رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه دانش به عنوان مهم‌ترين سرمايه، جايگزين سرمايه‌هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوری ‌‌شده ‌است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده یافته

دانلود رایگان
رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهرانعنوان تحقیق: رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 168
شرح مختصر:
امروزه دانش به عنوان مهم ترين سرمايه، جايگزين سرمايه هاي مادي به ويژه در محيط رقابتي و فناوری شده است. لذا مفهوم سرمايه فكري كاربردي مهم و گسترده یافته است. سرمايه فكري در مشتريان، فرايندها، اطلاعات، علامت تجاري، منابع انساني و سيستم هاي سازمان متجلي مي شود و نقش فزاينده اي در خلق مزيت هاي رقابتي پايدار ايفا مي كند. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در ابتدا متغیرهای پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته که جهت سنجش متغیر مستقل از مدل پالیک استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این د اده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین 70 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه برای فرضیه های اصلی صورت گرفته است. فرضیه اصلی اول که به بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های(1385 الی 1389) می پردازد از وجود رابطه معنادار بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک در بورس خبر می دهد. و در فرضیه اصلی دوم با درنظرگرفتن اندازه شرکت در فرضیه اصلی اول به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیراندازه شرکت رابطه معنادار وجود ندارد.
کلید واژه ها:سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه سختاری، سرمایه فیزیکی، ریسک سیستماتیک.
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
مقدمه4
1-1- بیان مسأله6
2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش7
3-1- پیشینه پژوهش8
1-3-1- تحقیق های داخلی8
2-3-1- تحقیق های خارجی9
4-1- چارچوب نظری پژوهش10
5-1- مدل مفهومی پژوهش13
6-1- اهداف پژوهش13
7-1- سوال های پژوهش14
8-1- فرضیه های پژوهش15
9-1-متغییر های پژوهش15
10-1- روش پژوهش16
11-1 قلمرو پژوهش17
1-11-1-قلمرو مکانی پژوهش17
2-11-1- قلمرو زمانی پژوهش17
3-11-1- قلمرو موضوعی پژوهش17
12-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات17
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
مقدمه23
1-2- بخش اول : ادبیات مربوط به سرمایه فکری25
1-1-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری25
2-1-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری26
3-1-2- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری30
1-3-1-2- ادوینسون و مالونه (1997)31
1-3-1-2- سویبی (1997)34
1-3-1-2-طبقه بندی نورتون و کاپلان(1992)36
4-1-2- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری37
1-4-1-2- ارزش افزوده اقتصادی37
2-4-1-2- کارت نمره متوازن38
3-4-1-2- ترازنامه نامرئی38
4-4-1-2- کنترل دارایی های ناملموس39
5-4-1-2- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا39
6-4-1-2- شاخص سرمایه فکری39
7-4-1-2- نرخ بازده دارایی ها40
8-4-1-2- روش تشکیل سرمایه بازار40
9-4-1-2- کارگزار تکنولوژی41
10-4-1-2- روش سرمایه فکری مستقیم41
11-4-1-2- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری41
12-4-1-2- مدل مدیریت سرمایه فکری42
13-4-1-2- کیوتوبین42
14-4-1-2- هوش سرمایه انسانی43
15-4-1-2- مدل کارگزار فناوری43
16-4-1-2- روش ارزشگذاری جامع43
5-1-2- ارزیابی تحلیلی - تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری44
6-1-2- طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن46
1-6-1-2- روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری46
2-6-1-2- روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46
3-6-1-2- روش های برگشت دارایی ها 46
4-6-1-2- روش های کارت امتیاز47
7-1-2- نحوه محاسبه سرمایه فکری ( با استفاده از مدل پالیک ) شاخص های عملکرد مالی شرکت ها47
1-7-1-2- محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک47
2-2- بخش دوم : ادبیات مربوط به ریسک50
1-2-2- تعاریف مختلف ریسک:50
2-2-2-انواع ریسک:51
1-2-2-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک سیستماتیک )55
3-2- مدل مفهومی پژوهش57
4-2- سابقه مطالعات انجام شده58
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
مقدمه71
1-3- روش تحقیق71
2-3- جامعه آماری پژوهش72
3-3 روش گرد آوری پژوهش73
4-3- روایی و پایایی پژوهش73
5-3- متغیرهای عملیاتی پژوهش74
6-3- ابزارگردآوری اطلاعات75
7-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش76
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها83
1-8-3- تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی85
2-8-3- آزمون همبستگی86
3-8-3- رگرسیون چندگانه87
4-8-3- آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف)87
5-8-3- آزمون خودهمبستگی (دوربین – واتسن)87
6-8-3- چندهم خطی88
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه‏90
1-4- شاخص های توصیفی متغیرها90
2-4- آزمون فرضیه های پژوهش93
3-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش94
1-3-4- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها :94
2-3-4- خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح زیر بیان می شود96
1-2-3-4- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول96
2-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی اول:96
3-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی دوم:98
4-2-3-4- آزمون فرضیه فرعی سوم:100
5-2-3-4- آزمون فرضیه اصلی اول:105
6-2-4-4- فرضیه اصلی دوم :110
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادها
مقدمه114
1-5- ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها115
1-1-5- نتيجه آزمون فرضيه اصلي اول :115
2-1-5- نتيجه آزمون فرضيه اصلي دوم :116
2-5- نتیجه گیری کلی پژوهش117
3-5- پیشنهادها117
1-3-5- پيشنهاد مربوط به فرضيه اصلي اول :118
2-3-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق118
3-3-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی120
4-5- محدودیت های تحقیق121
پیوستها
پیوست یک : نمونه آماری پژوهش123
پیوست دو : SPSS125

منابع و ماخذ
منابع فارسي:145
منابع لاتین:148
چکیده انگلیسی:152

جدول 1-1: خلاصه ی نتایج تحقیقات انجام شده در ارتباط با سرمایه فکری12
جدول 1-2: تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری28
جدول 2-2 : برخی طبقه بندی های ارائه شده سرمایه فکری30
جدول 3-2 : مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو ولیرت)44
جدول 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع برای متغیر وابسته91
جدول 2-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع برای متغیر مستقل92
جدول 3-4: آزمون کلموگروف اسمیرونوف- متغیر وابسته95
جدول 4-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه فیزیکی و ریسک سیستماتیک97
جدول 5-4: ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معنی داری سرمایه فیزیکی و ریسک سیستماتیک 97
جدول 6-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه ساختاری و ریسک سیستماتیک98
جدول 7-4 : ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معنی داری سرمایه ساختاری و ریسک سیستماتیک99
جدول 8-4 : ضریب همبستگی و سطح معنی داری و تعداد داده ها بین دو متغیر سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک100
جدول 9-4: ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معنی داری سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک101
جدول 10-4: آناليز واريانس رگرسيونبرای سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک ANOVA101
جدول 11-4: ضرايب معادله رگرسيون برای سرمایه انسانی و ریسک سیستماتیک102
جدول 12-4: ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معنی داری سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک106
جدول 13-4: آناليز واريانس رگرسيون برای متغیر سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک ANOVA107
جدول 14-4 : ضرايب معادله رگرسيون برای متغیر سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک107
جدول 15-4: ضريب همبستگي ، ضريب تعيين و آزمون دوربين واتسون و سطح معنی داری بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری متغیرتعدیلی اندازه شرکت111
جدول 16-4 : یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها112


نمودار 1-1 : مدل مفهومی پژوهش13
نمودار 1-2 : طرح ارزش اسکاندیا33
نمودار 2-2: طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود35
نمودار 3-2: چهارچوب کارت امتیازی متوازن36
نمودار 4-2 : انواع ریسک52
نمودار 5-2 طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه)55
نمودار 6-2 : ریسک سیستماتیک56
نمودار 1-3 مدل تحلیلی پژوهش76
نمودار 1-4 : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون103
نمودار 2-4: خط و معادله رگرسيون104
نمودار 3-4: چگونگي رابطه بين پاسخ ها و باقي مانده ها105
نمودار 4-4 : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون108
نمودار 5-4: خط و معادله رگرسيون109
نمودار 6-4: چگونگي رابطه بين پاسخ ها و باقي مانده ها110


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سرمایه فکری


ریسک سیستماتیک


بورس اوراق بهادار


سرمایه انسانی


سرمایه ساختاری


سرمایه فیزیکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

رابطه بین ریسک جریان نقدی آزاد با انواع شیوه های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

اگر موضوع مورد نظر شما در لیست موضوعات اصلی وجود نداشت، با استفاده از فیلد زیر می توانید آن ...

پایان نامه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

عنوان پروژه. نام استاد راهنما. نام دانشجو. سال. کاربرد همبستگیهای متعارف در رتبه بندی ...

علوم انسانی - پروژه دات کام

ورشکستگی عنوان پایان نامه : رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی قالب بندی : pdf ...

آموزش و مشاوره مدیریت،گروه پژوهشی آریانا

گروه پژوهشی صنعتی آریانا در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ...

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

"دکتر حسین علی احمدی جشفقانی" استادیار. عضو گروه مهندسی پیشرفت اجتماعی. عضو گروه مدیریت و ...

پارک بازاریابی ایران | مقایسه سبک مدیریت درایران با ...

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن را در ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

آریا مارکتینگ، مجله آنلاین بازاریابی،فروش،کسب و …

کتاب شامل 25 فصل است که در هر بخش به یکی از تفاوت‌های بین مدیران و بازاریابان با استفاده از ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

همایش های سایر ... : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 15 بهمن ماه 1395

تماس با ما | اتحادیه طلا

لطفا پیش از تماس، پرسش خود را در راهنمای سایت با استفاده از جستجوی زیر ارزیابی نمایید :

همایش های محیط زیست : همایش ها ، کنفرانس ها و …

کنفرانس بین المللی زنجیره تأمین سبز 14 ارديبهشت ماه 1396 محورهای همایش : • صنایع سبز ...

معرفی انواع مواد مخدر - طبیب جان

تریاک . دراین مقاله قصد داریم به صورت گذرا و با نگاهی اجمالی یکی از قدیمی‌ترین و شایع ترین ...

فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

رابطه بین ریسک جریان نقدی آزاد با انواع شیوه های مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI

اگر موضوع مورد نظر شما در لیست موضوعات اصلی وجود نداشت، با استفاده از فیلد زیر می توانید آن ...

پایان نامه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

عنوان پروژه. نام استاد راهنما. نام دانشجو. سال. کاربرد همبستگیهای متعارف در رتبه بندی ...

علوم انسانی - پروژه دات کام

ورشکستگی عنوان پایان نامه : رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی قالب بندی : pdf ...

آموزش و مشاوره مدیریت،گروه پژوهشی آریانا

گروه پژوهشی صنعتی آریانا در حوزه آموزش و مشاوره مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ...

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

"دکتر حسین علی احمدی جشفقانی" استادیار. عضو گروه مهندسی پیشرفت اجتماعی. عضو گروه مدیریت و ...

پارک بازاریابی ایران | مقایسه سبک مدیریت درایران با ...

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن را در ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه پروپوزال - فقط مشاوره در انجام پایان نامه ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

آریا مارکتینگ، مجله آنلاین بازاریابی،فروش،کسب و …

کتاب شامل 25 فصل است که در هر بخش به یکی از تفاوت‌های بین مدیران و بازاریابان با استفاده از ...

www.iaukish.ir

1 902851269 90 12/19/1992 6/19/1993 61920805921003 3/24/1993. 2 910963054 91 11/1/1992 5/1/1993 61921215922006 2/15/1993. 3 902871246 90 12/19/1992 …

همایش های سایر ... : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 15 بهمن ماه 1395

تماس با ما | اتحادیه طلا

لطفا پیش از تماس، پرسش خود را در راهنمای سایت با استفاده از جستجوی زیر ارزیابی نمایید :