11 بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
11-بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی آرماتور فولادی در بتن

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


11-بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی ...

۱۱-بررسی الکتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی
آرماتور فولادی در بتن. 11-بررسی الکتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط ...

بررسی الکتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی ...

بررسی الکتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی
آرماتور فولادی در بتن. چهارشنبه 11 فروردین 1395 @ 11:24 | نویسنده: yarafile | چاپ.

بررسی کارایی حذف رنگ فاضالب صنایع نساجی با استفاده از فرآیند ...

28 ژوئن 2017 ... بررسی کارایی حذف رنگ فاضالب صنایع نساجی با استفاده از ... اســت کــه در آن مــواد
آلــی تحــت تأثیــر تابــش اشــعه فرابنفــش. و در حضــور دی ... آالینــده اصلــی محیط
زیســت بــه شــمار می رونــد ]11 ,10[. در. مطالعــات اخیــر به ..... شـماره طـرح
9410015453 بـه انجـام رسـیده اسـت. نویسـندگان ... Electrochemical removal.

استفاده از کاتالیزور پلی اتیلن گلیکول عامل دار شده با دی اتیل آمین ...

بررسی خواص آنتی اکسیدانی آب انار و عصاره پودرِپوست و قشرِداخلی آن در زمان ... انار
به عنوان آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی استفاده گردید، و به صورت جداگانه، اثر آن‌ها ...
مطالعات الکتروشیمیایی رنگ‌ها و فیلم‌های رنگ-پروتئین تثبیت شده روی سطح ...
تاکنون تعدادی از رنگ‌های آلی مانند فنازین‌ها برای اصلاح سطح الکترودها استفاده
شده‌اند.

رزومه - رضا نادری محمودی

کارشناسی, 1379, مهندسی پلیمر-صنایع رنگ, دانشگاه صنعتی امیرکبیر ... بررسی
الکتروشیمیایی برخی بازدارنده های آلی برروی فولاد در محیط اسیدی، بیژن ... دانشگاه
تهران، 1392/11/20; بررسی اثر هم افزایی رنگدانه ی معدنی و بازدارنده ی آلی بر مقاومت
به ... رئیس دبیرخانه طرح های کلان دانشگاه، 1394/11/14، 1396/12/29، ایران، تهران ...

در حضور 28 زرد بازیک رنگ تخریب در سونوالکتروشیمی فرآیند ...

بررسی. عملکرد. فرآیند. سونوالکتروشیمی. در. تخریب. رنگ. بازیک. زرد. 28. در
حضور. نانوذرات. تیتانیوم. دی. اکسید. علی. اعتمادی. فر. 1. ,*. ، محمد ..... 11. -2. ،(. ول.
تاﮊ. اعمال شده. )V. /1. 1. 2–. (0/. و م. یزان. نانوذرات ت. یتانیوم. ید. اکس. ید ) g/L. 1 .....
طرح. استفاده. شود . جدول. -2. آنالیز. واریانس. نتایج. حاصل. از. بررسی. تاثیر.
متغیرهای.

ارزیابی فرآیند جذب درحذف رنگ از پسآب‌های صنعتی - طلوع بهداشت یزد

ﭘﺮﺗﻮاﻓﻜﻨﻲ، و اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘ. ﻪ اﺳﺖ . در. اﻳﻦ ﻣ. ﺎﻟﻄ ... ﺗﺎﺛﻴﺮ آن. ﺑﻪ. ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده. ﺑﺮاي.
ﺗﺼﻔﻴﻪ. ﭘﺴﺎب. ﻫﺎي. آﻟﻮده. ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧﮓ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه. ﺑﻮد . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ. در آﻳﻨﺪه ... از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺎرف،. ﺟﺬب. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ. ﻓﻨĤوري. ﺑﺮاي. ﺗﺼﻔﻴﻪ. ﻓﺎﺿﻼب. آﻟﻲ. و ﻣﻌﺪﻧﻲ. ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ... ﻃﺮح.
و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ. ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ را ارﺋﻪ ﻛﺮده و. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي. ﺣﺬف رﻧﮓ از. ﭘﺴﺎب.
ﻫﺎ اﺳﺖ.

7-mansourian (163).indd

ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺁﻟﻲ ﻭ ﺭﻧﮕﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ. ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ... (۲-۱۳)، ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﻭﺍﮐﻨﺶ (۳۰-۲۵۰ ﺩﻗﻴﻘﻪ)، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺎﺫﺏ pH ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ: ۲۵-۲۵۰) ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮓ ﺍﺯ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺳﻨﺘﺘﻴﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ .... 9 10 11 12 13. pH. ,¥~u ÊËY ..... ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ [۱۵].

ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮓ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﺎﺭﺍﻳ - مجله آب و فاضلاب

ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮓ ﺍﺯ ﭘﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ ... ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺩﺭﻭﻥ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻭﻱ. ٤. ﻋﺪﺩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ .... ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮﮐﻴﺒـﺎﺕ ﺁﻟـﻲ ﻭ ﺑـﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻧـﺪﺍﺧﺘﻦ ﺫﺭﺍﺕ
ﮐﻠﻮﺋﻴـﺪﻱ. ﺍﻳﺠﺎﺩ. ﻲﻣ. ﻧﻤﺎﻳﺪ .... ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺑﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻡ ﻭ ﺑـﺎ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺍﺛـﺮ. ۳. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ
ﻣﺆﺛﺮ ..... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ... 11- Kilic, M.G.A. (2004).

بررسی کارایی پودر آهن صفر ظرفیتی (ZVI) در حضور نور UV و ...

بررسي كارايي پودر آهن صفر ظرفيتي )ZVI( در حضور نور UV و پراكسيد ...
الکتروشيميايی، انعقاد و لخته سازي و جذب سطحی براي تصفيه فاضالب صنايع
نساجی ... و پراکسيد هيدروژن در حذف رنگ هاي اسيد اورانژ 7 و راکتيو بلک 5 از محلول
هاي آبی مورد ... ،0/6( و غلظت پراکسيد هيدروژن )g/L، ميزان پودر آهن )pH =3،7 ،11 ،)30 ،
60،120 min).

بررسی کارآیی پودر ساقه گیاه زرشک در حذف رنگ واکنشگر آبی 19 از ...

هدف این مطالعه، معرفی یک جاذب طبیعی جدید در حذف رنگ به عنوان یک آلاینده آلی از ....
نمودار 1- تأثیر pH بر جذب رنگ RB19 بر پودر ساقه زرشک (دوز جاذب gr/100ml 6/0، ...
و qtمقدار رنگ جذب شده (میلی‌گرم بر گرم) در شرایط تعادل و در زمان t هستند [11-10]. .....
یزد در قالب طرح تحقیقاتی انجام شده است که بدینوسیله تشکر و قدردانی می‌شود.

رنگ و محيط زيست - موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

طرح جامع شناسايي رنگ و پوشش‌ها در شركت مهندسي و ساختمان نفت ايران و بازنگري
دستورالعمل‌هاي موجود ... استفاده در رنگبري و تجزيه پسابهاي رنگي حاوي مواد آلي
رنگي; تصفیه الکتروشیمیایی آلاینده های رنگی ... حذف آلاينده هاي رنگي آلي و فلزي
از پساب با استفاده از نانو پرليت; بررسي اثر نيترات خاك بر روي ... کاربران حاضر
:11.

ﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ از ﻣﺤﻠﻮل 19 ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺰوﺗﺮم و ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ ﺟﺬب رﻧﮓ - مجله دانشگاه علوم ...

رﻧﮓ. ﻫﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ. ﺳﻤﻲ. ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه. اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺴﺎﺟﻲ ... روش
ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﻪﺑ. ﺻﻮرت ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم و اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻣﺎن ﺗﻤﺎس،. pH. ، ﺷﺪت اﺧﺘﻼط،.
ﻏﻠ. ﻈﺖ اوﻟﻴﻪ رﻧﮓ و دوز. ﻧﺎﻧﻮﺗﻴﻮب در ﺣﺬف رﻧﮓ راﻛﺘﻴﻮ آﺑﻲ. 19. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ . داده. ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺎدل ﺟﺬب ﺑﺎ
. ﻣﺪل ... ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺟﺎذب، اﻳﻦ ﻣﺎده. ﮔﺮان ﺑﻮده و اﺣﻴﺎي آن ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. 11(
.

پاورپوینت دیوار طره‌ای بتنی و دیوار نیمه سنگی

انواع دیوار - مرجع ترین سایت معماری www.qq11.blogfa.com/post-19.aspx ذخیره شده
... بررسی عملکرد سازه های قاب فولادی با دیوار برشی بتنی توسط دستورالعمل .....
بررسی الكتروشیمیایی اثر رنگهای آلی در طرح اختلاط پوزولانی، برروی خوردگی ...

لیست پروژه های دانشجویی | دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط ...

دکتر میران زاده. بررسی فرایند اکسیداسیون شیمیایی به منظور حذف رنگ از فاضلاب
صنایع نساجی. 10 ... 11. حامد تفکری. مهندس رضائی. بررسی نوسانات غلظت PHدر
برکه های تثبیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان. 12 ... بررسی اثر فرایند
الکتروشیمیایی بر حذف CODو مواد آلی مقاوم از پساب تصفیه خانه. 19 ... ثبت نام
متقاضیان طرح

طرح توجیهی بررسی اثرات کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی ... - دانلود

اغلب حلالهای صنعتی مواد شیمیایی آلی هستند و از اینرو در بهداشت صنعتی حلالهای ...
بررسی اثرات کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی کارگران در سالن رنگ تندر ... 11.
آیا در هنگام کار دچار طپش قلب می شوید ؟ 12. آیا طپش قلب شما در ساعات غیر کاری ...

پایان نامه دکتری شیمی

14, 78, بررسی تاثیر نانو سایز کردن مواد پر انرژی بر خواص انها, نرگس زهری ... 35,
139, ترکیبات آلی نیترودار: معرفی، کاربردها و پیشرفت های اخیر در سنتز آنها,
حسام طورانی ... 32, 142, بهینه سازی ساختار و رنگ لعاب در بدنه های سفالی, فرشید
فرهادی ... الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کمپلکس های
1و4و8و11 ...

معرفي طرح هاي برگزيده - جشنواره خوارزمی

آنتی ژن-آنتی بادی، بررســی اثر دارو بر فرآيندهای بيولوژيكی، اندازه گيری داروهای
... حسگرها دارای پاسخ های الكتروشيميايی مناسب از نظر تجزيه بودند. ... در اين طرح.
فعاليت های انجام شده براي ارايه روش های نوين سنتز تركيبات آلی با ارزش از ....
ســخت درخشــان به رنگ سفيد خاكستری كه از نظر شيميايی شبيه قلع می باشــد. ....
Page 11 ...

دانشجویان کارشناسی ارشد (راهنما) - سعید جامه بزرگی

2, حسین گودرزی فر, سنتز بنزن سولفونیک اسید به روش الکتروشیمیایی با
استفاده از ... برخی رنگهای آزو پسابهای صنعتی با استفاده از روشهای
الکتروشیمیایی ... بررسی ساختار خواص انرژیتیک برخی ترکیبات آیزولوبال (هم
لپ)آلی فلزی با ... 11, شهرام محمديان, ارزيابي اثر حلال در محاسبه Pka برخي آمينو
سولفونيك اسيدها با ...

مشاهده مقاله | سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگ - آموزش فناوری نانو

نانوزیست حسگرها (3) نانوساختارهای فلزی در زیست حسگرهای الکتروشیمیایی ......
سلول خورشیدی، وسیله‌ای است که انرژی خورشید را به‌وسیله اثر فوتوولتائیک ....
انتقال بار به‌کار می‌رود و فوتوالکترون‌ها توسط یک ماده رنگی حساس به نور فراهم
می‌شوند [11]. اما در نگاه دقیق‌تر در یک سلول خورشیدی حساس شده با رنگ، جهت بررسی
مرحله به ...

از ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ 3 راﮐﺘﯿﻮ ﯾﻠﻮ در ﺣﺬف رﻧﮓ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳ S - ResearchGate

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. SBR. در ﺣﺬف رﻧﮓ. راﮐﺘﯿﻮ ﯾﻠﻮ. 3. از ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ. اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ. 1
.... ﺑﺮﺧﯽ رﻧﮓ. ﻫﺎي آﻟﯽ ﺳﺮﻃﺎن. زا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠ. ﻮﺑﯽ ﺑـﺮ. ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺟﺎي ﻣﯽ. ﮔﺪارﻧﺪ. (. ،11.
12 .) رﻧﮓ ... اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ..... اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤ.

بررسی حذف دو-کلروفنل از محیط های آبی با استفاده از فرآیند الکترو ...

آﻟﯽ. آروﻣﺎﺗﯿﮏ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﻣ. ﻘﺪار. زﯾﺎد. از. ﭘﺴﺎب. ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻧﻔﺖ. و. ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ. وارد. ﻣﺤﯿﻂ. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﮐﻪ
ﺑﺮاي ..... ﻧﻮع آوري اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رادﯾﮑﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت .... دﯾﺎﮔﺮام. ﮐﻠﯽ. ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. در.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ. EPS. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. اﺛﺮ. pH. اوﻟﯿﻪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﯿﺮ. pH .... 11. ، رادﯾﮑﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮي. دارد .
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ... اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت در ﺗﺨﺮﯾﺐ رﻧﮓ
اﺳﯿﺪ.

ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺘﻨﺎوب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ آﺛ - مهندسی عمران مدرس

:11/09/92. ﭼﮑﯿﺪه. -. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺘﻨﺎوب در. 380. وﻟﺖ و ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ...
ﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﺘﻦ ... ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ اچ و
...... زﯾﺎد ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . 4-2-. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. 4-2-1-. ﺗﺸﮑﯿﻞ رﺳﻮب ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ. ﺣــﺪود. 20. اﻟــﯽ.

مقالات پذيرفته شده - هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی ...

بررسی مواد آلی تشکیل دهنده مرداب جنگلی سوته با نگرش زیست محیطی ... راهکارهای
بهبود عملکرد مشعل های نیروگاهی و بررسی تاثیر آن در کاهش آلاینده های زیست ....
بررسی خواص ضد میکروبی پارچه پشمی رنگ شده با شیوه دوستدار محیط زیست با
آویشن شیرازی .... پارامترهای موثر و لزوم بومی سازی آنها در طرح تصفیه خانه های
فاضلاب.

سعید جامه بزرگی | پرتال اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

بررسی تئوری واکنشهای الکتروشیمیایی داروهای غیر استروئیدی ضد التهاب ... تهیه
نانو کامپوزیت های منیزیم هیدروکسید: بررسی ساختاری،پایداری حرارتی و بررسی
اثرات آن روی ... بررسی نظری ساختار، پیوند،خواص نوری و طیفی در کمپلکس های آلی
فلزی ... 10. مبانی طرح سوال (1390) 11. نقد و بررسی شبکه ای اجتماعی (1390) 12.

بررسی کارایی نانو ذرات مگنتیت اصلاح شده با آلژینات سدیم در حذف ...

اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ. ﻫﺎي. pH. ﻣﺤﯿﻂ، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮ ذرات و ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ اﺳﯿﺪ رد. 18 ...
on Wednesday October 11th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jehe.1.2.104 ]. Page
2. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﮋﯾﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ در ﺣﺬف رﻧﮓ اﺳﯿﺪ رد ... آﻟﯽ، ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﯾـﻮن
..... داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻫﻤـﺪان. اﺳـﺖ . ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. از. ﺣﻮزه. ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. اﯾﻦ. داﻧﺸﮕﺎه. ﮐﻪ. اﯾﻦ ﻃﺮح.
را.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور - طرح های خاتمه یافته ...

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ - N ۲ - اک‍س‍و- ۲ - ف‍ن‍ی‍ل‌ ات‍ی‍ل‌ و - N دز م‍ت‍ی‍ل‌ ... ش‍ده‌
ب‍ه‌ روش‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌. 11. م‍وس‍وی‌ ، م‍ی‍رف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رک‍ل‍ی‍ش‍ن‌ ل‍ی‍ت‍ی‍م‌ در ...
اص‍لاح‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ پ‍ل‍ی‍م‍ره‍ای‌ گ‍ل‍ی‍س‍ی‍دی‍ل‌ م‍ت‍اک‍ری‍لات‌ ب‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ح‍ج‍ی‍م‌ آل‍ی‌ س‍ی‍ل‍س‍ی‍م‌
دار .... اس‍ت‍ف‍اده‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ رن‍گ‌ و لام‍پ‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍ل‌ - ژل‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ن‍وری‌ و ح‍رارت‍ی‌ آن‌.

94 / 11 / 28 مورخ صبح چهارشنبه 12 لغایت 11 ساعت

الی. 40. 11/. بازنمود. طرح. های چندمنظوره پاراوان براساس قابلیت رنگ. های
فتوکرومیک ... بررسی تأثیر عملیات پس از ریسندگی بر رفتار حرارتی الیاف
پلی. اکریلونیتریل ویژه .... 16. الی. 40. /. 16. طراحی نانوحسگر الکتروشیمیای. ی.
جهت. اندازه.

بر سازه هاي بتني تاثير جريان سرگردان DC - نشریه مهندسی عمران ...

کاهش نسبت آب به سيمان و نيز افزودن ميكروسيليس به طرح اختالط بتن موجب ... “
مايکل سيگورت” ]11[ و همکاران اثرات زدودن کلريد بتن به روش ... امروزه سازه هاي بتني
از طريق بکارگيري روش هاي الکتروشيميايي ... بر ساختار و DC هدف از اين تحقيق
بررسي اثرات جريان سرگردان ..... طيف امپدانس الکتروشيميايي نمونه هاي 1 الي 3 در.

پیشنهادهای پژوهش رشته شیمی - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

11 جولای 2015 ... 2- بررسی تأثیر تعداد لایه های گرافن بر جذب رنگ .... 1- می‌توان یون‌های فلزی،
دترجنت‌ها، مهارکننده‌ها و حلال‌های آلی را در غلظت‌های متفاوت دیگری نیز ... تا بعد از
گذشت 24 ساعت، محیط کشت جلبک توسط محیط کشت BG11 رقیق سازی شده و .... 1-
بررسی عملی اثرات مهارکنندگی ترکیبات فعال معرفی شده در این طرح بر روی ...

بررسی کارایی غشاء پوسته تخم مرغ در جذب فنل از محلول های مائی

ی آﻟﯽ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﮔﺴ. ﺘ. ﺮده. ای در ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮓ، .... ﺑﺮرﺳﯽ. آﺛﺎر
. اﺻﻠﯽ. و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ. ﺑﻮد،. از. اﯾﻦ. رو. ﻃﺮح. آﻣﺎری. ﺳﻄﺢ. ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ . )18(. ﮐﻠﯿﻪ ..... 11. pH.
راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺬب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﺪ . ﻫﻤﺎن. ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﺬف .... Saed K.
Degradation of phenol in wastewater using anolyte produced from
electrochemical.

بررسی کارایی سیستم ‌SBR در حذف رنگ راکتیو یلو 3 از فاضلاب ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. SBR. در ﺣﺬف رﻧﮓ. راﮐﺘﯿﻮ ﯾﻠﻮ. 3. از ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ. اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﻨﺪﭘﯽ. 1
.... ﺑﺮﺧﯽ رﻧﮓ. ﻫﺎي آﻟﯽ ﺳﺮﻃﺎن. زا ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠ. ﻮﺑﯽ ﺑـﺮ. ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺟﺎي ﻣﯽ. ﮔﺪارﻧﺪ. (. ،11.
12 .) رﻧﮓ ... اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ..... اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤ.

مؤسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش | شبکه دانش بنیان

علی اصغرصباغ الوانی – دکترا مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشگاه امیر کبیر ..... و
سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط؛
..... بررسی اثر نانو ذرات سیلیکا بر واکنش پخت و رفتار الکتروشیمیایی پوشش ...

بررسي ميزان حذف آلاينده هاي آلي(BOD، COD و TOC ) و معدني(نيتروژن ...

پيشينه طرح, بررسي متون: در پژوهش Nisha Priya و همکاران در زمينه حذف COD ...
کلرايد موجود در شيرابه بر ميزان حذف نيتروژن آمونياکي بررسي شده که نتايج آن هم
اثر افزايشي ... هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ميزان حذف کدورت، رنگ، ترکيبات آلي
(BOD ... حذف رنگ در شيرابه به روش الکتروکوآگولاسيون 11 هدف فرعي تعيين ميزان
حذف ...

Scanning Electron M icroscope - ساها

هزینه ها صرفه جویی خواهد کرد و همچنین موجب معرفی طرح ها به متقاضیان و فراهم شدن ....
11. ساها چیست؟ یک شبکه منسجم و یکپارچه متشکل از شبکه های استانی ..... مشاهده
آثار ویروس بیماری زا بر روی بافت ها .... جهت بررسی نمونه های رنگ آمیزی شده با مواد
فلئورسانس و یا برخی مواد یاخته ای ..... بررسی رفتار الکتروشیمیایی مواد آلی و.

اصل مقاله (414 K) - فصلنامه علمی- ترویجی بسپارش

تثبیت دی اكسید كربن روی یک تركیب آلی مناسب، فرایندی جذاب و مهم برای استفاده
موثر از منابع. كربنی و ... در این، مقاله برخی از واکنش های تثبیت دی اکسید کربن
بررسي. مي شود. .... 4- حلقه افزایی الکتروشیمیایی دی اکسید کربن با اپوکسیدها ]
11[ ... طرح 6. اثر ترکیبات اپوکسی متفاوت روی سرعت و زمان انجام واکنش. آمده است.

وری در محلول کلرید سدیم بر میزان حفاظت از بررسی اثر زمان غوطه ...

22 نوامبر 2014 ... تحقیق. به. بررسی. اثر. زمان. های مختلف غوطه. . وری در محلول. کلرید. سدیم ...
الکتروشیمیایی. بررسی. شد . نتایج نشان داد که بیشترین حفاظت از خوردگی مس ...
عالی. ،. همچنین. واکنش. پذیری. شیمیایی. پایین. ،. رنگ. های. زیبا ... 11. [. در. مقابل.
برخی. از. ترکیب. های. سیالنی. با. سطح. مس. واکنش. داده ..... طرح کلی شیوه.

Pre-final 17-4PHD

ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺧﻮردﮔﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد ﮐﺎرﺷﺪه و رﯾﺨﺘﮕﯽ. PH. 4-17. 99 ... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺮ روي ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻓﻠﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻨﺶ اﺳـﺖ . اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ .... ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ، اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه
ﯾـﮏ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ اﻟﮑﺘﺮوﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑـ .... 630-670 29-34 200-240 29-30 200-210 11-15 80-105 ....
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺸـﺘﻪ. ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ا. آﻟﯾ. ﯿﻦ. ﺎژﻫﺎ در ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب. (. رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از. ﯾ. ﮏ درﺻﺪ. ).

بررسي ايزوترم و سينتيک جذب رنگ راکتيو آبي 19 از محلول هاي آبي ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي ايزوترم و سينتيک جذب رنگ
راکتيو ... زمينه و هدف: رنگ ها مواد آلي سمي با ساختار پيچيده اي هستند که از مهمترين
آلاينده هاي ... روش بررسي: اين مطالعه تجربي به صورت ناپيوسته انجام و اثر
پارامترهاي زمان ... و اينترونشن ايران (3 تا 5 آذر 1396) · همايش سرطان غرب آسيا (9 تا
11 آذر 1396) ...

ي زا رﻧﮓ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺘ - مجله نانو مواد دانشگاه ...

31 ژانويه 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺳﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ. رﻧﮓ. زا. ي. ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ... 11. /. 1394.
ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا. ﻧﺎﻧﻮ. ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ. Fe/TiO2. -. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮ ﺑ .... اﻟﮑﺘﺮوﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. TiO2 ... ﭘﺎﯾﻪ
دور. رﯾﺰ و. ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮ. ،. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ. و. ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻻﮐﯿـﺖ. ﺳﺒﺰ،. pH ..... ﺮاي ﺣﺬف
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدي دارد ..... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﺼـﻮب داﻧﺸـﮕﺎه آزاد.

آرشيو نشریه - نشريه مهندسي شيمي ايران

بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فرا صوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34
.... بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط
باسیلوس ..... سال 11, شماره 65 (اسفند ماه), 1391 ... بررسي طرح توليد ويناس در
کارخانجات قند .... مروري بر سنتز نانوذرات مس به روش‌هاي كاهش شيميايي و
الکتروشيميايي.

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۲۰۳ - ستاد نانو

مدلی برای بررسی رفتار بعد از كمانش نانو/ميکروتيرها. روش جدید سنتز نانوذرات ...
مدل ها، ابزارها و معيار های موجود برای ارزیابی آثار اقتصادی فناوری نانو ............. ۳9.

hossein alidadi - سامانه پژوهان - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ردیف, کد رهگیری, عنوان, سمت, وضعیت طرح, پایان نامه ... 11, 940744, بررسی غلظت
فلزات سنگین( سرب ، کادمیوم،آرسنیک و جیوه) در انواع برنج موجود در بازار ... 37,
911109, بررسی اثر مداخله ای رنگ نانو سیلور بر بار آلودگی قارچی هوای داخلی بخش
... 63, 951806, بررسی میزان ترکیبات آلی فرار (VOCs)در جایگاه های سوخت رسانی
مرکز ...

بررسی کارایی فرآیند فنتون در تصفیه شیرابه محل دفن زباله شهر ...

عنوان فارسی طرح, بررسی کارایی فرآیند فنتون در تصفیه شیرابه محل دفن زباله
شهر کرمانشاه ... تغییرات میزان رنگ شیرابه تصفیه شده با فرآیند فنتون در شرایط
بهینه ... 11. کدام نوع از سینتیک های واکنش جذب بیشترین همخوانی را در حذف COD،
.... مواد آلی مقاوم به تجزیه بیولوژیکی و فلزات سنگین از اجزای اصلی شیرابه زباله ...

بررسی رفتار خوردگی فوالد نرم غوطه ور در محلول سدیم کلرید حاوی ...

15 آگوست 2014 ... بررسی رفتار خوردگی ... 57. بررسی ... از بازدارنده هــای آلــی خوردگــی در ســاختار
فیلــم. پوشــش می باشــد. ... الکتروشــیمیايی فــوالد نــرم در محلــول ســديم کلريــد.
3/5% در .... تاثیر گــذار بــر خــواص ضــد خوردگــی رنگ دانــه فســفات .... دلیـل حمايت
هـای مالـی در انجـام ايـن طـرح تحقیقاتـی. تشــکر و .... Page 11 ...

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور - طرح ... - بنیاد ملی نخبگان

س‍ن‍ت‍ز و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ض‍د م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ - N ۲ - اک‍س‍و- ۲ - ف‍ن‍ی‍ل‌ ات‍ی‍ل‌ و - N دز م‍ت‍ی‍ل‌ ... ری‍ز
اس‍ت‍خ‍راج‌ ت‍ع‍دادی‌ از آلای‍ن‍د ه‌ ه‍ای‌ آل‍ی‌ در ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ ه‍وا و خ‍اک‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ی‍ل‍م‌ پ‍ل‍ی‍م‍ر ه‍ادی‌
ت‍ه‍ی‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ روش‌ ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌. 11. م‍وس‍وی‌ ، م‍ی‍رف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌. ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رک‍ل‍ی‍ش‍ن‌
ل‍ی‍ت‍ی‍م‌ .... اس‍ت‍ف‍اده‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ رن‍گ‌ و لام‍پ‌ ب‍ه‌ روش‌ س‍ل‌ - ژل‌ و ب‍ررس‍ی‌ خ‍واص‌ ن‍وری‌ و
ح‍رارت‍ی‌ آن‌.

مطالعه سنتیکی و ترمودینامیکی جذب فلزات سنگین ... - دانشکده بهداشت

17-11 اردیبهشت, کرمان, 7 روز, -, کارگاه ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی ... بررسي
آگاهي ،نگرش و عملکرد مردم شهر کرمان در زمينه مديريت مواد زائد جامد .... بررسی کارایی
فرایند انعقاد الکتریکی در کاهش بار آلی ... بررسی اثر کاتیونهای Ca2+,Mg2+ بر
کارآیی حذف اسید هیومیک توسط فرایندUV/TiO2 ... ELECTROCHEMICAL
SCIENCE.

طرح هاي درون دانشگاهي - دانشگاه اراک

11, بررسي تاثير تصوير سازي ذهني عملكرد بر تيم منتخب بسكتبال و بدمينتون
دانشجويان ... 14, دلایل و پیامد افزایش نسبت دانشجویان دختر به پسر در آموزش عالی
..... 61, ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي با بكارگيري نانو لوله هاي كربن و كمپلكس
..... 177, بررسي فرايندهاي ساخت سلولهاي خورشيدي حساس شده به رنگ با استفاده از
نانو ...

Your Joomla! Site - رنگدانه یا پیگمنت ( پیگمنت چیست )؛ بررسی ...

رنگدانه یا پیگمنت بررسی خواص و دسته بندی انواع پیگمان ها با استفاده از پراش
پرتو ... معمولا مواد رنگی را به دو دسته پیگمانها ( رنگدانه‌ها ) و رنگها طبقه ‌بندی
می‌کنند. ... معمولاً رنگدانه‌ها را براساس انواع شیمیایی به رنگدانه‌های معدنی یا آلی
طبقه‌بندی ... هم وجود دارد، یعنی رنگدانه از اجزاء دیگری در اثر یک فرآیند شیمیایی
ساخته می‌شود.

دوره 13, شماره 4

ترکیبات آلی فرار و به خصوص بتکس ها، گروه بزرگی از آلاینده های هوا هستند که
نقش ... به روش الکتروشیمیایی کاتدی سنتز گردید و تاثیر پارامترهایpH، زمان
تماس، ... تا 90 دقیقه و pH اولیه فاضلاب از 5 تا 7 بر کارایی حذف رنگ و COD ﺑﺮﺭﺳﻲ
شد. ... بودجه هاي حفاظتي، شیوه های کارامدتری را جهت اجرای طرح هاي حفاظتي بنا نهاده
است.

بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون فتوشیمیایی اشعه ماورای بنفش ...

20 دسامبر 2016 ... بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی اشعه ماورای بنفش با پراکسیددی
... از یک میلیون تن رنگ هاي آلي تولید مي گردند که 5-15 درصد.

طرح پژوهشي اساتيد.xlsx - دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

علی اصغرپیله وریان فطمه ناجی-رفیعیان, مائده قاسمی, اصفهان, 1389 ... 11, 10,
شناسایی وبررسی تاکسونومیکی گندمیان موثردرمقابله بافرسایش خاک دراستان
اصفهان .... 116, 115, بررسی اثرات گسترش کاربری شبکه معابر ورینگ های
ترافیکی درشهر اصفهان ... 138, 137, تجریه کاتالیتیکی نوری رنگ های متیلن بلو
وکنکورد ومتیل ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات یازدهمین ...

687 مقاله ارائه شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران که 7 الی 9 آذر ماه 1385 در
... طرح آزمایشات و مدلسازی آماری فرایند تولید سیکلوهگزانون به روش هیدروژن زدایی از
... طراحی نانوفیلتراسیون غشایی جهت حذف رنگ از پساب صنایع کاغذسازی مازندران
15. ... شبیه سازی جذب دی اکسید کربن در یک برج پر شده و بررسی اثر پارامتر های ...

طرح های پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در حال اجرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد. 1. ماشالله
دانشور. بررسی اثر تراکم بوته ذرتودفعات مختلف وجین علفهای هرز بررشد وعملکرد
ذرت ... 11. داریوش حسنوند. بررس ارقام ولاین های امید بخش لوبیا سفید در استان
لرستان ...... الکتروشیمیایی و کاربرد ان در اندازه گیری مقادیر ناچیز انواع
ترکیبات آلی و ...

1- جدول مشخصات كلي طرح - شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

هرمزگان. نام طرح : طرح. توليد. انواع باطري، پيل و سلول هاي خورشيدي. كارفرما. : شركت
شهركهاي ... بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول.

ﭘﺎﯾﺪاري اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﺑﺮ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آب ﭘﻨﯿﺮ ﺷﯿﺮازي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛ - نشریه پژوهش و نوآوری در ...

ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ ... ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ... روﻏﻦ در آب ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آب
ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎري ﻃﺮح ﻣﺮﮐﺐ. ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻮد ... 11. /. 91. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. : 10. /. 06. /. 92. واژه
. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن. ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ ﺷﯿﺮازي. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﺗﺎ ... ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ. Lallemantia royleana. ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻋﯿﺎن ﺑﻮده و. داﻧﻪ. ﻫﺎ. ي. ﺗﯿﺮه رﻧﮓ .... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﮕﻮ ﺷﯿﺮازي و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آب ﭘﻨﯿﺮ.

تعیین کارایی فرآیند سونوالکتروفنتون در حذف آنتی بیوتیک ...

آنتی. بیوتیک. سیپروفلوکساسین. از. محلول های آبی. صبا. مجیدی. 1. ، علی ..... ها،.
رنگ. های. آلی، فنل،. Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 11:16 IRST on
Thursday October 19th 2017 ..... تاثیر. تغییرات. پراکسید. هیدروژن. مورد بررسی
قرار گرفته است. با توجه به. نمودار .... مادار یون فرو تولیدی در فرآیند
الکتروشیمیایی.

بررسی ویژگی جذبی و فتوکاتالیستی نانوچندسازه های سنتز شده بر ...

شیمیایی از جمله مواد رنگ زای آلی که به عنوان یکی از مواد. این %سرطان زا ..... سنتز شد
و اثر این هیبرید بر روی جذب پاراروزانیلین مورد بررسی. 0 گرم بر لیتر این جاذب ...

سوابق پژوهشی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

11, مسعود منتظمي نوين, کارشناسي ارشد, بررسي نحوه توزيع رسوب در سطح مخزن سد
يامچي ... 15, يوسف حيدري, کارشناسي ارشد, پيش بيني آبشستگي در اثر جتهاي
سطحي با ... در شهر اسلامی و ارزیابی آن در طرح های توسعه شهری(مورد پژوهشی شهر
تبریز) ... جايگاه و عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مديريت راهبردي فرهنگي
كشور ...

حذف رنگ راکتيو قرمز 120 از محلول هاي آبي بوسيله زئوليت طبيعي ...

مطالعه با هدف بررسي حذف رنگ راکتیو قرمز 120 از محلول هاي آبي بوسیله زئولیت ...
روش هاي معمول تصفیه حذف نمي شوند )12-11(. لذا ... اکسیداسیون شیمیایي، فرایندهاي
الکتروشیمیایي، فیلتراسیون و ... به جذب آنیون ها و مواد آلي، مي توان از سورفکتانت
هاي کاتیوني ... باالي تبادل یون کلینوپتیلوالیت، در این مطالعه اثر پارامترهاي.

دانشکده علوم - چكيده پايان نامه هاي دانشگاه اصفهان

11. بررسي‌ تشكيل‌ كمپلكس‌هاي‌ انتقال‌ بار در سيستم‌ تتراسيانواتيلن‌ - آلفا ...
اكسيداسيون تركيبات آلي با استفاده از پتاسيم دي كرومات در حضور آلومينيم
كلريد ... و تيران ها و بررسي نظري سينتيك و مكانيسم تبديل اكسيران به تيران
تحت اثر ..... کاربرد روش بهينه سازي سيمپلکس و طرح فاکتوريل در برخي از مسائل
شيمي تجزيه.

فصلنامه علمی آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران

بررسی تأثیر توأم امواج مایکرویو و پرسولفات در حذف پنتاکلروفنل از فاضلاب ...
11 .... رنگ زدایی از فاضلاب نساجی با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی در حضور ...

ﻫﺎي ﺷﺎﻟﯿﺰاري ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎك ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿ - مجله مدیریت خاک و تولید ...

2 مارس 2014 ... آﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺧﺎك، داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎﺳﻮج. ﺗﺎرﯾﺦ. درﯾﺎﻓﺖ. 8: /8/. 92. ؛. ﺗﺎرﯾﺦ. ﭘﺬﯾﺮش. : 11 ...
ﻫﺎي ﺧﺎك در دراز. ﻣﺪت اﺛﺮ دارد . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ. اﯾﻦ. اﺛﺮ. ات. ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ... رﻧﮓ. ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي.
ﺗﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ . آﻫﻦ. و. ﻣﻨﮕﻨﺰ در اﯾﻦ. ﺧﺎك. ﻫﺎ. ﺑﻪ. ﺷﮑﻞ. اﺣﯿﺎ. ﺑﻮده و. در. اﻓﻖ. ﻫﺎي ... اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
ﺑـﻪ ..... ﺗﺮ ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺮﻗﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫـﻮازي و ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤـﭙﻠﮑﺲ.

بررسی عملکرد فرایند الکتروشیمیایی در تصفیه‌ی فاضلاب‌های شور ...

زمینه و هدف: فنل، ازجمله ترکیبات آلی سمّی موجود در فاضلابهای شور میباشد که بهدلیل
قرارگرفتن ... شکل 1: طرح شماتیک سلول الکتروشیمیایی فرایند الکتروفنتون ...

منصور فربد - دانشگاه شهید چمران اهواز

تولید كربن 60 و نانولوله های كربنی به روش قوس الكتریكی و بررسی اثر میدان
مغناطیسی .... JournalNumber 1 , Page 99 - 104 , Publisher Elsevier , 03-11-2017
..... ساخت نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به روش رسوب دهی الكتروشیمیایی و بررسی اثر
دمای .... عبدالنبی كوثریان : نویسنده اول,منصور فربد : نویسنده دوم,علی دارویی :
نویسنده ...

پاورپوینت شیمی آلی و عطرها | لودینگها

23 آگوست 2017 ... تحقیق بررسی اثرات کاربری اراضی و مدیریت بقایای آلی بر روی کربن آلی خاک های
شمال ... فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 تاثیر سلنیوم
آلی و غیر آلی ... چکیده این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 گروه آزمایشی و 4
... شیمی و پزشکی رنگ ها شیمی آلی کربوهیدرات Download Source ...

=مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، سال سوم، شمارة 3 (پي درپي11 ...

2 مارس 2016 ... نانو ذره طال پوشیده شده با لیزین اثرات موثری در تخریب سلول. های سرطانی رده. PC12
... طرح تحقیقاتی به شماره ... لیزین، مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است. ...
جداسازی فاز آلی در دمای. 11. درجه و تحت فشار کم توسط دستگاه روتاری حالل حذف
گردید. ... پس از تغییر رنگ و تكمیل شدن واکنش، ظرف به سرعت در حمام آب یخ.

لاک مورد مصرف در قوطي صنايع غذايي - شرکت شهرک‌های صنعتی استان ...

مطالعات امکان سنجي طرح ... لاك براي حفاظت از رنگ مواد غذايي رنگي نظير ميوه ها؛ ... 7-
1- بررسي کالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ... 11 .
تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحدهاي جديد .... الف :
محلول هاي محصولات در حلال هاي فرار آلي به شرط آنكه حلال آن بيش از 50 درصد وزن
محلول باشد ...

طرح توجیهی و کارآفرینی بررسی اثرات کلینیکی بنزن بر سیستم ...

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﻨﺰن ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎﻟﻦ رﻧﮓ ﺗﻨﺪر. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ
... اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻨﺰن (ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻼﻟﻬﺎی آﻟﯽ) و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ. اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ... 11. آﯾﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر دﭼﺎر ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟ 12. آﯾﺎ ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﻋﺎت
ﻏﯿﺮ ﮐﺎری ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؟ 13 .... و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺴﻮر ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ PVC اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎی.

safahat aval ver 1-93-07-18 FINAL SEND TO ... - انجمن خوردگی ایران

19 نوامبر 2014 ... ﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب، ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮي ( ﻓﺮﺻﺖ )،. ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺒﻬﺎن، ﭘﻼك. 11 ..... ﻃﺮح. ﻫﺎ. ي.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ. ﯽ. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه. ﺎدﯾازد. ﺑﺮداﺷﺖ. از. ﻣﺨﺎزن. ﻧﻔﺖ. و. ﮔﺎز. ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﻠ .... رﻧﮓ. ﻫﺎي آﻟﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ.
ﻫﺎي اﭘﻮﮐﺴﯽ و ﭘﻠﯽ. اورﺗﺎن. اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ. و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﺿﯿﺢ .... ﻋﻠﯽ ﻣﮑﺒﺮي. ، ﯾﻌﻘﻮب
ﻋﺒﺎس زاده. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ آﻫﻦ ﺑﺮ ﺧﻮاص اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﻧﺪﻫﺎي ﻓﺪاﺷﻮﻧﺪه.

مقالات پذیرفته شده - اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست

11, 1140-ERTC, بررسی و مطالعة عملکرد راکتور زیستی غشایی و سیستم لجن ... 14
, 1221-ERTC, بررسی اثرات زیست محیطی واحد کلرآلکالی پتروشیمی ...
الکترولیت پشتیبان بر بازدهی فرآیند تصفیه الکتروشیمیایی پساب¬های ... 17,
1099-ERTC, بررسی تعادلی و سینتیکی جذب آهن II توسط جاذب کیتوسان در دمای
ثابت, علی ...

استفاده از ازن جهت رنگبری و COD فاضلاب نساجی - ازن تجهیز

22 آگوست 2017 ... تخليه اين فاضلاب در محيط طبيعي، همواره توأم با اثرات جبران ناپذير بوده است . ... در
واقع رنگ زاهاي نساجي يكي از متداولترين مواد شيميايي مصرفي با گسترهاي ...
رنگزاها يكي از بزرگ ترين گروه تركيبات آلي هستند كه سالانه حدود 700 هزار ... سازي،
اكسيداسيون شيميايی، تصفيه بيولوژيكي، تكنيك الكتروشيميايي ...

تأثیر ماندگاری محلول بر خواص نوری و الکتروکرومیکی لایه‌های‌ نازک ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ . ﮐﻨﻴﻢ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﭘﺮﻭﮐﺴﻮﺗﻨﮕﺴﺘﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ ﺍﻳﺠـﺎﺩ. ﺗﺮﺍﮐﻢ. ﻫﺎﻱ
ﺧﻮﺷﻪ .... ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻧﮕ. ﻲ. ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻧﺎﺣ. ﻲﻳـ ﻣﺮ ﺔﻴـ. ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﮐـﺮﺩ. ].۱[. ﻣـﻮﺍﺩ. ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﮐﺮﻭﻡ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻟ. ﻲ.
ﻭ ﻣﻌﺪﻧ .... 2 11. 3. 2. 2. 8. 2. 2. 2. 4. 2. ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ. ﻲﻧﺸﺎﻧ ﻪﻳﻻ ﺔﻻﻳ. ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺗﻘﻄ. ﻴ. ﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﻭ
ﺍﺟﺎﺯﻩ .... (ﺁﻟـﻲ ﺓ. ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﭼﺴـﺒﻨﺎﮎ. ) ﻳـﺎ ﻣﻌـﺪﻧﻲ. (. ﺍﻏﻠﺐ. ﻻﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﮐﺴﻴﺪﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ. ) ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﺷـﺪ . ﺍﻳـﻦ
ﺭﺳـﺎﻧﺎﻱ.

بررسی امکان حذف هیومیک اسید از محیط های آبی توسط فرآیند ...

:HTML ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻟﮑﺘﺮود آﻫﻨﯽ .... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻠﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﯾﻢ ﮐﻠﺮاﯾﺪ در ﺣﺬف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ.

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین » صفحه شخصیی دکتر رقیه ...

28 ژوئن 2017 ... مقاله, بررسی عملکرد الکتروشیمیایی نانوکاتالیست پلاتین- نانولولههای کربنی-
... مقاله, بررسی تاثیر افزایش نانوذرات لانتانیم کبالتیت در فعالیت کاتالیستی
... Nanotube, ۶th Annual Iran Electrochemistry Conference, Oct. 9-11, 2010, kish,
Iran ... ۳۰, داوری, داوری ۴ طرح پژوهشی, مجتمع آموزش عالی اسفراین.

ﺟﻮﻫﺮﻫﺎي ﭼﺎپ دﻳﺠﻴﺘﺎل

19 نوامبر 2013 ... ﺳﺎزي رﻧﮓ. 1-4-. رﻧﮓ. ﺳﻨﺠﻲ. - 2. ﺟﻮﻫﺮﻫﺎي. ﭼﺎپ دﻳﺠﻴﺘﺎل. : ﺗﺮﻛﻴﺐ. - 3. روش. ﻫﺎي. ﺗﻮﻟﻴﺪ .... ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺤﻠﻮل، ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻃﺮح در ﺑﺪﻧﻪ. ﻫﺎي ... اﻟﻲ. 4. اﻏﻠﺐ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻛﺴﻴﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد .
اﻣﺎ اﻣﺮوزه از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ..... ﭘﺎﻳﺪاري دﻣﺎﻳﻲ رﻧﮓ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻌﺎب و ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ روي رﻧﮓ ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻧﺪازه ذرات ...
11. (ZrSiO4(. ﻛﺮدن زﻳﺮﻛﻮن ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ . ﻗﺮﻣﺰ. Al-Y-Cr. Cr.

مجموعه پایان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي مهندسي نساجي دانشکده مهن

اندازه گیري تاب نخ تك الي رینگ با استفاده از روش پردازش تصویر ... 11. بررسي
تاثیر ساختمان پارچه حلقوي پودي بر روي خواص اصطکاکي آن. 12 ... بررسي تاثیر
طرح بافت و نوع رزین بر خصوصیات مکانیکي کامپوزیت هاي تقویت شده با پارچه هاي
تاري .... بررسي قدرت و مقایسه رنگ بري جاذب ها در حمام رنگرزي حاوي رنگزاهاي
آنیونیك.

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻻﺑﺮاﺗﻮاري ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﻲ آﻟﻴﺎژ - Journal of Dentistry ...

ﻋﻤﻠﻴﺎت ذوب و رﻳﺨﺘﻪﮔﺮي ﻻﺑﺮاﺗﻮاري ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮردﮔﻲ آﻟﻴــﺎژﻫـﺎي دﻧﺪاﻧـﻲ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه، ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﺷـﻤﺎر
دﻓﻌـﺎت ذوب و ... آزﻣﻮنﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ در ﻣﺤﻠـﻮل ﺳـﺮم ﻓـﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در دﻣـﺎي
٣٧ درﺟـﻪي ... ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴــﻴﺮ رﻧـﮓ و ﺧـﻮردﮔﻲ .... ﺧﻮب و ﺳﺎزﮔﺎري زﻳﺴــﺘﻲ ﻋـﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ....
ﻃـﺮح ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺷـﻤﺎرهي ٧٩٢٤٠ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـــﻮم ... 11- Khamis E, Seddik M. Corrosion.

دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط ...

اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک 11 تا ۱۲ آذر ماه
۱۳۹۲ توسط دانشکده ... بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش خورشیدی (UVR) و
تغییرات اقلیمی بر روی اکوسیستم های آبی ... طرح سطح سنج الکترومکانیکی آب و
فاضلاب .... بررسی تصفیه پساب‌های دارای رنگ‌های آلی مصنوعی با روش‌های
الکتروشیمیایی

اطلاعات فنی و راهنمای مصرف ورق گالوانیزه - شرکت فولاد مبارکه اصفهان

ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ روش اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. « ... وﺟﻮد ﻻﯾﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه (روي اﻧﺪود ﺷﺪه ) درزﯾﺮﻻﯾﻪ رﻧﮓ
ﺷﺪه، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺑﻪ ... Page 11 ..... ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد. اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ... ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اي ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻘﻔﻬﺎي ﻓﻮﻻدي ﭘﯿﺶ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ از
ﻣﻮاد آﻟﯽ .... ﻃﺮح اﺑﺰارو ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﭘﺮﺳﯽ ورق ﻫﺎي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه اﺳﺎﺳﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ورق ﻫﺎي
ﻓـﻮﻻدي.