رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مؤلفه¬های مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان هیئت¬های ورزشی استان کرمان بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هیئت

دانلود رایگان
رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی استان کرمانعنوان تحقیق: رابطه مؤلفه­ های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت­های ورزشی استان کرمان
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 99
شرح مختصر:
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین مؤلفه ­های مدیریت دانش و هوش سازمانی در کارکنان هیئت­های ورزشی استان کرمان بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هیئت­های ورزشی استان کرمان(120نفر) تشکیل می­دادند، که نمونه این تحقیق نیز برابر با کل جامعه (کل شمار) بود. از بین پرسشنامه های توزیع شده تعداد 114 پرسشنامه برگشت داده شد. برای سنجش میزان مدیریت دانش نمونه­های تحقیق از پرسشنامه مدیریت دانش با الگوگیری از کار خامدا (خامدا، 1388) استفاده شد. این پرسشنامه نیز دارای چهار قسمت خلق و اکتساب دانش، تسهیم دانش، سازماندهی و ذخیره سازی دانش و کاربرد دانش بود. بعلاوه برای سنجش و اندازه گیری میزان هوش سازمانی از پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003) که شامل 36 سؤال است و هوش سازمانی کل و هفت مؤلفه آن را مورد سنجش قرار می دهد، استفاده شد. روایی پرسشنامه­ ها به تأیید اساتید و متخصصین مدیریت ورزشی رسید. پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش(89/0) و برای پرسشنامه هوش سازمانی (90/0) به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد بین مدیریت دانش و همچنین مؤلفه­های آن با هوش سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. به­علاوه نتایج آزمون رگرسیون نشان داد، مدیریت دانش می­تواند پیش بین مناسبی برای هوش سازمانی باشد. استفاده از هوش سازماني مي­تواند قدرت رقابت پذيري يك سازمان را افزايش دهد و از ديگر سازمان ها متمايز نمايد، که یکی از این عوامل می­تواند ارتقاء مدیریت دانش در سازمان باشد.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، هوش سازمانی، هیئت­های ورزشی
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسئله4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق. 6
1-4- اهداف پژوهش... 8
1-4-1 هدف کلی. 8
1-4-2 اهداف اختصاصی. 8
1-5- فرضيه های تحقیق. 9
6-1- محدودیت های تحقيق. 9
1-7- پیش­فرض­های تحقيق. 9
1-8- قلمرو تحقيق. 9
1-9- تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق. 10
1-9-1 تعریف مفهومی واژه­های تحقیق. 10
1-9-2 تعریف عملیاتی واژه­های تحقیق. 10
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه12
2-2- هیئت­های ورزشی. 12
2-2-1 تعریف هیئت.. 12
2-2-2 وظایف هیئت.. 13
2-2-3 ارکان هیئت.. 13
2-2-3-1 ترکیب مجمع. 14
2-2-3-1-1 وظایف مجمع. 14
2-2-3-2 ترکیب هیئت رئیسه14
2-2-3-2-1 وظایف هیئت رئیسه15
2-2-3-3 رئیس هیئت.. 15
2-2-3-3-1 وظایف رئیس هیئت.. 15
2-2-3-4 وظایف نایب رئیس هیئت رئیس... 16
2-2-3-5 وظایف دبیر هیئت.. 16
2-2-3-6 درآمد و هزینه­های هیئت استان. 16
2-2-4 هیئت شهرستان­ها و شهرها17
2-3- مدیریت دانش... 17
2-3-1 تعاریفمدیریتدانش... 18
2-3-2 انواع دانش... 19
2-3-3 سیستم هايمدیریتدانش... 20
2-3-4 اهميت مدیریت دانش... 21
2-3-5 کارکرد مدیریت دانش... 21
2-3-6 مراحلمدیریتدانش... 22
2-3-7 مدل­هایدانشومدیریتدانش... 22
2-3-7-1 مدل مفهومی مدیریت دانش... 23
2-3-7-2 مدل حلزوني دانش... 23
2-3-7-3 الگویهفتگانهمدیریتدانش... 24
2-3-8 مدل نیومن درمدیریتدانش... 26
2-3-8-1 خلقو اکتسابدانش... 26
2-3-8-2 تسهیمدانش... 26
2-3-8-3 سازماندهیوذخیره­سازیدانش... 27
2-3-8-4 کاربرددانش... 27
2-3-9 ابزارهایمدیریتدانش... 29
2-3-9-1 ابزارسازماندهیدانش... 29
2-3-9-2 ابزاراخذدانش... 29
2-3-9-3 ابزار ارزیابیدانش... 29
2-3-9-4 بزارتسهیمدانش... 30
2-3-9-5 ابزارذخیرهسازیوارائهدانش... 30
2-4- هوش سازمانی. 31
2-4-1 تعاریف هوش سازمانی. 32
2-4-2 مؤلفه­های هوش سازمانی. 33
2-4-2-1 بينشراهبردی. 33
2-4-2-2 سرنوشتمشترك.. 34
2-4-2-3 تغييرگرايي. 34
2-4-2-4 روحية سازماني. 34
2-4-2-5 اتحاد و توافق. 34
2-4-2-6 عملكرد سازماني. 35
2-4-2-7 فناوري اطلاعات و ارتباطات.. 35
2-4-3 دیدگاه­های هوش سازمانی. 35
2-4-3-1 هوشسازمانيازديدگاهماتسودا35
2-4-3-2 هوش سازماني از ديدگاه ويليام هلال. 35
2-4-3-3 هوش سازماني از ديدگاه مكمستر. 36
2-4-3-4 هوش سازماني از ديدگاه کارل آلبرخت.. 36
2-4-3-5 ديدگاه معرفت شناختي. 37
2-4-4 چهار توانمندساز کلیدی هوش سازمانی. 37
2-4-4-1 رهبران فکری. 38
2-4-4-2 انجمن های ذینفع. 38
2-4-4-3 ادهوکراسی. 38
2-4-4-4 سکوی دانش... 38
2-4-5 دلايل استفاده از هوش سازماني در سازمان ها39
2-5- پیشینه تحقیق. 39
2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور39
2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور46
2-6 جمع بندی. 51
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه54
3-2- روش تحقیق. 54
3-3- جامعه آماری. 54
3-4- نمونه آماری. 54
3-5- روش جمع­آوری داده­ها55
3-6- متغیرهای تحقیق. 55
3-7- روش و ابزار گردآوري داده­ها55
3-8- روش­های آماری تحقیق. 56
فصل چهارم:تحلیل یافته­های تحقیق
4-1- مقدمه58
4-2- یافته­های پژوهش... 58
4-2-1 یافته­های توصیفی. 58
4-2-2 بررسی فرضیه پژوهش... 61
4-2-2-1 فرضیه اول. 61
4-2-2-2 فرضیه دوم62
4-2-2-3 فرضیه سوم62
4-2-2-4 فرضیه چهارم63
4-2-2-5 فرضیه پنجم. 63
4-2-2-6 فرضیه ششم. 64
فصل پنجم:بحث و نتیجه­گیری
5-1- مقدمه67
5-2- خلاصه تحقیق. 67
5-3- بحث و نتیجه­گیری. 69
5-4- پیشنهادهای تحقیق. 77
5-4-1 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق. 77
5-4-2 پیشنهادهایی برای محققان دیگر. 78
منابع و مآخذ. 79
فهرست منابع فارسی. 79
فهرست منابع لاتین. 82
پیوست ها84
پیوست الف) پرسشنامه هوش سازمانی. 84
پیوست ب) پرسشنامه مدیریت دانش... 87
چکیده انگلیسی. 87
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول4-1: یافته­های توصیفی مربوط به نمرات متغیرهای تحقیق. 60
جدول 4-2: یافته­های مربوط به ارتباط بین خلق و اکتساب دانش و هوش سازمانی. 60
جدول 4-3: یافته­های مربوط به ارتباط بین تسهیم دانش و هوش سازمانی. 61
جدول 4-4: یافته­های مربوط به ارتباط بین سازماندهی و ذخیره سازی اطلاعات و هوش سازمانی. 61
جدول 4-5: یافته­های مربوط به ارتباط بین کاربرد دانش و هوش سازمانی. 62
جدول 4-6: یافته­های مربوط به ارتباط بین مدیریت دانش و هوش سازمانی. 62
جدول 4-7: یافته­های مربوط به آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره63
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 4-1: نتایج توصیفی مربوط به جنسیت شرکت کنندگان. 57
نمودار 4-2: نتایج توصیفی مربوط به وضعیت تأهل شرکت کنندگان. 58
نمودار 4-3: نتایج توصیفی مربوط به رشته تحصیلی شرکت کنندگان. 58
نمودار 4-4: نتایج توصیفی مربوط به دامنه سنی شرکت کنندگان. 59
نمودار 4-5: نتایج توصیفی مربوط به سطح تحصیلی شرکت کنندگان. 59
نمودار 4-6: یافته­های مربوط به آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره64
فهرست شکل­ها
عنوان شماره صفحه
شکل 2-1: چرخه سیستم مدیریت دانش... 20
شکل 2-2: مدلحلزونیمدیریتدانش... 24
شکل2-3 : الگویهفتگانهمدیریتدانش... 24
شکل 2-4: مؤلفه­های هوش سازمانی. 33


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدیریت دانش


هوش سازمانی


هیتهای ورزشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سايت شخصی دکتر حسن زارعی متین

سوابق اجرایی : رئیس پردیس قم دانشگاه تهران. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس قم

مدیریت هوش هیجانی در اخلاق فردی ـ اجتماعی با رویکرد …

جدول (2) مؤلفه های هوش هیجانی . مؤلفه های هوش هیجانی. به چه معنا. چگونه قابل تشخیص است

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

ویژگی تصمیم‌های سازمانی شامل همسویی با اهداف سازمان، دامنه كاربرد در سازمان، افق ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه …

باقری، امیرحسین. ارائه مدلی برای به کارگیری مدیریت دانش در وزرات امور خارجه جمهوری ...

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: آخرین بخش همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 96» با بررسی ریسک‌ها و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

وبلاگ شخصی علیرضا پاک گوهر - مطالب خواندنی آماری

آمار علم و عمل توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از داده‌های تجربی است. آمار بر نظریه ...

دانلود کتب فرهنگی مذهبی

+نوشته شده در سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ساعت 16:0 توسط books1.blogfa.com |

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران - طرح و

« نخبه گرايي » يـا « آموزش عمومي » در وزارت آموزش و پرورش. اشاره ...

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

مقالات ایین دادرسی کیفری - پورتال ( پرتال ) حقوق

زندان ،هم برای خانواده‌ها و هم برای جامعه دارای هزینه‌هایی است. هزینه زندان برای ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه مالکین و همکاران محترم: نظر به اینکه بخشنامه های دیگری پس از صدور این ...

سايت شخصی دکتر حسن زارعی متین

سوابق اجرایی : رئیس پردیس قم دانشگاه تهران. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس قم

مدیریت هوش هیجانی در اخلاق فردی ـ اجتماعی با رویکرد …

جدول (2) مؤلفه های هوش هیجانی . مؤلفه های هوش هیجانی. به چه معنا. چگونه قابل تشخیص است

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

پژوهشهای انجام شده و در دست انجام ... طرحها و پروژه‌ها ی انجام شده. ردیف. عنوان. 1. بررسی ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

ویژگی تصمیم‌های سازمانی شامل همسویی با اهداف سازمان، دامنه كاربرد در سازمان، افق ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - مهرعلی …

مهرعلی همتی نژاد طولی رتبه علمی: استاد. دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات و دانش شناسي در قرن 21 - معرفي پايان نامه …

باقری، امیرحسین. ارائه مدلی برای به کارگیری مدیریت دانش در وزرات امور خارجه جمهوری ...

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

در بسياري از شرايط داده ها در منابع مختلفي قرار دارند و يکپارچه نمودن آنها براي بدست ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: آخرین بخش همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 96» با بررسی ریسک‌ها و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع