رفتار لرزه‌ای ستون‌هاي فلزی باكسي پرشده با بتن - دانلود رایگاندانلود رایگان ستون‌هاي باكسي پرشده با بتن (CFT) در بسياري از ساختمان‌ها در جهان استفاده شده‌اند. اين سازه‌هابا ارتفاعها و وضعيتهاي گوناگون در دو موقعيت بدون نيروهاي لرز

دانلود رایگان
رفتار لرزه‌ای ستون‌هاي فلزی باكسي پرشده با بتن تحت نيروهاي زلزلهعنوان تحقیق: رفتار لرزه ای ستون هاي فلزی باكسي پرشده با بتن تحت نيروهاي زلزله
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 92
شرح مختصر:
ستون هاي باكسي پرشده با بتن (CFT)[1] در بسياري از ساختمان ها در جهان استفاده شده اند. اين سازه هابا ارتفاعها و وضعيتهاي گوناگون در دو موقعيت بدون نيروهاي لرزه اي ودر مناطقي كه خطر لرزه اي بالايي دارند اجرا گردیده اند. اين بازبيني كوتاه رفتار ستون هاي پرشده از بتن بامقطع دايره و مربع مستطيل به همراه بادبندها، و خصوصاً متمركزشده بر رفتار آنها در زمان اعمال بارها به طور لرزه اي رفت و برگشتي درنظر گرفته است. اين بحث با رفتار ستون هاي پرشده با بتن تحت بارهاي محوري و خمش و پيچشي شروع مي شود و چكيده اي از اثرات خزش، جمع شدگي و عكس العمل كلي ستون هاي پرشده با بتن براي تنش هاي پسماند را نشان خواهد داد. مختصري از رفتار يكنواخت براساس بحث هاي متعاقب تحقيق شده بر روي رفتارسیکلی اين ستون ها ديده مي شود. اين مقاله از چندين مقاله كه در زمين هاي نيروي غيرلرزه اي براي محاسبه و طراحي اين ستون ها كارشده برگرفته شده است.
فهرست مطالب
چکیده ................................................................................................. 1
فصل اول: مقدمه و مفاهیم کلی رفتار ستون های پر شده با بتن (CFT)
1- 1 مقدمه .......................................................................................... 3
1-2 رفتار يكنواخت ستون هاي باكسي پرشده با بتن (CFT) (مقاومت محوري و سختي) 5
1-3 مقاومت خمشي و سختي ..................................................................... 7
1-4 مقاومت تير ستون ............................................................................ 8
1-5 مقاومت پیچشی و سختی .................................................................... 9
1-6 خزش و جمع شدگی در CFTها ............................................................ 10
1-7 تنش پسماند در CFTها ...................................................................... 10
1-8 رفتار چرخه اي باكس هاي فولادي پرشده با بتن .......................................... 10
1-9 طراحی ستون های باکسی فلزی پر شده با بتن ............................................ 14
فصل دوم: آزمایشات اعضای CFT و نتایج
2-1 بررسی آزمایشات بر روی ستون های CFT و نتایج ..................................... 18
2-2 نوع المان و مش بندی در محاسبه ......................................................... 19
2-3 آماده سازی نمونه ها .......................................................................... 20
2-4 تجهیزات اعمال بار سیکلی ................................................................. 22
2-5 مدهای خرابی ................................................................................. 22
2-6 نتايج اين آزمايشات .......................................................................... 30
فصل سوم: اثرات پیش بارگذاری روی اعضای CFT
3-1 نگاهی به پیش بارگذاری بر ستون های فلزی پر شده با بتن ............................ 33
3-2 مطالعات انجام شده بر روی ستون های فلزی پرشده بابتن بر اثر پیش بارگذاری ... 33
3-3 تحلیل تئوریک ................................................................................ 37
3-4 تحقیقات آزمایشگاهی ........................................................................ 43
3-5 جزئیات نمونه های آزمایش ................................................................. 43
3-6 نتایج آزمایش و مشاهدات ................................................................... 46
3-7 بررسی نتایج دیگر آزمایشات منتشر شده ................................................. 56
3-8 تحلیل المان محدود ........................................................................... 57
3-9 کالیبره کردن و مدلسازی عددی ............................................................ 57
3-10 نتایج عددی .................................................................................. 60
3-11 یک روند گام به گام طراحی .............................................................. 61
3-12 نتيجه گيري .................................................................................. 62
فصل چهارم: نکات آیین نامه ای در طراحی اعضای CFT
4-1 نکات آیین نامه ای در ستون های مختلط .................................................... 65
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری .................................................................................... 72
مراجع ................................................................................................ 74
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 پلان سازه سه بعدی بادبندی نشده ................................................... 4
شکل 1-2 دتایل اتصال گیردار تیر ستون ...................................................... 14
شکل 2-1 دتایل قاب های تحت آزمایش در نرم افزار آباکوس ............................... 19
شکل 2-2 قرارگیری و مهاربندی قاب ها در حین آزمایش ................................... 20
شکل 2-3 دتایل قاب مورد آزمایش .............................................................. 21
شکل 2-4 مدهای خرابی در قاب ................................................................ 22
شکل 2-5تمام نمونه های قاب ..................................................................... 23
شکل 2-6 منحنی های هیسترزیس بار جانبی – تغییر مکان ................................. 23
شکل 2-7 پوش منحنی های بارجانبی – تغییر مکان .......................................... 24
شکل 2-8 منحنی بار جانبی-تغییر مکان قاب SF-22.......................................... 25
شکل 2-9 منحنی ایده آل بار-تغییر مکان ...................................................... 26
شکل 2-10 برآورد ماکزیمم بار حدی جاری شدن قاب ....................................... 26
شکل 2-11 منحنی ضریب استهلاک هم ارزانباشتگی به تناسب تغییر مکان به تغییر مکان جاری شدن 27
شکل 2-12 مقایسه پیش بینی و نتایج عددی منحنی بار-تغییرمکان ......................... 28
شکل 2-13مقایسه منحنی بار جانبی-تغییر مکان پیش بینی و نتایج عددی ................. 29
شکل 3-1 یک ساختمان چند طبقه تیپ با یک هسته دیوارهای داخلی ..................... 34
شکل 3-2 نشان دهنده ستون های فولادی لوله ای در اطراف سازه ........................... 34
شکل 3-3 سازه چند طبقه عمومی را که بتن در داخل لوله های فولادی توخالی آن ........ 35
شکل 3-4 یک ستون مرکب متشکل از لوله مربع شکل فولادی ........................... 40
شکل 3-5 فاکتورکاهش پیش باردرمقابل ضریب لاغری بدون بعد را برای ستون های مرکب41
شکل 3-6 تست فشاری بر اساس طول موثر ستون و دتایل های اندازه گیری ............. 44
شکل 3-7 نمودار تغییرمکان تحت بار محوری برای CFT-S-40-30P و CFT-S-100-30P46
شکل 3-8 یک تورم ذاتی جداره فولادی در ستون ............................................. 47
شکل 3-9 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-S-100-0P و CFT-S-100-30P............... 47
شکل 3-10 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-40-30P و CFT-I-100-30P.............. 48
شکل 3-11 مود خرابی را نشان می دهد ........................................................ 49
شکل 3-12 مود خرابی را نشان می دهد ........................................................ 49
شکل 3-13 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-100-0P و CFT-I-100-30P.............. 50
شکل 3-14 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-I-130-40P.................................... 50
شکل 3-15 خرابی در اثر خورد شدن بتن نه بدلیل کمانش کلی معمول ................... 51
شکل 3-16 منحنی بار تغییرمکان برای CFT-L-40-30P و CFT-L-100-30P............ 52
شکل 3-17 منحنی بار تغییرمکان را برای CFT-L-100-0P و CFT-L-100-30P وCFT-L-130-52
شکل 3-18 منحنی بار تغییرمکان را برای CFT-L-100-0P و CFT-L-100-30P وCFT-L-130-53
شکل 3-19 ستون CFT-L-40-30P قبل و بعداز خرابی ...................................... 53
شکل 3-20 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود ................................... 54
شکل 3-21 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود ................................... 55
شکل 3-22 منحنی های ارتباط تنش – کرنش تک محوری برای بتن و فولاد ............ 57
شکل 3-23 منحنی های ارتباط تنش – کرنش تک محوری برای بتن و فولاد ............ 57
شکل 3-24 مش بندی کلی المان محدود برای بتن و فولاد ................................... 58
شکل 3-25 کاهش ظرفیت محوری ............................................................. 59
شکل 3-26 بار نهایی از شبیه سازی عددی در مقایسه با اعداد بدست آمده ............... 60
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1-1 مقاومت مقطع ستون پر شده با بتن نرمال شده .................................. 8
نمودار 1-2 منحنی رفتار هیسترزیس بار –تغییر مکان ستون cft.......................... 11
نمودار 1-3 مقایسه طراحی مقاوم اندرکنش برای مقاطع دایره ای ومربعی وپر شده با بتن 16
نمودار 2-1 تمام نتایج بارهای جانبی به تغییر مکان ......................................... 24
نمودار 3-1 لوله دایره ای پر شده با بتن و بخش رنج لاغری ستون ........................ 43
نمودار 3-2 نسبت اختلاط بتن .................................................................... 43
نمودار 3-3 مقایسه نتایج آزمایشات و تحلیل المان محدود ................................... 54
نمودار 3-4 مقایسه نتایج آزمایشات و نتایج پیش بینی شده .................................. 55
نمودار 3-5 مقایسه نتایج آزمایشات یکسان سازی.............................................. 56
نمودار 3-6 مقایسه نتایج آزمایشات.............................................................. 60
نمودار 3-7 یکسان سازی نتایج آزمایشات...................................................... 61دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رفتار لرزه ای


ستونهای فلزی


باکسی پرشده


بتن


نیروهای زلزله


مقاومت خمشی


مقاومت پیچشی


خزش


تنش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های