دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود فایل ورد Word مقاله شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر جزئیات بیشتر این محصول:
عنوان کامل: شناخت عوامل مؤثردر بدحجابی دانش آموزان دختر دسته: اجتماعی - روانشناسی - معارف اسلامی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: ٩۵ همراه با ٣٠ سوال پرشنامه ________________________________________________________ بخشی از مقدمه: همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است .پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد. بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده و علل گرایش دختران جوان به بدحجابی را بررسی کنیم وبرای محدود کرون دامنه ی تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه٧ را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم.برای این منظور١٣%از کل جامعه ی آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان،ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب،آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید.
جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه به ادامه مطلب مراجعه کنید
فصل اول – طرح تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مساله پژوهش
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5-فرضیه هاوپرسشها
1-6-تعاریف عملیاتی
فصل دوم- پيشينه تحقيق
2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان
2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان
2-2-1 - از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی
2-2-2-سستی بنیان خانواده
2-2-3-گسترش فساد در جامعه
2-2-4-آسيب پذيري فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی
2-3-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها
2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب
2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب
2-6- قرآن وحجاب
2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد
2-6-2- دواستثناء
2-6-3-بررسی اقوال
2-6-3-بررسی اقوال
2-6-4- کیفیت پوشش
2-6-5-استثناءدوم
2-6-6-جلباب
فصل سوم – روش تحقيق
1-3-تعريف جامعه آماری
2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری
3-3-حجم نمونه و روش تعیین آن
3-4-روش گردآوری داده ها
3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه
3-6- طرح پژوهش
3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها
3-8- محدودیتهای تحقیق
3-9- متغیرهای مستقل و وابسته
فصل چهارم يافته هاي تحقيق
4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب
4-1-1-ميزان پذيرش حجاب در بين دختران
4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در اديان ديگر
4-1-3- آيا چادر همان پوشش كامل است؟
4-1-4-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش
4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب
4-1-6-تشويق خانواده برحجاب دختران
4-1-7- تأثير خانواده بر پوشش دختران
4-1-8-تأثير پوشش دوستان
4-1-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه
4-1-10-تأثير رفتار مسئولين مدرسه برروی پوشش دختران
4-1-11-تأثير اقوام وهمسايگان بر پوشش دانش آموزان دختر
4-1-12-تأثير خودنمائی بر پوشش دختران
4-1-13-لباس و مد
4-1-14-عقده های روانی و كمبود عاطفی
4-1-15-پوشش وعدم موفقيت در ازدواج
4-1-16-پوشش وموفقيت در ازدواج
4-1-17-نقش حجاب در ازدواج
4-1-18-نقش حجاب درطلاق
4-1-19-تأثير حجاب در خودآرايی
4-1-20-حجاب و حفظ معنويت
4-1-21-حجاب و اعتدال روحی
4-1-22-مدگرايی و اقتصاد خانواده
4-1-23-تأثير از مراكز بزهكاری در پذيرفتن پوشش
4-1-24-ميزان اعتقاد فرد به حجاب
4-1-25-نقش فيلمهای سينمائی در ترويج بدحجابی
4-1-26-نقش برنامه های تلويزيون در ترويج بدحجابی
4-1-27-ماهواره و ترويج بدحجابی يا بی حجابی
4-1-28-نقش فيلمهایويدئوئی ، سی دیدرترويج بد حجابیيا
بی حجابی
4-1-29-برنامه های تلويزيونی و ارائه الگوهای برتر پوشش
4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
4-2-تحليل داده ها
4-2-1-پذيرش حجاب
4-2-2-پذيرش چادر
4-2-3-آشنائی با حجاب در ساير اديان
4-2-4-آشنائی با حدود حجاب در اسلام
4-2-5-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب
جمع بندی نظرات در خصوص ميزان شناخت دانش آموزان
4-2-6-تشويق خانواده درر عايت پوشش
-2-7-تأثيررعايت حجاب ازطرف نزديكان بر پوشش دانش آموزان
4-2-8-تأثير پوشش همكلاسيهاودوستان بردانش آموز
4-2-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه برحجاب دانش آموزان
4-2-10-تاثير برخورد مسئولين مدرسه در حجاب دانش آموزان
جمع بندي نظرات در خصوص ميزان تاثير مراكز آموزشي در پوشش دانش آموزان
4-2-11-ميزان تأثير رعايت حجاب اقوام و همسايگان برحجاب دانش آموزان
4-2-12-بدحجابی و خودنمائی
4-2-13-بدحجابی و مد
4-2-14-بدحجابی و عقدهای روانی
جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی
4-2-15- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران
4-2-16-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران
4-2-17- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج
4-2-18-پوشش و طلاق
4-2-19-پوشش در پائين آوردن انگيزه خودآرايی
4-2-20-رعايت پوشش و حفظ معنويت
4-2-21-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد
4-2-22-مدگرائی و اقتصادخانواده
4-2-23-تأثيربازديدازمراكز بزهكاری در پذيرش پوشش دختران
4-2-24-ارزيابی حجاب خود
4-2-25-رسانه ها و ترويج بدحجابی
4-2-26-تأثيربرنامه های تلويزيونی درترويج بدحجابی وبی حجابی
4-2-27-تأثيربرنامه های ماهواره ای درترويج بدحجابی جهانی
4-2-28-تأثير فيلمهای ويدئويی و سی دی در ترويج بدحجابی
4-2-29-تلويزيون و ارائه الگوهای برتر پوشش
جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابی
4-2-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
تحلیل استنباطی
فصل پنجم – بحث وتفسير نتايج
5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها
5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش
5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش
جمع بندی ونتجیه گیری
5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش
5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها
5-3- توصیه ها و پیشنهادات
پرسشنامه
فهرست منابع


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های