بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي قابليتهاي مختلفي باشند تا بتوانند سازمان خود را از گرداب مشکلات رهايي بخشند.

دانلود رایگان
بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتهاعنوان تحقیق: بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني و ميزان سودآوري شرکتها
فرمت فایل: word
تعداد صفحات:
شرح مختصر:
با توجه به شتاب روز افزون تغييرات و رقابت در دنياي اقتصاد، مديران بايستي داراي قابليتهاي مختلفي باشند تا بتوانند سازمان خود را از گرداب مشکلات رهايي بخشند. يکي از اين قابليتها، کارآفريني فرديآنهاست. در واقع مديران کارآفرين مي توانند با استفاده از ويژگيهاي خود راه حل مسائل پيش روي خود را بدست آورند و با اخذ تصميمات مهم و چالش برانگيز راه را براي پيشبرد اهداف سازمان هموار سازند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل کارآفريني فردي در بين اعضاي هئيت مديره و ميزان تاثير آنها بر سودآوري شرکت با توجه به شاخص بازده حقوق صاحبان سهام
مي باشد.
پژوهش حاضر بر حسب روش توصيفي- پيمايشي و نوع پژوهش بر مبناي هدف، کاربردي است. متغيرهاي پيش بين پژوهش شامل ريسک پذيري متعادل، کانون کنترل دروني، نياز به موفقيت، سلاست فکري، عملگرايي، تحمل ابهام، روياپردازي و چالش طلبي است و متغير ملاک ميزان بازده حقوق صاحبان سهام مي باشد. جامعه آماري پژوهش اعضاي هئيت مديره شرکتهي تعاوني فعال شهر اصفهان مي باشد و نمونه گيري با استفاده از شيوه تصادفي انجام گرفته است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد شده توسط کردنانيج و همکاران متشکل از 95 سوال مي باشد که با استفاده از ضريب آلفاي کرنباخ پايايي آن 782/0 تعيين گرديد. جهت تجزيه و تحليل هاي آماري از آزمون کولموگروف-اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي، t تک نمونه اي و تحليل واريانس استفاده شده است.
نتايج پژوهش نشان داد که از ميان 8 عامل کارآفريني فردي، عوامل کانون کنترل دروني، نياز به موفقيت، عملگرايي، روياپردازي و چالش طلبي داراي رابطه معناداري با افزايش بازده حقوق صاحبان سهام دارند. با استفاده از از آزمون t تک نمونه اي مشخص شد که در سطح اطمينان 95% تمامي ابعاد کارآفريني بجز بعد تحمل ابهام در جامعه آماري داراي ميانگيني بالاتر از حد متوسط رادر بين مديران دارا مي باشند. همچنين با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس، جامعه از نظر جنسيت و سطح تحصيلات در بعد توفيق طلبي و بر اساس سن در بعد تحمل ابهام داراي تفاوت معناداري در بين اعضاي خود مي باشد. همچنين بر اساس سابقه کار تفاوت معناداري در هيچ يک از ابعاد کارآفريني مشاهده نشد.
کلمات کليدي: کارآفريني فردي، بازده حقوق صاحبان سهام، شرکت تعاوني
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول
1-1- مقدمه 2
1-2- شرح و بيان مساله پژوهشي 3
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش 4
1-4- اهداف پژوهش 5
1-5- فرضيات پژوهش 6
1-6- كاربرد نتايج پژوهش 6
1-7- تعريف مفهومي واژه هاي پژوهش 7
1-8- تعريف عملياتي واژه هاي پژوهش 8
فصل دوم
2-1- مقدمه 10
2-2- کارآفريني 11
2-2-1- تاريخچه کارآفريني 11
2-2-2- تعاريف و مفاهيم کارآفريني 12
2-2-3- توسعه کارآفريني 15
2-2-4- کارآفريني در مقابل مديريت 16
2-2-5- کارآفريني از ديدگاه مکاتب اقتصادي 17
2-2-6- کارآفريني از ديدگاه روانشناختي 18
2-2-7- کارآفريني از ديدگاه جامعه شناسان 19
2-2-8- کارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت 20
2-2-9- عوامل مؤثر بر کارآفريني 23
2-2-10- انواع کارآفريني 24
2-2-11- نقش کارآفريني در توسعه اقتصادي27
2-2-12- کارآفريني شرکتي 28
2-2-13- آموزش کارآفريني 29
2-2-14-نقش فناوري اطلاعات در کارآفريني 30
2-2-15- ويژگي سازمان کارآفرين31
2-3- گرايش به کارآفريني32
2-3-1-ابعاد گرايش به کارآفريني36
2-4 گرايش به کارآفريني در تعاوني ها52
2-4-1-تعاوني ها در ايران52
2-4-2-عملکردکسبوکار 53
2-4-3-عملکردکسبوکاروROE 54
2-5- مطالعات پيشين 56
2-5-1- مطالعات داخلي56
2-5-2- مطالعات خارجي 58
فصل سوم
3-1- مقدمه 61
3-2- روش تحقيق 62
3-3- متغيرها و چارچوب مفهومي پژوهش62
3-3-1- متغير پيش بين 62
3-3-2- متغير ملاک 62
3-3-3- چارچوب مفهومي پژوهش 63
3-4- جامعه آماري 63
3-5- روش و طرح نمونه گيري 64
3-6- ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات 64
3-7- روايي و پايايي پرسشنامه 66
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون هاي آماري مورد استفاده 66
3-8-1- آمار توصيفي 67
3-8-2- آمار استنباطي 67
3-8-2-1- آزمون کولموگروف- اسميرنوف (K-S67
3-8-2-2- آزمون ضريب همبستگي پيرسون 67
3-8-2-3- آزمون رگرسيون خطي 68
3-8-2-4- آزمون t تک نمونه­اي 68
3-8-2-5- آزمون برابري واريانس­ها (لوين 68
3-8-2-6- آزمون برابري ميانگين دو جامعه مستقل (t-test 68
3-8-2-7- آزمون تحليل واريانس تک عاملي (آنوا) 68
3-8-2-8- آزمون LSD از چند جامعه مستقل با ميانگين نامساوي 68
3-8-2-9- آزمون کاي- دو 69
3-9 خلاصه 69
فصل چهارم
4-1- مقدمه 70
4-2- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها 71
4-2-1- جنسيت 71
4-2-2- سطح تحصيلات 72
4-2-3- سابقه کار 73
4-2-4- سن 74
4-2-5- تمايل به راه اندازي کسب و کار جديد 75
4-2-6- ميانگين نمرات ابعاد کارآفريني فردي 76
4-3- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها 77
4-3-1- آزمون نرمال بودن توزيع جامعه آماري 77
4-3-2- آزمون فرضيات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون 77
4-3-2-1- آزمون فرصيه فرعي اول 77
4-3-2-2- آزمون فرضيه فرعي دوم 78
4-3-2-3- آزمون فرضيه فرعي سوم 78
4-3-2-4- آزمون فرضيه فرعي چهارم 79
4-3-2-5- آزمون فرضيه فرعي پنجم 79
4-3-2-6- آزمون فرضيه فرعي ششم 90
4-3-2-7- آزمون فرضيه فرعي هفتم 80
4-3-2-8- آزمون فرضيه فرعي هشتم 81
4-3-2-9- آزمون فرضيه اصلي 81
4-3-3- آزمون فرضيات با استفاده از رگرسيون خطي ساده 82
4-3-3-1- مفروضات رگرسيون خطي 82
4-3-4- آزمون رگرسيون چندگانه گام به گام 83
4-3-4-1- مفروضات رگرسيون چندگانه 83
4-3-4-2- رگرسيون چندگانه گام به گام 85
4-3-5- ساير يافته ها 86
4-3-5-1- آزمون t تک نمونه­اي 86
4-3-5-2- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس جنسيت 87
4-3-5-3- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصيلات 88
4-3-5-4- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کاري 91
4-3-5-5- بررسي ديدگاه پاسخ دهندگان بر اساس سن 91
4-3-5-6- بررسي دارا بودن توزيع يکنواخت متغيرهاي جمعيت شناختي 93
4-4 خلاصه 93
فصل پنجم
5-1- مقدمه 94
5-2- خلاصه­ي فصول قبل 95
5-3- نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق95
5-3-1- نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول 95
5-3-2- نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم 96
5-3-3- نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم 96
5-3-4- نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم 96
5-3-5- نتيجه آزمون فرضيه فرعي پنجم 96
5-3-6- نتيجه آزمون فرضيه فرعي ششم 97
5-3-7- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هفتم 97
5-3-8- نتيجه آزمون فرضيه فرعي هشتم 97
5-3-9- نتيجه آزمون فرضيه اصلي 97
5-3-10- نتايج حاصل از ساير يافته هاي پژوهش 98
5-3-11- بحث و بررسي نتايج حاصله 98
5-4- پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش 100
5-5- موانع و محدوديت هاي پژوهش 100
5-6- پيشنهاد به ساير محققان 101
پيوست ها 102
منابع و مآخذ
منابع فارسي 130
منابع انگليسي 132
چکيده انگليسي 136
فهرست جداول
جدول 2-1- کارآفريني از ديد دانشمندان مديريت 21
جدول 3-1- گويه هاي مربوط به ويژگي هاي كارآفريني 65
جدول 3-2- آلفاي کرنباخ محاسبه شده در پژوهش66
جدول 4-1- توزيع فراواني مطلق و نسبي افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت 71
جدول 4-2- توزيع فراواني مطلق و نسبي افراد مورد مطالعه بر حسب تحصيلات 72
جدول 4-3- توزيع فراواني مطلق و نسبي افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 73
جدول 4-4- توزيع فراواني مطلق و نسبي افراد مورد مطالعه بر حسب سن 74
جدول 4-5- توزيع فراواني مطلق و نسبي افراد مورد مطالعه بر حسب گرايش جديد به راه اندازي کسب و کار75
جدول 4-6- بررسي توصيفي وضعيت ابعاد کارآفريني فردي در بين هيئت مديره76
جدول 4-7- بررسي نرمال بودن توزيع جامعه آماري با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف77
جدول 4-8- ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان توفيق طلبي و ميزان سودآوري شرکت78
جدول 4-9- ضريب همبستگي پيرسون بين کانون کنترل دروني و ميزان سودآوري شرکت 78
جدول 4-10- ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان خطرپذيري و ميزان سودآوري شرکت 78
جدول 4-11- ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان تحمل ابهام و ميزان سودآوري شرکت79
جدول 4-12- ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان سلاست فکري و ميزان سودآوري شرکت 79
جدول 4-13- ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان روياپردازي و ميزان سودآوري شرکت80
جدول 4-14- ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان عمل گرايي و ميزان سودآوري شرکت 80
جدول 4-15- ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان چالش طلبي و ميزان سودآوري شرکت81
جدول 4-16- ضريب همبستگي پيرسون بين ميزان کارآفريني و ميزان سودآوري شرکت81
جدول 4-17- آزمون هم خطي بين متغيرهاي مستقل در رگرسيون چندگانه 82
جدول 4-18- نتايج رگرسيون چندگانه گام به گام براي بعد چالش طلبي85
جدول 4-19- ميانگين، انحراف معيار و مينيمم و ماکزيمم هر يک از ابعاد85
جدول 4-20- آزمون T تک نمونه­اي و مقايسه ميانگين هر بعد با عدد 5/286
جدول 4-21- آزمون برابري واريانس ها (لوين) بين زنان و مردان87
جدول 4-22- آزمون ميانگين دو جامعه­ي مستقل بين مديران زن و مرد 88
جدول 4-23- آزمون تحليل واريانس تک عاملي جهت بررسي وجود تفاوت ابعاد و متغير کارآفريني
فردي ميان پاسخ دهندگان با مدرک تحصيلي متفاوت89
جدول 4-24- آزمون LSD در جوامعي که در بعد توفيق طلبي از لحاظ تحصيلات متفاوتند90
جدول 4-25- آزمون تحليل واريانس تک عاملي جهت بررسي وجود تفاوت ابعاد و متغير کارآفريني
فردي ميان پاسخ دهندگان با سابقه کاري متفاوت91
جدول 4-26- آزمون تحليل واريانس تک عاملي جهت بررسي وجود تفاوت ابعاد و متغير کارآفريني
فردي ميان پاسخ دهندگان در سنين مختلف92
جدول 4-27- آزمون LSD در جوامعي که در بعد تحمل ابهام در سنين مختلف متفاوتند 92
جدول 4-28- آزمون کاي دو براي بررسي يکنواختي متغيرهاي جمعيتي پاسخ دهندگان93
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- توزيع فراواني مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب جنسيت71
نمودار 4-2- توزيع فراواني مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سطح تحصيلات 72
نمودار 4-3- توزيع فراواني مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 73
نمودار 4-4- توزيع فراواني مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب سن 74
نمودار 4-5- توزيع فراواني مطلق افراد مورد مطالعه بر حسب تمايل جديد به راه اندازي کسب و کار 75
نمودار 4-6- ميانگين ابعاد کارآفريني فردي 76
نمودار 4-7- مقايسه توزيع فراواني خطاها و نمودار توزيع نرمال در رگرسيون خطي ساده 83
نمودار 4-8- مقايسه توزيع فراواني خطاها و نمودار توزيع نرمال در رگرسيون چندگانه 84


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
کارآفرینی


سودآوری


شرکتهای تعاونی


کارآفرینی فردی


بازده حقوق صاحبان سهام


شرکت تعاونی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسي ارتباط بين نسبت هاي فعاليت و ميزان ...

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين ميزان افشاء در صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در ...

انجمن حسابداری ایران - استقلال اعضاي هيئت مديره

... استقلال اعضاي هيئت مديره. هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين ... رابطه بين مكانيزم هاي ...

رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های

... رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی ,دانلود مقاله و ...

www.usb.ac.ir

... ‎۱۳ بررسي رابطه بين ميزان ... هاي شخصيتي کارآفريني ... بررسي رابطه بين سبک هاي ...

وب سایت شخصی حمدالله حبيبي

... کارآفريني ... بررسي رابطه بين سبک هاي تفکر ... بررسي رابطه بين ميزان شرکت ...

ایران ترجمه - ساختار مالکيت، ترکيب هيئت مديره و کارآفريني

ساختار مالکيت، ترکيب هيئت مديره و کارآفريني . ... بررسي اين موضوع ... هيئت هاي مديره ...

بررسي رابطه بين برخي مكانيزم هاي حاكميت شركتي …

بررسي رابطه بين برخي مكانيزم هاي ... بررسي رابطه بين ... اعضاي هيئت مديره به ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت بازرگاني - …

... بررسي ميزان ... رابطه بين گرايش به کارآفريني و ... x رابطه بين رويه هاي ...

مرکز تخصصی حسابداری وحسابرسی عارف(1492) - پایان نامه(بررسي ...

... (بررسي ميزان رعايت يكي از اصول حاكميت شركتي(ويژگيهاي هيئت مديره) ... گالري عکس هاي ...

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

بررسي رابطه بين ميزان ... بررسي نگرش اعضاء هيئت ... قابليت‌هاي کارآفريني ...

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - وظايف و اختيارات هيات مديره

- هيئت مديره بايد از بين ... كل هيئت مديره هاي ... سپس با بررسي هاي ...

(بررسي کارآفريني درون¬سازماني با استفاده از مدل …

اين مقاله ميزان کارآفريني ... 0 ميباشد، رابطه بين اين ... (بررسي کارآفريني درون ...

بررسي رابطه تركيب اعضاي هيئت مديره و موفقيت پروژه هاي ...

... بررسي رابطه تركيب اعضاي هيئت مديره برموفقيت پروژه هاي ... ششمين كنفرانس بين ...

بررسی ارتباط بين نسبت های فعاليت و ميزان

... هاي فعاليت و ميزان ... اي هيئت مديره ... بررسي رابطه بين ميزان ...

اعضاء هیئت علمی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده …

مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت مالی شرکت‌های ... کارآفريني، سازمان‌هاي ... بين ‌الملل ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - بررسي رابطه عدالت و ...

... تا ميزان رابطه مؤلفه¬هاي ... بررسي و تحليل رابطه بين ... عضو هيئت مديره و ...

ارزیابی رابطه ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی اعضای …

بررسي رابطه بين ميزان هوش ... و ميزان کارآفريني ... اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي ...

تاثير خصوصیات هیئت مدیره و ساير عوامل تاثير …

... خصوصيات هيئتمديره شركت‌هاي ... بين خصوصيات هيئتمديره و ... رابطه‌ي ...

پایان نامه، تحلیل های آماری، تحقیقات

پایان نامه، تحلیل های آماری، تحقیقات ... پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين رفتار شهروندی ...

مرکز تخصصی حسابداری وحسابرسی عارف(1492) - پایان نامه(بررسي ...

... (بررسي ميزان رعايت يكي از اصول حاكميت شركتي(ويژگيهاي هيئت مديره) ... گالري عکس هاي ...