 117
نمودار 4-15- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال10 پرسشنامه. 118
نمودار 4-16- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال11 پرسشنامه. 119
نمودار 4-17- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال12 پرسشنامه. 120
نمودار 4-18- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 13 پرسشنامه. 121
نمودار 4-19- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 14 پرسشنامه. 122
نمودار 4-20- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 15 پرسشنامه. 123
نمودار 4-21- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 16 پرسشنامه. 124
نمودار 4-22- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 17 پرسشنامه. 125
نمودار 4-23- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 18 پرسشنامه. 126
نمودار 4-24- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 19 پرسشنامه. 127
نمودار 4-25- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 20 پرسشنامه. 128
نمودار 4-26- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 21 پرسشنامه. 129
نمودار 4-27- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 22 پرسشنامه. 130
نمودار 4-28- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 23 پرسشنامه. 131
نمودار 4-29- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال 24 پرسشنامه. 132
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی.. 19
جدول 2-2- مدل ها و ابعاد توانمندسازی از دید دانشمندان مختلف... 23
جدول 2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق.. 94
جدول 4-1- آمارتوصیفی جنسیت افراد. 105
جدول 4-2- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد. 106
جدول 4-3- آمارتوصیفی سن افراد. 107
جدول 4-4- آمارتوصیفی تحصیلات افراد. 107
جدول 4-5- آمارتوصیفی سابقه افراد. 108
جدول 4-6- آمار توصیفی مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه109
جدول 4-7- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 1 پرسشنامه پژوهش.... 110
جدول 4-8- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 2 پرسشنامه پژوهش.... 110
جدول 4-9- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 3 پرسشنامه پژوهش.... 111
جدول 4-10- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 4 پرسشنامه پژوهش.... 112
جدول 4-11- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 5 پرسشنامه پژوهش.... 113
جدول 4-12- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 6 پرسشنامه پژوهش.... 114
جدول 4-13- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 7 پرسشنامه پژوهش.... 115
جدول 4-14- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 8 پرسشنامه پژوهش.... 116
جدول 4-15- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 9 پرسشنامه پژوهش.... 117
جدول 4-16- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 10 پرسشنامه پژوهش.... 118
جدول 4-17- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 11 پرسشنامه پژوهش.... 119
جدول 4-18- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 12 پرسشنامه پژوهش.... 120
جدول 4-19- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 13 پرسشنامه پژوهش.... 121
جدول 4-20- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 14 پرسشنامه پژوهش.... 122
جدول 4-21- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 15 پرسشنامه پژوهش.... 123
جدول 4-22- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 16 پرسشنامه پژوهش.... 124
جدول 4-23- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 17 پرسشنامه پژوهش.... 125
جدول 4-24- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 18 پرسشنامه پژوهش.... 126
جدول 4-25- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 19 پرسشنامه پژوهش.... 127
جدول 4-26- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 20 پرسشنامه پژوهش.... 128
جدول 4-27- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 22 پرسشنامه پژوهش.... 130
جدول 4-28- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 23 پرسشنامه پژوهش.... 131
جدول 4-29- فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به سئوال 24 پرسشنامه پژوهش.... 132
جدول 4-30- آزمون کولموگروف اسمیرنوف... 133
جدول 4-31- آمار توصیفی و آزمون کای دو مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه. 134
جدول 4-32- آمار توصیفی و آزمون کای دو مربوط به تک تک سوالات پرسشنامه. 135
جدول 4-33- آمارتوصیفی متغیر دانش و مهارت... 136
جدول 4-34- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی اول.. 136
جدول 4-35- آمارتوصیفی متغیر اعتماد. 136
جدول 4-36- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی دوم. 137
جدول 4-37- آمارتوصیفی متغیر ارتباطات... 137
جدول 4-38- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی سوم. 137
جدول 4-39- آمارتوصیفی متغیر انگیزه. 138
جدول 4-40- آزمون تی تست برای فرضیه فرعی چهارم. 138
جدول 4-41- آمارتوصیفی متغیر توانمندسازی کارکنان.. 138
جدول 4-42- آزمون تی تست برای فرضیه اصلی.. 139
جدول4-43- آماره کای اسکویر. 139
جدول4-44- اولویت بندی شاخص ها140


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توانمندسازی


منابع انسانی


توسعه انسانی


عملکرد


عملکرد سازمان


توانمندسازی منابع انسانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

میگنا - توانمندسازی کارکنان

چکیده این مقاله قصد دارد با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندی کارکنان توجه کرده و به بررسی ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

پورتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی - بیانیه ماموریت منابع ...

معاونت توسعه منابع انسانی و مدیریت سازمان حاکمیت وتوسعه ای پتروشیمی ج.ا.ا باتوجه به نقش ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های علمی ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در قالب پایان‌نامه. ردیف. عنوان. 1. بررسی اثرات نگرشهای شغلی بر ...

مدیریت منابع انسانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: بررسی تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر بهره روی کارکنان مولفین: مینا انصاری ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

بازاریابی داخلی - staffing : مدیریت منابع انسانی

staffing : مدیریت منابع انسانی مدیریت - مدیریت زنجیره تامین - مدیریت کیفیت - ایزو - بازاریابی ...

بازاریابی داخلی - staffing : مدیریت منابع انسانی

staffing : مدیریت منابع انسانی مدیریت - مدیریت زنجیره تامین - مدیریت کیفیت - ایزو - بازاریابی ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

ردیف : عنوان سال نگارش نگارنده 1 بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم ...

مددكاري اجتماعي - بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و …

بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهراصفهان ...

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها …

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم 01 تا 02 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • نقش مردم در ...

مدیریار | پایگاه جامع مدیریت

مدیریار سایت جامع مدیریت ، با ارائه مقالات،خلاصه کتب،دانشمندان و نظریات مرتبط تمامی شاخه ...

مديريت عملكرد و تاثير آن بر افزايش بهره وري نيروي …

عنوان مقاله: مديريت عملكرد و تاثير آن بر افزايش بهره وري نيروي انساني: نويسنده: سيدي، سيد ...

مرجع علوم مدیریت ایران :: دانلود مقاله، پاورپوینت و ...

مرجع دانلود انواع pdf ،word و ppt مقالات، پاورپوینت ها، جزوات، مقاله های ترجمه شده مدیریتی ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بدین وسیله به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند پیرو فراخوان تعریف کارگاه های آموزشی، فهرست ...

روش ها و شیوه های مدیریت عملکرد و ارزیابی

مدیریت عملکرد و سیستم ها و روش های مربوط به آن در سازمان های مختلف از جمله شاخه های مدیریت ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

مدیریت با هوش اخلاقی امیرشفیعی و مجتبی احمدی محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

شو لیست پرومو. مرکز مشاوره پایان نامه خانه مشاور ایران. مرکز مشاوره خانه مشاور ایران، با ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بدین وسیله به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند پیرو فراخوان تعریف کارگاه های آموزشی، فهرست ...

روش ها و شیوه های مدیریت عملکرد و ارزیابی

مدیریت عملکرد و سیستم ها و روش های مربوط به آن در سازمان های مختلف از جمله شاخه های مدیریت ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم

مدیریت با هوش اخلاقی امیرشفیعی و مجتبی احمدی محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

شو لیست پرومو. مرکز مشاوره پایان نامه خانه مشاور ایران. مرکز مشاوره خانه مشاور ایران، با ...

دیوان عدالت اداری :: قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات ...

تصفیه و دفع صحیح فاضلاب بیمارستانی | …

تصفیه و دفع صحیح فاضلاب بیمارستانی ... فاضلاب ناشی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به ...