بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه شرکت¬ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت¬های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می¬کنند، با تغییرات محیطی خود نی

دانلود رایگان
بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کارعنوان تحقیق: بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 121
شرح مختصر:
مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می­شود.
در این پژوهش رابطه بین همسویی مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار در شرکت­های قطعه ساز خودروی شهرک­های صنعتی استان سمنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس ادبیات موجود درباره مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار، یک مدل نظری توسعه داده شد و نتایج فرضیات بصورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت.
داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو واقع در سطح استان سمنان که جمعا 213 شرکت می باشند، قلمرو تحقیق حاضر می باشد و از آنجا که آگاه ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می باشند، لذا پاسخ دهندگان مدیران ارشد این شرکت ها می باشند و بنابر این سطح تحلیل این پژوهش سازمان می باشد. تعداد نمونه این پژوهش 130 شرکت بوده است.
بر اساس میانگین سؤالات مطروحه در مورد عملکرد، شرکت ها به ترتیب، لیست شدند. نیمه اول شرکت ها با توجه به این لیست، شرکت های با عملکرد بالا و نیمه دوم، شرکت های با عملکرد پایین در نظر گرفته شدند. سپس همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین، هم برای شرکت های با عملکرد بالا و هم برای شرکت های با عملکرد پایین آزموده شد تا فرضیه اصلی پژوهش بررسی شود. طبق فرضیه اصلی پژوهش، در شرکت های با عملکرد بالا، بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین همسویی وجود دارد (وجود همسویی استراتژیک) و در شرکت های با عملکرد پایین، این همسویی استراتژیک، وجود ندارد. بررسی همسویی استراتژیک، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.
واژه های کليدی: همسویی استراتژیک، اولویت های رقابتی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عملکرد
فهرست مطالب
فصل اول.. 1
1-1- مقدمه.. 2
1-2- بیان مساله و تبیین موضوع.. 3
1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4
1-4- کاربردهای تحقیق.. 5
1-5- اهدافتحقیق.. 5
1-6- فرضیه های تحقیق.. 6
1-7- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش.. 6
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 7
1-8-1- مشخصه های محیطی کسب و کار.. 7
1-8-2- اولویت های رقابتی.. 7
1-8-3- ساختار زنجیره تامین.. 7
1-8-4- عملکرد كسب و كار.. 8
فصل دوم. 9
2-1- مبانی نظری.. 11
2-1-1- محیط کسب و کار.. 11
2-1-2- اولویت­های رقابتی.. 16
2-1-3- طراحی و ساختار سازمانی.. 20
2-2- تئوری های طراحی سازمان.. 26
2-3- تئوری های اقتضایی طراحی سازمان.. 28
2-4- ساختار زنجیره تامین.. 30
2-4-1- زنجیره تامین ناب و چابک.. 34
2-4-2- عملکرد کسب و کار شرکت.. 40
2-5- پیشینه تحقیق.. 43
2-5-1- مطالعات داخلی.. 43
2-5-2- مطالعات خارجی.. 44
2-6- جمع بندی.. 46
فصل سوم. 48
3-1- روش تحقیق.. 49
3-2- جامعه آماری.. 50
3-3- نمونه آماری و روش نمونه­گیری.. 50
3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 50
3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار.. 52
3-4-2- ابعاد اولویت های رقابتی.. 52
3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین.. 52
3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار.. 53
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه.. 53
3-5-1- روایی.. 53
3-5-2- پایایی.. 54
3-6- روش تجزیه و تحلیل .. 55
3-6-1- مدل يابي معادلات ساختاري.. 55
3-6-1- 1- نرم افزار مورد استفاده.. 56
3-6-1-2- شاخص های برازش در آموس.. 58
3-6-2- آزمون نرمال بودن داده­ها.. 60
3-6-3- ضریب همبستگی.. 60
فصل چهارم. 61
4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری.. 62
4-1-1- آمار توصیفی سوالات.. 69
4-2- آمار استنباطی.. 70
4-2-1- نتايج بررسي روايي.. 71
4-2-2- نتايج بررسي پايايي.. 76
4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش.. 77
4-3- يافته هاي تحقيق.. 78
4-3-1- مدل معادلات ساختاري.. 78
4-3-2- تحليل مدل های ساختاري.. 80
4-3-3- بررسي فرضيه هاي اصلی تحقيق.. 82
فصل پنجم. 85
5-1- بحث و نتیجه گیری.. 86
5-1-1- فرضیه اصلی.. 87
5-1-2- فرضیه­های جانبی.. 89
5-1-2-1- فرضیه جانبی 1.. 89
5-1-2-2- فرضیه جانبی 2.. 89
5-1-2-3- فرضیه جانبی 3.. 89
5-1-2-4- فرضیه جانبی 4.. 90
5-1-2-5- فرضیه جانبی 5.. 90
5-1-2-6- فرضیه جانبی 6.. 90
5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش.. 90
5-2-2- پیشنهاد پژوهشی.. 92
5-3- محدودیت ها.. 93
منابع ومآخذ.. 94
منابع فارسی.. 95
منابع انگلیسی.. 95
پیوست ها. 100
پرسشنامه.. 101
فهرست جداول
جدول 2- 1- وجوه تمايز بين الگوي سازماني ارگانيک و مكانيک.. 27
جدول2-2-مقايسهزنجيرهعرضهنابوچابك:مشخصاتمتمايزكننده (میسون جونز و دیگران، 2000) 36
جدول2-2-مدلتحولي: خلاصهتغييراتدرنوعزنجيرهعرضه (جانسون، 1993).. 39
جدول 4-1- عنوان پاسخ دهندگان.. 63
جدول 4-2- مشخصات کسب و کار پاسخ دهندگان.. 64
جدول 4-3- تعداد مراحل اصلی پردازش و وضعیت یک پارچگی.. 64
جدول 4-4- فعالیت های مرتبط با سرویس اصلی.. 65
جدول 4-5- تعداد کارکنان در شرکت (تعداد و درصد).. 65
جدول4-6- عمر فعالیت شرکت های پاسخ دهنده.. 66
جدول 4-7- موقعیت کلی شرکت ها در بازارهای اصلی خود.. 67
جدول 4-8- تعداد رقبای کاری اصلی.. 67
جدول 4-9- تعداد تامین کنندگان.. 68
جدول 4-10- تعداد مشتریان.. 68
جدول 4-11- آمار توصیفی متغیرهای مشاهده شده.. 70
جدول 4-12- نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول (CFA) برای گویههای پرسش نامه 72
جدول 4- 14- شاخص های برازش مدل های تحلیل عاملی تأییدی.. 76
جدول4-15 - ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي اصلي تحقيق.. 77
جدول 4-16- میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرها.. 78
جدول4-17- شاخص های برازش مدل نظری تحقیق.. 80
جدول4-18- خلاصه نتایج آزمون روابط.. 82

فهرست شکل ها
شکل2-1- تغییر در اولویت های رقابتی تولید(تینگ چی، 2006).. 18
شکل 2-2- ساختار مکانیکی در مقابل ساختار ارگانیکی (تایچی، 1997).. 23
شكل 2-3- مقايسه رويكردهاي ناب و چابك در شرايط عدم قطعيت(تینگ چی، 2009) 37
شکل 2-4- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیره تامین چابک و ناب (کریستوفر، 1998) 40
شکل 2-5 – مدل تئوری پژوهش با اقتباس از مدل تینگ چی و همکاران (2009) 47
شکل 4-1- عنوان پاسخ دهندگان.. 63
شکل4-2- عمر فعالیت شرکت های پاسخ دهنده.. 66
شکل 4-3- مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول تحقیق.. 71
شکل 4-4 مدل برازش شده تحقیق برای شرکت های با عملکرد بالا.. 79
شکل 4-5- مدل برازش شده تحقیق برای شرکت های با عملکرد پایین.. 79


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
همسویی استراتژیک


اولویت های رقابتی


مدیریت زنجیره تامین


مدیریت عملکرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط …

اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی ایراناولین ...

معماری سبز چیست؟ - معماری بستک

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد. کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف ...

مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن مولفین: دکتر روح الله تولایی عضو هیأت ...

دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های ...

پایان نامه ارشد مهندسی برق: صفحه: ۱: بررسی پخش بار احتمالی فازی۹۵ص: ۹۵: ۲: تعامل بین جاذب های ...

مقاله بیس بانکی مدیریت امور مالی انجام پایان نامه …

فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:..... تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

توزیع ۱۶۱ شرکت مورد بررسی براساس امتیاز کسب شده در نمایه سلامت سازمانی (ohi)

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

رضایت شغلی چیست و عوامل مؤثر بر آن کدامند؟

رضایت شغلی و بهره وری مقدمه : محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه تخصصی ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه تخصصی ...

شهر هوشمند

اهداف شهر هوشمند هم سو با اهداف توسعه پایدار است و حرکت به ‌ سوی هوشمند کردن شهرها، حرکت ...

آشنایی با روش های آنالیز مواد [بایگانی] - باشگاه …

آشنایی با روش های آنالیز مواد در این تاپیک قرار خواهد گرفت . ...

اصفهان

به گزارش ایمنا، پس از اینکه بارندگی های پاییز و زمستان سال گذشته به اندازه ای نبود که ذخایر ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

توضیح: یکی از ویژگیهای آینانیوز که با لطف مخاطبین فهیم و صاحب ذوق آن تا به امروز سبب پایایی و ...

نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون در ...

نرگس آباده

طی یک نظرسنجی از یک دانشجوی ورودی جدید و یک دانشجوی ترم آخری خواسته شد. که با دیدن هر کدام از ...

پایان نامه بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب ...

... بررسی رابطه مشخصه های کارآفرینی و تمایل به کسب و کار در بین ... رابطه بین مولفه های ...

کتاب کار افرینی و مدیریت کسب و کار های کوچک | …

بررسی عوامل مرتبط با ... 11 کتاب 7 استراتژی افزایش فروش برای کسب و کار های کوچک تقدیم می ...

نتایج جستجو برای «پایان نامه مدیریت درمورد رابطه»

بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین ...

ارزیابی کارآیی چارچوب COBIT در ایجاد همسویی کسب و کار و ...

پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار ... بررسی رابطه همسویی بین ...

پرسشنامه کار تیمی

6 . دریافت فایل پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های ...

برترین پکیج پایان نامه بررسی عوامل موثر بر …

... مشخصه های محیطی کسب و کار ... بین مشخصه های محیطی کسب و ... بررسی رابطه همسویی بین ...

فایل ناب - filenab.pishroblog.ir

بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی رابطه همسویی بین ... محیط کسب و کار، شرکت‌های ... مشخصههای محیطی کسب و ...

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس …

... (پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ...

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت – قسمت ششم | …

... بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار و اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

آموزش نرم افزار Smart PLS

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf